Dr. phil. Astrid Winter

Kontakt

Ústav translatologie
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Hybernská 1036/3
110 00  Praha 1
místnost č. 107

E-mail: astrid.winter@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 535

Konzultační hodiny: najdete zde

 

Kvalifikační a výzkumný profil / Qualification and research profile

Hlavní výzkumné zájmy: inter- a transmedialita, konceptuální literatura, dějiny překladu, literární vícejazyčnost, slovansko-německé literární a umělecké vztahy, interkulturní didaktika literatury / main research interests: inter- and transmediality, conceptual literature, translation history, literary multilingualism, Slavic-German literary and artistic interrelations, intercultural didactics of literature.

Habilitační projekt „Transmediální recepce Danteho ve slovanském kontextu“ / Habilitation project „Transmedia Reception of Dante in the Slavic Context“.

Doktorát (Dr. phil.) v oborech slavistika a dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Göttingen, Německo / Doctorate in Slavic philology and art history, Faculty of Arts, University of Göttingen, Germany.

Disertační práce „Metamorfózy slova. Změna médií v díle Jiřího Koláře“ / Dissertation “Metamorphoses of the Word. The change of media in the work of Jiří Kolář“.

Studium slavistiky, dějin umění, germanistiky a pedagogiky na univerzitách v Göttingenu, Praze a Brně / Studies in Slavic philology, art history, German studies and educational sciences at the Universities of Göttingen, Prague and Brno.

 

Zaměstnání / Employment

Od r. 2019 Ústav translatologie FF UK, externí vyučující, od 10/2021 interní vyučující, odborná asistentka/lektorka DAAD / external and internal DAAD lecturer at the Institute of Translation Studies, Charles University, Prague.

2014-2021 Ústav slavistiky, Technická univerzita Drážď’any (Německo), odborná asistentka / research assistant at the Institute of Slavic Studies, Dresden University of Technology, Germany.

2008-2014 Ústav translatologie FF UK, interní vyučující a vedoucí Informačního centra DAAD v České republice v Praze / lecturer at the Institute of Translation Studies, Charles University and head of the DAAD Information Centre Prague.

2006-2008 Koordinátorka bakalářských a magisterských studijních programů a vedoucí studíjního oddělení na Filozofické fakultě Univerzity Göttingen / coordinator of the bachelor’s and master’s degree programmes and head of the Examination Office at the Faculty of Arts, University of Göttingen.

2005-2008 vyučující komparatistiky a slavistiky FF Univerzita Göttingen, Německo / lecturer in comparative literature and Slavic philology at the Faculty of Arts, University of Göttingen.

Vedlejší organizační činnost v kulturních a vzdělávacích projektech, výstavách, přeshraniční divadelní spolupráci, encyklopedických projektech a edicích; dobrovolná činnost jako recenzentka pro různé instituce a kontaktní osoba v Německu pro stipenijní program LŠSS od MŠMT ČR / organisational sideline activities in cultural and educational projects, exhibitions, cross-border theatre cooperations, encyclopaedic projects and editions; voluntary activities as a reviewer for various institutions and as a contact person in Germany for scholarships from the Ministry of Education of the Czech Republic.

Od r. 2004 přednášková činnost a účast na více než 70 konferencích v Německu a v zahraničí / since 2004, lecturing activities and participation in more than 70 conferences at home and abroad.

 

Členství v organizacích / Affilations and Service

Forschungszentrum Deutsch in Mittel-, Ost- und Südosteuropa, DAAD-Freundeskreis, Deutscher Slavistenverband, Deutscher Germanistenverband, Deutsche Gesellschaft für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft, Gesellschaft für Bohemistik.

 

Ocenění / Awards

2018 Učitelská cena Technické univerzity v Drážďanech za univerzitní didaktický scénář e-výuky / Teaching Award of the Dresden University of Technology for a university-didactic e-teaching scenario.

2004 Wallsteinova cena za knihu „Metamorphosen des Wortes“ udělaná Akademií věd v Göttingenu / Wallstein Prize of the Göttingen Academy of Sciences and Humanities for the work „Metamorphoses of the Word“.

