Diplomová témata k zadání

TLUMOČNICTVÍ

Studenti, kteří mají zájem psát diplomovou práci na oboru Tlumočnictví, se obrátí na níže uvedené pedagogy a po konzultaci s nimi a po vzájemné dohodě si zvolí konkrétní téma. Studenti mohou přijít i s vlastním tématem, které by měli však nejdříve konzultovat s garantem oboru Tlumočnictví (prof. I. Čeňková) z hlediska proveditelnosti, přínosu a aktuálnosti tématu a následně již kontaktovat konkrétního vyučujícího, zda by mohl zadat a vést uvedenou diplomovou práci. Je vhodné již předložit vyučujícímu i kratší písemnou anotaci s rámcovou strukturou a  zaměřením diplomové práce.

Tlumočnická témata (teoretické i empirické práce) mohou vést všichni interní vyučující oboru Tlumočnictví (dle tématu a/nebo jazykové kombinace):

  • Ivana Čeňková
  • Petra Mračková Vavroušová
  • Alžběta Malkovská
  • Kateřina Ešnerová
  • Maria Molchan
  • Jana Pokojová
  • Milena Koucká Kurillová

PŘEKLADATELSTVÍ

PRO VŠECHNY JAZYKOVÉ SPECIALIZACE:

Jiří Levý – Osobnost a dílo (doc. Jettmarová)

– návaznost na DP Morozovové; volba zaměření – např. vzdělávací, organizátorská a popularizační činnost; domácí a zahraniční recepce, metodologie, teorie aj.

Gideon Toury

– Osobnost a dílo, teorie překladu, včetně. vazby na čs. teorie (doc. Jettmarová)

James S. Holmes

– Osobnost, činnost, teorie (mj. zakladatelství západní translatologie; jeho skupina a vazby na čs. kontext, vč. teorie)

(doc. Jettmarová)

Andrej Fjodorov

– Osobnost a dílo, teorie překladu (mj. česká, domácí a zahr. dobová a současná recepce)

(doc. Jettmarová)

České překladatelství v padesátých letech 20. stol.

– společenský kontext – organizace, vzdělávání, teorie; návaznost na DP Chmelařové (doc. Jettmarová)

Takzvaná překladatelská tradice jako předmět výzkumu a reflexe

Srovnání dosavadních pojednání o vícečetných překladech konkrétních děl. Metateoretická studie čerpající z literatury k dějinám překladu, dějinám literatury a z oboru komparatistiky (publikované texty i kandidátské práce). (dr. Svoboda)

Spolková činnost překladatelů v Československu – Sdružení českých překladatelů

Zmapování činnosti Sdružení českých překladatelů (SČP: 1978–1990): cíle sdružení, statut, orgány sdružení, představitelé, vývoj členské základny, strategie a typy udílených cen, prémií a stipendií, vazby na organizaci FIT a příbuzné organizace v Československu. Pozornost při zpracování diplomové práce se však zaměří na publikační činnost SČP (informační bulletiny Zpravodaj SČP a svazky Knihovničky SČP) a na zasazení SČP do kontextu dějin českého překladu. (dr. Svoboda)

Dějiny odborného překladu

Historiografie odborného překladu obecně, historický vývoj přístupu k typům textů – definice odborného stylu a textu – a z toho plynoucí důsledky pro rozlišení mezi překladem odborných (naukových) textů a textů literárních. Chápání odborného překladu ve 20. století a v současnosti. Zvláštní zřetel bude věnován období 2. poloviny 20. století v Československu, diplomand se pokusí získat zmínky o odborném překladu z dobových periodik, popíše praxi v tehdejší situaci plánovaného hospodářství, naznačí tendence v odborné mezijazykové komunikaci (jazyky, objemy, obchodní partneři apod.), institucionalizovaná překladatelská centra. (dr. Svoboda)

Knižní fond Jednoty tlumočníků a překladatelů – největší specializovaná sbírka slovníků v ČR

