PhDr. Petra Mračková Vavroušová, Ph.D.

Mračková Vavroušová

Kontakt

Ústav translatologie
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Hybernská 1036/3, Praha 1, 110 00, místnost č. 108

E-mail: petra.mrackovavavrousova@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 537

Konzultační hodiny: najdete zde

 

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • od r. 2014: EMCI workshopy pro vyučující tlumočení na téma Interpreting Platforms (2020), New Technologies in Interpreter Training (2019), Speech Making (2018), Self-Study (2017), Virtual classes: Feedback and Assessment (2016), Final Exams in Conference Interpreting (2015), Accreditation Inter-institutional Tests and Stress Management (2014)
 • 2012–2016: Doktorské studium pod dvojím vedením (tzv. co-tutelle), ÚTRL FF UK a Universidad de Valladolid (Španělsko); disertační práce Recepción de la literatura checa en España considerando el papel mediador del alemán, titul Ph.D.
 • 2011–2013: Navazující magisterské studium, ÚTRL FF UK, překladatelství a tlumočnictví čeština–němčina; diplomová práce Němčina jako zprostředkující jazyk při překladu Haškova Švejka do španělštiny, titul Mgr.
 • 2012: Rigorózní řízení, ÚRS FF UK, románské jazyky – španělština; rigorózní práce Gerundium ve španělštině a jeho ekvivalenty v češtině, uznaná DP, titul PhDr.
 • 2011: Johannes Gutenberg-Universität Mainz, univerzitní kampus Germesheim (Německo), stipendium DAAD, letní kurz Übersetzen / Einführung ins Dolmetschen
 • 2009–2010: Universidad de Granada, Facultad de Traducción e Interpretación (Španělsko), studijní pobyt v rámci programu LLP/ERASMUS
 • 2009–2011: Bakalářské studium, ÚTRL FF UK, mezikulturní komunikace němčina a španělština; bakalářská práce Komentovaný překlad: España en el contexto del turismo internacional, titul Bc.
 • 2008: Universidad de Salamanca (Španělsko), stipendium MAEC-AECID, mezinárodní letní kurz španělského jazyka a kultury
 • 2006–2012: Magisterské studium, ÚTRL a ÚRS FF UK, překladatelství a tlumočnictví – španělština a hispanistika; diplomová práce Gerundium ve španělštině a jeho ekvivalenty v češtině, titul Mgr.

Zaměstnání

 • od r. 2014: ÚTRL FF UK, interní vyučující se zaměřením na španělský a německý jazyk, výuka tlumočnických předmětů; katederní koordinátor programu Erasmus+
 • 2014: Universidad de Valladolid, Facultad de Traducción e Interpretación (univerzitní kampus Soria, Španělsko), praktická stáž v rámci programu Erasmus+; výuka češtiny a němčiny jako cizího jazyka, vedení tlumočnických seminářů
 • 2011–2020: Ústav jazyků a společenských věd, Fakulta dopravní ČVUT, odborný asistent se zaměřením na španělský a německý jazyk, výuka jazyků
 • od r. 2008: překladatel a tlumočník ve svobodném povolání
 • tlumočení pro Velvyslanectví Španělska v Praze, Velvyslanectví Argentinské republiky, Velvyslanectví Chilské republiky v Praze, Instituto Cervantes,  Bienale Borges-Kafka, Davis Cup, VŠE, Svět knihy, Jeden svět, La película, ND Pražské křižovatky, Artcam Films, Radio1, Gestamp Louny, Slovo 21, z.s., InBáze, z.s., Flamenkeria, Luces de Bohemia, Pražské folklórní dny, Mezinárodní organizace lidového umění IOV, Ron Siboney, Mezinárodní sympozium Transteatral, Comeniues Multilateral Project, Mezinárodní konference o Karlu Krausovi;
 • překlady neliterárních textů (veřejná správa, pobytová legislativa, školství, zdravotní a sociální pojištění, zaměstnání aj., CS-ES, ES-CS, DE-CS přes 1 500 NS), literárních textů, titulky, webové stránky, redakční činnost.

