doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D.

,Duběda

Kontakt

Ústav translatologie
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Hybernská 1036/3, Praha 1, 110 00 , místnost č. 105

E-mail: tomas.dubeda@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 531

Konzultační hodiny: najdete zde

 

Kvalifikace / Education

 • 1992–1998: FF UK (lingvistika a fonetika / francouzština), Mgr. / M.A. in Linguistics and Phonetics/French Studies, Charles University
 • 1998–2002: paralelní doktorské studium na FF UK a Université Paris Diderot (fonetika/lingvistika), Ph.D. / Doctorat en cotutelle, Charles University and Université Paris Diderot (Phonetics/Linguistics)
 • 2014: habilitace (románské jazyky), doc. / Habilitation in Romance languages
 • 2014/2015: kurz práva pro překladatele a tlumočníky, PrF UK / Law course for translators and interpreters
 • 2015, 2020: letní kurz právního překladu, Justiční akademie Kroměříž / Summer course in legal translation
 • 2022: profesní vzdělávací program Trestněprocesní činnost, LL.M. / LL.M. in Criminal Law

Zaměstnání / Employment

 • 1998–2008: Fonetický ústav FF UK v Praze / Institute of Phonetics, Charles University
 • 2008 – dosud: Ústav translatologie FF UK v Praze / Institute of Translation Studies, Charles University
 • 2016–2018: Ústav pro jazyk český, částečný úvazek na řešení grantu / Institute of the Czech Language, part-time

Působení v zahraničí / Professional activities and academic visits abroad

 • 1998–2002: doktorské stáže na Université Paris Diderot / Ph.D. studies, Université Paris Diderot
 • prosinec 2002 – březen 2003: výzkumný pobyt na Université de Lausanne / Research attachment, Université de Lausanne
 • vyzvané přednášky / invited speaker: Evropský parlament (Lucemburk), Université Paris 3, Ludwig-Maximilians-Universität München, Rada Evropské unie (Brusel)
 • člen zahraničních komisí pro doktorské obhajoby / Ph.D. Committee member abroad: Université Paris 3, Université de Nantes, Université de Rouen

Překladatelská praxe / Experience in Translation

 • 1999 – dosud: překlady neliterárních textů (veřejná správa, rozsudky soudního dvora EU, mezinárodní právo, finance aj., FR-CS, přes 14 000 NS) / Free-lance translations of non-literary texts (public administration, judgements of the Court of Justice of the EU, international law, finance etc., FR-CS, more than 14 000 pages)
 • Překlad čtyř odborných knižních publikací (lingvistika, mezinárodní vztahy, FR-CS, EN-CS) / Translation of four non-fiction books (linguistics, international relations, FR-CS, EN-CS)
 • 2008–2015: externí hodnotitel překladatelů / External translator assessor

Výuka / Teaching

 • odborný překlad, překlad pro mezinárodní instituce, francouzská fonetika, francouzská mluvnice / Technical translation, Translation for international institutions, French phonetics, French grammar
 • výuka pro Ústav translatologie a Ústav románských studií FF UK v Praze / Teaching for the Institute of Translation Studies and the Department of Romance Studies, Charles University
 • od roku 2017: lektor letního kurzu právního překladu, Justiční akademie Kroměříž / Summer course in legal translation, tutor
 • od roku 2018: externí vyučující v kurzu právního jazyka Juridikum (FR-CS), Právnická fakulta UK / The Juridikum course in legal language (FR-CS), Charles University, Faculty of Law, external tutor

