Diplomová práce

Obecné pokyny

Následující pokyny byly zpracovány na základě celofakultních Pravidel odevzdávání závěrečných prací.

Další informace vám poskytnou pracovnice studijního oddělení.

Podrobné pokyny a postupy spojené se zpracováním diplomové práce jsou rovněž náplní předmětu Metody výzkumné práce (dr. Zuzana Jettmarová).

A.  Informace ohledně témat či tematických okruhů bakalářských a diplomových prací naleznete níže.

B.  Student si vybere, nebo navrhne své téma a dohodne se na něm s příslušným učitelem. V případě vlastního tématu student předá učiteli předem 1 normostranu s názvem diplomové práce, jejím popisem řešení a základní literaturou.

Po stanovení konkrétního tématu, vedoucího (a případně konzultanta) vypíše učitel ve spolupráci se studentem formulář SIS. Zde vyplní:

 • Název práce v češtině a angličtině

 • Jméno vedoucího práce, příp. konzultanta

 • Jméno studenta

 • Zadání (= zásady vypracování) práce (pouze v češtině)

 • Základní literatura

 • Datum svého zápisu

Tajemník pro studium ÚTRL potvrdí platnost zápisu, připojí datum tohoto zápisu a odešle studijnímu oddělení ke schválení v tištěné podobě žádosti o zadání, předem podepsané vedoucím diplomové práce a ředitelem ÚTRL.

Zadat diplomovou práci je možné podat kdykoli během akademického roku. Dle Opatření děkana č. 22 nemůže student odevzdat diplomovou práci dříve než po uplynutí 6 měsíců od jejího zadání.

C. Student průběžně konzultuje a vypracovává zadaný diplomový úkol.

D. Student práci odevzdává v elektronické verzi do SISu a povinně též jako výtisk (2 kopie). Kontrolu plagiátorství el. verze má starosti Rektorát Univerzity Karlovy. Výtisky musejí být shodné s verzí souboru odevzdanou elektronicky. Výtisky slouží jako pomocný podklad pro práci oponenta a zkušební komise.

Pomocné výtisky odevzdávejte svému vedoucímu a oponentovi do přihrádky na vrátnici Šporkova paláce. Pokud oponenta neznáte, odevzdejte oba výtisky vedoucímu.

E. Práce obsahuje (v tomto pořadí):

 • Titulní list

 • Zadání v češtině (bez literatury)

 • Prohlášení studenta

 • Abstrakt a klíčová slova (obojí v češtině a angličtině)

 • Obsah

 • Vlastní text

 • Bibliografie (použitá literatura primární a sekundární)

 • Přílohy

F. Posudek vedoucího práce i oponenta je k dispozici pět dnů před termínem obhajoby v SISu (elektronicky).

G. Obhajoba se koná před komisí a je veřejná. Na jejím začátku je studentovi uděleno slovo, jehož smyslem je diplomovou práci uvést a stručně komentovat dosažené výsledky. Poté jsou prezentovány posudky vedoucího práce a oponenta. Diplomant na oba posudky reaguje v diskuzi, do které se mohou zapojit nejen členové komise, ale rovněž ostatní přítomní. Vlastní zhodnocení obhajoby je neveřejné. V jeho závěru vyhlásí předseda komise výsledek obhajoby a celkovou klasifikaci, která je spolu s průběhem obhajoby zaznamenána do protokolu o státní závěrečné zkoušce.

H. Do 14 dnů po obhajobě může student vložit do své elektronické složky v SISu tzv. errata, tj. seznam omylů a chyb v práci a jejich opravu.

Diplomová práce

Diplomová práce v PŘEKLADATELSKÝCH PROGRAMECH má jednu z následujících forem:

(a) práce teoretická, zaměřená na téma z oblasti teorie překladu;

(b) práce teoreticko-empirická, zaměřená na téma z oblasti teorie, dějin, kritiky a/nebo praxe překladu;

(c) práce překladatelská, zaměřená na český překlad náročného autentického cizojazyčného textu z oblasti esejistiky, umělecké prózy či neveršovaného dramatu v rozsahu min. 40 normostran a komentář v rozsahu min. 20 normostran. Překlad vybraného textu nesmí být v době zadání práce publikován. Komentář má povahu analytické odborné studie, jež zahrnuje (1) zdůvodnění volby předlohy, (2) základní údaje o předloze a jejím autorovi a zasazení předlohy do kontextu původní a případně i překladové literatury, (3) charakteristiku stylistických a obsahových rysů předlohy, (4) hlavní překladatelské problémy a způsob i odůvodnění jejich řešení, (5) volbu překladatelské metody s ohledem na funkci překladu.

 

Diplomová práce v TLUMOČNICKÝCH PROGRAMECH má jednu z následujících forem:

(a) práce teoretická, analyzující vývojové tendence a směry v oblasti teorie tlumočení;

(b) práce teoreticko-empirická, zaměřená na téma z oblasti teorie a praxe tlumočení;

(c) práce interdisciplinární, zaměřená na problematiku tlumočení ve vztahu k dalším vědám a vědním oborům (psycholingvistika, sociologie atd.).

 

Témata diplomových prací jsou průběžně vypisována prostřednictvím SIS, zpravidla po dohodě s příslušným studentem, který se individuálně obrací na vyučujícího, resp. školitele u kterého má zájem, aby vedl jeho práci.

Seznam možných témat naleznete zde.

Konzultace k diplomové práci. Ve studijních plánech všech navazujících magisterských programů je uveden kurz s názvem Diplomový seminář. Daný kurz probíhá výhradně formou konzultací. Studenti všech programů Překladatelství a Tlumočnictví musejí absolvovat alespoň 3 takové konzultace. Konzultace musejí probíhat během semestrů a zkouškových období (nikoli o prázdninách) a po žádném z vyučujících nelze požadovat, aby před odevzdáním práce celý text nebo části diplomové práce četl a opravoval. Diplomant by svoji práci měl rovněž konzultovat s dalšími specialisty v oboru, k němuž se téma jeho práce vztahuje.