PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D.

 

Kontakt

Ústav translatologie
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Hybernská 1036/3, 110 00, Praha 1, místnost č. 204

E-mail: eva.kalivodova@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 538

Konzultační hodiny: najdete zde

 

Zaměstnání a kvalifikace / Education and employment

 • 1991–dosud. Odborná asistentka, Ústav translatologie FF UK, Praha / Assistant Professor, The Institute of Translation Studies of the Faculty of Arts, Charles University, Prague.
 • 2011–2013: garantka studijních programů v kombinaci angličtina – čeština, Ústav translatologie FF UK, Praha / supervisor of the English-Czech study programmes, The Institute of Translation Studies of the Faculty of Arts, Charles University, Prague.
 • 2005–2011: hlavní řešitelka podprojektu Významotvornost rodových diferencí v moderním světě, součásti VZ FF UK MSM 0021620824, Základy moderního světa v zrcadle literatury a filosofie / Main researcher of the subproject Meaningful Impact of Gender Differences in the Modern World, a part of the Research Objective of the Faculty of Arts, Charles University (MSMT 0021620824) funded by the Czech Ministery of Education
 • 2002–2018. Členka výzkumného týmu Centra genderových studií FF UK / Faculty member of the Centre for Gender Studies of the Faculty of Arts, Charles University.
 • Ph.D. v oboru dějiny české literatury a teorie literatury UK FF (ÚČLLV) / Ph.D. in Czech Literature and Literary Theory from the Faculty of Arts, Charles University, Prague.
 • 2005, duben. Hostující profesorka, College of Wooster, Ohio, USA / 2005, April. Visiting Professor, College of Wooster, Ohio, USA.
 • Stipendistka-badatelka Mellonovy nadace, Ústav pro odborný humanitní výzkum, University of Edinburgh / Grantee of the Mellon Foundation Fellowship at the Institute for Advanced Studies in the Humanities, University of Edinburgh (Project GENDERED PATTERNS OF LITERARY SITUATIONS WITHIN THE WESTERN [EUROPEAN AND NORTH AMERICAN] CULTURAL TRADITION: SCOTTISH WOMEN’S WRITING IN THE UNFOLDING 19TH CENTURY).
 • 1998/99–2002. Vedoucí (a zakladatelka) Centra genderových studií FF UK / Head (and founder), Centre for Gender Studies of the Faculty of Philosophy and Arts, Charles University.
 • 1996/97. Odborná členka mezinárodního akademického kolokvia “Genderové lokace: střední a východní Evropa”, / Fellow of the international academic Colloquium LOCATIONS OF GENDER: CENTRAL AND EASTERN EUROPE, organized by the Center for Russian, Central and East European Studies (CRCEES), Rutgers University, New Jersey, USA.
 • 1993/94. Hostující profesorka, Fulbrightovo stipendium, Stanford University, USA / Visiting Fulbright Professor, Stanford University, Department of Slavic Studies; CA, USA.
 • PhDr. v anglickém jazyce a anglické a americké literatuře, FF UK / PhDr. in the English language and English and American literatures, from the Faculty of Arts, Charles University, Prague.
 • 1990-2023: překladatelka – literární překlad, odborný překlad (filozofie, politologie, gender studies)
 • 1983–1991. Učitelka angličtiny jako cizího jazyka, Státní jazyková škola v Praze 1 / Teacher of English as a second language, the State Language School, Prague 1.
 • Absolvování magisterského studia anglického a českého jazyka a literatury, FF UK / Graduated from the M.A. program in English and Czech, languages and literatures, the Faculty of Arts, Charles University.

Výuka / Teaching

 • Překladatelská propedeutika / Introduction to translating
 • Kulturní dějiny II / Cultural studies II
 • Analýza literárního textu II / Analysis of literary texts II
 • Translatologická analýza / Translation analysis
 • Dějiny překladu / History of Translation
 • Anglicky psaná literatura v dějinách překladu II / British and American literatures in Czech translation
 • Analýza a kritika překladu / Translation criticism
 • Překlad a gender / Translation and gender

Hlavní odborné zájmy / Major research interests

 • Dějiny překladu. Translatologie. Gender v překladu. Historie a současnost ženského psaní (komparativně). Feministická literární kritika. Komparativní kulturní studia. / Translation History. Translation Studies. Gender in Translation. The History and Present of Women’s Writing (from comparative perspective); Feminist literary criticism. Comparative Cultural Studies.

