I-Coach

I-Coach /tlumočnické / týmové samostudium v ZS+LS

pro nMgr. studenty 1. i 2. ročníku studijního programu Tlumočnictví

I-Coach tlumočení / týmové samostudium: akademický rok 2021/2022

Pro studenty 1. a 2. ročníku nMgr. studijního programu Tlumočnictví je i dle nové akreditace vypisován a nabízen povinně volitelný předmět (PVP) / volitelný předmět (VP) I-Coach.
Je to nová forma tlumočnického týmového samostudia se zpětnou vazbou od kolegů, kterou si studenti sami organizují a poskytují po vzájemné dohodě a vedou si pravidelně hodnotící  deníky (tabulky), jež na konci semestru předkládají/zasílají vyučujícím, kteří je mají na výuku konsekutivního či simultánního tlumočení, aby mohli získat za I-Coach atestaci.

Studenti si mohou tento PVP/VP zapsat v SIS – pro každý studovaný jazyk na oboru Tlumočnictví zvlášť: v pořadí I-Coach: 0, I, II, III – pod příslušnými kódy.

Studenti tak mohou splnit celkem 4 semestry I-Coach, vždy s jiným kódem a v jiné skupině PVP/VP.

I-coach tlumočení má 2 hodinovou dotaci týdně a je za 2 kredity – v obou skupinách PVP/VP.

Již po prvním pilotním letním semestru 2016/2017 jsme vzali v úvahu studentské komentáře a přistoupili jsme k určitým změnám (jednodušší a srozumitelnější deník-tabulka, přidání povinnosti zaslání 3 vlastních originálních nahrávek – pro vložení do databáze DAVID, přidání tlumočení z listu atd). Do budoucna počítáme i se zapojením našich doktorandů-tlumočníků či kolegů profesionálních konferenčních tlumočníků, kteří by studentům také poskytli několikrát za semestr zpětnou vazbu a hodnocení. Po LS 2020/2021 jsme ve spolupráci se studenty 1. ročníku nMgr.na základě jejich dotazníkového šetření mezi spolužáky a prezentace výsledků tohoto průzkumu v kurzu „Metody výzkumné práce v tlumočení“  přistoupili k dalším úpravám a změnám, které jsou zohledněny právě od akademického roku 2021/2022 zde níže. Uvítáme i nadále jakékoliv konstruktivní komentáře a návrhy na zlepšení.

Jak, kde a kdy bude tlumočnické I-coach probíhat:

Individuálně, ve dvojicích či ve skupině – dle vašich časových a prostorových možností a na základě vaší vzájemné dohody (simultánní či konsekutivní tlumočení či tlumočení z listu): prezenčně a /nebo online.

a) buď v tlumočnické učebně 104 či 310 (viz rozpis dnů a hodin samostudia na nástěnce, na webu ÚTRL i zde pro konkrétní semestr: – za přítomnosti stanovených pomvědek/ů – bude vždy aktualizováno – vhodné zejména pro simultánní tlumočení.

b) a / nebo „kdekoliv“ a „kdykoliv“: online/distančně či prezenčně: ST i KT i list přes počítač/notebook/tablet/chytrý telefon a příslušnou platformu (např. ZOOM, MicrosoftTeams, Cisco Webex, WhatsApp atd.) z domova/koleje atd. po dohodě s kolegy/spolužáky – třeba přímo ve Šporku…

Doporučujeme kombinovat za a) i za b), abyste si vyzkoušeli jak tlumočení v klasických skutečných kabinách, s možností pilotáže, střídání s kolegy, tak i stále rozšířenější online tlumočení – přes platformy…

c) Po celý zimní / letní semestr, tj. vždy po dobu minimálně 13 týdnů. Z toho minimálně 10 týdnů by mělo probíhat týmově či ve dvojici, neboli se zpětnou vazbou a hodnocením od spolužáka. Maximálně 3 týdny mohou probíhat individuálně – tj. student tlumočí simultánně či konsekutivně, či z listu sám pro sebe, nahrává se a zpětně svůj výkon sám hodnotí dle struktury přiloženého formuláře / deníku / a hodnotících kritérií (viz přílohy č. 1 a č. 2).

