Překladatelství

Sdružené/dvouspecializační navazující magisterské studium programu Překladatelství

Překladatelská specializace

Chcete-li studovat některý z předchozích povinně sdružených/dvouspecializačních navazujících magisterských studijních programů, musíte si podat přihlášku buď na dvě specializace (např. Překladatelství: čeština – angličtina a Překladatelství: čeština – francouzština), nebo na jeden program vypisovaný Ústavem translatologie a další program vypisovaný na FF UK v kombinaci s našimi programy. Přípustné kombinace našich programů/specializací naleznete vždy v aktuálních požadavcích přijímacích zkoušek (viz výše – podmínky přijímacího řízení).

Přijímací zkouška pro NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM probíhá dvoukolově, a to písemnou a ústní formou.

Předměty přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia

Přijímací zkouška pro specializaci Překladatelství: čeština – angličtina: dvoukolová (písemná, ústní)

Popis přijímací zkoušky:

1. kolo – písemná část (doba trvání: 110 minut)

 • překlad neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny (max. 10 bodů)
 • překlad neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka (max. 12 bodů)
 • sumarizace neliterárního cizojazyčného textu provedená v češtině (max. 8 bodů)
 • vědomostní test zaměřený na dějiny, kulturu a současné reálie dané jazykové oblasti, reálie České republiky a Evropské unie a všeobecný kulturní rozhled (max. 10 bodů)
 • vědomostní test zaměřený na teorii překladu (max. 10 bodů), doporučenou literaturu naleznete ZDE 

2. kolo – ústní část

 • kontrastivní analýza cizojazyčného textu obsahujícího kulturně-historické reálie dané jazykové oblasti (lze používat tištěný výkladový slovník, který bude uchazečům poskytnut v rámci přípravy; používání elektronických slovníků a dalších elektronických pomůcek je zakázáno) (max. 35 bodů)
 • prověření znalostí z teorie překladu a schopnosti jejich aplikace na analyzovaném textu (max. 10 bodů),  seznam tematických okruhů a literatury naleznete ZDE
 • motivace ke studiu (podkladem pro tuto část zkoušky může být bakalářská práce nebo její relevantní část, doklad o překladatelské praxi, publikovaný překlad, jazykový či jiný relevantní certifikát, doklad o získání ceny ve veřejné překladatelské soutěži atd.) (max. 5 bodů)

přijímací zkouška pro specializace Překladatelství: čeština – francouzština, čeština – němčina, čeština – ruština, čeština – španělština: jednokolová (písemná)

Popis přijímací zkoušky:

písemná zkouška (doba trvání: 110 minut)

 • překlad neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny (max. 20 bodů)
 • překlad neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka (max. 24 bodů)
 • sumarizace neliterárního cizojazyčného textu provedená v češtině (max. 16 bodů)
 • vědomostní test zaměřený na dějiny, kulturu a současné reálie dané jazykové oblasti, reálie České republiky a Evropské unie a všeobecný kulturní rozhled (max. 20 bodů)
 • vědomostní test zaměřený na teorii překladu (max. 20 bodů), doporučenou literaturu naleznete ZDE 

Modelové testy

 

 

Profily absolventů

Navazující magisterské studium Překladatelství: čeština – angličtina/francouzština/němčina/ruština/španělština

NMgr. studijní program Překladatelství

Dvouspecializační program se specializacemi: Překlad v oblasti vědy, ekonomiky a státní správy (jazyky A + B); Překlad pro mezinárodní instituce (jazyky A + B) a Umělecký překlad (jazyky A + C)

Profil absolventa

V závislosti na specializaci (Překlad v oblasti vědy, ekonomiky a státní správy; Překlad pro mezinárodní instituce nebo Umělecký překlad) absolvent/absolventka získá:

· znalost cizího jazyka na úrovni C2 (produktivní i receptivní kompetence podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky) ve studovaných jazycích A a B (podle AIIC);

· schopnost analyzovat a interpretovat předlohu v kulturně-historických souvislostech;

· schopnost zvolit vhodnou koncepci a metodu překladu v závislosti na zadání;

· schopnost překladu publicistických a odborných textů z jazyka A do jazyka B a naopak;

· znalost zásad a norem při překladu audiovizuálních textů; schopnost překladu beletrie do češtiny;