Členství v organizacích a radách / Affiliations and service

 • 2011-2018: Členka oborové rady doktorského studijního programu translatologie
 • Členka Obce překladatelů; Fóra pro jižanská studia Evropské asociace amerických studií (EAAS); IASA; a GEK CR (Genderová expertní komora ČR) / Member of The Association of Czech Translators; of The Southern Studies Forum of the European Association for American Studies; of The International American Studies Association; of The Gender Experts Association of the Czech Republic.
 • 1994–2018: Členka mezinárodní ediční rady The European Journal of Women’s Studies / International editorial board of The European Journal of Women’s Studies.
 • 1995–2003. Členka správní rady Nadace Gender Studies, Praha / Board for The Foundation for Genders Studies, Prague,

Publikace / Publications

MONOGRAPHS

 • Volání rodu, together with Libuše Heczková, Kateřina Svatoňová and Petra Hanáková. [The Call of Gender] Praha: Akropolis 2013. ISBN 978-80-7470-042-2.
 • Browningová nebo Klášterský? Byron nebo Krásnohorská? O rodu v životě literatury [Elizabeth Barrett Browning or Antonín Klášterský? George Gordon Byron or Eliška Krásnohorská? On Gender in the Life of Literature. Comparative literary historical work focused on translation processes and gender dynamic] Praha: Karolinum 2010. ISBN 978-80-246-1887-6.
 • Tajemná translatologie? Cesta k souvislostem textu a kultury [Mysteries of Translation Studies? A Way to Relations Between Texts and Culture] by Eva Kalivodová et al., Praha: FF UK 2008. ISBN 978-80-7308-247-5.

