Studijní program double degree

Studijní program DD ve spolupráci s Lipskou univerzitou (Universität Leipzig)

Plný název studijního programu

Mezikulturní komunikace: čeština a němčina pro překlad a tlumočení / Interkulturelle Kommunikation: Übersetzen und Dolmetschen Tschechisch-Deutsch

Specifika studijního programu

Studijní program je realizován ve spolupráci Ústavu translatologie FF UK s Institutem slavistiky Univerzity v Lipsku (Německo). Dlouholetá spolupráce Univerzity Karlovy v Praze s Univerzitou v Lipsku umožnila v roce 2014 vznik nového společného studijního programu. V tříletém bakalářském studiu „Mezikulturní komunikace: čeština a němčina pro překlad a tlumočení / Interkulturelle Kommunikation: Übersetzen und Dolmetschen Tschechisch-Deutsch“ nabízejí obě partnerské univerzity optimální kombinaci předmětů, studijní pobyt v druhé zemi (v ČR pro německé studenty, v Německu pro studenty z ČR) a doklad o absolvování studia z obou univerzit (tzv. double degree). Ústav translatologie FF UK (ÚTRL) a Institut slavistiky a dále Institut aplikované lingvistiky a translatologie (IALT) Univerzity v Lipsku poskytují studentům nejen důkladnou jazykovou přípravu, ale i potřebné know-how pro překlad a tlumočení. Součástí studia je i zprostředkování důležitých kulturních souvislostí a specifik a seznámení s pracovními metodami v oblasti terminologie a lexikografie a softwarovými pracovními nástroji. Povinná je v rámci studia i překladatelská/tlumočnická praxe. Obě univerzity se dohodly na tom, že všichni němečtí i čeští studenti zapojení do programu budou během zahraničního pobytu plně osvobozeni od veškerých poplatků za studium.

Tlumočnické i překladatelské dovednosti vyžadují vedle výtečných jazykových znalostí také vysokou míru mezikulturní kompetence. Proto je delší zahraniční pobyt v cílové zemi stěžejní komponentou studia v rámci popisovaného studijního programu. Studenti v autentickém jazykovém prostředí prohlubují své dovednosti ve všech oblastech cizího jazyka (kompetence jak receptivní, tak produktivní: čtení, poslech, psaní, mluvení) a zároveň využívají akademického potenciálu hostitelské univerzity tím, že vylepšují své translatologické kompetence (odborné, technické, rešeršní). Zahraniční zkušenost vysokou měrou zvyšuje kvalifikaci absolventů. Studium zakončené společným diplomem obou partnerských univerzit tak zvyšuje možnost uplatnění absolventů na trhu práce nejen na české nebo německé straně, ale v rámci celé Evropy.

Čeští studenti, kteří se zapíší ke studiu v ÚTRL FF UK, stráví první rok studia v Praze, druhý na Univerzitě v Lipsku a třetí opět v Praze. Získají tak možnost pracovat celkem 4 semestry v jazykovém tandemu s německými kolegy na obou univerzitách. Toto společné studium umožňuje nejen intenzivní prohlubování jazykových znalostí, ale velmi výrazně i kulturních kompetencí. Úspěšně absolvované předměty na partnerské instituci domovská univerzita studentům automaticky zaznamenává jako splněné. Studium na německé univerzitě je v zásadě zdarma a k financování výloh spojených s pobytem v Německu existují různé možnosti (např. Erasmus nebo stipendia Česko-německého fondu budoucnosti).

Partnerské ústavy na Lipské univerzitě

Lipská univerzita – Universität Leipzig

https://www.uni-leipzig.de/

Institut slavistiky Univerzity v Lipsku – Institut für Slavistik, Universität Leipzig (Philologische Fakultät)

https://slavistik.philol.uni-leipzig.de/start/

Institut aplikované lingvistiky a translatologie – Institut für Angewandte Linguistik und Translatologie (IALT), Universität Leipzig

https://www.philol.uni-leipzig.de/institut-fuer-angewandte-linguistik-und-translatologie/

Dokumenty, odkazy

Webová stránka studijního programu na Lipské univerzitě

https://www.leipzig-studieren.de/studienangebot/studiengang/course/show/interkulturelle-kommunikation-und-translation-tschechisch-deutsch-ba/

Publikovaný rozhovor týkající se studijního programu

https://www.ff.cuni.cz/2020/01/absolvent-programu-mezikulturni-komunikace-cestina-nemcina-ma-dvojim-diplomem-dvere-otevrene-nemecky-mluvicich-zemich/

Letáček týkající se programu

https://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2016/08/DD_Mezikulturni-komunikace-cestina-nemcina-Praha_Lipsko.pdf

Evaluační zpráva

verze v češtině

verze v němčině

Bližší informace získáte u garanta tohoto studijního programu, dr. Tomáše Svobody (tomas.svoboda[@]ff.cuni.cz)

Webové stránky program double degree

https://ddprahaleipzig.ff.cuni.cz

Úvod > Studium > Studijní program double degree