Překladatelství

Sdružené/dvouspecializační navazující magisterské studium programu Překladatelství

Překladatelská specializace

Chcete-li studovat některý z předchozích povinně sdružených/dvouspecializačních navazujících magisterských studijních programů, musíte si podat přihlášku buď na dvě specializace (např. Překladatelství: čeština – angličtina a Překladatelství: čeština – francouzština), nebo na jeden program vypisovaný Ústavem translatologie a další program vypisovaný na FF UK v kombinaci s našimi programy. Přípustné kombinace našich programů/specializací naleznete vždy v aktuálních požadavcích přijímacích zkoušek (viz výše – podmínky přijímacího řízení).

Přijímací zkouška pro NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM probíhá dvoukolově, a to písemnou a ústní formou.

Předměty přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia

Přijímací zkouška pro specializaci Překladatelství: čeština – angličtina: dvoukolová (písemná, ústní)

Popis přijímací zkoušky:

1. kolo – písemná část (doba trvání: 110 minut)

 • překlad neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny (max. 10 bodů)
 • překlad neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka (max. 12 bodů)
 • sumarizace neliterárního cizojazyčného textu provedená v češtině (max. 8 bodů)
 • vědomostní test zaměřený na dějiny, kulturu a současné reálie dané jazykové oblasti, reálie České republiky a Evropské unie a všeobecný kulturní rozhled (max. 10 bodů)
 • vědomostní test zaměřený na teorii překladu (max. 10 bodů), doporučenou literaturu naleznete ZDE 

2. kolo – ústní část

 • kontrastivní analýza cizojazyčného textu obsahujícího kulturně-historické reálie dané jazykové oblasti (lze používat tištěný výkladový slovník, který bude uchazečům poskytnut v rámci přípravy; používání elektronických slovníků a dalších elektronických pomůcek je zakázáno) (max. 35 bodů)
 • prověření znalostí z teorie překladu a schopnosti jejich aplikace na analyzovaném textu (max. 10 bodů),  seznam tematických okruhů a literatury naleznete ZDE
 • motivace ke studiu (podkladem pro tuto část zkoušky může být bakalářská práce nebo její relevantní část, doklad o překladatelské praxi, publikovaný překlad, jazykový či jiný relevantní certifikát, doklad o získání ceny ve veřejné překladatelské soutěži atd.) (max. 5 bodů)

přijímací zkouška pro specializace Překladatelství: čeština – francouzština, čeština – němčina, čeština – ruština, čeština – španělština: jednokolová (písemná)

Popis přijímací zkoušky:

písemná zkouška (doba trvání: 110 minut)

 • překlad neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny (max. 20 bodů)
 • překlad neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka (max. 24 bodů)
 • sumarizace neliterárního cizojazyčného textu provedená v češtině (max. 16 bodů)
 • vědomostní test zaměřený na dějiny, kulturu a současné reálie dané jazykové oblasti, reálie České republiky a Evropské unie a všeobecný kulturní rozhled (max. 20 bodů)
 • vědomostní test zaměřený na teorii překladu (max. 20 bodů), doporučenou literaturu naleznete ZDE 

Modelové testy

 

 

Profily absolventů

Navazující magisterské studium Překladatelství: čeština – angličtina/francouzština/němčina/ruština/španělština

NMgr. studijní program Překladatelství

Dvouspecializační program s následujícími specializacemi:

Překladatelství: čeština – angličtina

Překladatelství: čeština – francouzština

Překladatelství: čeština – němčina

Překladatelství: čeština – ruština

Překladatelství: čeština – španělština

Profil absolventa

Absolvent/absolventka získá:

 • znalost cizího jazyka na úrovni C2 (produktivní i receptivní kompetence) podle SERR pro jazyky;
 • schopnost analyzovat a interpretovat předlohu v kulturně-historických souvislostech a zvolit vhodnou koncepci a metodu překladu;
 • schopnost překladu náročných publicistických a odborných textů z cizího jazyka do češtiny a naopak;
 • schopnost překladu beletrie a audiovizuálních textů (filmových titulků, dialogové listiny apod.) do češtiny;
 • dobrou znalost terminologie a žánrově-stylistických konvencí psaných projevů v domácí i cizí kultuře, především v oblasti ekonomiky, práva a mezinárodních vztahů;
 • základní obeznámenost s terminologií a stylem v oblasti přírodních a technických věd;
 • schopnost využívat nástroje pro počítačem podporovaný překlad (systémy s překladovou pamětí, terminologické databáze a lokalizační a další překladatelský software) a integrovaný strojový překlad a informační technologie pro sběr informací, rešerše atd.;
 • znalost českých i zahraničních teorií překladu a vývojových tendencí teorie a praxe překladu.
 • Je obeznámen(a) s překladatelskou etikou a pracovně-právními vztahy na trhu překladatelských služeb a v rámci profesních překladatelských organizací.
 • Orientuje se v nakladatelské a ediční praxi, především v souvislosti s vydáváním překladové literatury.
 • Zvládl(a) základy redakční práce, orientuje se v základech literární publicistiky.
 • Je schopen/schopna sebereflexe a kritické reflexe při procesu překladu a odborného posuzování kvality překladu (lektorské posudky, recenzní činnost).
 • Má rozvinutou schopnost sebevzdělávání v různých oblastech lidské činnosti a poznání, je adaptabilní s ohledem na požadavky klienta/zaměstnavatele a vlastní profesní růst.

Je připraven(a) uplatnit se jako překladatel(ka) na českém i mezinárodním trhu formou:
a) svobodného povolání (externí práce) pro soukromé klienty, překladatelské a/nebo tlumočnické agentury, mezinárodní organizace a evropské instituce,
b) interní činnosti pro národní, mezinárodní a evropské podniky, organizace a struktury,
c) samostatné organizačně-řídicí činnosti (vlastní agentura).
Po zapracování se může uplatnit i v jiných oborech činnosti (redakční či organizačně-řídicí práce v masmédiích, management v mezinárodních a nadnárodních podnicích a nevládních organizacích, diplomacie, státní správa)

MA Programme in Translation

A combined degree with the following specialisations:

Translation: Czech and English

Translation: Czech and French

Translation: Czech and German

Translation: Czech and Russian

Translation: Czech and Spanish

Graduate Profile

The graduate will have acquired:

 • C2 proficiency in the foreign language (both active and passive, in terms of the CEFRL);
 • the ability to analyse the source text against the background of the source culture and to choose an appropriate translation strategy;
 • skills in translating journalistic and specialised texts in both directions;
 • the ability to translate fiction and audio-visual works into Czech;
 • a good grasp of terminology and stylistic conventions relevant to source and target texts/cultures, especially in the domain of economics, law and international relations;
 • general familiarity with terminology and style in the domain of science and technology;
 • the ability to use computer-aided translation and machine translation tools, terminology databases, information-mining tools as well as localisation software;
 • familiarity with Czech and international concepts in Translation Studies and trends in translation theory and practice;
 • understanding of translation ethics and the legal aspects of service provision in the translation market and in professional organisations;
 • familiarity with the principles of editorial practice, especially in the domain of translated literature;
 • basic skills in editorial processes and basic awareness of literary journalism;
 • self-reflection and critical reflection skills in translation and in translation quality assessment (expert opinions, reviews);
 • good ability of self-education in various domains of human activity, flexibility with respect to the client’s/employer’s requirements, as well as to his/her own career growth.

The graduate is well equipped to become a translator in the Czech or international markets by engaging in (a) free-lance activity for private clients, translation agencies, international organisations and European institutions; (b) in-house employment in national, international and European companies, organisations and structures, (c) autonomous entrepreneurial activity in running his/her own business. After on-the-job training, he/she may find a position in other domains as well (media manager, manager in international and supranational businesses and non-governmental organisations, diplomacy, public administration).