 

Co a z jakých zdrojů tlumočit? Máte několik možností:

A. Tlumočíte individuálně:

– vyberete si nahrávky z elektronických databází:  například ze Speech repository 2.0, My Speech repository (viz odkazy, manuály a informace pro přihlášení do této databáze níže – č. 4 a č. 5). Můžete si zvolit na ST – u studentů 1. ročníku nMgr. až v LS a doporučujeme jim však pouze úroveň „basic“ a „beginner“ pro ST a pouze do mateřštiny, u KT lze navíc i „intermediate“ (do mateřštiny i do cizího jazyka). Studenti 2. ročníku si mohou přidat u ST i KT i úroveň „advanced“ a ke konci semestru i „very advanced“. Viz příloha č. 3  s uvedenými kritérii obtížnosti).

– Níže jsou uvedeny i další možné elektronické databáze (například zejména náš DAVID či odkazy na různé existující nahrávky na internetu).

– Můžete tlumočit samozřejmě i z jiných virtuálních databází, projevy z oficiálních webových stránek prezidentů, premiérů, ministerstev, EU institucí, atd., nebo vhodné projevy z Youtube či TED talks, apod.,

– nebo také nahrávky, které vám dali například vaši vyučující k procvičení nebo k zopakování si toho, co jste tlumočili ve výuce.

Své tlumočení si nahrajete, poté si ho pustíte, posloucháte a hodnotíte se (viz příloha – s doporučenou strukturou hodnotících kritérií a stanovených cílů – č. 1. a č. 2).

Vždy si stanovíte pro dané tlumočení vlastní cíl/e  („dnes chci přesně tlumočit všechna čísla“, „dnes nebudu mít ani jeden falešný začátek“, „dnes dokončím všechny započaté věty a klesnu hlasem“, dnes nebudu dělat žádné parazitní zvuky“, „dnes budu důsledně uplatňovat strategii KISS“, dnes se soustředím na strategii generalizace…“, „dnes se budu aktivně snažit udržet si delší odstup od řečníka“, „dnes se budu snažit, abych zněl v cílovém jazyce co nejpřirozeněji a nebyly tam interference či významové posuny“ atd.).

Zvolíte si téma, náročnost a podíváte se na klíčová slova či skript (pokud existuje) a promyslíte si terminologii – to platí i pro skupinovou práci, pochopitelně.

U tlumočení z listu (z cizího jazyka do mateřštiny) si text na list vyberete sami (např. internetové stránky ministerstev, předsedy vlády, prezidenta, kancléřství, EK, EP, Rady EU atd.) Nejlépe oficiální zveřejněná vystoupení, či tiskové zprávy apod. Pracujete s vytištěným textem, který si patřičně připravíte (viz pokyny z výuky tlumočení z listu). Tlumočíte plynule pokud možno celý text bez přerušení.

B. Tlumočíte ve skupině či ve dvojici – pokud jde o výběr materiálů k simultánnímu či konsekutivnímu tlumočení, můžete postupovat stejně jako při individuálním I-Coach /viz výše/, navíc si můžete projevy připravovat a dělat navzájem se spolužáky a hodnotit své tlumočnické výkony buď ihned po přetlumočení, pokud pracujete prezenčně či tlumočíte distančně online přes platformu a jste všichni připojeni souběžně. Anebo pokud tlumočíte distančně, ne však online, můžete svoji nahrávku i zdroj poslat kolegovi, aby si vaše tlumočení poslechl a své hodnocení vašeho tlumočnického výkonu vám poslal/napsal/nahrál a poslal zpět.

U konsekutivního tlumočení je doporučeno pracovat především ve dvojici a ve skupině (kdekoliv – ve studovně, v přízemí ve Šporku, přes platformu apod.) a připravit si pro své kolegy vzájemně projevy („exposé“) na různá témata, např. třeba na ta, jež jsou souběžně probírána na řádné výuce. Kolega/kolegyně konsekutivně tlumočí a vzájemně se hodnotí (opět se při zpětné vazbě opírají o hodnotící formulář). Je vhodné konfrontovat tlumočnický výkon s tlumočnickou notací a dopátrat se příčiny eventuálních problémů, chyb, posunů atd. Lze pochopitelně použít i nahrávky z databází a tlumočit je konsekutivně „naživo“ pro spolužáky.
Tlumočení z listu: (kdekoliv – ve studovně, v přízemí ve Šporku, přes platformu, mobil apod.). List můžete přinést sami či dodají kolegové – dle předchozí dohody. Pracujete s přípravou (cca 10 minut max.) či postupně i bez přípravy.