Vyhodnocení a popis knižního fondu, aktualizace databáze slovníků a její zpřístupnění on-line (dr. Svoboda)

Časopis Tlumočení a překlad (ToP) Jednoty tlumočníků a překladatelů

Jednota tlumočníků a překladatelů (JTP) po celou dobu své existence vydává odborný časopis ToP, v němž se pravidelně uveřejňují aktuality z oboru, terminologické glosáře, recenze odborné literatury a softwaru, postřehy překladatelů a tlumočníků týkající se jejich činnosti a situace na trhu, agenda související s chodem JTP, zprávy z oborových konferencí apod. Diplomová práce sestaví přehled a statistiky témat tohoto čtvrtletníku a popíše vývojové tendence jejich zastoupení a zpracování. (dr. Svoboda)

Dějiny Ústavu translatologie FF UK

Obor překladatelství a tlumočnictví v Praze byl založen v roce 1963 a v roce 2023 oslavil 60. výročí své existence. Diplomová práce zmapuje hlavní milníky vývoje oboru a ústavu, v jejím rámci bude realizováno dotazníkové šetření mezi absolventy a pracovat se bude i metodou tzv. orální historie (rozhovory s pamětníky). Součástí zpracování tématu bude i evidence odpovídající obrazové dokumentace. Toto diplomové téma je vypsáno s mimořádnou bonifikací, více informací sdělí T. Svoboda.

Překladatelská témata v Časopise pro moderní filologii / v časopise Česká literatura: přehled, podíl překladatelských témat v jednotlivých desetiletích, autorské osobnosti a místo překladatelství v jejich dílech. prof. Králová / dr. Obdržálková)

Místo překladu v teoretickém díle Františka Daneše / Karla Hausenblase: významní lingvisté se zabývali mj. i problematikou překladu. Návaznost analýzy překladu na jejich teoretické práce, jejich hodnocení v dobovém nejen lingvistickém kontextu. (prof. Králová / dr. Obdržálková)

Český ekumenický překlad Bible

Takzvaný ČEP byl svého času unikátním počinem, a to i v celosvětovém měřítku, vzhledem k počtu zastoupených křesťanských církví, jejichž představitelé se na překladu podíleli. Diplomová práce zmapuje kontext a pokusí se popsat pracovní postupy v rámci tohoto projektu, jednoho z nejvýznamnějších týmových počinů v dějinách českého překladu. (Dr. Svoboda)

ANGLIČTINA

Orwellova Farma zvířat v českých překladech (1946, 1981, 1991; filmové verze a adaptace – Sychrová 2011): ideologie a sociologie překladu, translatologická analýza. Existuje invariant? (doc. Jettmarová)

Edith Pargeter/Ellis Peters (1913–1995): o překladatelích z češtiny do angličtiny toho mnoho napsáno nebylo. Autorka je uznávanou Britskou spisovatelkou (srov. Encycl. Britannica) a součástí světové literatury. Jejímu překladatelskému dílu z češtiny se však pozornosti nedostalo. Analýza překladové produkce české klasiky v dobovém kontextu bude jen částí jejího zajímavého osudu, který ji svedl s českou kulturou. (doc. Jettmarová)

Překlad opakovaný, zprostředkovaný, kompilovaný, plagiát, redakční úprava? Pojmy jsou sice víceméně teoreticky vymezeny, ovšem v praxi se mohou překrývat nebo „zakrývat“, dokonce mezi různými druhy (např. kniha – film). Případové studie dle zvoleného zaměření studenta s translatologickou analýzou vybraných děl světové literatury (v současnosti např. produkce nakl. Dobrovský, Omega, Bourdon). Obec překladatelů za plagiáty udělila několik Skřipců; teoretická východiska poskytuje Levý a Kufnerová, existují i IT nástroje. Součástí metody je také šetření. (doc. Jettmarová)

Překlad jako prefabrikát. Často se do distribuce nedostává překlad pořízený překladatelem, ale verze, která je výsledkem různých zásahů v procesu výroby (redaktor, úpravce, režisér, herci, tvůrčí pracovník reklamní agentury apod.) Případové studie procesů dle volby studenta. (doc. Jettmarová)