Výuka

 • tlumočnická propedeutika, konsekutivní tlumočení, tlumočení z listu, simultánní tlumočení a simultánní tlumočení s textem
 • výuka konferenčního tlumočení v rámci kurzu European Masters in Conference Interpreting (EMCI)
 • výuka tlumočnických předmětů v rámci programu double-degree na Univerzitě v Lipsku (Německo)
 • kurzy tlumočení pro (odbornou) veřejnost (In-Báze, META, Slovo 21, IC Praha, SJŠ, JTP, KST ČR)

Výzkumné a rozvojové projekty

 • 2020–2021: účast na projektu Interkulturní pracovník se zaměřením na práci v oblasti podpory dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem a jejich rodin (In-Báze, z.s., FF UK)
 • 2017–2021: účast na projektu Progres 4 / Progres Q10 – Jazyk v proměnách času, místa, kultury (FF UK)
 • 2014–2015: hlavní řešitel vnitřního grantu 2014 č.j. 2013FF006642 – Překlad jako most mezi dvěma břehy (FF UK)
 • 2012: hlavní řešitel vnitřního grantu VG151 – Teorie překladu a tlumočení prizmatem současných španělských translatologů (FF UK)

Členství v organizacích a radách

 • Jednota tlumočníků a překladatelů (JTP)
 • Asociace konferenčních tlumočníků (ASKOT)
 • Asociace učitelů španělštiny (AUŠ-APE)
 • Svaz germanistů České republiky (SVČR)
 • Kruh moderních filologů (KMF)
 • člen výkonné rady (executive board) studijního programu Mezikulturní komunikace: čeština a němčina pro překlad a tlumočení / Interkulturelle Kommunikation: Übersetzen und Dolmetschen Tschechisch-Deutsch
 • člen validační komise pro španělský jazyk CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání)
 • člen mezinárodní česko-německé komise pro budoucí stipendisty DAAD v programu „Studijní stipendia pro absolventy všech vědních oborů“

Bibliografie

Publikační činnost

Odborné příspěvky na téma cenzura, nepřímý překlad, paratexty, převod příznakového jazyka, recepce české literatury ve španělsky mluvícím světě, recepce Levého v hispanofonním a lusofonním světě, recepce hispánské translatologie v ČR a didaktika překladu a tlumočení.