Výzkumné a rozvojové projekty / Grants and projects

 • GAAV B9101402 Fonosyntax a prozodická segmentace: „Performanční struktury“ v češtině (2004–2006)
 • GAČR 405/04/P238 Role intenzity v prozódii řeči: srovnání češtiny a francouzštiny (2004–2006)
 • GAČR 405/07/0126 Český přízvuk ve slovní a větné perspektivě (2007–2009)
 • GAČR P406/10/0101 Česká a francouzská prozódie v typologickém srovnání (2010–2012)
 • GAČR 13-00372S Výslovnost neintegrovaného lexika v češtině (2013–2015; spolu s ÚJČ AV ČR) webové stránky projektu
 • Rozvojový projekt FF UK „Inovace předmětu Překlad pro mezinárodní instituce v pěti jazykových mutacích (angličtina/francouzština/němčina/ruština/španělština)“ (2014)
 • GAČR 16-03037S Směr překladu: kvalitativní a sociologická hlediska (2016–2018; spolu s D. Mračkem a V. Obdržálkovou) webové stránky projektu
 • GAČR 16-06012S Fonologie českých anglicismů (2016–2018; řešitelské pracoviště: ÚJČ AV ČR)
 • Konsorcium 4EU+, projekt Philotrans (koordinátor za ÚTRL)

Členství v organizacích a radách / Affiliations and service

 • Jazykovědné sdružení České republiky / Linguistic Association of the Czech Republic
 • asociace Gallica / Gallica Association
 • vědecká rada FF UK (2013–2018) / Scientific Board
 • oborová rada doktorského studia Translatologie (FF UK), od roku 2022 předseda / Ph.D. Board: Translation Studies
 • oborová rada doktorského studia Románské jazyky (FF UK) / Ph.D. Board: Romance Languages
 • oborová rada doktorského studia Románské jazyky (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích) / Ph.D. Board: Romance Languages (University of South Bohemia in České Budějovice)
 • předseda disciplinární komise FF UK (2013/2014) / Chair of the Disciplinary Board
 • člen etické komise FF UK (2014–2016) / Member of the Ethical Board
 • Progres Q10 – zástupce koordinátora (FF UK) / „Progres Q10“ project board (vice-chair)
 • Cooperatio „Lingvistika“ – zástupce koordinátora / Cooperatio „Linguistics“ project board (vice-chair)