Lokalizace mezinárodních časopisů nebo reklamy (návaznost na DP Gallóové nebo Kuncové); případové studie zaměřené na komunikační proces v kontextu globalizace a na úlohu překladatele. Materiál volí student. (doc. Jettmarová)

Specifika dabingu rodinných komedií s mluvícími zvířaty: Garfield ve filmu. Případová a srovnávací studie. Tvořivost překladatele, role dalších účastníků produkce, mezitextovost atd. (doc. Jettmarová)

Britský humor v dabovaném seriálu FawltyTowers/Hotýlek. (typy humoru, komolený jazyk, střet kultur) (doc. Jettmarová)

Upstart Crow/Zpupný krákal. Titulky. Koncepce a metoda převodu britského komediálního seriálu o Shakespearovi. Autorem je spoluautor Černé zmije. Text je z hlediska převodu velmi náročný (humor, stylizace, mezitextovost a metatextovost). Včetně rozhovoru s překladatelkou. (doc. Jettmarová)

Webové stránky českých institucí a firem (např. vládní, městské a místní úřady, turistika, lázeňství, pohostinství ) z hlediska lokalizace, vícejazyčnosti, minorit. Případové studie. (doc. Jettmarová)

Univerzálie/tendence (návaznost na DP Konšalové, Kubáčkové, Špínové, monografii Chlumské; vlastní výběr; korpusová translatologie) (doc. Jettmarová)

Amatérské vs. profesionální titulkování (návaznost na DP Švelcha, Hnyka, Machytkové; vlastní výběr) (doc. Jettmarová)

Titulkování českých filmů do angličtiny (např. Hrabalových, Vratné láhve aj.) – návaznost na DP Godiveau. (doc. Jettmarová)

Sémantické a syntaktické anglicismy v překladu

Sémantické a syntaktické anglicismy (např. masivní, toxický, mějte hezký den, na denní bázi, hezký pokus) jsou jedním z projevů vlivu angličtiny na češtinu. Mezi zdroje těchto lexikálních inovací patří nepochybně i překlad. Diachronní korpusová analýza překladových a nepřekladových textů, jejímž cílem je odhalit dynamiku pronikání těchto anglicismů do psané češtiny a určit, jakou roli v něm hraje překlad. (doc. Duběda)

Srovnání překladů vybrané Shakespearovy hry napříč překladatelskými generacemi, od generace matičního překladu po přelom tisíciletí

Tyto práce by vycházely z klasifikace kritérií dramatického překladu a charakteristik jednotlivých překladatelských generací v publikaci P. Drábka České pokusy o Shakespeara a zahrnovaly by podrobnější srovnání novějších překladů s exkursy do překladů matiční a akademické (Sládkovy) generace. Cílem je sledovat dynamiku změn shakespearovského překladu, to, nakolik konkrétní překladová díla odrážejí dominantní překladatelskou estetiku své generace i jejich umístění na ose scénocentričnost (orientace na jevištní uvádění) – textocentričnost (orientace na čtené vnímání textu).(Dr. Šťastná)

Srovnání dvou překladů Dickensovy Malé Dorritky

– překlad manželů Tilschových z roku 1951, naposledy publikovaný v roce 1970, a překlad Zdeňka Franty z roku 1927 „sjednocený a pravopisně přizpůsobený současnému spisovnému úzu“ vydaný v roce 2018 nakladatelstvím Dobrovský s.r.o. (s přihlédnutím k původní podobě překladu). ).(Dr. Šťastná)

Hana Žantovská jako osobnost českého básnického překladu z angličtiny

Proměny či konstanty překladatelské poetiky ve vztahu k autorům různých stylů i epoch – Byron, Keats, Browningová, Donne, popř. i překlady z poezie 20. století (s možností navázat na výzkum typických rysů překladatelčina pojetí Johna Donna). .(Dr. Šťastná)

Překlad Shakespearových sonetů z pera Jiřího Joska.

