I-Coach

I-coach / tlumočnické týmové samostudium v ZS+LS

pro nMgr. studenty oboru Tlumočnictví

I-Coach tlumočení / týmové samostudium: s využitím elektronických databází (zejména):
Pro studenty 2. ročníku nMgr. oboru tlumočnictví: dle nové akreditace je v ZS vypsán a nabízen povinně volitelný předmět AMTPV0003: I-coach tlumočení (elektronické databáze).
V letním semestru je tento předmět nabízen rovněž jako povinně volitelný předmět AMT (A, N, F, R, S) PV004 již i pro 1. ročník nMgr. nebo jako povinně volitelný předmět AMT PV0004 pro ty z vás, kteří budete mít absolvované již předchozí 2 semestry. Je to nová forma tlumočnického týmového samostudia se zpětnou vazbou od kolegů, kterou si studenti organizují a poskytují po vzájemné dohodě a vedou si pravidelně hodnotící formuláře a deníky, jež na konci semestru předkládají/zasílají vyučujícím KT, list či ST pro získání atestace.

Studenti z 1. ročníku si mohou tento PVP zapsat v SIS – pro každý studovaný jazyk na oboru tlumočnictví zvlášť – ale POUZE až v LS a pouze pro AMTPV004.

Tudíž můžete plnit celkem 3 semestry I-Coach vždy s jiným kódem a v jiné skupině PVP.
PVP I-coach tlumočení má 2 hodinovou dotaci týdně a je za 2 kredity – v obou skupinách PVP. Uvítáme i nadále jakékoliv konstruktivní komentáře a návrhy na zlepšení.

Již po prvním testovacím letním semestru 2016/2017 jsme vzali v úvahu studentské komentáře a přistoupili jsme k určitým změnám (jednodušší a srozumitelnější deník-tabulka, přidání povinnosti zaslání 3 vlastních originálních nahrávek – pro vložení do databáze DAVID, přidání tlumočení z listu). Do budoucna počítáme i se zapojením našich doktorandů-tlumočníků či kolegů profesionálních konferenčních tlumočníků z DG SCIC, kteří by vám také poskytli několikrát za semestr zpětnou vazbu a hodnocení. Je to i nadále v jednání….

Někteří ze studentů si již částečně takovéto samostudium s vrstevnickým hodnocením vyzkoušeli v rámci přípravy empirické části diplomové práce Kateřiny Navrátilové na podzim 2016. Diplomová práce byla velice úspěšně obhájena koncem ledna 2017 a zájemci si ji mohou přečíst (v repozitáři závěrečných prací v SIS). Již tam jsme získali řadu užitečných podnětů. Takže toto I-coach tlumočení probíhá obdobně, s tím rozdílem, že po 3 týdny (maximálně) v průběhu semestru můžete případně dělat i jenom vlastní hodnocení svého tlumočnického výkonu.

Jak, kde a kdy bude tlumočnické I-coach probíhat:
1) Individuálně, ve dvojicích či ve skupině – dle vašich časových a prostorových možností a na základě vaší vzájemné dohody (simultánní či konsekutivní tlumočení či tlumočení z listu).
2) buď v tlumočnické učebně (viz rozpis dnů a hodin samostudia na nástěnce a na webu ÚTRL – za přítomnosti stanovených pomvědek/ů – bude aktualizováno – pouze v případě prezenční výuky) – zejména simultánní tlumočení.

3)  nebo i „kdekoliv“ on-line/distančně či prezenčně: ST i KT přes počítač/notebook/tablet/chytrý telefon a platformu z domova/koleje atd. po dohodě s kolegy/spolužáky.
4) Po celý zimní / letní semestr, tj. po dobu minimálně vždy 13 týdnů. Z toho minimálně 10 týdnů by mělo probíhat týmově či ve dvojici, neboli se zpětnou vazbou a hodnocením od spolužáka. Maximálně 3 týdny mohou probíhat individuálně – tj. student tlumočí simultánně či konsekutivně, či z listu, nahrává se a zpětně svůj výkon sám hodnotí dle struktury tohoto přiloženého formuláře.

 Co a odkud tlumočit? Máte několik možností:
A. tlumočíte individuálně – vyberete si nahrávky z elektronických databází například ze Speech repository 2.0, My Speech repository (viz odkazy a informace níže). Můžete si zvolit na ST – u studentů 1. ročníku nMgr. v LS doporučuji pouze úroveň „basic“ a „beginner“ pro ST a pouze do mateřštiny, u KT lze navíc i „intermediate“ (do mateřštiny i do cizího jazyka). Studenti 2. ročníku si mohou přidat u ST i KT i úroveň „advanced“ a ke konci semestru i „very advanced“. Níže jsou uvedeny i další možné elektronické databáze či odkazy na různé existující nahrávky. Své tlumočení si nahrajete a poté si ho pustíte, posloucháte a hodnotíte se.