Bibliografie / Publications

 • Dohalská-Zichová, M. – Duběda, T. (1996) Rôle des changements de la durée et de l’intensité dans la synthese du tcheque, in: Actes des XXIes Journées d’étude sur la parole, Avignon, pp. 375–378
 • Dohalská-Zichová, M. – Duběda, T. (1996) Experiments with Duration and Intensity Variations in Czech TTS Prosody, 6th Czech-German Workshop, Speech Processing, Praha, pp. 35–36.
 • Dohalská, M. – Duběda, T. – Mejvaldová, J. (1998) Perception limits between assertive and interrogative sentences in Czech, 8th Czech German Workshop, Speech Processing, Praha, pp. 28–31
 • Dohalská-Zichová – M., Mejvaldová, J. – Duběda T. (1998) Further Steps in Modelling Czech Prosody, in: Institute of Radio Engineering and Electronics – Review of Activities 1997–1998, p. 31
 • Dohalská-Zichová – M., Duběda, T. – Mejvaldová, J. (1999) Perception of Synthetic Sentences with Indistinct Intonation in Czech, Proceedings of the 14th International Congress of Phonetic Sciences, San Francisco, 3, pp. 2335–2338
 • Duběda, T. – Mejvaldová, J. (1999) Francouzsko-český a česko-francouzský počítačový slovník PC Translator, recenze, TOP – Bulletin Jednoty tlumočníků a překladatelů 1999/46, p. 24
 • Mejvaldová, J. – Duběda, T. (1999) Francouzsko-český a česko-francouzský počítačový slovník PC Translator, recenze, Cizí jazyky 42, 1998/99, p. 175
 • Duběda, T. (2000) Esquisse d’une typologie de la quantité vocalique, in: Linguistica Pragensia, X/1, pp. 31–36
 • Duběda, T. – Hanika, J. (2000) The Continuous and Discontinuous Styles in Czech TTS, in: Text, Speech and Dialogue. Proceedings of the Third International Workshop on Text, Speech, Dialogue, Brno, pp. 195–200
 • Duběda, T. (2000) A New Diphone Inventory for Czech (Prague-Dresden Project), 10th Czech-German Workshop, Prague, p. 18
 • Dohalská, M. – Duběda, T. – Bartošová, H. – Mejvaldová, J. (2000) Spectral Properties of Czech Vowels in Spontaneous Speech (Preliminary Analysis), 10th Czech-German Workshop, Prague, p. 17
 • Dohalská, M. – Duběda, T. – Mejvaldová, J. (2000) Dialogue of Analysis and Synthesis: Real Speech and Speech Synthesis, in: Forum Phoneticum, Z. Palková – H.-W. Wodarz (eds.), Frankfurt am Main, pp. 1–17
 • Duběda, T. (2000) Vowel Duration Across Languages, in: Forum Phoneticum, Z. Palková – H.-W. Wodarz (eds.), Hector, Frankfurt am Main, pp. 19–26
 • Duběda, T. (2001) Lexical Word vs. Stress Unit in Czech and French, LP 2000, Prague, pp. 155–162
 • Duběda, T. (2002) Unité accentuelle en français et en tcheque: caractérisation structurelle et acoustique, doktorská práce, Univerzita Karlova v Praze a Université Paris 7 – Denis Diderot
 • Dohalská, M. – Mejvaldová, J. – Duběda, T. (2002) Prosodic Parameters of Synthetic Czech: Developing Rules for Duration and Intensity, in: Improvements in Speech Synthesis. COST 258: The Naturalness of Synthetic Speech, Wiley, pp. 129–133
 • Duběda, T. (2002) Structural and quantitative properties of stress units in Czech and French, in: Festschrift for Jens-Peter Köster on the Occasion of his 60th Birthday, Phonetics and its Applications. A. Braun/H. R. Masthoff (ed.), Stuttgart: Steiner, pp. 338–350
 • Duběda, T., Machač P. (2002) Difonový inventář češtiny pro vícejazyčnou syntézu řeči. Projekt spolupráce mezi Univerzitou Karlovou a Technickou univerzitou Drážďany, in: Inovační podnikání & transfer technologií 4/2002, AIP ČR Praha, pp. VI–VII [A Czech diphone inventory for multilingual speech synthesis; Un inventaire diphonique tcheque pour la synthese multilingue de la parole]
 • Duběda, T. (2003) Prosody and Syntax in Spontaneous Speech: Evidence from Czech and French, Proceedings of the 15th International Congress of Phonetic Sciences, Barcelona, pp. 2079–2082