PARTS OF BOOKS

 • Oživený český Frankenstein: po padesáti letech. IN Mary Wollstonecraft Shelley, Frankenstein. Praha: Take Take Take, 2022. ISBN: 978-80-907699-7-7, s. 390-403
 • Staša Jílovská. IN Martina Pachmanová, Civilizovaná žena: Ideál a paradox prvorepublikové vizuální kultury. Praha: UMPRIM, 2021. ISBN: 978-80-88308-29-4, s. 308-310.
 • Poslední a nezapomenutelný valčík Zeldy Fitzgerald. IN Zelda Fitzgerald, Poslední valčík je můj. Kniha Zlín: 2019. ISBN 978-80-7473-865-4, s. 235-241.
 • The Challenges of Teaching Gender in Translation in a Contemporary Czech Context. IN: Santaemilia, José (ed.). Traducir para la igualdad sexual = Translating for sexual equality. Editorial series Interlingua 166. Granada: Comares, 2017. ISBN 978-84-9045-533-3. P. 149-156.
 • American Modernism in Broader Perspective. IN: Voldřichová Beránková, Eva, Grauová, Šárka (eds.). Dusk and Dawn: Literature Between Two Centuries. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2017. ISBN 978-80-7308-704-3. P. 60-86.
 • Dlouhá cesta k modernismu v USA. [A Long Way to Modernism in the USA] IN: Housková, Anna, Svatoň, Vladimír (eds.). Pokusy o renesanci Západu: Literární a duchovní východiska na přelomu 19. a 20. století. Editorial series Opera Facultatis Philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis vol. XVII. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2016. ISBN 978-80-7308-674-9. P. 213-242.
 • České barvy hlasu Elizabeth Barrett Browningové [Czech poetic tones in the translated works of E. Barrett Browning]. IN: Svatoň, Vladimír – Housková, Anna, eds., Literatura na hranici jazyků a kultur. Praha: UK FF, 2009. ISBN 978-80-7308-284-0. P. 171-188.
 • Havran krkavcem. Afterword [The translator´s search for the true Raven]. IN: Edgar Allan Poe, Krkavec. Transl. Tomáš Jacko. Praha: nakladatelství Aleš Prstek 2008. ISBN 978-80-904164-0-6. P. 38-39.
 • Bůh do domu: poznámka převážně jazyková. Afterword [God in your home: what language keeps him there]. IN: Pekařův kluk a jiné hry a scénáře z exilu. Spisy Josefa Škvoreckého, Vol 34. Praha: Books and Cards 2008. ISBN 978-80-904186-1-5. P. 373-375.
 • Český liberalismus nebo české zápecnictví? Jak se Chaloupka strýčka Toma stala v Čechách dětskou literaturou. [Czech Liberalism or Czech Provincialism? How did Uncle Tom´s Cabin become a children´s book in the Czech lands], IN: M. Řepa, ed., 19. století v nás. Modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly. [The surviving 19 century. Models, institutions, representations that we have not forgotten] Praha: Nakladatelství Historický ústav 2008. ISBN 978-80-7286-139-2. P. 422-433.
 • Potíže s rodem v literární historii: Elizabeth Barrett Browning [Troubles with Gender in Literary Histories: Elizabeth Barrett Browning], IN: Čadková, K. – Lenderová, M. – Stráníková, J., eds., Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do poloviny 20. století v zajetí historiografie. [Women´s History, or European Woman from the Middle Ages to mid-20 century int he Webs of Historiography]. Pardubice: Univerzita Pardubice 2006. ISBN 80-7194-920-5. P. 197-207.
 • Romantika, klasičnost a gender v českých překladech Waltera Scotta [Romanticism, classicality and gender in Czech translations of Walter Scott´s novels], IN: Milan Hrala, ed., Český překlad II (1945-2004) [Czech Translation II, 1945-2004]. Praha: FF UK 2005. ISBN 80-7308-101-6. P. 50-64.
 • O rodové povaze literárních situací [Gendered character of literary situations], IN: Svatoň, V. – Housková, A., eds., Srovnávací poetika v multikulturním světě [Comparative Poetics in Multicultural World]. Praha: FF UK 2004. ISBN 80-7308-066-4. P. 203-215.
 • Metafora ženy: idealizace či hyenizace? [The metaphor of woman: idealisation or hyenisation?] IN: Kalivodová, E., Knotková-Čapková, B., eds., Ponořena do Léthé [Submerged in the Lethe] 1. vyd. Praha: FF UK 2003. ISBN 80-7308-053-2. P. 26-42.
 • Reflections on Translating and Teaching Gender in Czech Gender Studies (together with Dagmar Lorenz-Meyer) IN: Spiess, G. – Rentmeister, C., eds., Gender in Teaching and Didactics. Frankfurt a. Mein-Berlin-New York-Wien: Peter Lang 2003. ISBN 3-631-50153-6. P. 139-151.
 • 2 chapters IN: Hrala, Milan et al., Kapitoly z dějin českého překladu [Chapters from the history of Czech Translation]. Praha: Karolinum 2002. ISBN 80-246-0386-1. P. 51-70.
 • Božena Němcová: Pýcha i předsudek (together with Libuše Heczková) [Božena Němcová: Pride, but also Prejudice] IN: Obraz mezi obrazy. Božena Němcová (the catalogue of the exhibit dedicated to Božena Němcová, 2001). Praha: Památník národního písemnictví 2001. ISBN 80-85085-51-8.
 • Gender životního stylu: srovnávací úvaha [Gender of Life Style in Comparative Perspective] chapter IN: Věšínová-Kalivodová, Eva – Maříková, Hana, eds., Společnost žen a mužů z aspektu gender [Society of Men and Women from Gender Perspective, collection of essays]. Prague: Open Society Fund 1999. P. 21-33.
 • Authored 50 entries IN: Slovník spisovatelů (literatur v angličtině), [Who is Who in Literatures in English; follows Czech reception]. Praha: Libri 1996, ISBN 80-85983-04-4.
 • Jižanský mýtus o pádu člověka: Faulknerův román Absolone, Absolone! [The Myth of a Southerner’s Fall: William Faulkner’s Absolom, Absolom!]. IN: Houskova, Anna – Hrbata, Zdeněk (eds.), Genius Loci. Pardubice: Mlejnek 1993. ISBN 80-85778-07-6. P. 116-134.