 • MRAČKOVÁ VAVROUŠOVÁ, Petra. 2020. „Ivaně Čeňkové k narozeninám“, in: Mračková Vavroušová, Petra; Klimeš, Lukáš (ed.). AUC Philologica, 04/2019, s. 155–157. ISSN 0567-8269. Dostupné z: https://karolinum.cz/data/clanek/7993/AUC%20Philologica%204%202019%20vavrousova.pdf
 • MRAČKOVÁ VAVROUŠOVÁ, Petra; KLIMEŠ, Lukáš. 2020. „Editorská poznámka“, in: Mračková Vavroušová, Petra; Klimeš, Lukáš (ed.). AUC Philologica, 04/2019, s. 7–8. ISSN 0567-8269. Dostupné z: https://karolinum.cz/data/clanek/7981/AUC%20Philologica%204%202019%20edit%20pozn.pdf
 • MRAČKOVÁ VAVROUŠOVÁ, Petra. 2019. Las aventuras de la literatura checa en España. Traducciones indirectas y el papel mediador del alemán, censura y material paratextual. Madrid: OMMPRESS. ISBN 978-84-17387-50-1.
 • MRAČKOVÁ VAVROUŠOVÁ, Petra. 2019. „Jiří Levý a nepřímý (portugalský) překlad“, in: Ivana Kupková, Zbyněk Fišer a kol. autorů: Jiří Levý – zakladatel československé translatologie, Brno: Masarykova univerzita, s. 26–38. ISBN: 978-80-210-9348-5.
 • MRAČKOVÁ VAVROUŠOVÁ, Petra. 2018. „Soudobá recepce díla Jiřího Levého ve Španělsku a Iberoamerice“, in: Králová, Jana (ed.). AUC Philologica 2/2018, s. 143–153. Dostupné z: https://karolinum.cz/data/clanek/6253/Phil_2018_2_0143.pdf
 • MRAČKOVÁ VAVROUŠOVÁ, Petra. 2017. „Projektová výuka v překladu“, in: Překlad jako didaktický nástroj ve výuce cizích jazyků. Hrdinová, Eva a kol. autorů. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. 117–126. ISBN 978-80-244-5247-0.
 • VAVROUŠOVÁ, Petra; CUENCA, Miguel. 2017. „Para Jana Králová, en sus cumpleaños“, in: Ibero-Americana Pragensia, XLV, 01/2017, s. 21–24. ISSN 0036-2520. Dostupné z: https://karolinum.cz/data/clanek/5112/IBAP_45_1_0021.pdf
 • VAVROUŠOVÁ, Petra; MRKVOVÁ, Jana. 2017. „Actividades del Departamento de Español del Instituto de Traductología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Carolina, 2010-2015“, in: Ibero-Americana Pragensia, XLV, 02/2017, s. 175–183. ISSN 0036-2520. Dostupné z: https://karolinum.cz/data/clanek/5702/IBAP_45_2_0175.pdf
 • VAVROUŠOVÁ, Petra. 2016. „Censorship of Translated Literature under Franco’s Dictatorship. Self–censorship and Czech literature“, in: Politics, Policy and Power in Translation History. D’hulst, Lieven; O’Sullivan, Carol; Schreiber, Michael (eds.). Berlin: Frank & Timme, s. 135–156.
 • VAVROUŠOVÁ, Petra. 2016. „Al margen de la recepción recíproca de las teorías de la traducción checa e hispana“, in: Relecturas y nuevos horizontes en los estudios hispánicos: cultura y traducción. WILK-RACIĘSKA, Joanna; DEDITIUS, Sabina; NOWAKOWSKA-GŁUSZAK, Anna (eds.). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskoegi, s. 136–146.
 • VAVROUŠOVÁ, Petra; MRKVOVÁ, Jana. 2016. „Actividades del Departamento de Español del Instituto de Traductología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Carolina, 2009“, in: Ibero-Americana Pragensia. XLIV, s. 156–157. ISSN 0036-2520.
