Bakalářská práce

Obecné pokyny

Následující pokyny byly zpracovány na základě celofakultních Pravidel odevzdávání závěrečných prací.

Další informace vám poskytnou pracovnice studijního oddělení.

A.  Informace ohledně témat či tematických okruhů bakalářských a diplomových prací naleznete níže.

B.  Student si vybere, nebo navrhne své téma a dohodne se na něm s příslušným učitelem. V případě vlastního tématu student předá učiteli předem 1 normostranu s názvem diplomové práce, jejím popisem řešení a základní literaturou.

Po stanovení konkrétního tématu, vedoucího (a případně konzultanta) vypíše učitel ve spolupráci se studentem formulář SIS. Zde vyplní:

 • Název práce v češtině a angličtině

 • Jméno vedoucího práce, příp. konzultanta

 • Jméno studenta

 • Zadání (= zásady vypracování) práce (pouze v češtině)

 • Základní literatura

 • Datum svého zápisu

Tajemník pro studium ÚTRL potvrdí platnost zápisu, připojí datum tohoto zápisu a odešle studijnímu oddělení ke schválení v tištěné podobě žádosti o zadání, předem podepsané vedoucím diplomové práce a ředitelem ÚTRL.

Zadat bakalářskou práci je možné podat kdykoli během akademického roku. Dle Opatření děkana č. 22 nemůže student odevzdat diplomovou práci dříve než po uplynutí 6 měsíců od jejího zadání.

C. Student průběžně konzultuje a vypracovává zadaný úkol.

D. Student práci odevzdává v elektronické verzi do SISu a povinně též jako výtisk (2 kopie). Kontrolu plagiátorství el. verze má starosti Rektorát Univerzity Karlovy. Výtisky musejí být shodné s verzí souboru odevzdanou elektronicky. Výtisky slouží jako pomocný podklad pro práci oponenta a zkušební komise.

Pomocné výtisky odevzdávejte svému vedoucímu a oponentovi do přihrádky na vrátnici Šporkova paláce. Pokud oponenta neznáte, odevzdejte oba výtisky vedoucímu.

E. Práce obsahuje (v tomto pořadí):

 • Titulní list

 • Zadání v češtině (bez literatury)

 • Prohlášení studenta

 • Abstrakt a klíčová slova (obojí v češtině a angličtině)

 • Obsah

 • Vlastní text

 • Bibliografie (použitá literatura primární a sekundární)

 • Přílohy

F. Posudek vedoucího práce i oponenta je k dispozici pět dnů před termínem obhajoby v SISu (elektronicky).

G. Obhajoba se koná před komisí a je veřejná. Na jejím začátku je studentovi uděleno slovo, jehož smyslem je bakalářskou práci uvést a stručně komentovat dosažené výsledky. Poté jsou prezentovány posudky vedoucího práce a oponenta. Student/ka na oba posudky reaguje v diskuzi, do které se mohou zapojit nejen členové komise, ale rovněž ostatní přítomní. Vlastní zhodnocení obhajoby je neveřejné. V jeho závěru vyhlásí předseda komise výsledek obhajoby a celkovou klasifikaci, která je spolu s průběhem obhajoby zaznamenána do protokolu o státní závěrečné zkoušce.

H. Do 14 dnů po obhajobě může student vložit do své elektronické složky v SISu tzv. errata, tj. seznam omylů a chyb v práci a jejich opravu.

Bakalářská práce

Bakalářskou práci ve studijních programech Mezikulturní komunikace tvoří překlad individuálně zadaného autentického neliterárního textu o rozsahu minimálně 20 normostran do češtiny, resp. do cizího jazyka (v případě studijního programu s češtinou jako cizím jazykem) s odborným komentářem. Překlad vybraného textu nesmí být v době zadání práce publikován. Komentář v rozsahu minimálně 20 normostran má povahu odborné studie, která by měla zahrnovat především následující aspekty:

 

 • překladatelská analýza originálu

 • typologie překladatelských problémů

 • popis metody překladu

 • typologie posunů

 

Studenti druhého ročníku bakalářského studia, kteří chtějí v příštím akademickém roce obhajovat bakalářskou práci, si sami vyhledají text pro překlad a zkonzultují ho s těmito vyučujícími:

 

 • ANGLIČTINA: Šárka Brotánková, Kateřina Ešnerová, Zuzana Jettmarová, Eva Kalivodová, David Mraček, Zuzana Šťastná

 • FRANCOUZŠTINA: Šárka Belisová, Tomáš Duběda, Jovanka Šotolová

 • NĚMČINA: Věra Kloudová, Petra Mračková Vavroušová, Jana Pokojová, Tomáš Svoboda

 • RUŠTINA: Anna Rosová, Stanislav Rubáš

 • ŠPANĚLŠTINA: Anežka Charvátová, Jana Králová, Vanda Obdržálková

 

Konzultace k bakalářské práci. Ve studijních plánech všech bakalářských programů je uveden kurz s názvem Seminář k bakalářské / klauzurní práci, resp. Klauzurní / bakalářská práce. Daný kurz probíhá výhradně formou konzultací určených k diskuzi nad klauzurními a bakalářskými překlady a jejich komentáři. Studenti všech bakalářských programů pro mezikulturní komunikaci musejí absolvovat alespoň 3 takové konzultace. Konzultace musejí probíhat během semestrů a zkouškových období (nikoli o prázdninách) a po žádném z vyučujících nelze požadovat, aby před odevzdáním práce překlad nebo jeho části četl a opravoval. Student by svůj překlad měl rovněž konzultovat se specialisty v oboru, k němuž se zvolený text vztahuje.

 

Orientační kritéria známkování. (1) Známkou „výborně“ je práce hodnocena v případě, že překlad nevykazuje závažnější neporozumění a významové omyly a komentář odpovídá zadaným kritériím (v práci se mohou objevit méně závažné jazykové chyby, např. v interpunkci, pokud nebrání porozumění). (2) Známkou „velmi dobře“ je hodnocena práce, pokud je v překladu zachována a adekvátně převedena věcná, pragmatická a stylistická složka textu, avšak objevují se v něm nepříliš velké jazykové a významové prohřešky a komentář nevykazuje závažnější porušení zadaných kritérií. (3) Známkou „dobře“ je hodnocena práce, kdy překlad vykazuje závažnější jazykové a významové nedostatky, ale je „redigovatelný“, tj. vyžaduje určité věcné opravy a stylizační úpravy.

 

Překlad. Pokud text překladu nebo jeho část zásadním způsobem změní smysl originálu nebo je pro čtenáře nesrozumitelný, je práce hodnocena známkou „neprospěl“. Totéž se týká změny funkce sdělení nebo četných závažných faktografických chyb. Pro hodnocení překladu je dále určující: zvládnutí analýzy, převod sémantické, stylistické a pragmatické/sémiotické složky textu, stupeň interference cizího jazyka na všech rovinách výstavby textu a jazyková správnost, tvůrčí práce s mateřským jazykem, ověřování věcné stránky textu (transkripce/transliterace, reálie, termíny, jména, názvy).

 

Komentář. V komentáři má student prokázat schopnost teoretické reflexe překladových problémů a jejich řešení.

Úvod > Studium > Bakalářské studium > Bakalářská práce