ARTICLES, REVIEWS

 • RECENZE O překladu a překládání ze současných genderových a feministických pohledů. Slovo a smysl / Word and Sense. 19/40, 2022. ISSN 1214-7915, 2336-6680, s. 171-176.
 • RECENZE Oľga Kovačičová – Mária Kusá (eds.): Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry. 20. storočie. A – K / Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry. 20. storočie. L – Ž. World Literature Studies, 11/1, 2019 (Slovenská akademie věd), ISSN 1337-9275, 1337-9690, s. 108-111.
 • 19th-Century Czech Translations of Uncle Tom’s Cabin : What Has Been Left Unspoken. Hermeneus: Revista de la Facultad de Traducción e Interpretación de Soria, 2017, 19. ISSN 1139-7489. P. 96-120.
 • Gertruda Steinová a její ne/modernistické zpoždění v Čechách. Svět literatury, 2015, XXV, 52. ISSN 0862-8440. P. 21-26.
 • USA na přelomu století: modernita v krizi? Svět literatury, 2014, XXIV, 50. ISSN 0862-8440. P. 16-22.
 • Genderová slepota, citlivost nebo provokace? Polohy a možnosti překladu. [Gender Blindness, Gender Sensitivity, or Gendered Provocation? Modes and Possibilities of Translation] IN: Gender, rovné příležitosti, výzkum. Vol. 13, 2/2012. ISSN 1213-0028. P. 77-85.
 • Žádný zvuk, jen nepatrné tření svalů o ocel. Review of: Aleš Macháček – Jane Kirwan, Druhý exil. A2, vol. 7/2011, 26. 4. ISSN 1803-6635.
 • Prózy Jakuby Katalpy: úspěšné ničení rodové determinace. [How the fiction of Jakuba Katalpa has successfully demolished gender determination]. IN: Jan Matonoha, ed., Česká literatura v perspektivách genderu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR (ISBN 978-80-85778-72-4) a Akropolis 2011 (ISBN 978-80-87481-01-1). P. 203-213.
 • Kdyby tak už bylo po bouři. Review [If only the storm were over]. IN: Česká literatura. Vol. 56/2008, No. 5. ISSN 0009-0468. P. 728-733.
 • Feministický život Platónova textu Timaios [The feminist life of Plato’s Timaios] IN: SLOVO A SMYSL/WORD AND SENSE. Vol. 4/2007, No. 7. ISSN 1214–7915. P. 79-96.
 • Sestry: rodové přepsání české romantické povídky. [„Sestry“ by Božena Němcová, gendered rewriting of a Czech short story romantic pattern]. IN: Hodnoty a hranice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě. Vol. 3 – Božena Němcová a její Babička [Values and Borders. Czech literature and the World: Czech or Global Perspectives? Vol. 3 – Božena Němcová and The Grandmother]. Praha: Ústav pro Českou literaturu AV ČR 2006. ISBN 80-85778-53-X. P. 57-69.
 • Czech Society in-between the Waves, IN: EUROPEAN JOURNAL OF WOMEN´S STUDIES. Vol. 12/2005, No. 4. ISSN 1350-5068. P. 421-435. Impact factor in 2005: 0, 204.
 • Soukromý život a veřejné blaho rodiny Náprstkových. Review [Public well-being and the private life of the Náprstek family] IN: SLOVO A SMYSL, No. 1/2004. ISSN 1214-7915. P. 273-282.
 • Woman’s Creativity As a Social Force: Božena Němcová, a Czech Citizen of the Mid-19 century Austrian Monarchy. IN: The Lectures of the XLVth year of the Summer School of Slavic Studies. Praha: FF UK 2002. ISBN 80-7308-023-0. P. 247-261.
 • Techniques of Comparison/Contrast in Teaching British and American Literature (together with Bennie Lauve). IN: Folia Translatologica, Vol. 6. Prague: Charles University, 1999. ISBN 80-85899-74-4. P. 73-76.
 • The Vision of Czech Women: One Eye Open (Gender Roles in Czech Society, Politics and Culture); article IN: DIALECTICAL ANTHROPOLOGY, Vol. 23, No. 4/1998. Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers. ISSN 0304-4092. P. 361-374.
 • Ženy v literatuře – komparativní téma [Women in Literature in Comparative Research]. IN: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA , Vol. 48, No 1-2/1997. ISSN 0009-0786. P. 17-22.
 • Nejen o čarodějnických košťatech [Not Only About Witches‘ Broomsticks]. Review of Eva Hauserová, Na koštěti se dá i lítat. IN: JEDNÍM OKEM – ONE EYE OPEN, No. 4/1996. ISSN 1211-9148. Praha: Oči dokořán/Both Eyes Open.
 • Jak hledat a nalézat v současné britské próze [Search for modern British fiction]. Review of: Hilský, Martin, Současný britský román [Contemporary British Novel]. IN: SVĚT LITERATURY, No. 6/1993, MK Čr 5667. P. 94-98.