 • VAVROUŠOVÁ, Petra. 2016. „Traducción e interpretación en la historia cultural de Hispanoamérica“. In: Actas del congreso “Las palabras (des)atadas” (Encuentro de hispanistas 2015). POLÁKOVÁ, Dora; Kratochvílová, Dana (eds.). Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, s. 33–39. Dostupné z: http://www.cervantesvirtual.com/obra/actas-del-congreso-las-palabras-desatadas-encuentro-de-hispanistas-2015/
 • CUENCA, Miguel; VAVROUŠOVÁ, Petra. 2015. „Výlet do Španěl české literatury v letech 1939 až 1989“, in: Plav, č. 12/2015, s. 47–52. ISSN 1802-4734.
 • VAVROUŠOVÁ, Petra. 2015. „Překlad a tlumočení jako most mezi kulturami“, in: Překlad a tlumočení jako most mezi kulturami. VAVROUŠOVÁ, Petra (ed). Praha: Karolinum, s. 7–12.
 • VAVROUŠOVÁ, Petra. 2015. „Vývoj a současný stav translatologie v Latinské Americe (španělsky mluvící část) aneb dobývání Translachtitlánu“, in: Překlad a tlumočení jako most mezi kulturami. VAVROUŠOVÁ, Petra (ed). Praha: Karolinum, s. 13–17.
 • VAVROUŠOVÁ, Petra. 2015. „Švejk y sus aventuras en la prensa española“, in: Lengua, cultura y literatura en el contexto espacial y temporal. REICHWALDEROVÁ, Eva (ed.). Univerzita Hradec Králové: Gaudeamus 2015, s. 196–210. ISBN 978-80-7435-616-2.
 • VAVROUŠOVÁ, Petra. 2015. „Reseña: Jiří Levý: una concepción (re)descubierta“. In: META, LX, 3/2015 s.644–645. ISSN 0026-0462.
 • VAVROUŠOVÁ, Petra. 2015. „Traducción e interpretación como puente entre culturas. Inspiración (metodológica) para la traductología checa“, in: Nuevos horizontes en los Estudios de Traducción e Interpretación. CORPAS PASTOR, Gloria; SEGHIRI DOMÍNGUEZ, Míriam; GUTIÉRREZ FLORIDO, Rut; URBANO MENDAÑA, Míriam (eds.). Geneva, Editions Tradulex, s. 430–438. ISBN 978-2-9700736-3-5. Dostupné z: http://www.tradulex.com/varia/AIETI7-proc.pdf
 • DOHNALOVÁ, Eva; POJMANOVÁ, Marina; ZAMBOJ, Ladislav; GIANG LINH, Nguy, OBDRŽÁLKOVÁ, Vanda; VAVROUŠOVÁ, Petra; MÁRQUEZ BOBADILLA, Mónica. 2014. Česko-španělský slovník pro interkulturní práci. Diccionario checo-español: trabajo intercultural. Praha: InBáze. ISBN 978-80-905759-6-7. Dostupné z: http://interkulturniprace.cz/wp-content/uploads/2015/05/slovnik-spanelstina.pdf
 • VAVROUŠOVÁ, Petra. 2013. „Teorie překladu a tlumočení prizmatem současných španělských translatologů (úvod)“, in: Sedm tváří translatologie. VAVROUŠOVÁ, Petra (ed). Praha: Karolinum, s. 7–17.
 • VAVROUŠOVÁ, Petra. 2013. „Reseña: Devolver, siempre que sea posible, marca por marca“, in: Linguistica Pragensia 1/2013, s. 77–79. ISSN 0862-8432.
 • VAVROUŠOVÁ, Petra. 2013. „Julio-César Santoyo y su recepción en la República Checa. El Tostado, o sea, el metalenguaje traductor, y La Malinche, o sea, los intérpretes de navíos“, in: Setkání hispanistů. Encuentro de hispanistas. Brno 2012, s. 153–163. ISBN 978-80-210-6657-1.