Vždy si stanovíte pro dané tlumočení vlastní cíl („dnes chci přesně tlumočit všechna čísla“, „dnes nebudu mít ani jeden falešný začátek“, „dnes dokončím všechny započaté věty a klesnu hlasem“, dnes nebudu dělat žádné parazitní zvuky“, „dnes budu důsledně uplatňovat strategii KISS“, dnes se soustředím na strategii generalizace…“, „dnes se budu aktivně snažit udržet si delší odstup od řečníka“, „dnes se budu snažit, abych zněl v cílovém jazyce co nejpřirozeněji a nebyly tam interference či významové posuny“ atd., atd.). Zvolíte si téma, náročnost a podíváte se na klíčová slova či skript (pokud existuje) a promyslíte si terminologii – to platí i pro skupinovou práci, pochopitelně. Můžete tlumočit samozřejmě i z jiných databází nebo také nahrávky, které vám dali například vaši vyučující k procvičení nebo k zopakování si toho, co jste tlumočili ve výuce.
U tlumočení z listu (z cizího jazyka do mateřštiny) si text na list vyberete sami (např. internetové stránky ministerstev, předsedy vlády, prezidenta, kancléřství, EK, EP, Rady EU atd.) Nejlépe oficiální zveřejněná vystoupení, či tiskové zprávy apod. Pracujete s vytištěným textem, který si patřičně připravíte (viz pokyny z výuky tlumočení z listu). Tlumočíte plynule pokud možno celý text bez přerušení. Nahráváte se a posléze svůj výkon hodnotíte – zejména dle stanovených cílů (viz výše).

B. Tlumočíte ve skupině či ve dvojici – nabízí se v podstatě dvě možnosti:
a) Simultánní tlumočení tzv. synchronně (tj. hodnocení probíhá ihned po skončení tlumočení) v tlumočnické učebně: v každé kabině je počítač, na kterém si může každý student pustit jinou nahrávku ze Speech Repository či dalších zdrojů. Takto může v učebně tlumočit různé zdroje až 6 studentů najednou na mikrofon a může mít každý svého hodnotitele, pokud se včas dohodnete. Anebo mohou všichni studenti tlumočit stejný zdroj – pomvěd/ka jim ho může pustit ze svého velkého počítače a ostatní hodnotí jejich výkony – od stolků s použitím sluchátek a navolením čísla kabiny, anebo může sama něco prezentovat. Student, který tlumočí v kabině z My Speech repository, se zároveň může nahrávat pomocí nástroje ScicRec (viz návod pro použití My Speech repository), aby se mohl svůj výkon později ještě poslechnout. Pokud používá jinou zdrojovou nahrávku, musí se nahrávat na třeba na svůj chytrý mobil. Nebo tlumočíte odkudkoliv – viz výše (přes platformu apod.)
Konsekutivní tlumočení: (kdekoliv – ve studovně, v přízemí ve Šporku, přes platformu apod.): studenti pracují ve skupině a připravují si pro své kolegy vzájemně projevy („exposé“) na různá témata, např. na témata, jež jsou souběžně probírána na řádné výuce. Kolega/kolegyně konsekutivně tlumočí a vzájemně se hodnotí (opět se při zpětné vazbě opírají o hodnotící formulář). Je vhodné konfrontovat tlumočnický výkon s tlumočnickou notací a dopátrat se příčiny eventuálních problémů, chyb, posunů atd. Lze použít i nahrávky z databází a tlumočit je konsekutivně „naživo“ pro spolužáky.
Tlumočení z listu: (kdekoliv – ve studovně, v přízemí ve Šporku, apod.). Hodnotí kolega/kolegyně. List můžete přinést sami či dodají kolegové – dle předchozí dohody. Pracujete s přípravou (cca 10 minut max.) či postupně i bez přípravy.

b) Simultánní, konsekutivní tlumočení, tlumočení z listu – tzv. asynchronně: studenti tlumočí v tlumočnické laboratoři nebo od PC z pohodlí svého domova/koleje/chalupy atd…. nahrávky z My Speech repository a stáhnou si zároveň nástroj SCICRec (viz návod), pomocí kterého své tlumočení nahrávají a „pošlou“ svému kolegovi, který si může nahrávku originálu i tlumočení poslechnout (pouze audio) kdykoliv jindy a poslat přes tuto aplikaci své hodnocení zpět. Pochopitelně může své hodnocení, pokud se mu to bude zdát jednodušší, poslat i e-mailem. Pokud by student chtěl tlumočit z jiného zdroje či jiné databáze, musí se pak dohodnout s kolegou, jakým způsobem mu své nahrávky k poslechu a hodnocení pošle (přes Úschovnu, Google atd…).