Jaké množství nahrávek či projevů musí student každý týden během I-Coach přetlumočit a dát si ohodnotit, respektive kolik hodnocení týdně musí být realizováno každým studentem a jak bude hodnocení probíhat?

1) v průměru by každý student měl týdně přetlumočit během tohoto I-Coach minimálně: (předpokládáme, že však budete tlumočení trénovat mnohem více než pouze tyto 2 PV hodiny týdně):

a) 3 KT oběma směry: platí pouze pro ZS 1. ročník+3 vlastní hodnocení (týká se pouze těch 3 týdnů, kdy se můžete hodnotit sami), v dalších týdnech pak: 1 vlastní hodnocení a 2 hodnocení od kolegy nebo všechny 3 od kolegů

b) 2 KT oběma směry + 1 list do mateřštiny: platí pouze pro ZS 1. ročník nMgr.+3 vlastní hodnocení (týká se pouze těch 3 týdnů, kdy se můžete hodnotit sami), v dalších týdnech pak: 1 vlastní hodnocení a 2 hodnocení od kolegy nebo všechny 3 od kolegů

V dalších semestrech lze kombinovat následovně (tlumočení do mateřštiny i do cizího aktivního jazyka):
c) 1 KT a 1 ST + 2 vlastní hodnoceni (týká se pouze těch 3 týdnů, kdy se můžete hodnotit sami),v dalších týdnech pak: 1 hodnocení od kolegy a 1 vlastní nebo:
d) 2 KT + 1 list + 3 vlastní hodnocení (týká se pouze těch 3 týdnů, kdy se můžete hodnotit sami), v dalších týdnech pak: 2 hodnocení od kolegy a 1 vlastní nebo:
e) 2 ST + 2 vlastní hodnocení (týká se pouze těch 3 týdnů, kdy se můžete hodnotit sami), v dalších týdnech pak1 hodnocení od kolegy a 1 vlastní nebo:
f)  1 ST +1 list + 2 vlastní hodnoceni (týká se pouze těch 3 týdnů, kdy se můžete hodnotit sami), v dalších týdnech pak 1 hodnocení od kolegy + 1 vlastní

g) navíc za každý semestr každý student dodá – pro vložení do databáze DAVID – 3 vlastní audionahrávky originálních projevů (v mateřštině či jazyce B): 2 na KT (rozsah 5-6 minut) a 1 na ST (rozsah 10-12 minut) + název, téma/obor, obtížnost (beginner, intermediate, advanced, délka, zda na KT či ST atd. – viz dokument v příloze č. 3: Kritéria hodnocení obtížnosti) +5-10 klíčových slov. Uloží na zvoleném úložišti (viz informace v přiloženém dokumentu Deník-tabulka, kde je vše vzorově uvedeno pod tabulkou v komentářích zcela dole).

2) Jak bude probíhat hodnocení a vedení „deníku“?
Každý student sdělí a vypracuje (elektronicky či písemně na papíře) stručné, avšak výstižné hodnocení (vlastní či kolegova tlumočení) dle doporučené struktury – viz formulář v příloze a předá/zašle kolegovi. Zároveň si vede „deník“ (tabulka), kde uvede své jméno, datum, druh tlumočení (KT, ST, list), jazyková kombinace, téma/název/číslo nahrávky, či jiný zdroj originálu, obtížnost, sledovaný cíl při konkrétním tlumočení a zda bylo cíle/cílů dosaženo, případné zjištěné problémy. Uvede také, zda hodnotil jiného studenta (jazyková kombinace), jméno není potřeba (ochrana osobních údajů) a pro jaký druh tlumočení (KT, ST, list) a případně název/číslo nahrávky či téma projevu.