Ediční činnost

 • MRAČKOVÁ VAVROUŠOVÁ, Petra; KLIMEŠ, Lukáš (ed.). 2020. AUC Philologica, 04/2019. ISSN 0567-8269. Dostupné z: https://karolinum.cz/data/cascislo/8243/AUC%20Philologica%204%202019.pdf
 • VAVROUŠOVÁ, Petra (ed). 2015. Překlad a tlumočení jako most mezi kulturami. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-2929-2.
 • VAVROUŠOVÁ, Petra (ed.). 2013. Sedm tváří translatologie: Teorie překladu a tlumočení prizmatem současných španělských translatologů. Praha: Karolinum. ISBN 978802462195.

Překladatelská a redakční činnost

 • DELIBES, Miguel. 2019. „Pražské jaro“. Překlad ze španělštiny: Petra Mračková Vavroušová. In: TVAR – obtýdeník živé literatury, 21/2019, s. 9–10. ISSN 0862-657 X. Dostupné z: https://itvar.cz/prazske-jaro
 • SUTTNER von, Bertha. 2019. Složte zbraně!. Praha: Prosvěta. IBSN: 978-80-270-6669-8. Redakční činnost z němčiny: Věra Kloudová, Petra Mračková Vavroušová.
 • DOMÍNGUEZ MARES, Adriana. 2015. „Doña Marina – první mexická tlumočnice“. In: Překlad a tlumočení jako most mezi kulturami. VAVROUŠOVÁ, Petra (ed). Praha: Karolinum, s. 18–34. Překlad ze španělštiny: Petra Vavroušová.
 • SILVA-SANTIESTEBAN, Ricardo. 2015. „Překladatel Garcilaso de la Vega“. In: Překlad a tlumočení jako most mezi kulturami. VAVROUŠOVÁ, Petra (ed). Praha: Karolinum, s. 37–50. Překlad ze španělštiny: Vojtěch Kolomý, Patrik Felčer, Petra Vavroušová.
 • HÜLLSMANN, Petra. 2015. Čmeláci v srdci. Praha: Knihy Dobrovský. Překlad z němčiny: Petra Vavroušová.
 • CERNUDA, Luis. 2014. „Dopisy z exilu [Epistolario]“. Překlad ze španělštiny: Petra Vavroušová. In: Plav, 8/2014, s. 44–49. ISSN 1802-4734.
 • HENLEIN, Sylvia. 2013. Bláznivá teta a já aneb „Rychle pryč!“ řekla teta Matylda. Přel. M. Greňová, A. Jirásková, J. Jurenka, P. Kultová, E. Marková, R. Nováková, K. Petráčková, P. Vavroušová, K. Wanková, R. Žáková. Praha: Mladá fronta. ISBN 9788020428202.
 • SANTOYO, Julio-César. 2013. „Vraťme se ještě jednou k Tostadovi: Vznik překladatelského metajazyka ve Španělsku 15 století“. In: Sedm tváří translatologie. VAVROUŠOVÁ, Petra (ed.). Praha: Karolinum, s. 19–36. Překlad ze španělštiny: Petra Vavroušová.
 • SANTOYO, Julio-César. 2013. „Zapomenuté řemeslo: Tlumočníci-překladatelé lodních výprav“. In: Sedm tváří translatologie. VAVROUŠOVÁ, Petra (ed.). Praha: Karolinum, s. 37–54. Překlad ze španělštiny: Petra Vavroušová.
 • VALDERRAMA, Manuel Ramiro. 2013. „Interlektový překlad nadnárodních jazyků: teoretický koncept pro španělštinu“. In: Sedm tváří translatologie. VAVROUŠOVÁ, Petra (ed.). Praha: Karolinum, s. 123–151. Překlad ze španělštiny: Andre Bačíková, Petra Vavroušová.
 • KOENIG, Christina. 2012. Ráj poníků. Štěstí má čtyři nohy. Praha: Mladá fronta. ISBN 9708020427632. Jazyková redakce P. Kultová, P. Vavroušová, K. Wanková, R. Žáková.