· velmi dobrou znalost terminologie a žánrově-stylistických konvencí psaných projevů v domácí i cizí kultuře, především v oblasti ekonomiky, práva a mezinárodních vztahů;

· obeznámenost s terminologií a stylem v oblasti přírodních a technických věd;

· schopnost využívat nástroje pro počítačem podporovaný a strojový překlad a též lokalizační software;

· schopnost výběru a hierarchizace terminologických a jazykových zdrojů (terminologické databáze, paralelní korpusy) a hledání v nich;

· znalost českých i zahraničních teorií překladu a vývojových tendencí teorie a praxe překladu; absolvent/absolventka se může věnovat také akademické činnosti;

· důkladné povědomí o překladatelské etice, pracovně-právních vztazích na trhu překladatelských služeb a v rámci profesních překladatelských organizací, znalost pravidel týmové práce;

· znalost nakladatelské a ediční praxe, především v souvislosti s vydáváním překladové literatury; základní obeznámenost s redakční prací a literární publicistikou;

· schopnost verbalizovat svá rozhodnutí na základě kritické reflexe a sebereflexe při procesu překladu a odborného posuzování kvality překladu (expertní posudky, recenzní činnost);

· revizní kompetence, včetně tzv. služeb s přidanou hodnotou (např. editace, resumé);

· schopnost sebevzdělávání v různých oblastech lidské činnosti, adaptabilitu s ohledem na požadavky klienta/zaměstnavatele a vlastní profesní růst.

· Absolvent/absolventka je připraven(a) uplatnit se jako překladatel/překladatelka na českém i mezinárodním trhu formou a) svobodného povolání – externí práce pro přímé zadavatele, překladatelské agentury, mezinárodní organizace a evropské instituce, b) interní činnosti pro národní, mezinárodní a evropské podniky, organizace a struktury, c) samostatné organizačně-řídící činnosti (vlastní agentura). Po zapracování se může uplatnit i v jiných oborech činnosti (redakční či organizačně-řídící práce v masmédiích, management v mezinárodních a nadnárodních podnicích a nevládních organizacích, diplomacie, státní správa).

MA Degree Course in Translation

A Combined Degree with specialisation in Translation of scientific, economic, and administrative texts (languages A + B), Translation for International Institutions (languages A + B), and Literary Translation (languages A + C)

Graduate Profiles

Depending on the specialisation (Translation of scientific, economic, and administrative texts; Translation for International Institutions or Literary Translation), the graduate will have acquired:

· C2 proficiency (both active and passive – in terms of the Common European Framework of Reference for Languages) in his/her A and B languages (in terms of the AIIC)

· SLT (Source Language Text) / discourse (culture-bound) analytical and interpretative skills

· Skills in the choice of translation strategy and method depending on the translation brief

· Skills in translating journalistic and specialised texts from A to B and B to A.

· Knowledge of the principles and norms of audio-visual translation; skills in translating fiction into Czech

· A very good grasp of terminology and stylistic conventions relevant for SLTs and target language texts, especially in the domain of economics, law and international relations

· Familiarity with terminology and style in the domain of the sciences and technology

· The ability to use Computer-Aided Translation and Machine Translation tools, as well as localisation software

· The ability to select and categorise terminology and linguistic resources (terminology databases, parallel corpora), and search them.

· Familiarity with Czech and international concepts in Translation Studies and trends in translation theory and practice; the graduate is equipped to pursue an academic career

· He/she has a thorough understanding of translation ethics and the legal aspects of service provision in the translation market and in professional organisations, and is acquainted with the principles of team work

· Familiarity with the principles of editorial practice, especially in the domain of translated literature; basic skills in editorial processes and basic awareness of literary journalism

· Ability to verbalise his/her decisions on the basis of critical reflection (including self-reflection) inherent to the processes of translation and translation quality assessment (expert opinions, reviews)

· Revision competences, including “value-added” services like editing or summarising

· Ability of self-education in various domains of human activity; flexibility with respect to the client’s/employer’s requirements, as well as to his/her own career growth

· The graduate is well equipped to become a translator in the Czech and/or international markets by engaging in (a) free-lance activity for direct clients, translation agencies, international organisations and European institutions, (b) in-house employment in national, international, and European businesses, organisations and structures, (c) autonomous entrepreneurial activity in running his/her own business. After on-the-job training, he/she may find a position in other domains as well (media editor or manager, manager in international and supranational businesses and non-governmental organisations, diplomacy, governmental bodies).