Spolupráce

FIT & CIUTI

Během 90. let jsme se stali přidruženým členem Mezinárodní federace překladatelů (FIT) a rovněž členem CIUTI, prestižní organizace, která sdružuje nejlepší překladatelské a tlumočnické školy v Evropě i jinde ve světě.

EMCI

V roce 1999 jsme na základě společného projektu 14 evropských překladatelsko-tlumočnických škol jako první „východní“ partner zavedli jednoletý postgraduální kurz Euromasters in Conference Interpreting, odpovídající potřebám evropských struktur.

Uvedená skupina škol se později ustavila jako evropské konsorcium univerzit EMCI Consortium, které pro svoji vzdělávací a výzkumnou činnost získává každoročně grantové prostředky od Evropské komise a Evropského parlamentu.

Průběžná a vzájemná kontrola kvality kurzu na všech zúčastněných školách, výměnné stáže studentů a učitelů, stáže v Evropské komisi a Evropském parlamentu, mezinárodní zkušební komise – to vše je zárukou srovnatelnosti kvalifikace absolventů kurzu.

Další informace naleznete na naší webové stránce věnované programu EMCI.

EMT

V roce 2014 se Ústav translatologie FF UK stal členem konsorcia European Master’s in Translation (EMT). Tuto značku kvality uděluje Evropská komise vysokoškolským vzdělávacím institutům splňujícím přísná kvalitativní kritéria. Mezi tato kritéria patří sledování uplatnění absolventů, kontakt s profesní sférou a učitelský sbor, který se vedle vědecké orientace zaměřuje též na aktuální situaci v oboru.

OPTIMALE

OPTIMALE neboli program Optimalizace odborné přípravy překladatelů v mnohojazyčné Evropě (Optimising Professional Translator Training in a Multilingual Europe) je jedna z tzv. akademických sítí Erasmus, financovaných Generálním ředitelstvím Evropské komise pro vzdělávání a kulturu (říjen 2010 – září 2013). Do programu je zapojeno 65 partnerů z členských zemí EU a dále 5 partnerů z tzv. třetích zemí; jedná se o instituce z celkem 31 zemí.

 

Cílem OPTIMALE je využít výsledků dosavadní práce EMT, evropského programu magisterských studijních programů v oboru překladatelství (European Master’s in Translation), a přispívat k dalšímu rozvoji jeho aktivit, zejména rozšiřováním dotazníků a průzkumů a zajišťováním monitoringu v co největším počtu zemí a zároveň posilováním spolupráce s institucemi a profesními organizacemi mimo okruh univerzit, které jsou v současnosti do programu EMT zapojeny.

 

Program si vytkl následující cíle:

  1. Pokračovat v procesu mapování odborné přípravy budoucích profesionálních překladatelů na území Evropy a zároveň tento proces rozšiřovat a aktualizovat

  2. Sledovat potřeby trhu a společnosti a profesní požadavky a standardy relevantní pro vzdělávání a odbornou přípravu budoucích překladatelů

  3. Posílit ekonomický i společenský význam stávajících či budoucích studijních programů překladatelství vymezením, popsáním a rozšiřováním osvědčených postupů v celé řadě klíčových oblastí odborné přípravy

  4. Zlepšit kvalitu přípravy učitelů překladu vymezením klíčových zdrojů pro přípravu učitelů, vybudováním platformy zdrojů a organizováním workshopů zaměřených na uplatňování osvědčených postupů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy

  5. Usilovat o větší mobilitu pedagogických pracovníků i studentů mezi jednotlivými fakultami a vysokoškolskými pracovišti, které jsou do sítě zapojeny

Pražská translatologie se stala regionálním koordinačním centrem projektu Erasmus Mundus – Optimale

V roce 2012 Ústav translatologie FF UK převzal po Univerzitě ve Vídni koordinaci činností v regionu střední a východní Evropy a s tím spojený úkol zorganizovat pracovní setkání představitelů zúčastněných institucí. Workshop, kterého se zúčastnili odborníci z devíti zemí Evropy, se zaměřil na výuku v rámci kurzů výpočetní techniky a nástrojů počítačem podporovaného překladu pro studenty překladatelství. Jednání pracovní skupiny se zúčastnili i přizvaní odborníci zastupující profesní/zaměstnavatelskou stranu: zastoupena byla překladatelská agentura, softwarová firma, která je tvůrcem nástroje pro počítačem podporovaný překlad, či Asociace českých překladatelských agentur (ACTA). Přes dvě desítky účastníků si vyslechly prezentace k tématu osvědčených postupů ve výuce překladatelských kurzů s IT a následná diskuse se stala výborným prostorem pro výměnu zkušeností a podnětů.

Můžete si prohlédnout fotografie ze setkání.

Koordinátor sítě OPTIMALE: Tomáš Svoboda, Ústav translatologie FF UK, e-mail: tomas.svoboda@ff.cuni.cz. Další informace naleznete na stránkách programu OPTIMALE.

ASKOT, JTP & OP

Většina našich učitelů je členem profesní organizace ASKOTJednoty tlumočníků a překladatelů (JTP) či Obce překladatelů (OP).

Úvod > Věda a výzkum > Spolupráce