Účast na konferencích

 • 15.–16. 11. 2019: Translation and Interpreting Forum Olomouc 2019 „Teaching Translation vs. Training Translators“ (Univerzita Palackého, Olomouc). Příspěvek: Project-based instruction in the translation classroom: translating Bertha von Suttner’s Die Waffen nieder (spolu s dr. V. Kloudovou)
 • 5.–9. 11. 2019: Prag-Leipziger Übersetzungsworkshop: Die Suche nach des Pudels Kern (Univerzita Lipsko, Německo). Příspěvek: Projektunterricht in Übersetzungsseminaren (spolu s dr. A. Winter)
 • 23. 3. 2019: Asociace učitelů španělštiny: Jornada didáctica de la APE. Příspěvek: Mezikulturní komunikace: Španělština pro překlad a tlumočení
 • 14.–17. 2. 2019: mezinárodní konference „Pozor, velikáni! Milan Kundera a Bohumil Hrabal – nové úvahy“ (Univerzita Lipsko, Německo). Příspěvek: Německý překlad Žertu: význam nepřímého překládání pro recepci Kunderova díla ve Španělsku
 • 18.–21. 10. 2018: Germanistik in der Mitte Europas – Slowakei, Tschechien, Ungarn, DAAD, Bonn (Německo). Příspěvek: Projektunterricht im Übersetzungsseminaren: am deutsch-tschechischen Beispiel
 • 26.–28. 9. 2018: Translation, Interpreting and Culture: Old Dogmas, New Approaches (?), Nitra (Slovensko). Příspěvek: Reflective diaries: developing self-reflection skills in interpreter trainees (spolu s D. Mračkem)
 • 23. 4. 2018: DRESDEN Concept: Jazyk sousedů, Ústav translatologie FF UK a Technische Universität Dresden. Příspěvek: Němčina jako zprostředkující jazyk při překladu české literatury do španělštiny
 • 16. 1. 2018: Pan Vorel mluví španělsky: prezentace španělské verze Nerudových Povídek malostranských, Ústav translatologie FF UK, Praha. Příspěvek: Pan Vorel mluví španělsky aneb Nerudovy Povídky malostranské ve španělských překladech
 • 10.–11. 11. 2017: Translation and Interpreting Forum Olomouc 2017. „Translating the Wor(l)d: Beyond Language“, Univerzita Palackého v Olomouci. Příspěvek: The Role of German Translations in Introducing Spanish Readers to Czech Literature
 • 26.–27. 10. 2017: Pocta Jiřímu Levému, Masarykova Univerzita v Brně. Příspěvek: Jiří Levý a nepřímý překlad
 • 12.–14. 10. 2017: Encuentro de Hispanistas, Masarykova Univerzita v Brně. Příspěvek: La traducción de La broma de Kundera al español no fue ninguna broma
 • 20.–22. 9. 2017: Cultura y oralidad: la negociación entre la tradición y la transculturalidad en las lenguas minorizadas, Varšava (Polsko). Příspěvek: El trasvase de la oralidad de una lengua minoritaria al español y alemán: caso de la novela checa Las aventuras del buen soldado Švejk
 • 27. 1. 2017: Tradice, současnost a budoucnost české translatologie. Workshop k nedožitým devadesátinám a k padesátému výročí úmrtí Jiřího. Příspěvek: Soudobá recepce Levého ve Španělsku a Latinské Americe
 • 21. 11. 2015: Asociace učitelů španělštiny: Jornada didáctica de la APE. Příspěvek: Tlumočníci a překladatelé v dějinách Latinské Ameriky
 • 16.–17. 10. 2015: Encuentro de Hispanistas 2015 – Las palabras (des)atadas, Universidad Carolina de Praga. Příspěvek: La traducción e interpretación en la historia cultural de América Latina
 • 23.–24. 4. 2015: II Jornadas sobre Hispanismo, Edición y Cultura Digital, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Příspěvek: Traducción e interpretación como un puente entre culturas
 • 29.–31. 1. 2015: VII Congreso Internacional de la Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación (AIETI), Universidad de Málaga. Příspěvek: De la traducción e interpretación como puente entre culturas. Inspiración (metodológica) para la traductología checa
 • 7.–8. 11. 2014: Jeronýmovy dny 2014, Praha. Příspěvek: Osudy dobrého vojáka Švejka ve španělských překladech
 • 26.–28. 5. 2014: I Jornadas sobre hispanismo, edición y cultura digital, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Příspěvek: Las aventuras del buen soldado Švejk por tierras españolas
 • 6.–9. 5. 2014: V Simposio Internacional de Hispanistas, Encuentros 2014. “Relecturas y nuevos horizontes en los estudios hispánicos”, Ustroń (Polsko). Příspěvek: Recepción recíproca de las teorías de la traducción checa e hispana
 • 10.–11. 10. 2013: III Congreso Internacional Studia Romanistica Beliana. Cultura, lengua y literatura en el contexto espacial y tempoval: aspectos interdisciplinarios, Banská Bystrica (Slovensko). Příspěvek: Švejk y sus aventuras en la prensa española
 • 9. 8. – 1. 9. 2013: 7th EST Congress: Germersheim, Panel 7: Indirect Translation: state-of-the-art and future research avenues (Německo). Poster: The German language and its potential as a cultural mediator in the translation
 • 30. 11. – 1. 12. 2012 Setkání hispanistů / Encuentro de Hispanistas, Brno 2012. Příspěvek: Santoyo a jeho recepce v českém prostředí. La Malinche a El Tostado aneb tlumočníci lodních výprav a překladatelský metajazyk
 • 23.–24. 11. 2012: Česká romanistika v evropském kontextu: XVI. olomoucké setkání romanistů. Příspěvek: Sedm tváří translatologie. Teorie překladu a tlumočení prizmatem současných španělských translatologů
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > PhDr. Petra Mračková Vavroušová, Ph.D.