Tabulka-deník je připojena v příloze č. 1 i s příklady, jak je doporučeno vyplňovat. Komentáře a hodnocení se píšou dolů pod tabulku.

3) Jak bude student předkládat výsledky svého I-Coach tlumočení vyučujícímu pro udělení zápočtu?
Na konci semestru student předloží vyučujícímu svůj „deník“ (tabulku) se záznamy jednotlivých tlumočení (13 týdnů) a rovněž minimálně 10 hodnocení (mohou být anonymizována). Předkládá se v elektronické podobě a na vyžádání vyučujícího rovněž případně vytištěné. Zároveň dodá i odkaz na 3 uložené vlastní nahrávky originálů (včetně názvu, tématu, obtížnosti, 5-10 klíčových slov, délky a zda je vhodné pro KT či ST)

Zde níže uvádíme důležité a užitečné odkazy, prosím, věnujte jim pozornost:

DAVID (Digitální audio-video databáze):

https://david.ff.cuni.cz/  – naše ÚTRL inovovaná a neustále doplňovaná databáze audio nahrávek (i o vaše nahrávky z I-Coach samostudia) DAVID: cca 850 nahrávek (stav červenec 2021) – přístup na základě vašeho uživatelského jména, tj. studentského čísla a vašeho hesla.

Speech Repository (veřejně přístupná AV databáze nahrávek DG SCIC Evropské komise) a My Speech Repository – neveřejná část – zejména pedagogické nahrávky vhodné na KT i ST
https://utrl.ff.cuni.cz/cs/studium/navazujici-magisterske-studium/tlumocnicke-samostudium/speech-repository/  (zde naleznete informace o tom, jak se přihlásit do databáze nahrávek Speech Repository 2.0 a do neveřejné části My Speech Repository – pozor, musíte se registrovat jako studenti Univerzity Karlovy „Charles University“) a poslat e-mail prof. Čeňkové se žádostí o povolení přístupu. Přístup je garantován následně na dobu jednoho roku, poté nutno požádat o prodloužení administrátora (tj. v současnosti opět prof. Čeňkovou).

https://webgate.ec.europa.eu/sr/ – úvodní stránka pro přihlášení do Speech Repository. V příloze je uveden návod (příloha č. 5), jak nejlépe s touto databází nahrávek Speech Repository 2.0 a My Speech Repository pracovat.

 Nejdříve si však musíte vytvořit nový povinný login EU. V Manuálu z podzimu 2020 (příloha č. 4) se dozvíte, jak si tento nový povinný EU login založit, budete ho potřebovat právě pro přihlášení do neveřejné části My Speech repository, a také se dozvíte, jak se do této části Speech repository následně přihlásit.

Tento EU login se vám bude hodit i pro další aplikace DG SCIC Evropské komise, například Knowledge Centre of Interpretation (KCI): https://ec.europa.eu/education/knowledge-centre-interpretation/knowledge-centre-interpretation_en, tudíž vřele doporučujeme si jej vytvořit, ač je to poněkud složitější operaceJ…

Další vhodné databáze nahrávek na ST či KT k použití pro tlumočení v rámci I-Coach:

Interpreters in Brussels Practice Group (informace o této skupině: http://interpspracticegroup.com/about-us/ – přístup a použití bez jakéhokoliv hesla

Přímý link na nahrávky (EN, ES, FR, DE atd.) zde:

https://www.youtube.com/channel/UChhBADprrNDZzQboz5bfI1g/featured

Speechpool:
http://www.speechpool.net/en/  – databáze nahrávek, vznikající na základě vzájemného poskytování nahrávek: smím tlumočit a za to musím něco nahrát…

EMCI Konsorcium:

https://www.emcinterpreting.org/resources/selection-speech-websites – seznam vhodných webových stránek, kde jsou ke stažení různé projevy a nahrávky. Pozor, spíše projevy pro velmi pokročilé studenty… Průběžně aktualizováno ve všech uvedených jazycích.
_________________________________________________________________________

Přejeme hodně úspěchů při tlumočnickém I-Coach samostudiu a užitečné hodnocení i zpětnou vazbu.

Prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
(garant magisterského studijního programu Tlumočnictví)

červenec 2021