Analýza a zhodnocení Joskova překladu ve vztahu k dosavadní tradici s možností navázat na výzkum předchozích překladových souborů v publikaci Devatero klíčů od jednoho srdce. (Dr. Šťastná)

 

Kromě výše uvedených vyučujících se studenti mohou obrátit s vlastním tématem na dr. Kalivodovou.

FRANCOUZŠTINA

Dokumentárnost a instrumentálnost v neliterárním překladu

Analýza překladatelských postupů na ose dokumentárnost – instrumentálnost (C. Nordová) u vybraného typu neliterárních překladů. Součástí práce může být případně i pokus o kvantifikaci dokumentárnosti/instrumentálnosti. (Doc. Duběda)

Překladatelské zadání a jeho dopad na překlad

Experimentálně zaměřená diplomová práce, pracující s několika překlady téhož textu získanými za kontrolovaných podmínek. Předmětem analýzy jsou překladatelské postupy použité na základě několika různých překladatelských zadání. (Doc. Duběda)

„Rodilé“ a „nerodilé“ chyby v překladu

Experimentálně zaměřená diplomová práce, pracující s několika překlady téhož textu pořízenými rodilými a nerodilými mluvčími cílového jazyka. Dokáží příjemci překladů rozpoznat, zda je překlad rodilý, nebo nerodilý? Jaká je typologie „rodilých“ a „nerodilých“ chyb v překladu? (Doc. Duběda)

Stylotvorné příznaky a jejich frekvence v českých a francouzských neliterárních textech

Pokus o objektivizaci žánrově-stylistických konvencí na základě výzkumu vybraných příznaků se stylotvorným potenciálem. Práce by měla přinést částečnou odpověď na to, co je pro zkoumaný žánr časté, obvyklé, přijatelné atd. v původní textech a jak jsou tyto normy respektovány v textech překladových. (doc. Duběda)

Vícejazyčnost a jazyková kvalita ve webové komunikaci

Empirická práce aplikující translatologická hlediska na komunikaci v elektronických médiích. Předmětem analýzy bude vzorek českých webových stránek z několika kategorií (weby firem, veřejných institucí, sdružení aj.). Jakou roli zde hraje vícejazyčnost? Jaká je kvalita textů zveřejňovaných na internetu a jak se v nich projevuje překladovost? Jaké místo mají tyto texty v české kulturně-jazykové situaci? (doc. Duběda)

Paříž v českých překladech

„Náměstí Svornosti“, „náměstí De la Concorde“, „náměstí Concorde“, „Place de la Concorde“ – co je správně? Práce se zaměří na různé způsoby překladu pařížských reálií (jako příklad rozvolněnosti dobové normy), na variantnost přístupu překladatelů a redaktorů. Popíše problematiku v širším časovém úseku (minimálně od 50. let 20. století), detailněji se však zaměří na poslední desetiletí. Obecnější výzkum (s využitím nástrojů korpusové lingvistiky) bude doplněn podrobnější analýzou vlastního subkorpusu a také anketou, popřípadě polostrukturovanými rozhovory pořízenými s překladateli a redaktory. (Dr. Šotolová)

Alfred Jarry: Messalina

Srovnání českých překladů Jarryho románu Messaline, roman de l´ancienne Rome. (Dr. Šotolová)

Divadelní ochotník – překlady divadelních her z francouzštiny

Francouzská produkce v průřezu 209 svazků almanachu Divadelní ochotník. Repertorium pro milovníky soukromých divadel, který vydával v letech 1861–1882 J. M. Boleslavský: deskriptivní studie k recepci francouzských dramatických textů v českém prostředí v daném období (co se překládá, kdo překládá, ohlasy, případné inscenace).

