Doktorské studium

Podrobnosti k aktuálnímu přijímacímu řízení

Cíle a charakteristika studijního oboru

Cílem doktorského studia ve studijním oboru Translatologie je vychovávat vysoce kvalifikované odborníky v oblasti translatologie (v národním i mezinárodním měřítku), kteří dokážou fundovaně prezentovat v širším kulturním a společenském kontextu nejen jazyk a kulturu příslušné filologické oblasti ve vztahu k přijímající kultuře na vědecké úrovni, ale i uchopit a náležitě prezentovat širší mezinárodní, společenské a historické souvislosti nezbytné pro její pochopení. Teoretický a případně i aplikačně orientovaný výzkum přesahuje rámec jednotlivých filologických oblastí a je zaměřen na otázky uměleckého či odborného překladu, tlumočení, případně didaktiky překladu a tlumočení a etických a teoretických aspektů aplikace nových technologií na tlumočnický a překladatelský proces

Profil absolventa

Absolvent doktorského studia v oboru translatologie může vykonávat samostatnou vědecko-výzkumnou práci. Je schopen výsledky své práce prezentovat odborné veřejnosti ve třech jazycích a v těchto jazycích také vést odbornou diskuzi. Schopnost samostatné vědecko-výzkumné práce prokázal zpracováním disertace, případně dalšími publikacemi a veřejnými vystoupeními v oboru. Je připraven pro samostatnou práci v oblasti vědy a výzkumu, jako vysokoškolský učitel překladatelských, tlumočnických a translatologických disciplín, jako odborný posuzovatel překladatelských a tlumočnických výkonů (soudní znalectví atp.) nebo ve vývoji nových technologií spojených s překladem a tlumočením.

Uplatnění absolventa v praxi

Jako odborník na mezikulturní komunikaci absolvent doktorského studijního oboru Translatologie nalezne uplatnění:

  • v akademické sféře jako vysokoškolský učitel překladu a tlumočení, případně badatel v oblasti literatury a jazyka;
  • jako vědecký pracovník ve výzkumných ústavech u nás (AV ČR, v. v. i.) i v zahraničí;
  • jako pracovník státní správy v oblasti mezikulturní komunikace;
  • v médiích jako kritik překladové literatury;
  • v mezinárodních institucích jako pracovník v oblasti organizace překladatelských a tlumočnických služeb, případně
  • jako poradce pro tyto oblasti;
  • v soukromé sféře jako koncepční pracovník, případně redaktor překladové literatury;
  • jako znalec a odborný posuzovatel překladu / tlumočnického výkonu pro státní i soukromou sféru.

 

 

Úvod > Uchazeč > Doktorské studium