 • Duez, D. – Duběda, T. – Mejvaldová, J. – Dohalská, M. (2003) Acquisition des processus de réduction et d’assimilation du français parlé par des locuteurs tcheques, in: XVIIth International Congress of Linguists, Prague, CD, 6 pp.
 • Mejvaldová, J. – Duběda, T. – Dohalská, M. (2003) L’imitabilité des modeles prosodiques en parole spontanée et en parole lue, in: XVIIth International Congress of Linguists, Prague, CD, 3 pp.
 • Duběda, T. – Volín, J. (2003) 15. mezinárodní kongres fonetických věd, Barcelona, 2.–9. srpna 2003, in: Jazykovědné aktuality, roč. XL – 2003, č. 3 a 4, pp. 60–66
 • Duběda, T. (2003) De l’acoustique au conventionnel : une vue configurative et multiparamétrique de l’accent en français et en tcheque, in: Language Design 5/2003, Granada, pp. 1–10
 • Duběda, T. (2004) The Czecho-Slovak Conference of the International Society of Phonetic Sciences, in: The Phonetician 88, pp. 49–50
 • Duběda, T. (2004) Fonetika + syntax = fonosyntax?, Sborník příspěvků z 3. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2004, pp. 47–52 [Phonetics + syntax = phonosyntax?; Phonétique + syntaxe = phonosyntaxe?]
 • Duběda, T. – Votrubec, J. (2004) Configurable software for individual perception testing, Czech-German Workshop, AV ČR, Praha, pp. 42–46
 • Duběda, T. (2004) K izosylabičnosti a izochronnosti v češtině, in: Sborník z Konference česko-slovenské pobočky ISPhS 2004, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, pp. 19-28 [On syllable-timing and stress-timing in Czech; A propos de l’isosyllabicité et de l’isochronie en tcheque]
 • Duběda, T., editor (2004) Sborník z Konference česko-slovenské pobočky ISPhS 2004, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta [Proceedings of the Czecho-Slovak Conference of the ISPhS 2004; Actes de la Conférence Tchéco-Slovaque de l’ISPhS 2004]
 • Duběda, T. (2004) Les unités accentuelles asyntagmatiques en français et en tcheque, in: Actes des XXVes Journées d’Étude sur la Parole, Fes, Maroc, pp. 193-196
 • Dohalská, M. – Duběda, T. – Mejvaldová, J. (2004) Strukturní a prozodický popis vybraných typů sdělení se zaměřením na zvukovou komunikaci s počítačem, in: P. Pollák – P. Sovka (eds.) GAČR 102/02/0124 „Hlasové technologie v podpoře informační společnosti“. Souhrnný přehled aktivit řešitelských kolektivů, ČVUT v Praze, pp. 36–37
 • Duběda, T. – Skarnitzl, R. (2004) Prosodic analysis and manipulation demonstrated on the Praat software, in: Akustické listy 10(1), internetová verze, pp. 12–17
 • Duběda, T. (2004) Pět inspirací fonetiky, Slovo a slovesnost 3, pp. 194–201 [Five inspirations of phonetics; Les cinq inspirations de la phonétique]
 • Duběda, T. – Mejvaldová, J. – Dohalská, M. (2004) L’imitation rythmique et ses limites: analyse de la structure temporelle, XXVIIe Colloque International de Linguistique Fonctionnelle, Opera Romanica 5, Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis, České Budějovice, pp. 256–263
 • Duběda, T. – Machač, P. (2004) Constructing and Optimizing a Diphone Database for Czech Speech Synthesis, Acta Universitatis Carolinae, Phonetica Pragensia X, eds. Z. Palková a J. Veroňková, pp. 9–18
 • Duběda, T. (2004) XXVes Journées d’Étude sur la Parole, zpráva z konference, in: The Phonetician 89, pp. 53–58
 • Duběda, T. (2004) The 14th Czech-German Workshop „Speech Processing“, zpráva z konference, in: The Phonetician 89, pp. 58–59
 • Duběda, T. (2004) Francouzské polosouhlásky, Cizí jazyky 5/2003–2004, Fraus, pp. 167–169 [French semi-vowels; Les semi-consonnes en français]
 • Duběda, T. – Votrubec, J. (2004) Acoustic Correlates of Stress in Czech: a Stochastic View, 14th Czech-German Workshop, ed. R. Vích, AV ČR, Praha, pp. 36-43
 • Duběda, T. – Votrubec, J. (2005) Acoustic analysis of Czech Stress. Intonation, duration and intensity revisited, in: Interspeech/Eurospeech, Lisabon, pp. 1429–1432