Podobně lze analyzovat i jiná periodika: Divadelní ochotník. Měsíčník dělnického ochotnického divadla (1924–1933), případně edice 1000 nejkrásnějších novell. 1000 největších spisovatelů (Josef R. Vilímek). (Dr. Šotolová)

Roland Barthes – české překlady a recepce jeho díla

Práce popíše historii a záběr recepce díla R. Barthesa v ČR. Translatologická analýza vybraného díla nebo děl poslouží jako základ pro kritické posouzení daného překladu. Translatologická práce se zaměřením na kritiku překladu a recepci. (Dr. Šotolová)

Boris Vian v českých překladech

Práce popíše recepci díla B. Viana (včetně jeho pseudonymu Sullivan) v českém prostředí. Translatologická analýza se zaměří na vybrané dílo/díla. (Dr. Šotolová)

Dumasova Dáma s kaméliemi – česká recepce

Práce se pokusí na základě dobových ohlasů rekonstruovat českou recepci úspěšného románu a jeho divadelní adaptace, zaměří se mj. na sedm různých překladů publikovaných pouze v rozmezí let 1918 a 1929, ale i na situaci současnou. Translatologická analýza by měla popsat a utřídit rozdíly v přístupu jednotlivých překladatelů. (Dr. Šotolová)

Eugène Ionesco v českých překladech

Práce popíše českou recepci díla E. Ionesca, na základě translatologické analýzy vybraného díla a jeho českého překladu (překladů) se pokusí charakterizovat specifické problémy překladu prozaických a divadelních textů tohoto autora. (Dr. Šotolová)

Patrick Chamoiseau v českých překladech

Práce naváže na obhájenou DP Petry Hrušovské (2013) a zaměří se na translatologickou analýzu vybraného autorova díla, která poslouží jako základ pro kritické posouzení publikovaného překladu. Pokusí se rozvést problematiku specifických úskalí překladu textů tohoto autora, případně srovnáním s překlady do jiných jazyků komentovat i zvolenou překladatelskou strategii českého překladu. (Dr. Šotolová)

Yasmina Reza – romány a divadlo

Práce se věnuje dvěma směrům recepce francouzské autorky – knižním vydáním a divadelním inscenacím. Pokusí se pojmenovat důvody rozdílného úspěchu její literární a dramatické tvorby. (Dr. Šotolová)

Překlad dramatu: role překladového textu pro konkrétní jevištní uvedení dramatu

Práce se zaměří na to, jak s překladem divadelní hry nakládají divadelníci: jakými proměnami konkrétní překlad prochází v rukou dramaturga, režiséra, herců. Diplomant/ka musí navrhnout metodický postup výzkumu. (Dr. Šotolová)

Francouzsky psaná literatura v českých překladech v období normalizace (70. a 80. léta 20. století)

Deskriptivní práce zaměřená na recepci francouzské literatury v podmínkách státního plánování a komunistické cenzury. (Dr. Šotolová)

Honoré de Balzac – proměny české recepce

Popis historie vydávání tvorby H. de Balzaca, syntéza dobových ohlasů, translatologická analýza vybraného díla. (Dr. Šotolová)

Victor Hugo – proměny české recepce

Popis historie vydávání tvorby V. Huga, syntéza dobových ohlasů, translatologická analýza vybraného díla. (Dr. Šotolová)

Povolání: redaktor

Studie o roli, postavení, poslání a uplatnění redaktora v oblasti překladové umělecké literatury. Práce mezioborová, s přesahem do sociologie, literárního provozu, knižního trhu, nakladatelské praxe, průzkumu trhu. Metodologie zahrne: terénní výzkum, polostrukturované rozhovory, dotazníkové šetření atp. Práce naváže na obdobně zaměřené DP (Sobolevičová, Vnímání překladatelské a tlumočnické profese v ČR, obhájena 2013; Novotná, Uplatnění absolventů oboru překladatelství a tlumočnictví v praxi, obhájena 2013; Zamora, Povolání „literární překladatel“, v řešení). (Dr. Šotolová)