Jaké množství nahrávek či projevů musí student každý týden během I-coach přetlumočit a dát si ohodnotit, respektive kolik hodnocení týdně musí být realizováno každým studentem a jak bude hodnocení probíhat?
1) v průměru by každý student měl týdně přetlumočit během tohoto I-coach minimálně: (předpokládáme, že však budete tlumočení trénovat mnohem více než pouze tyto 2 PV hodinyJ):
a) 1 KT a 1 ST + 2 vlastní hodnoceni nebo 1 hodnocení kolegy nebo:
b) 2 KT + 2 vlastní hodnocení nebo 1 hodnocení kolegy nebo:
c) 2 ST + 2 vlastní hodnocení nebo 1 hodnocení kolegy nebo:
d) 1 list + 1 ST + 2vlastní hodnoceni nebo 1 hodnocení kolegy,
!!! e) navíc za semestr každý student dodá – pro vložení do databáze DAVID – 3 vlastní audionahrávky originálních projevů (v mateřštině či jazyce B): 2 na KT (rozsah 5-6 minut) a 1 na ST (rozsah 10-12 minut) + název, téma/obor, obtížnost (beginner, intermediate, advanced, délka, zda na KT či ST atd. – viz dokument Kritéria pro hodnocení obtížnosti….) +5-10 klíčových slov. Uloží na zvoleném úložišti (viz informace v přiloženém dokumentu Tabulka-deník, kde je uvedeno pod tabulkou v komentářích zcela dole).

2) Jak bude probíhat hodnocení a vedení „deníku“?
Každý student sdělí a vypracuje (elektronicky či písemně na papíře) stručné, avšak výstižné hodnocení (vlastní či kolegova tlumočení) dle doporučené struktury – viz formulář v příloze a předá/zašle kolegovi. Zároveň si vede „deník“ (forma tabulky), kde uvede své jméno, datum, druh tlumočení (KT, ST, list), jazyková kombinace, téma/název/číslo nahrávky, obtížnost, sledovaný cíl při konkrétním tlumočení a zda bylo cíle dosaženo, případné zjištěné problémy. Uvede také, zda hodnotil jiného studenta (jazyková kombinace), jméno není potřeba (ochrana osobních údajů) a pro jaký druh tlumočení (KT, ST, list) a případně název/číslo nahrávky či téma projevu. Zde je připojena Tabulka-deník i s příklady, jak vyplňovat. Komentáře a hodnocení se píšou dolů (opět uvedeny příklady).

Jak bude student předkládat výsledky svého I-coach tlumočení vyučujícímu pro udělení zápočtu?
Na konci semestru student předloží vyučujícímu svůj „deník“ (tabulku) se záznamy jednotlivých tlumočení (13 týdnů) a rovněž minimálně 10 hodnocení (mohou být anonymizována). Předkládá se v elektronické podobě a na vyžádání vyučujícího rovněž vytištěné. Zároveň dodá i odkaz na 3 uložené vlastní nahrávky originálů (včetně názvu, tématu, obtížnosti, 5-10 klíčových slov, délky a zda je vhodné pro KT či ST)

Zde níže jsou uvedeny důležité odkazy, prosím, věnujte jim pozornost:
https://utrl.ff.cuni.cz/cs/studium/navazujici-magisterske-studium/tlumocnicke-samostudium/speech-repository/  (zde naleznete informace o tom, jak se přihlásit do databáze nahrávek Speech repository 2.0 a do neveřejné části My Speech repository – pozor, musíte se registrovat jako studenti Univerzity Karlovy „Charles University“) a poslat e-mail prof. Čeňkové se žádostí o povolení přístupu. Přístup je garantován následně na dobu jednoho roku.
https://webgate.ec.europa.eu/sr/  – úvodní stránka pro přihlášení do Speech repository. V příloze je uveden návod, jak nejlépe s touto databází nahrávek Speech repository 2.0 a My Speech repository pracovat.

https://david.ff.cuni.cz/ – naše ÚTRL inovovaná a neustále doplňovaná databáze audio nahrávek (i o vaše nahrávky z I-Coach) DAVID
http://www.speechpool.net/en/  – databáze nahrávek, vznikající na základě vzájemného poskytování nahrávek: smím tlumočit a za to musím něco nahrát
https://www.emcinterpreting.org/resources/selection-speech-websites – seznam vhodných webových stránek, kde jsou ke stažení různé projevy a nahrávky. Pozor, spíše projevy pro velmi pokročilé studenty… Průběžně aktualizováno ve všech uvedených jazycích.
_________________________________________________________________________

Přeji hodně úspěchů při tlumočnickém I-coach samostudiu a užitečné hodnocení i zpětnou vazbu.

Prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
(garant magisterského studijního oboru Tlumočnictví)

14. 10. 2020