 • Duběda, T. – Vích, R. – Horák, P. (2005) History of speech synthesis in the Czech Lands, in: R. Vích (ed.), Electronic Speech Signal Processing. Proceedings of the 16th Conference joined with the 15th Czech-German Workshop „Speech Processing“, TUDpress, Dresden, pp. 364–371
 • Duběda, T. (2005) Jazyky a jejich zvuky. Univerzálie a typologie ve fonetice a fonologii, Karolinum, Praha, 230 pp. [Languages and their sounds. Universals and typology in phonetics and phonology; Les langues et leurs sons. Universaux et typologie en phonétique et en phonologie] anotace a obsah
 • Duběda, T. – Keller, E. (2005) Microprosodic aspects of vowel dynamics – an acoustic study of French, English and Czech, in: Journal of Phonetics 33/4 (2005), pp. 447–464 resumé
 • Duběda, T. (2005) L’accent et l’unité accentuelle : une double vue de la segmentation prosodique en français et en tcheque, in: Las lenguas románicas: su unidad y diversidad. Homenaje al profesor Bohumil Zavadil con ocasión de su 65o cumpleanos, P. Čermák – J. Tláskal (eds.), Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha, pp. 169–177
 • Duběda, T. (2005) 16th Electronic Speech Signal Processing Conference and 15th Czech-German Workshop „Speech Processing“ (zpráva z konference), The Phonetician 92, 2005/II (online verze)
 • Duběda, T. (2006) Intensity as a macroprosodic variable in Czech, in: Speech Prosody 2006, R. Hoffmann a H. Mixdorff (eds.), Dresden, pp. 185–188
 • Duběda, T. (2006) Není Sorbonna jako Sorbonna (k vysokému školství ve Francii), in: Forum. Časopis Univerzity Karlovy v Praze, č. 5, 2/2006, Univerzita Karlova v Praze, pp. 26–27
 • Duez, D. – Duběda, T. (2006) Les faits de réduction et d’assimilation dans l’enseignement du français : pour une « phonétique situationnelle », in: La classe de langue – théories, méthodes et pratiques, M. Faraco (ed.), Publications de l’Université de Provence, pp. 231–248
 • Duběda, T. – Januška, J. (2006) K hypoartikulaci v pražské češtině, in: Sborník příspěvků z 5. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, P. Pořízka a V. P. Polách (eds.), Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, pp. 75–81 [On hypoarticulation in Prague Czech; A propos de l’hypoarticulation dans le tcheque pragois]
 • Duběda, T. (2006) K univerzáliím ve fonetice a fonologii, in: Jazykovědné aktuality XLIII, č. 1 a 2 (publikovaná přednáška), pp. 18–23 [On universals in phonetics and phonology; A propos des universaux en phonétique et en phonologie]
 • Duběda, T. (2006) Prosodic boundaries in Czech: an experiment based on delexicalized speech, in: Interspeech 2006, Pittsburgh, pp. 309–312
 • Duběda, T. (2006) Investigating stylized prosodic contours in Czech, 16th Czech-German Workshop, R. Vích (ed.), Praha, pp. 41–47
 • Duběda, T. (2006) Phonologie et phonétique. Forme et substance (recenze), in: The Phonetician 2006–I/II (internetová publikace), pp. 62–66
 • Duběda, T. (2007) La typologie rythmique et son application Ă la parole délexicalisée, SILF 2005. Actes du XXIXe Colloque International de Linguistique Fonctionnelle, pp. 81–84
 • Duběda, T. (2007) Phonologie et phonétique. Forme et substance, recenze, Linguistica Pragensia XVII/1, pp. 53–56
 • Duběda, T. – Vlčková, J., editoři (2007) Sborník z 2. Konference česko-slovenské pobočky ISPhS 2008, Praha, Karolinum, 156 pp. [Proceedings of the 2nd Czecho-Slovak Conference of the ISPhS 2008; Actes de la 2e Conférence de la section tchéco-slovaque de l’ISPhS 2008]
 • Duběda, T. (2007) K variantnosti melodických akcentů ve čtené češtině, in: Sborník z 2. Konference česko-slovenské pobočky ISPhS 2008, T. Duběda a J. Vlčková (eds.), Praha, Karolinum, pp. 75–87 [On the variability of pitch accents in read Czech; A propos de la variabilité des accents mélodiques en tcheque lu]