Alain-Fournier: Velký Meaulnes – Kouzelné dobrodružství ve 3 českých překladech

Ke starším dvěma překladům slavného francouzského románu (od J. Zaorálka a T. Sýkorové) čerstvě přibyl nový, pořízený R. Červenkou (Leda 2018). (Dr. Šotolová)

Nové překlady klasiků

Práce se bude teoreticky zabývat otázkami vývoje překladatelských norem a zastarávání překladu. Pokusí se definovat další důvody vedoucí k pořizování nových překladových verzí kanonických děl, například v aktuálně naplňované ediční řadě nakladatelství Euromedia – Odeon. Na základě translatologické analýzy vybraných děl popíše proměny překladatelské metody a posoudí, do jaké míry byla potřeba nového překladu opodstatněná a plní-li předpokládanou funkci. (Dr. Šotolová)

Problém ekvivalence na pozadí rasismu či hyperkorektnosti: výrazy „noir“ a „nègre“, „černoch“ a „negr“ ve francouzské literatuře a v českých překladech

Označení spojené s barvou pleti má velmi složité politické a kulturní konotace, které se navíc proměňují v čase. Práce by měla problematiku popsat z diachronního pohledu a zohlednit také nejednoznačnost přístupu v rámci zdrojových literárních textů. Cenným příspěvkem pro uchopení tématu bude translatologická analýza vybraných českých překladů. (Dr. Šotolová)

Jean Genet: Služky

Srovnávací analýza a kritika existujících překladů divadelní hry kontroverzního francouzského autora; české překlady: 1989 – Jan Tomek, 1997 – Anna Fárová a Jaroslav Gillar; 1989 – Marie Lepšová. (dr. Belisová)

André Breton: Nadja

Srovnávací analýza a kritika českých překladů jednoho z nejvýznamnějších děl francouzského surrealismu; české překlady: 1935 M. Hlávka – V. Nezval – B. Vaníček, 1968 (vyd. až 1996) Jarmila Fialová. (dr. Belisová)

Georges Simenon: Komisař Maigret v českých překladech

Přehled vydávání detektivních příběhů s ústřední postavou komisaře Maigreta v českých překladech a srovnávací analýza textů od nejméně dvou různých překladatelů. (dr. Belisová)

Alexandre Dumas ml.: Dáma s kaméliemi

Srovnávací analýza a kritika nejméně dvou existujících překladů slavného francouzského románu 19. století; české překlady: 1917 – Zdenka Folprechtová, 1923 – František Naske, 1925 – Nina Tučková, 1925 – Jaroslava Vobrubová – Koutecká, 1965 (1974, 1981) – Věra Kopalová, 2008 – Jiří Žák. (dr. Belisová)

Gustave Flauber: Paní Bovaryová

Srovnávací analýza a kritika nejméně dvou existujících překladů jednoho z nejslavnějších francouzských románů všech dob: české překlady: 1930 – Růžena Thonová, 1966 – Miloslav Jirda, 2008 – Eva Musilová. (dr. Belisová)

Povídky z díla Guy de Moupassant v českých překladech

Srovnávací analýza a kritika vybraných povídek z díla významnéh francouzskéh novelisty, zastupujících české překlady od konce 19. století po současnost; 1902 – Pavel Projsa, šedesátá léta 20.století – Břetislav Štorm, 2006 – Dana Melanová. (dr. Belisová)

NĚMČINA

Defektnost translátu z veřejně dostupných strojových překladačů podporujících češtinu

Translatologická analýza automaticky přeložených textů se zvláštním zřetelem k problematice významových posunů, koheze a koherence a pravopisných chyb. (Dr. Svoboda)

Kvantitativní změna translátu oproti objemu výchozího textu u překladu mezi němčinou a češtinou

Empirické ověření hypotézy, že při překladu z němčiny do češtiny dochází k redukci objemu textu a při překladu z češtiny do němčiny k nárůstu objemu textu. Kvantitativní analýza rozsáhlejšího dvoujazyčného korpusu. (Dr. Svoboda)

Srovánávací analýza a kritika českých překladů vybraného díla

(podle volby studenta). (Dr. Kloudová)

