Tlumočnictví

Sdružené/dvouspecializační navazující magisterské studium programu Tlumočnictví

Tlumočnická specializace

 

Chcete-li studovat některý z předchozích povinně sdružených/dvouspecializačních navazujících magisterských studijních programů, musíte si podat přihlášku buď na dvě specializace (např. Tlumočnictví: čeština – angličtina a Tlumočnictví: čeština – francouzština), nebo na jeden program vypisovaný Ústavem translatologie a další program vypisovaný na FF UK v kombinaci s našimi programy. Přípustné kombinace našich programů naleznete vždy v aktuálních požadavcích přijímacích zkoušek (viz výše – podmínky přijímacího řízení).

Přijímací zkouška pro NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM probíhá dvoukolově, a to písemnou a ústní formou.

Předměty přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia

Překladatelské a tlumočnické specializace – společná písemná část (max. 50 bodů)

 • Překlad neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny (s tištěným překladovým i výkladovým slovníkem, který si uchazeč sám přinese) (0–10 bodů)

 • Překlad neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka (s tištěným překladovým i výkladovým slovníkem, který si uchazeč sám přinese) (0–12 bodů)

 • Sumarizace neliterárního cizojazyčného textu provedená v češtině (0–8 bodů)

 • Vědomostní test zaměřený na teorii překladu (0–10 bodů)doporučenou literaturu naleznete ZDE 

 • Vědomostní test zaměřený na dějiny, kulturu a současné reálie dané jazykové oblasti, reálie České republiky a Evropské unie a všeobecný kulturní rozhled (0–10 bodů)

 

Tlumočnické specializace – ústní část (max. 50 bodů)

 • Konsekutivní tlumočení na aktuální společenské a/nebo politické téma v rozsahu 3–4 minut z cizího jazyka do češtiny a 3–4 minut z češtiny do cizího jazyka, s možností notace (020 bodů)

 • Tlumočení z listu do českého jazyka v rozsahu 15–20 řádek, s přípravou v rozsahu 5 minut (05 bodů)

 • Rétorické vystoupení v cizím jazyce na zadané téma v rozsahu 3 minut, s přípravou v rozsahu 2 minut (010 bodů)

 • Otázky z teorie tlumočení dle stanoveného seznamu odborné literatury a schopnost aplikace teoretických znalostí v konkrétní tlumočnické situaci; seznam tematických okruhů a literatury naleznete ZDE (010 bodů)

 • Motivace ke studiu (uchazeč může předložit doklad o tlumočnické praxi, jazykový či jiný relevantní certifikát atd.) (0–5 bodů)

 • Předložení bakalářské práce nebo její relevantní části

Modelové testy

 

Profily absolventů studia Tlumočnictví: čeština – angličtina/francouzština/němčina/ruština/španělština

Absolvent získá znalost cizího jazyka na úrovni C2 (produktivní i receptivní kompetence) podle SERR pro jazyky; má rozvinuté vlohy a dovednosti nezbytné pro profesionální tlumočnický výkon v následujících tlumočnických disciplínách, a to z cizího jazyka do češtiny a naopak: (a) konsekutivní tlumočení s notací (tzv. vysoká konsekutiva), (b) simultánní tlumočení, (c) tlumočení z listu a s textem; má dobrou znalost terminologie a žánrově-stylistických konvencí mluvených projevů v domácí i cizí kultuře, především v oblasti ekonomie, práva a mezinárodních vztahů. Získá základní obeznámenost s terminologií a stylem v oblasti přírodních a technických věd; schopnost analyticko-kritického myšlení, sebereflexe a kritické reflexe při procesu tlumočení; schopnost zhodnotit kvalitu tlumočnického výkonu; znalost českých i zahraničních teorií tlumočení a vývojových tendencí teorie a praxe tlumočení; obeznámenost s pracovně-právními vztahy na trhu tlumočnických služeb a v rámci profesních tlumočnických organizací; znalost tlumočnické etiky; schopnost využívat informační technologie pro sběr informací, rešerše atd.; rozvinutou schopnost sebe vzdělávání v různých oblastech lidské činnosti a poznání; adaptabilitu s ohledem na požadavky klienta/zaměstnavatele a vlastní profesní růst. Je připraven uplatnit se jako tlumočník na českém i mezinárodním trhu formou (a) svobodného povolání (externí práce) pro překladatelské a/nebo tlumočnické agentury, mezinárodní organizace a evropské instituce, (b) interní činnosti pro národní, mezinárodní a evropské podniky, organizace a struktury, (c) samostatné organizačně-řídící činnosti (vlastní agentura). Po zapracování se může uplatnit i v jiných oborech činnosti (redakční či organizačně-řídící práce v masmédiích, management v mezinárodních a nadnárodních podnicích a nevládních organizacích, diplomacie, státní správa). Uplatnění absolventa sdruženého studia se dále modifikuje a rozšiřuje podle druhého studovaného programu. Například při kombinaci programu Tlumočnictví s programem politologie nebo sociologie se uplatnitelnost příslušně rozšiřuje o oblasti mezinárodního obchodu, českých vládních struktur a mezinárodní politiky.