 • Duběda, T. (2008) Global and local evaluation of prosody: Discrete targets and just noticeable differences, in: Speech Prosody 2008, Campinas, eds. P. A. Barbosa, S. Madureira, C. Reis, pp. 727–730
 • Duběda, T. – Raab, J. (2008) Pitch accents, boundary tones and contours: Automatic learning of Czech intonation, in: Sojka, P. – Horák, A. – Kopeček, I. – Pala, K. (eds.), Text, Speech and Dialogue 2008, Springer, pp. 293–302
 • Tučková, J. – Holub, J. – Duběda, T. (2009) Technical and Phonetic Aspects of Speech Quality Assessment: The Case of Prosody Synthesis, in: A. Esposito & R. Vích (eds.), Cross-Modal Analysis of Speech, Gestures, Gaze and Facial Expressions, Berlin, Heidelberg: Springer, pp. 126–132
 • Duběda, T. (2009) The role of nuclear and extra-nuclear contours in the perception of expressivity in Czech, in: 19th Czech-German Workshop „Speech Processing“, R. Vích (ed.), Institute of Photonics and Electronics, pp. 75–79
 • Duběda , T. (2009) L’accent initial en tcheque et en français : un cas de transfert positif ? in : Acquisition et interaction en langue étrangere (AILE) 2/2009, pp. 43–66
 • Duběda, T. (2010), Fonetická a fonologická hlediska při zkoumání české intonace, in: Užívání a prožívání jazyka. K 90. narozeninám Františka Daneše. Čmejrková, S. – Hoffmannová, J. – Havlová, E. (eds.), Praha: Karolinum, pp. 111–114 [Phonetic and phonological aspects in the study of Czech intonation; L’intonation tcheque : aspects phonétiques et phonologiques]
 • Duběda, T. – Mády, K. (2010), Nucleus position within the intonation phrase: a typological study of English, Czech and Hungarian, in: T. Kobayashi – K. Hirose – S. Nakamura, Proceedings of Interspeech 2010, Makuhari, Japan, pp. 126–129 resumé
 • Duběda, T. (2010), „Flat pitch accents“ in Czech, in: T. Kobayashi – K. Hirose – S. Nakamura, Proceedings of Interspeech 2010, Makuhari, Japan, pp. 1756–1759 resumé
 • Duběda, T. (2010), Positional variability of pitch accents in Czech, in: T. Kobayashi – K. Hirose – S. Nakamura, Proceedings of Interspeech 2010, Makuhari, Japan, pp. 1760–1763 resumé
 • Duběda, T. (2011), Towards an inventory of pitch accents for read Czech, Slovo a slovesnost 72/1, pp. 3–12 resumé
 • Duběda, T. (2011), Perceptual sensitivity to prenuclear and nuclear intonational patterns, in: Proceedings of Interspeech 2011, Florence, pp. 1369–1372 resumé
 • Duběda, T. (2011), Traduire un atlas linguistique: une expérience personnelle, in: J. Opatrný (ed.), Posibilidades y límites de la comunicación intercultural, Ibero-americana pragensia – Supplementum, Univerzita Karlova v Praze, pp. 119–123
 • Duběda, T. (2012), Jean-Jacques Rousseau: Esej o původu jazyků (recenze), iLiteratura.cz www.iliteratura.cz
 • Duběda, T. (2012), Prosodie et structure informationelle: la mobilité des noyaux prosodiques en français et en tcheque, Écho des études romanes VIII/1, pp. 151–165 text
 • Duběda, T. (2012), Études de prosodie contrastive: le cas du français et du tchèque, Prague: Karolinum anotace a obsah
 • Duběda, T. (2012), Pour une « intonotactique » des évènements mélodiques, Approches prosodiques : Du signal à la modélisation linguistique. Colloque en l’honneur de Philippe Martin, actes électroniques text
 • Duběda, T. (2013), L’accentuation française: entre syntaxe, phonotactique et stylistique, Romanistica pragensia XIX, pp. 11–29 resumé
 • Duběda, T. – Havlík, M. – Jílková, L. – Štěpánová, V. (2014), Loanwords and Foreign Proper Names in Czech: A Phonologist’s View, in: J. Emonds – M. Janebová (eds.), Language Structure and Language Use. Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2013, Olomouc: Palacký University, pp. 313–321 pdf
 • Duběda, T. (2014), Czech intonation: A tonal approach, Slovo a slovesnost 75, pp. 83–98 pdf
 • Duběda, T. (2014), Třísková, Hana. Segmentální struktura čínské slabiky [Segmental Structure of the Mandarin Syllable], recenze, Archiv orientální 82/2014, pp. 195–196
