Klauzurní práce

NEPLATÍ PRO STUDENTY PŘIJATÉ OD AKADEMICKÉHO ROKU 2019/2020.

Studenti, kteří mají jednu ze specializací Mezikulturní komunikace: překlad a a tlumočení jako nediplomní (tj. nepíší na něm diplomovou práci), mají povinnost projít zkouškou z předmětu Klauzurní práce, který probíhá výhradně formou konzultací. Tuto zkoušku uděluje učitel, který práci konzultoval. Splnění dané studijní povinnosti je podmínkou pro uzavření indexu před státní bakalářskou zkouškou na nediplomní specializaci (tj. tato studijní povinnost se nikterak nevztahuje k uzavření indexu pro BZK na diplomní specializaci).

Klauzurní prací je komentovaný překlad vybraného textu psaného rodilým mluvčím v cizím jazyce v rozsahu nejméně 10 normostran (1 NS = 1800 znaků).

O zadání textu k překladu student požádá některého z následujících vyučujících:

 

 • ANGLIČTINA: Zuzana Jettmarová, Eva Kalivodová, David Mraček, Zuzana Šťastná, případně někteří externí vyučující ÚTRL

 • FRANCOUZŠTINA: Šárka Belisová, Tomáš Duběda, Jovanka Šotolová

 • NĚMČINA: Věra KloudováTomáš Svoboda, Monika Žárská

 • RUŠTINA: Anna Rosová, Stanislav Rubáš, případně někteří externí vyučující ÚTRL

 • ŠPANĚLŠTINA: Anežka Charvátová, Jana Králová, Vanda Obdržálková

Konzultace ke klauzurní práci. Ve studijních plánech všech bakalářských specializací je uveden kurz s názvem Seminář k bakalářské / klauzurní práci, resp. Klauzurní / bakalářská práce. Daný kurz probíhá výhradně formou konzultací určených k diskuzi nad klauzurními a bakalářskými překlady a jejich komentáři. Studenti specializace Angličtina pro překlad a tlumočení musejí absolvovat alespoň 3 takové konzultace, studenti ostatních oborů se na počtu a formě konzultací dohodnou s vedoucím své práce. Konzultace musejí probíhat během semestrů a zkouškových období (nikoli o prázdninách) a po žádném z vyučujících nelze požadovat, aby před odevzdáním práce překlad nebo jeho části četl a opravoval. Student by svůj překlad měl rovněž konzultovat se specialisty v oboru, k němuž se zvolený text vztahuje.

 

Úprava a struktura klauzurní práce:

 • titulní list (jméno a příjmení studenta, název originálu s úplným bibliografickým údajem, název přeloženého textu, obor, pracoviště, rok)

 • obsah

 • text překladu

 • komentář k překladu

 • seznam použité literatury

 • text originálu

Komentář k překladu má rozsah nejméně 5 normostran a měl by se soustředit na následující aspekty:

 • překladatelská analýza předlohy

 • typologie překladatelských problémů

 • metoda překladu (strategie konkrétních řešení)

 • překlad jako celek ve vztahu k výchozímu textu a kontextu

Student práci odevzdá učiteli, který mu překlad zadal – v jednoduché vazbě a polotuhých deskách, přičemž text originálu je do práce pouze volně vložen.

Práce je klasifikována známkou jako zkouška z předmětu Klauzurní práce.

Orientační kritéria známkování. (1) Známkou „výborně“ je práce hodnocena v případě, že překlad nevykazuje závažnější neporozumění a významové omyly a komentář odpovídá zadaným kritériím (v práci se mohou objevit méně závažné jazykové chyby, např. v interpunkci, pokud nebrání porozumění). (2) Známkou „velmi dobře“ je hodnocena práce, pokud je v překladu zachována a adekvátně převedena věcná, pragmatická a stylistická složka textu, avšak objevují se v něm nepříliš velké jazykové a významové prohřešky a komentář nevykazuje závažnější porušení zadaných kritérií. (3) Známkou „dobře“ je hodnocena práce, kdy překlad vykazuje závažnější jazykové a významové nedostatky, ale je „redigovatelný“, tj. vyžaduje určité věcné opravy a stylizační úpravy.

Překlad. Pokud text překladu nebo jeho část zásadním způsobem změní smysl originálu nebo je pro čtenáře nesrozumitelný, je práce hodnocena známkou „neprospěl“. Totéž se týká změny funkce sdělení nebo četných závažných faktografických chyb. Pro hodnocení překladu je dále určující: zvládnutí analýzy, převod sémantické, stylistické a pragmatické/semiotické složky textu, stupeň interference cizího jazyka na všech rovinách výstavby textu a jazyková správnost, tvůrčí práce s mateřským jazykem, ověřování věcné stránky textu (transkripce/transliterace, reálie, termíny, jména, názvy).

Komentář. V komentáři má student prokázat schopnost teoretické reflexe překladových problémů a jejich řešení.

Úvod > Studium > Bakalářské studium > Klauzurní práce