Recepce vybraného díla

(podle volby studenta) (Dr. Kloudová)

Významná osobnost překladu (z české literatury do němčiny, z německé literatury do češtiny) (Dr. Kloudová)

ŠPANĚLŠTINA

Kamil Uhlíř, průkopník překládání laplatské literatury

(autor skript o argentinské literatuře, uspořádal a přeložil první sbírky od Cortázara, Borgese, Bioy Casarese, Benedettiho aj.) (Dr. Charvátová)

Lumír Čivrný a jeho překlady poezie

 případně lze srovnat jeho pojetí s dalšími (v knihovně UTRL jsou jeho paměti, velmi zajímavé). (Dr. Charvátová)

Zábranovy překlady španělsky píšících autorů (Nicanor Parra)

 srovnání s překlady Lumíra Čivrného a Petra Zavadila (Dr. Charvátová)

Překladatelské a nakladatelské dílo E. Hodouška (Dr. Charvátová)

Oldřich Bělič jako překladatel a profesor (jeho kritika překladů Čivrného, podpora mladých překladatelů

– vedl Rauschovu doktorskou práci o Quirogovi, která vyústila v odeonský výbor v Rauschově překladu Návrat anakondy), vlastní překlady (hlavně Tyran Banderas) (Dr. Charvátová)

Antonín Přidal a jeho překlady ze španělštiny (možno interdisciplinárně zkombinovat s překlady s angličtiny)

– hlavně Lorca a Juan Ruiz. (Dr. Charvátová)

Josef Forbelský jako překladatel španělských klasiků

(včetně G. Garcíi Márqueze) (Dr. Charvátová)

Vladimír Mikeš a jeho překlady španělské poezie i dramat

(Quevedo, Calderón, Lorca) (Dr. Charvátová)

Překladatelské, kritické a teoretické dílo Miloše Uličného (Dr. Charvátová)

Překladatelská témata v časopise Iberoamericana Pragensia: přehled, podíl překladatelských témat v jednotlivých desetiletích, autorské osobnosti a místo překladatelství v jejich dílech (Prof. Králová / Dr. Obdržálková).

Překladatelství v díle Josefa Dubského (1917–1996)

– jeden ze zakladatelů československé poválečné hispanistiky, lexikolog, lexikograf a autor řady teoretických prací zaměřených zejména na odborný překlad. (Prof. Králová / Dr. Obdržálková).

Libuše Prokopová jako překladatelka ze španělštiny

 případně pojmout jako porovnání překladatelského stylu dvou překladatelů (překlady Benedettiho, Vargase Llosy), místo překladů v jejím díle. (Dr. Obdržálková)

Překlad latinskoamerického eseje (Dr. Obdržálková)

Role osobnosti překladatele při uvádění španělsky píšících autorů do českého prostředí

(částečně se prolíná s profily překladatelských osobností, zde by bylo se zaměřením na recepci konkrétního autora / literární skupiny / generace) (Dr. Obdržálková)

České ekvivalenty vybraných gramatických jevů v právních/odborných textech

– například vyjadřování modality (zejména povinnosti), slovesné časy, polovětné vazby, pasivum. Lze zpracovat i ve směru čeština – španělština. (Dr. Obdržálková)

České ekvivalenty vybraných lexikálních jevů v právních/odborných textech

– např. tzv „marcadores de discurso“. Lze zpracovat i ve směru čeština – španělština. (Dr. Obdržálková)

Explicitnost a implicitnost vyjadřování v češtině a španělštině se zaměřením na překlad

(možno sledovat na textech různých typů a žánrů včetně literárních textů) (Dr. Obdržálková)

Španělština v českém veřejném prostoru

(materiály pro turisty, imigranty, popř. internet) (Dr. Obdržálková)

Praxeologie překladu právních textů mezi češtinou a španělštinou

– sociologicky zaměřená studie (Dr. Obdržálková)