 • Duběda, T. (2014), When One Phonology Meets Another: The Case of Gallicisms in Czech, in L. Veselovská – M. Janebová (eds.), Complex Visibles Out There. Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2014: Language Use and Linguistic Structure, Olomouc: Palacký University, pp. 701–713 pdf
 • Duběda, T. – Havlík, M. – Jílková, L. – Štěpánová, V. (2014), Průzkum výslovnostního úzu u výpůjček a cizích vlastních jmen – metodologické otázky, Jazykovědné aktuality 3–4/2014, pp. 125–141 pdf
 • Duběda, T. (2015), The “Shadow Phonology” of Anglicisms in Czech,  LAGB Annual Meeting. Abstracts Booklet, p. 47 pdf
 • Duběda, T. (2015), Genzor, Jozef: Jazyky světa. Historie a současnost (recenze), iLiteratura.cz text
 • Duběda, T. (2015), Francouzský překlad nového občanského zákoníku, ToP – Odborný bulletin jednoty tlumočníků a překladatelů 118, pp. 16–18
 • Duběda, T. (2015), L’adaptation phonologique des emprunts : le cas des gallicismes gastronomiques en tchèque, Écho des études romanes XI, pp. 111–124 pdf
 • Duběda, T. (2015), Jak se vyslovují názvy cizích produktů v televizních reklamách?, Studie z aplikované lingvistiky (SALi), 2015/2, pp. 76–91 text
 • Duběda, T. (2015), La prosodie du français et du tchèque : vue contrastive et implications didactiques, in: Bořek-Dohalská, M. – Suková Vychopňová, K. (eds.), Didactique de la phonétique et phonétique en didactique du FLE, Karolinum, pp. 37–47
 • Štěpánová, V. – Duběda, T. – Havlík, M. – Jílková, L. (2016), K výzkumu výslovnosti přejatých slov, in: D. Svobodová – M. Bańko (eds.), Skryté přednosti přejatých slov. Ukryte zalety wyrazów obcych, Ostravská univerzita, pp. 120–124 pdf
 • Duběda, T. (2016), Empirické mapování výslovnostního úzu u cizích slov, Slovo a slovesnost 77, pp. 123–142 [An Empirical Study of the Pronunciation of Foreign Words in Czech; Une étude empirique de la prononciation des mots d’origine étrangère en tchèque] resumé
 • Duběda, T. (2016), L’invasivité phonologique dans le traitement des anglicismes : une étude quantitative de trois langues, JEP-TALN-RECITAL 2016, pp. 401–409 pdf
 • Duběda, T. (2016), Une approche typologique de l’adaptation du système vocalique anglais dans les emprunts, 14èmes rencontres du Réseau Français de Phonologie : Résumés des présentations, pp. 48–49
 • Duběda, T. (2016), Pronunciation of foreign chrematonyms in Czech TV advertising (abstract), ‚Names and Their Environment‘. Proceedings of the 25th International Congress of Onomastic Sciences, Vol. 5, p. 150
 • Duběda, T. (2017), Living on the Edge: Integration vs. Modularity in the Phonology of Czech Anglicisms, in: J. Emonds – M. Janebová (eds.), Language Use and Linguistic Structure. Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2016, Olomouc: Palacký University, pp. 365–374 pdf
 • Duběda, T. (2017), The phonology of anglicisms in Czech: Exploring extralinguistic factors, in: Repanšek, L. – Šekli, M., eds., 12th Slavic Linguistics Society Annual Meeting. Book of Abstracts, Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana, pp. 74–75
 • Duběda, T. (2017), Towards a Typology of Phonological Processes in the Adaptation of Anglicisms. LAGB Annual Meeting 2017. Abstract Booklet, p. 22–23.
 • Duběda, T. (2017), Nenápadný půvab fonologie výpůjček, in: J. Vlčková Mejvaldová (ed.), Komunikace řečí, komunikace lidí…: sborník pro Marii Bořek-Dohalskou. Karolinum, 2017, pp. 46–50.
 • Duběda, T. (2018), N+N Borrowings from English: A New Stress Pattern in Czech? In: K. Klessa, J. Bachan, A. Wagner, M. Karpiński & D. Śledziński (eds.), Proceedings of the 9th International Conference on Speech Prosody, p. 90–93 pdf
 • Duběda, T. (2018), La traduction vers une langue étrangère et son rôle dans la formation des futurs traducteurs, Synergies Europe 13, pp. 161–168. pdf
