Mgr. Kateřina Ešnerová

Kontakt

Ústav translatologie
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Hybernská 1036/3
110 00  Praha 1
místnost č. 204

E-mail: katerina.esnerova@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 538

Konzultační hodiny: najdete zde

 

ENGLISH BELOW

Pedagogická činnost

 • květen 2017 – dosud: odborná asistentka na Ústavu translatologie FF UK (konsekutivní a simultánní tlumočení pro 1. a 2. ročník NMgr., konsekutivní tlumočení pro 3. ročník Bc, vybrané lekce EMCI)
 • 2016–2017: externí vyučující na Ústavu translatologie FF UK (konsekutivní tlumočení pro 1. a 2. ročník NMgr., vybrané lekce EMCI, Metody výzkumné práce)
 • 2014 – dosud: osvětová činnost mezi studenty tlumočnictví – přednášky na ÚTRL o praktických aspektech práce tlumočníka a překladatele na volné noze a uplatnění na českém trhu; přednáška o sebevzdělávání tlumočníků na akci Jazykománie (2018); organizace panelové diskuse pro studenty ÚTRL (2014)

Tlumočnická činnost

 • 2018 – dosud: akreditovaná tlumočnice pro instituce Evropské unie
 • 2013 – dosud: simultánní a konsekutivní konferenční tlumočení na českém trhu, např. pro:
  • orgány státní správy: Ministerstvo zdravotnictví, Kancelář primátora města Plzně
  • neziskové a nevládní organizace: TEDx, Světová zdravotnická organizace, Člověk v tísni, Amnesty International
  • festivaly: Jeden svět, Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava, Anifilm, Prague Pride
  • Českou televizi, Český rozhlas a televizi Eurosport
  • Filozofickou Fakultu UK, Komoru soudních tlumočníků, ŠKODA Auto

Překladatelská činnost

 • 2010 – dosud: komerční překlady, např. pro:
  • časopisy Respekt a Bloomberg Business Week
  • společnosti Pražská energetika, ŠKODA Auto, KPMG
 • 2016 – dosud: tituly nakladatelství Jan Melvil Publishing (např. Tim Ferriss: Nástroje titánů, Cal Newport: Hluboká práce)
 • 2015 – dosud: tituly nakladatelství Albatros/BizBooks (např. Sarah Knight: Zázračný úklid v hlavě a Zázračný úklid v životě)

Vzdělání

 • 2018: Program pedagogických dovedností (semestrální kurz pedagogických dovedností pořádaný Karlovou Univerzitou)
 • 2018: Training for Trainers v Bruselu (dvoudenní školení pro učitele tlumočení pořádané Generálním ředitelstvím pro tlumočení a konference Evropského parlamentu)
 • 2016: Training for Trainers v Bruselu (týdenní školení pro učitele tlumočení pořádané Generálním ředitelstvím pro tlumočení Evropské komise)
 • září – prosinec 2013: Evropská centrální banka (čtyřměsíční překladatelská stáž)
 • 2013: certifikát konferenčního tlumočníka vydávaný Ústavem translatologie FF UK (angličtina – čeština)
 • březen 2011: Model European Union ve Štrasburku (simultánní tlumočení konference)
 • 2006–2013: Filozofická fakulta FF UK (Ústav translatologie, magisterský obor Překladatelství a tlumočnictví – angličtina; Ústav germanistiky, magisterský obor Švédština), absolvovala s vyznamenáním

 

Teaching experience

 • Since May 2017: Junior lecturer at the Institute of Translation Studies (consecutive and simultaneous interpreting for first- and second-year students of the Master’s programme, consecutive interpreting for third-year students of the Bachelor’s programme, selected EMCI lessons)
 • 2016–2017: External lecturer at the Institute of Translation Studies (consecutive interpreting first- and second-year students of the Master’s programme, selected EMCI classes, lectures in the Research Methodology course)
 • Since 2014: Educational activities for interpreting students – lectures at the Institute of Translation Studies about the practical aspects of working freelance as an interpreter and translator on the Czech market; lecture on interpreter self-training at the Jazykománie language event (2018); organizing a panel discussion for interpreting students at the Institute of Translation Studies (2014).

Interpreting experience

 • Since 2018: Accredited interpreter for the EU institutions
 • Since 2013: Conference interpreting on the Czech market, for example, for:
  • State authorities: Ministry of Health, Office of the Mayor of the City of Pilsen
  • NGOs and charities: TEDx, World Health Organization, People In Need, Amnesty International
  • Festivals: One World, International Festival of Documentary Films Ji.hlava, Anifilm, Prague Pride
  • Czech Television, Czech Radio, Eurosport
  • Faculty of Arts of Charles University, Chamber of Court-Appointed Interpreters, ŠKODA Auto

Translation experience

 • Since 2010: Commercial translations, for example, for:
  • magazines: Respekt, Bloomberg Business Week
  • companies: Pražská energetika, ŠKODA Auto, KPMG
 • Since 2016: Non-fiction translations for Jan Melvil Publishing (Tim Ferris: Tools of Titans, Cal Newport: Deep Work)
 • Since 2015: Non-fiction translations for Albatros/BizBooks (Sarah Knight: The Life-Changing Magic of Not Giving a F*ck, Get Your Sh*t Together)

Education

 • 2018: Teacher training programme (a semester course organized by Charles University)
 • 2018: Training for Trainers (a two-day course for teachers of interpreting organized by DG INTE in Brussels)
 • 2016: Training for Trainers (a week-long SCIC course for teachers of interpreting held in Brussels)
 • September – December 2013: European Central Bank (traineeship at the Czech translation desk)
 • 2013: Certified conference interpreter – English, Czech (certificate issued by the Institute of Translation Studies, Charles University in Prague, Czech Republic)
 • March 2011: Model European Union in Strasbourg (simultaneous interpreting of a conference simulating the EU decision-making process)
 • 2006 – 2013: MA with Honours in Translation and Interpreting Studies (English) and Swedish Studies (five-year Master’s Programme at the Institute of Translation Studies and the Department of Scandinavian Studies, Faculty of Arts, Charles University in Prague, Czech Republic)
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Mgr. Kateřina Ešnerová