EDITIONS

 • Co-author, co-editor: Eva Kalivodová, Petr Eliáš et al.: Jan Zábrana: básník, překladatel, čtenář [Jan Zábrana: Poet, Translator, Reader, monograph on the prominent Czech translator and writer of the 2nd half of the 20th century:]. Praha: Karolinum, 2018. ISBN 9788024638362. 326 p.
 • Co-editor (co-edited with Libuše Heczková, Kateřina Svatoňová and Petra Hanáková): Journal Slovo a smysl (Word and Sense). Vol. 8, No. 15/ 2011 (thematic issue „The Gay Gender“). ISSN 1214-7915.
 • Editor of Czech translation: Karsten Harries: Smysl moderního umění. Transl. by Markéta Jansová. Brno: Host 2010. ISBN: 978-80-7294-371-5
 • Czech and English editor (and editor-in-chief): Bilingual Czech-English journal for East-West dialogue on women, men and society, Jedním okem-One Eye Open (1996 – 2006). The special issue of the journal on GENDER AND HISTORICAL MEMORY, (eds. Marci Shore, Eva Věšínová, Jacqui True), 2 volumes, 1998 and 2002 (Prague: Oči dokořán/Both Eyes Open. ISSN 1211-9148) won the award for the best realized international project financed by the Global Foundation on Research and Scholarship under the Joint Research/Exchange (JREX) Program
 • Co-author, co-editor: Heczková, Libuše – Hanáková, Petra – Kalivodová, Eva et al.: V bludném kruhu. Mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity [In a Vicious Circle. Motherhood and Education as Paradoxes of Modernity]. Prague: Sociologické nakladatelství 2006, ISBN 80-86429-65-2. 437 p.
 • Co-editor: Kalivodová, Eva – Knotková-Čapková, Blanka et al.: Ponořena do Léthé. Sborník věnovaný cyklu přednášek Metafora ženy, 2000-2001 [Submerged in the Lethe – anthology based in the lecture course “The Metaphor of Woman”, 2000/2001]. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 2003. ISBN 80-7308-053-2. 147 p.
 • Interview with American poet Anne Waldman, translation into Czech. Věšínová – Kalivodová, Eva and Jonssonová, Pavla. Spojené státy poezie [The United States of Poetry], In Literární noviny, 2000, Vol. 11, No. 5. Prague, p. 7.
 • Editor of the Czech selection of Virginia Woolf´s critical essays, author of the foreword (Věšínová-Kalivodová, Eva): Virginia Woolfová, Jak to vidí současník [selected essays from Woolf´s Common Reader I]. Prague: One Women Press 2000. ISBN 80-902443-5-1. 210 p.
 • Co-editor: Věšínová-Kalivodová, Eva – Maříková, Hana; Foreword by Věšínová-Kalivodová, E: Společnost žen a mužů z aspektu gender [Society of Men and Women from Gender Perspective, collection of essays,]. Prague: Open Society Fund 1999. 171 p.
 • Czech editor (Věšínová-Kalivodová, Eva): Regionální zpráva o institucionálních mechanismech pro zlepšení postavení žen v zemích střední a východní Evropy – Zpráva nevládních organizací vypracovaná koalicí KARAT (regionální síť ženských organizací z Albánie, Bulharska, České Republiky, Maďarska, Makedonie, Polska, Rumunska, Ruska, Slovenska a Ukrajiny). Vypracováno pro 43. schůzi Komise pro postavení žen při OSN. [Karat Coalition – Network of women´s NGOs in East and Central Europe. Report for the 43rd meeting of the UN Committee for the Position of Women, 1999]. Praha: Centrum pro Gender Studies o.p.s. 1999. ISBN 80-902367-7-4. 32 p.
 • English co-editor: (Věšínová-Kalivodová Eva – Shore, Marci): Pavla Frýdlová, The Memory of Women. Praha: Nadace Gender Studies, 1998.
 • Czech co-editor: (Kalivoda, Jan – Věšínová-Kalivodová Eva): Robert Kalivoda: Husitské myšlení, Praha: Filosofia 1997, ISBN 80-7007-098-6.
 • Comics jako součást kultury? Věšínová, Eva [Comics as Culture?, interview with American Professor Thomas Inge, Czech translation]; IN: ZLATÝ MÁJ 2/1991, Praha, pp. 84-89.
 • O neobyčejném dětství a nejen o něm. Věšínová, Eva [Not Only About Exceptional Childhood, interview with Shirley Temple-Black, USA Ambassador to the Czech and Slovak Republic; Czech translation]; IN: ZLATÝ MÁJ 9/1990, Praha, pp. 533-537.