Studijní a výzkumní stipendia DAAD a Masarykovy university v Brně / Study and research scholarships from DAAD and Masaryk University in Brno.

 

Výuka na ÚTRL / Teaching

Deutsche Literatur und Übersetzungsgeschichte I+II; Analýza literárního textu I+II (němčina); Zeitgenössische deutsche Literatur; Překlad odborných textů II (CS-DE); Překlad II; Překlad IV (CS-DE), Jazykový seminář I+II; Diplomový seminář; Překlad pro mezinárodní instituce (CS-DE) / German literature and Translation history I+II, Analysis of Literary Texts I+II (German); Technical translation III (CS-DE); Translation II+IV (CS-DE); German grammar (I+II); Translation for international institutions (CS-DE).

 

 

Publikace / Publications

Monografie / Monographs

Astrid Winter: Metamorphosen des Wortes. Der Medienwechsel im Schaffen Jiří Kolářs. Göttingen: Wallstein Verlag, 2006. [800 S.] (ISBN 3-89244-972-4)

Astrid Winter, Boris Blahak: Po stopách Němců v Praze. Ins Tschechische übersetzt von P. Fajtová, H. Hradilová, A. Krchová, Z. Krouchalová, Š. Mesany, M. Petrík, J. Rissaweg, M. Řeřichová und K. Slabý. Praha: Nadace Brücke/Most, 2013.

Astrid Winter, Boris Blahak: Auf den Spuren der Deutschen in Prag. Praha: Brücke/Most-Stiftung, 2013.

 

Edice / Editorship

Astrid Winter: Dolmetschen beim Nürnberger Prozess 1945/46. Tlumočení při Norimberském procesu 1945/45. Ausstellungskatalog. Katalog výstavy (21.2.-29.2014, Goethe-Institut Prag). 1. & 2. Aufl. Praha: Havránek, 2014. (ISBN 978-3-00-048451-3)

Karel Hynek Mácha, Bernard Alois Rambousek: Máj. Der Mai. Usp. Lukáš Novosad, Miloslav Uličný, Astrid Winter. Praha: Splav, 2010 (= Splav do kapsy, 2). (ISBN 978-80-904839-0-3)

 

Příspěvky do sborníků a články / Contributions to proceedings and articles

Astrid Winter: „Bildungsdiskurs und rhetorische Sprachreflexion in den Acta Unitatis Fratrum. Sprachliche Tendenzen der konfessionellen Geschichtsschreibung Jan Blahoslavs (1523-1571).“ In: Joachim Bahlcke, Martin Rothkegel [Hgg.]: Konfessionelle Geschichtsschreibung im Umfeld der Böhmischen Brüder (1500-1800). Traditionen – Akteure – Praktiken. Stuttgart [2021]. S. 97-127. [v tisku]

Astrid Winter: „Václav Havel und die experimentelle Poesie.“ In: Holger Kuße, Šárka Atzenbeck [Hgg.]: Václav Havel. Sprache und Diskurs. Beiträge zum 11. Bohemicum Dresdense am 1.11.2019. Berlin: Peter Lang, 2021. S. 103-140. (ISBN 978-3-631, ISSN 0170-1320)

Astrid Winter: „Violence and Language – Transformations of the Avant-garde Architecture.“ In: Костянтин Іванович Мізін [Hg.]: Людино- й культурознавчі пріоритети сучасного мовознавства. напрями, тенденції та міждисциплінарна методологія. Переяслав-Хмельницький, Кременчук: ПП Щербатих О. В., 2019. S. 316-323. (ISBN 978-617-639-227-9)

Astrid Winter: „Od samobásně k destatické poezii. Konceptuální tendence v tvorbě Jiřího Koláře.“. In: Eva Rusinová [Hg.]: Přednášky a besedy ze LII. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, 2019. S. 350-376.

