Státní závěrečná zkouška

Důležité termíny

 

Termín pro přihlašování k BZK v SIS  Termín pro odevzdání bakalářských prací Kontrola plnění studijních povinností před BZK Obhajoba bakalářské práce a BZK
6. 12. 2023 31. 12. 2023 10. 1. 2024 29. 1. – 2. 2. 2024
24. 4. 2024 5. 5. 2024 15. 5. 2024 3. – 7. 6. 2024
9. 7. 2024 31. 7. 2024 13. 8. 2024 9. – 13. 9. 2024

Pozdější termíny odevzdání bakalářské práce ÚTRL nepovoluje.

Podoba závěrečné zkoušky

Obecné podmínky pro skládání státních závěrečných zkoušek stanoví Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy a Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Student skládá SZZK po absolvování všech studijních povinností daných studijním plánem oboru (tato skutečnost se prokazuje tzv. uzavřením indexu, které vyřizují referentky studijního oddělení).

Státní zkoušku nebo její část má student právo absolvovat ve lhůtě dvou let. Jednotlivé části SZZK je možné absolvovat i odděleně v různých termínech, a to bez ohledu na pořadí těchto částí.

SZZK má buď 3, nebo 4 části podle toho, zda je absolvována na diplomním nebo nediplomním oboru.

Studenti, kteří mají jeden z oborů Mezikulturní komunikace jako nediplomní (nepíší na něm bakalářskou práci), mají povinnost složit zkoušku z předmětu Klauzurní práce, který probíhá výhradně formou konzultací. Tuto zkoušku uděluje učitel, který práci konzultoval. Splnění dané studijní povinnosti je podmínkou pro uzavření indexu před státní bakalářskou zkouškou na nediplomním oboru (tato studijní povinnost se nevztahuje na uzavření indexu pro SZZK na diplomním oboru).

Na ústní část zkoušky spojenou s překladatelskou analýzou je třeba se dostavit 30 minut před jejím řádným začátkem. Uvedený čas je určen na přípravu k dané části SZZK.

Jednu ze zadaných otázek spojených s překladatelskou analýzou v rámci SZZK student absolvuje v cizím jazyce příslušného oboru (volba této otázky je dána jeho rozhodnutím během přípravy na ústní zkoušku).

SZZK se hodnotí stupnicí výborně – velmi dobře – dobře – neprospěl.

Pokud student z některé části SZZK neprospěje, může v některém z dalších řádných termínů absolvovat danou část znovu. Každou část SZZK lze opakovat nejvýše dvakrát, a to nejdříve v nejbližším následujícím řádném termínu.

Části státní závěrečné zkoušky

  • OBHAJOBA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: viz Bakalářská práce

  • PŘEKLADATELSKÁ ANALÝZA TEXTU: komplexní ústní rozbor uceleného autentického textu vázaného na kulturu studované jazykové oblasti (v rozsahu cca 1 normostrany). Překlad krátkého úryvku zadaného textu (v rámci třicetiminutové přípravy) a diskuze nad překladatelskými problémy a volbou metody překladu. Analýza prověřuje schopnost aplikace teoretických znalostí z kontrastivní lingvistiky, teorie překladu a dějin a kultury, případně (v závislosti na obsahu zadaného textu) z oblasti příslušné národní literatury

  • PŘEKLADATELSKÉ DOVEDNOSTI: písemný překlad obecného, popularizačního textu v rozsahu cca 1 normostrany z češtiny do cizího jazyka a z cizího jazyka do češtiny

  • TLUMOČNICKÉ DOVEDNOSTI: oboustranné konsekutivní tlumočení monologických a dialogických obecných projevů v rozsahu cca 10 min., v segmentaci na 2,5–3 minutové úseky; tlumočení obecného textu z listu do mateřštiny, tj. do češtiny (v případě dvouoborového studia), nebo do angličtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny či španělštiny (v případě jednooborového studia s češtinou jako cizím jazykem), a to v rozsahu cca 12 řádek

Úvod > Studium > Bakalářské studium > Státní závěrečná zkouška