TRANSLATIONS INTO CZECH

books:

 • Roger Griffin: Modernismus a fašismus [Modernism and Fascism, 2007]. Praha: Karolinum 2015. ISBN 978-80-246-3231-5.
 • Naomi Wolf: Vagína: nová biografie [Vagina: A New Biography, 2012], transl. By Eva Kalivodová and Kamila Remišová-Věšínová. Praha: Dokořán 2014. ISBN 978-80-7363-540-4.
 • Barbara Neely: Blanche na útěku. [Blanche on the Lam], transl. By Eva Kalivodová and a student team in the course Translation and Gender in the the Institute for Translation Studies, Faculty of Philosophy and Arts, Charles University, Prague. Příbrsm: Pistorius & Olšanská 2012. ISBN 978-80-87053-70-6.
 • Laura Mulvey: Občan Kane [Citizen Kane, 1992], transl. by Radovan Baroš; Eva Kalivodová, Daniel Dolenský et al., in the course Translation Criticism in the the Institute for Translation Studies, Faculty of Philosophy and Arts, Charles University) Praha: Casablanca 2009. ISBN 978-80-87292-03-7
 • Waste of Talents: turning private struggles into a public issue. Women and Science in the Enwise countries. Publ. European Commission, Directorate General for Research, Brussels 2004. Cca 200 pages. Též: http://europa.eu.int/comm/reserarch/science-society/women-science/enwise_en.html. Translated by Eva Kalivodová, Blanka Knotková as „Promarněné talenty: soukromé bitvy se stávají věcí veřejnou. Ženy a věda v zemích ENWISE“
 • Erica Jong , Strach z padesátky. [transl of Jong, E., Fear of Fifty]. Praha: Eroica & Knižní klub 2001. ISBN 80-86337-09-X (Eroica), ISBN 80-242-0562-9.
 • Platforma pro akci: Shrnutí závěrů 4. světové konference o ženách v Pekingu 1995. Praha : Nadace Gender Studies, 1998. ISBN 80-902367-3-1.
 • Erica Jong, Strach vzlétnout, [transl of Jong, E., Fear of Flying.]. Praha: Odeon 1994. ISBN 80-207-0460-4.