Astrid Winter: „Klingende Bildlektüre. Dantes Paolo und Francesca im russischen Kontext.“ In: Anne Hultsch [Hg.]: Musica in litteris. Musikalische Geburtstagsgabe für Ludger Udolph. Dresden: Thelem, 2018. S. 165-191. (ISBN 978-3-945363-96-6)

Astrid Winter: „Avantgarda, smyslovost a synestézie.“ In: Eva Rusinová [Hg.]: Přednášky a besedy ze LI. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, 2018. S. 332-366. (ISBN 978-80-210-8962-4)

Astrid Winter: „Verführerische Lektüre – Dantes Paolo und Francesca als transmedialer Stoff?“ In: Joanna Godlewicz-Adamiec, Paweł Piszczatowski, Tomasz Szybisty [Hgg.]: Literatur und Malerei. Kraków, Warszawa: IMEDIUS, 2018. S. 171-186. (ISBN 978-83-944308-7-0, ISSN 2543-9480)

Astrid Winter: „Mehrsprachigkeit und jüdische Identität. Deutsch-tschechische interkulturelle Transferprozesse im 19. Jahrhundert am Beispiel Siegfried Kappers.“ In: brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei 2017, Neue Folge 25/1-2 (2018), S. 73-98. (ISBN 978-80-7422-634-2, ISSN 1803-456X)

Astrid Winter: „Gewalttätige Rhetorik und rigorose Praxis. Adolf Loos im architekturästhetischen Diskurs der frühen Moderne“. In: Slowakische Zeitschrift für Germanistik 9 (2017) 2, S. 33-48. (ISSN 1338-0796)

Astrid Winter: „Deutsch-tschechische Bilingualität als Faktor literatursprachlicher Innovation. Karel Hynek (‚Ignaz‘) Máchas Sprachwechsel im Kontext der Werkrezeption.“ In: Christoph Mauerer [Hg.]: Mehrsprachigkeit in Mittel-, Ost- und Südosteuropa. Gewachsene historische Vielfalt oder belastetes Erbe der Vergangenheit. Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 2017. S. 164-191. (ISBN 978-3-7917-2859-9)

Astrid Winter, Boris Blahak: „Recherchieren – dokumentieren, übertragen – inszenieren. Bausteine einer interdisziplinären literaturdidaktischen Projektreihe zu Spot Kafka/Kafka Landscape in Prag.“ In: Heiko F. Marten, Maris Saagpakk [Hgg.]: Linguistic Landscapes und Spot German an der Schnittstelle von Sprachwissenschaft und Deutschdidaktik. München: IUDICUM Verlag, 2017. S. 121-156. (ISBN 978-3-86205-499-2)

Astrid Winter: „‘Das Kanaan meiner Gedanken‘. Nationalliteratur, deutsch-tschechische Zweisprachigkeit und jüdische Identität im 19. Jh. Am Beispiel Siegfried Kappers.“ In: К. І. Мізін [Hg.]: Поміж мов і культур. Методологічний еклектизм і міждисциплінарність сучасного мовознавства. Переяслав-Хмельницький, Кременчук: ДВНЗ, Вид. ПП Щербатих О. В., 2017. S. 274-283. (ISBN 978-617-639-126-5)

Astrid Winter: „Kanibalové, tetovaní a Rakušané – verbální násilí v teorii architektury Adolfa Loose.“ In: Eva Rusinová [Hg.]: Přednášky a besedy ze L (jubilejního) ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, 2017 S. 337-367. (ISBN 978-80-210-8567-1)

Astrid Winter: „Kdopak by se Kafky bál – Wer würde sich vor Kafka fürchten? Formen und Funktionen intertextueller Doppelcodierung in der tschechischen Kafka-Rezeption.“ In: Andrea Meyer-Fraatz [Hg.]: Dialogizität – Intertextualität – Ambiguität. Ehrensymposion für Reinhard Lauer zum 80. Geburtstag. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2017. S. 87-105. (ISBN 978-3-447-10906-2)

Astrid Winter: „Jan Hus und die Deutschen im Film/ Jan Hus a Němci ve filmu.“ In: Marina Wagnerová, Boris Blahak [Hgg.]: Hussitismus und Grenze. Jan Hus, seine Zeit und Bezüge aus interdisziplinärer Perspektive. Zum 600. Todestag von Jan Hus. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2016. S. 317-331, 332-347. (ISBN 978-3-8300-9071-7)