 • Duběda, T. – Obdržálková, V. (2018), Terminologická a textová kompetence v právním překladu: studie na francouzsko-českém materiálu. Studie z aplikované lingvistiky 2018/1, pp. 73–91. pdf
 • Duběda, T. (2018), La traduction vers une langue étrangère : compétences, attitudes, contexte social. Meta 63/2, pp. 492–509. pdf
 • Duběda, T. (2018), Fonologická adaptace anglicismů v kvantitativním pohledu, Naše řeč 101/5, pp. 245–267.
 • Duběda, T. – Mraček, D. – Obdržálková, V. (2018), Překlad do nemateřského jazyka. Fakta, otázky, perspektivy, Praha: Karolinum, 236 pp. [Translation into a Non-Mother Tongue: Facts, Questions, Perspectives / La traduction vers une langue non maternelle : faits, questions, perspectives] anotace a obsah
 • Bičan, A. – Duběda, T. – Havlík, M. – Štěpánová, V. (2020) Fonologie českých anglicismů. Praha: Lidové noviny. [The Phonology of Czech Anglicisms]
 • Duběda, T. (2020), The Phonology of Anglicisms in French, German and Czech: A Contrastive Approach, Journal of Language Contact 13/2, pp. 327–350. odkaz na publikaci
 • Duběda, T. (2020): Traducteur natif ou non natif ? La directionnalité de la traduction et sa perception. Linguistica Pragensia 30/2, pp. 204–217. pdf
 • Duběda, T. – Obdržálková, V. (2021): Stylistic Competence in L2 Translation: Stylometry and Error Analysis, The Interpreter and Translator Trainer. pdf
 • Duběda, T. (2021): K typologii ekvivalentů v právním překladu, Slovo a slovesnost 82/2, pp. 139–158. [On the typology of equivalents in legal translation]. odkaz na článek
 • Duběda, T. (2021, online first): Legal Translation into a Non-Mother Tongue: The Role of Native Revision, Target – International Journal of Translation Studies. odkaz na publikaci
 • Duběda, T. (2021). Soudní překladatelé a terminologické nástrahy. Průzkum k překladu právních termínů z češtiny do francouzštiny (2. část), Soudní tlumočník 1/2021, pp. 30–32
 • Duběda, T. (2021). Legal Lexicography: From Paper Dictionaries to Online Tools, in: I. Kosem & M. Cukr, Electronic lexicography in the 21st century (eLex 2019): Post-editing lexicography. Book of abstracts, pp. 1–3.
 • Duběda, T.(2021). Direction-asymmetric equivalence in legal translation, Comparative legilinguistics 47, pp. 58–72.
 • Duběda, T. (2021). Nová publikace o soudních překladatelích a tlumočnících ve Francii. Dorina Irimia: Les experts traducteurs-interprètes en milieu judiciaire, vydavatelství Sydney Laurent, 2021. Soudní tlumočník 2/2021, pp. 4546.
 • Duběda, T. (2022). La traduction non native en Europe centrale : entre passé et avenir, Atelier de traduction 37, pp. 159–170.
 • Duběda, T. (2023): From Jiří Levý’s Model of Translatorial Decision-Making to Optimality Theory: An Application to Legal Translation. The Translatorhttps://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13556509.2023.2228531
 • Duběda, T. (2023): Právníci-lingvisté u Soudního dvora EU a soudní překladatelé v ČR – dva odlišné světy? In: Vícejazyčné zápisky z cest. Soudní dvůr Evropské unie, pp. 41–48.
 •  

Překlady / Translations

 • Breton, R. (2007) Atlas jazyků světa, Albatros (překlad z francouzského originálu Atlas des langues du monde, Autrement, Paříž, 2003)
 • Laubier, M. de – Aubinais, M. – Boulet, G. – Proteaux, C. (2008) Gaston, chlapeček, který se pořád ptal, Euromedia Group (překlad z francouzského originálu Gaston, le petit garçon qui n’arretait pas de poser des questions, Bayard, 2004)
 • Ashby, M. – Maidment, J. (2015) Úvod do obecné fonetiky, Karolinum (překlad z anglického originálu Introducing Phonetic Science, Cambridge University Press, 2005)
 • Ruffini, P.-B. (2018) Věda a diplomacie – nový rozměr mezinárodních vztahů, Academia (překlad z francouzského originálu Science et diplomatie. Une nouvelle dimension des relations internationales).
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D.