films:

 • 6 scripts of the popular geographical series Amazing World, Dubtracks, spol s.r.o. 2001.

articles, shorter texts:

 • Julie Garton, „Ivanův pokoj“. (Translated essay on Ivan Blatný, „Ivan´s Room“, which won the prize of the British Czech and Slovak Association for 2014.) Translation done in a translation course of the Institute for Translation Studies, with Matěj Čuchna, Jan Dvořák, Nika Exnerová, Matouš Hájek, Jiří Hron, Adéla Michalíková, Barbora Stolínová, Kateřina Tomíčková, Karolína Veselá and Tereza Vlášková. Ústí nad Labem: Haluze, ISSN: 1803-8077. S. 58-60.
 • Sara Paretsky, „Chuť života“. Transl. in the translation course of the Institute for Translation Studies with P. Bakajsová, M. Bernasová, P. Jelínková, O. Richterová, R. Zítko. Publ. with a profile of the author IN: A2 kulturní týdeník. Vol. IV/2008, No. 14. ISSN 1801-4542. Pp. 26-27.
 • Kathy Acker, „Vidět gender, spatřit rod”, IN: Analogon 43/2005, ISSN 0862-7630. Pp. 54-58. (Original philosophical essay „Seeing Gender”, IN: Critical Quarterly, vol. 37, 1995/4, Blackwell Publishers, s. 78-85)
 • T.G. Winner, K historii surrealismu. IN Tvar 1995, no. 5.
 • Dobrá matka (extract from the novel The Good Mother by Sue Miller; Harper and Row 1986, N.Y.); IN: INICIÁLY vol. II, 25/1992, Praha, ISSN 0862-6324, p. 53-57,
 • Powaqqatsi [trsl. of film reviw by B. Gibbson IN: Monthly Film Bulletin, No. 655/1988, London] IN: Informace ČSFFK pro filmové kluby 1991, no. 1. Czech Film Institute, Praha, p. 11-12.
 • Jak překladatel rozsypal fazole [trsl. of essay „The Translator Spilled the Beans“, J. Škvorecký IN: N.Y. Times Book Review 1985] IN: Vokno, 1988; Tvar 1990, no. 26.
 • Dharmoví tuláci (2 chapters from The Dharma Bums, Jack Kerouac, Penguin Books 1982) IN: Vokno, časopis pro druhou a jinou kulturu 1986. Translated by Eva Věšínová and Jiří Holba.

TRANSLATIONS INTO ENGLISH

 • Božena Němcová: An Image Amid Images [trsl. of the catalogue summary for the exhibit „Božena Němcová: obraz mezi obrazy“]. Praha: Památník národního písemnictví [Museum of Czech Literature] 2001. ISBN 80-85985-51-8. 4 pages.
 • Psychochaos & Edita Adlerová: Women´s Sadness [with Anna Vaníčková, Michael Kilburn, trsl. of the description of a musical project]. Publ. with the CD by g. parrot 1999.
 • English summary by Věšínová-Kalivodová, E.:
  • Blanka Svadbová, Zpráva o Nadaci Gender Studies v Praze 1991-1997. [Report on the Foundation for Gender Studies in Prague, 1991-1997] Praha: Nadace Gender Studies 1998. ISBN 80-902367-4-X. P. 71-74.
 • Researcher and translator (Czech>English, English>Czech) in the international research project called “Constructing Supranational Political Spaces: The European Union, Eastern Enlargement and Women´s Agency”. (The project, 2002-2004, explored current effects and possible future influences of the EU integration of the Czech Republic and Poland upon women´s political agency. The project was directed by Prof. Joanna Regulska of Rutgers University, NJ. It won grants from the US National Science Foundation, and the Czech state programme supporting international scientific collaboration.)

Absolvovaná školení

 • nástroje CAT, online nástroje pro výuku a zkoušení, MS Teams

 

 

Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D.