Astrid Winter: „Eine slavische Stadtkrone – Tomáš Garrigue Masaryk als Bauherr.“ In: Holger Kuße, Hana Kosourová [Hgg.]: Persönlichkeiten der tschechischen Sprach- und Kulturgeschichte. Beiträge zum 8. Bohemicum Dresdense: Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1939). Leipzig: BiblionMedia, 2016 (= Specimina Philologiae Slavicae, 191). S. 37-60. (ISSN 0170-1320, ISBN 978-3-86688-617-9, ISBN [e-Book] 978-3-86688-618-6)

Astrid Winter: „Demokratická architektura nebo reprezentace demokracie? Josip Plečňik a TGM jako stavitelé Pražského hradu.“ In: Eva Rusinová [Hg.]: Přednášky a besedy ze XLIX. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, 2016. S. 264-289. (ISBN 978-80-8207-6)

Astrid Winter: „Destatická poezie a poetický konceptualismus v tvorbě Jiřího Koláře.“ In: Ondřej Buddeus, Markéta Magidová [Hgg.]: Třídit slova. Literatura a konceptuální tendence 1949-2015. Praha: tranzit.cz, 2015. S. 70-91. (ISBN 978-80-87259-34-4)

Astrid Winter: „Trnitá cesta ke kanonizaci – Franz Kafka a česká literatura.“ In: Eva Rusinová [Hg.]: Přednášky a besedy ze XLVIII. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2015. S. 220-235. (ISBN 978-80-210-7846-8)

Astrid Winter: „Der ‚deutsche‘ Mácha. Entwicklungslinien der deutschen-tschechischen Rezeptionsgeschichte Máchas untersucht am Beispiel der Dichtung Máj.“ In: brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien Slowakei 2014, N.F. 22 (2014) 1-2, S. 255-275. (ISBN 978-80-7422-433-1, ISSN 1803-456X)

Astrid Winter: „‚Was in Lesebüchern fehlte.‘ Jüdische Identität und Prager Topographie als Kanonisierungsfaktoren der aktuelle tschechischen Kafka-Rezeption.“ In: Klavdia Smola, Olaf Terpitz [Hgg.]: Jüdische Räume und Topographien in Ost(mittel)europa. Wiesbaden: Harrassowitz, 2014. S. 57-90. (ISSN 0085-4514; ISBN 978-3-447-10281-0)

Astrid Winter: „‚Ein Mekka für Konkretisten‘ – Tschechische und internationale experimentelle Dichtung in Prag 1958–1968.“ In: Eva Berglová, Martin Šemelík [Hgg.]: Festschrift für Eva Berglová. Praha: Karolinum, 2014 (= Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2/2014. Germanistica Pragensia, 13). S. 225-271. (ISSN 0567-8269)

Astrid Winter: „Na počátku bylo slovo – Poetický konceptualismus v díle Jiřího Koláře.“ In: Eva Rusinová [Hg.]: Přednášky a besedy ze XLVII. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2014. S. 218-223. (ISBN 978-80-210-6800-1)

Astrid Winter: „Začátek nové éry – Tlumočení při Norimberském procesu 1945/45.“ In: Cizí jazyky 4 (2014), S. 49-62. (ISSN 1210-0811)

Astrid Winter: „Von der Präsenz des Infamen. Anmerkungen zur Foto-Ausstellung ‚Dolmetschen beim Nürnberger Prozess‘. Tváři v tvář hanebnosti – Poznámky k výstavě fotografií ‚Tlumočení při Norimberském procesu.‘“ In: Astrid Winter [Hg.]: Dolmetschen beim Nürnberger Prozess 1945/46. 2. Aufl. Praha: Havránek, 2014. S. 7-17. (ISBN 978-3-00-048451-3)

Astrid Winter: „Mehrsprachigkeit, Übersetzung und Nationalliteratur. Deutsch-tschechische Übersetzungsgeschichte im 19. Jahrhundert.“ In: Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache (2013) 1-2, S. 46-71. (ISSN 1803-4411)

Astrid Winter: „Beze slov. Konceptualizace mlčení v české experimentální poezie 20. století.“ In: Eva Rusinová [Hg.]: Přednášky a besedy ze XLVI. běhu LŠSS. Brno: Masaryka univerzita, 2013. S. 249-253. (ISBN 978-80-210-6243-6)