RUŠTINA

Dialog: časopis Kruhu překladatelů (od roku 1961 překladatelské sekce Svazu československých spisovatelů), vycházející v letech 1957–1969

Přehledová práce mapující jedno z klíčových tištěných médií v oblasti teorie a dějin překladu. Práce by měla přinést vymezení statusu a zhodnocení významu a vlivu časopisu Dialog v rámci české, resp. československé vědy o překladu a tlumočení. (dr. Rubáš)

České překlady Puškinova Měděného jezdce

Srovnání existujících překladů (B. Mathesius, R. Havel, H. Vrbová, Z. Bergrová), zhodnocení jejich významu v kontextu domácí translatury a načrtnutí vývojové linky analyzovaných překladů s ohledem na dobové básnické normy a konvence. (dr. Rubáš)

Puškin v překladech Hany Vrbové

Medailon překladatelky, metoda překladu, výběr textů, kritický ohlas. (dr. Rubáš)

Překladatelské dílo Zdenky Bergrové

Medailon překladatelky, metoda překladu, výběr textů, kritický ohlas. (dr. Rubáš)

České překlady vybraných „malých tragédií“ A. S. Puškina (Mozart a Salieri, Don Juan, Scéna z Fausta)

Analýza a zhodnocení českých překladů Puškinových komorních dramatických příběhů, jejichž hlavní témata v různých obměnách procházejí dějinami literatury a lidského myšlení vůbec. Práce by měla přihlédnout k recepci uvedených textů v českém divadelním i obecně literárním prostředí. (dr. Rubáš)

Rekviem Anny Achmatovové v překladu H. Vrbové a I. Jakubcové

Zhodnocení významu překladů jednoho z přelomových děl reflektujících úděl jedince v totalitní společnosti. Práce by měla přihlédnout k celkovému společensko-politickému kontextu výchozího a cílového textu. (dr. Rubáš)

Ruské překlady Čapkových Apokryfů

Zhodnocení existujících překladů (M. Zeldovič, N. Arosevová, J. Moločkovskij, A. Gurovič) a jejich význam v rámci české překladové literatury. (dr. Rubáš)

Ruské překlady lyriky Františka Halase

Zhodnocení existujících překladů (D. Samojlov a další) v kontextu domácí a cílové kultury se zřetelem ke společensko-politickému kontextu výchozího a cílového textu. (dr. Rubáš)

Jazyk sovětské propagandy

Zmapování jazykových strategií používaných autory propagandistických článků překládaných do češtiny v období normalizace – na česko-ruském srovnávacím materiálu z oblasti zpravodajství a publicistiky. Práce by měla vyústit v obecnější úvahu o manipulaci s jazykem. (dr. Rubáš)

Vydavatelská politika v oblasti literárních a publicistických překladů z ruštiny ve druhé polovině 80. let

Vliv Gorbačovovy perestrojky a glasnosti na českou publikační činnost na sklonku komunistické vlády v Československu. (dr. Rubáš)

Anglické překlady Edith Pargeterové z české poezie

Zhodnocení existujících překladů slavné anglické překladatelky (např. Máchův Máj, Erbenova Kytice) a vymezení jejich významu v rámci anglojazyčných překladů z české literatury. (dr. Rubáš)

Anglické překlady vybraného díla Karla Čapka

Zhodnocení existujících překladů a vymezení jejich významu v rámci anglojazyčných překladů z české literatury. (dr. Rubáš)

Doktor Bolíto a překlad fiktivních jazyků cílených na dětského čtenáře

Srovnání dosavadních překladů Doktora Bolíto K. Čukovského se zaměřením na problematiku překladu fiktivního jazyka zvířat vytvářeného primárně pro dětského posluchače. (Mgr. Rosová)

Překlad jako prostředek mediální manipulace

Práce má za cíl na základě komparativní rešerše českých a ruských médií vysledovat typy primárně záměrných (ale i nezáměrných) překladatelských posunů, jež vedou k manipulaci celkového vyznění textu. (Mgr. Rosová)

Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > Diplomová práce > Diplomová témata k zadání