Astrid Winter: „Jazyk a (různé) identity – zpráva.“ [Sprache und (mehrere) Identiäten] In: Cizí jazyky 56 (2013) 5, S. 49-53. (ISSN 1210-0811)

Astrid Winter: „‚Die Gedichte kommen zu mir‘ – Kurzporträt der deutsch-tschechischen Dichterin Olga Richterová.“ In: Ina Karg, Marc Dehrmann [Hgg.]: Was ist Deutsch und wozu dient das? Göttingen: V&R, 2013 (= Mitteilungen des Deutschen Germanistenverbandes, 60/3). S. 271-274. (ISSN 0418-9426)

Astrid Winter: „Deutsch in Tschechien heute – Ungeliebtes Schulfach, wichtiger Karrierefaktor und Teil einer transkulturellen Identität.“ In: Ina Karg, Marc Dehrmann [Hgg.]: Was ist Deutsch und wozu dient das? Göttingen: V&R, 2013 (= Mitteilungen des Deutschen Germanistenverbandes, 60/3). S. 268-270. (ISSN 0418-9426)

Astrid Winter: „‚Unnachahmlich und unübersetzlich‘“. Die deutsche Mácha-Rezeption im 19. Jahrhundert am Beispiel der Máj-Übersetzungen.“ In: S. Kempgen, M. Wingender, N. Franz, M. Jakiša [Hgg.]: Deutsche Beiträge zum 15. Internationalen Slavistenkongress Minsk 2013. München-Berlin-Washington/D.C.: Verlag Otto Sagner, 2013. S. 421-433. (ISBN/ISSN 978-3-86688-359-8, 978-3-86688-360-4)

Astrid Winter: Between the East and West. The German Reception of Mácha’s Máj in the 19th Century.” In: Jana Králova, Stanislav Rubáš [Hgg.]: Translating Beyond East and West. Praha: Karolinum, 2011 (= Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Translatologica Pragensia, 8). S. 188-199. (ISSN 0567-8269)

Astrid Winter: „Jiná estetika – konceptualismus a transmedialita v české literatuře po druhé světové válce.“ In: Stanislava Fedrová [Hg.] Česká literatura v intermediální perspektivě. Praha: Akropolis, 2011. S. 25-38. (ISBN 978-80-87481-02-8)

Astrid Winter: „Doslov.“ In: Mácha, Karel Hynek; Rambousek, Bernard Alois: Máj. Der Mai. Usp. Lukáš Novosad, Miloslav Uličný, Astrid Winter. Praha: Splav, 2010. S. 102-118. (ISBN 978-80-904839-0-3)

Astrid Winter: „Zur Situation der Germanistik in Tschechien.“ In: Ina Karg, Holger Runow [Hgg.]: Germanistik – ein Blick von außen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2010 (= Mitteilungen des Deutschen Germanistenverbandes, 57/3). S. 299-313. (ISSN 0418-9426)

Astrid Winter: „Autopoietické prvky v českém uměleckém experimentu šedesátých let“. In: Bohemica Olomucensia 1 – Symposiana. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. S. 203-210. (ISSN 0231-634X)

Kindlers Literatur Lexikon. Hg. v. Heinz Ludwig Arnold. 3. Aufl. Stuttgart, Weimar: Verlag J.B. Metzler, 2009. 18 Bände, 14.760 S. (ISBN 978-3-476-04000-8, ISBN 978-3-476-04019-0) [= KLL 2009]:

Astrid Winter: „Biebl, Konstantin: Das lyrische Werk.“ In: KLL 2009, Bd. 2., Bal – Bot, S. 553-554.

Astrid Winter: „Bridel, Fridrich: Co Bůh? Člověk?“ In: KLL 2009, Bd. 3., Bou – Chr, S. 160-161.

Astrid Winter: „Comenius, Johann Amos: Labyrint světa a Lusthauz srdce.“ In: KLL 2009, Bd. 4., Chu – Dud, S. 120.

Astrid Winter: „Hiršal, Josef / Grögerová, Bohumila: Das lyrische Werk.“ In: KLL 2009, Bd. 7., Hai – Hyr, S. 506-508.

Astrid Winter: „Hostovský, Egon: Sedmkrát v hlavní úloze.“ In: KLL 2009, Bd. 7., Hai – Hyr, S. 681.

Astrid Winter: „Kolář, Jiří: Das lyrische Werk.“ In: KLL 2009, Bd. 9., Kes-Len, S. 243-245.

Astrid Winter: „Mácha, Karel Hynek: Máj.“ In: KLL 2009, Bd. 10., Leo-Mar, S. 437-439.

Astrid Winter: „Nezval, Vítězslav: Das lyrische Werk.“ In: KLL 2009, Bd. 12., Nel-Pil ,S. 71-73.

Astrid Winter: „Vaculík, Ludvík: Sekyra.“ In: KLL 2009, Bd. 16, Tab-Vik, S. 606-607.

Astrid Winter: „Viewegh, Michal: Báječná léta pod psa.“ In: KLL 2009, Bd. 16, Tab-Vik, S. 818-819.

Astrid Winter: „Voskovec, Jiří / Werich, Jan: Das dramatische Werk.“ In: KLL 2009, Bd. 17. Vil-Z, S. 98-99.

Astrid Winter: „Intermedialita a synestezie“. In: Jan Schneider, Lenka Krausová [Hgg.]: Vybrané kapitoly z intermediality. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. S. 49-66. (ISBN 978-80-244-2055-4)

Astrid Winter: „Intermedialita a synestezie“. In: Jan Schneider, Lenka Krausová [Hgg.]: Intermedialita: slovo – obraz – zvuk. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008. S. 27-43. (ISBN 978-80-244-2054-7)

Astrid Winter: „Dálné trouby sladký zvuk – Das Phänomen der Synästhesie in Literatur und Kunst.“ In: Eva Rusinová [Hg.]: Přednášky ze XL. jubilejního ročníku LŠSS (věnováno mladým bohemistům). Brno: FF MU, 2007. S. 123-153. (ISBN 978-80-210-4336-7)

Astrid Winter: „Stumme Poesie. Zur Poetik nonverbalen Ausdrucks in der tschechischen experimentellen Literatur.“ In: V. Bockholt, M. Freise, W. Lehfeldt, P. Meyer [Hgg.]: Finis coronat opus. Festschrift für Walter Kroll zum 65. Geburtstag. Göttingen: Univ.-Verl. Göttingen, 2006. S. 263-280. (ISBN 3-938616-48-2)

Astrid Winter: „Dekonstrukce obrazu. Kolářova ‚roláž‘ a Hellichův portrét Boženy Němcové“. In: Karel Piorecký [Hg.]: Božena Němcová a její Babička. Prag: ÚČL AV ČR, 2006. S. 272-281. (ISBN 80-8577853-X)

Astrid Winter: „Bilder gegen das Verstummen.“ In: Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen 2005. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2006. S. 135-141. (ISBN 3-525-85121-9)

 

Zprávy a recenze / Conference reports and reviews

Astrid Winter, Boris Blahak: „Sprache und Identität. Deutsch in Tschechien heute. Bericht über eine Tagung an der Karls-Universität Prag zu Aspekten der Mehrsprachigkeit in Mitteleuropa am Beginn des 21. Jahrhunderts.“ In: brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei 2013. Prag: Nakladatelství Lidové Noviny, 2014. S. 211-222. (ISSN 1803-456X)

Astrid Winter, Boris Blahak: „Deutsch-tschechische Mehrsprachigkeit im Wandel. Zur Tagung ‚Sprache und Identität – Deutsch in Tschechien heute‘ an der Karls-Universität Prag. In: Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache (2013) 1-2, S. 98-109. (ISSN 1803-4411) [mit Boris Blahak]

Astrid Winter: „Symposium Perspektivy výzkumné a vědecké spolupráce v srdce Evropy.“ In: Lidové noviny vom 12.10.2010, S. 27.

Astrid Winter: Alexander Wöll: Jakub Deml. Leben und Werk (1878-1961).“ [Rez.]. In: brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei 2007, N.F. 15. Prag: NLN, 2007. S. 540-544. (ISBN 978-80-7106-940-9)

Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Dr. phil. Astrid Winter