Mgr. Milena Koucká Kurillová

Kontakt

Ústav translatologie
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Hybernská 1036/3, Praha 1, 110 00 , místnost č. 106

E-mail: milena.kouckakurillova@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 532

Konzultační hodiny: najdete zde

 

 

Kvalifikace / Education

 • 1993–1999: Magisterské studium: Ústav translatologie, FF UK (překladatelství a tlumočnictví – ruština, angličtina; Mgr.)
 • 2020: Directorate General for Interpretation of the European Commission: Training for Trainers seminar in English for Teachers of Conference Interpreting
 • 2007: Právnická fakulta, Univerzita Karlova: Jednosemestrální kurs právnické angličtiny – pokračování
 • 2005–2006: Právnická fakulta, Univerzita Karlova: Dvousemestrální kurs právnické ruštiny
 • 1997–1998: Právnická fakulta, Univerzita Karlova: Dvousemestrální kurs právnické angličtiny

 

 • 1993–1999: Master’s degree: Department of Translation Studies, Faculty of Arts, Charles University (five-year Master’s Program in translation and interpreting – Russian, English at the Institute of Translation Studies)
 • 2020: Directorate General for Interpretation of the European Commission: Training for Trainers seminar in English for Teachers of Conference Interpreting
 •  2007: Faculty of Law, Charles University: One-semester course in Legal English – continuation
 • 2005–2006: Faculty of Law, Charles University: Two-semester course in Legal Russian
 • 1997–1998: Faculty of Law, Charles University: Two-semester course in Legal English

 

Výuka / Teaching

 • Pedagogické působení na Ústavu translatologie FF UK od roku 2018 (od 10/2018 externě, od 02/2022 interně)
 • Vyučované předměty: Tlumočení I, II, III (RU-CS, EN-CS), Konsekutivní tlumočení I, II, III, IV (CS-RU-CS), Tlumočení z listu (RU-CS), Překlad odborného textu III (s využitím CAT nástroje) (RU-CS)
 • Supervizorka tlumočení adaptačně integračních kurzů Vítejte v ČR – odborné supervize tlumočníků angličtiny a ruštiny v rámci adaptačně integračních kurzů pořádaných MV ČR a organizací Slovo 21    zaměřené na terminologické znalosti a tlumočnické dovednosti
 • Výuka konsekutivního tlumočení s notací v rámci kurzů CŽV na ÚTRL FF UK Praha – výuka v rámci    kurzů pro odbornou veřejnost zaměřená na praktický nácvik konsekutivního tlumočení se zápisem      v rusko-české jazykové kombinaci
 • Lektorka tlumočnických modulů v rekvalifikačním programu „Interkulturní pracovník se zaměřením na práci v oblasti podpory dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem a jejich rodin“ – výuka v rámci rekvalifikačního kurzu směřujícímu k získání profesní kvalifikace „interkulturní pracovník“ (75-020-R) zahrnující nácvik konsekutivního tlumočení bez zápisu, se zápisem, šušotáže a komunitního tlumočení v rusko-české jazykové kombinaci

 

 • Teaching at the Department of Translation Studies, Faculty of Arts, Charles University since 2018 (since 10/2018 as an external lecturer, since 02/2022 as a faculty member – junior lecturer)
 • Courses taught: Interpreting I, II, III (RU-CS, EN-CS), Consecutive interpreting I, II, III, IV (CS-RU-CS), Sight interpreting (RU-CS), Translation of specialized texts III (using CAT tools) (RU-CS)
 • Supervisor of interpreting in “Welcome to the Czech Republic” adaptation and integration courses – professional supervision of English and Russian interpreters in adaptation and integration courses organized by the Ministry of Interior of the Czech Republic and Slovo 21 NGO focused on terminological knowledge and interpreting skills
 • Teaching consecutive interpreting with notation in the lifelong learning courses at the Institute of Translation Studies at the Faculty of Arts, Charles University in Prague – teaching in courses for professional public focused on practical training of consecutive interpreting with notation in the Russian-Czech language combination
 • Lecturer of interpreting modules in the retraining program “Intercultural worker with a focus on work in the field of support for children and pupils with a different mother tongue and their families” – teaching within the retraining course aimed at obtaining the professional qualification “Intercultural worker” (75-020-R), including training in consecutive interpreting without notation, with notation, whispering (chuchotage) and community interpreting in the Russian-Czech language combination

Přehled překladatelské a tlumočnické praxe (CS-RU, CS-EN, EN-RU) / Translation and interpreting experience

 • 1996–dosud: překladatelka a tlumočnice ve svobodném povolání
 • 2023: Konsekutivní tlumočení pro Úřad vlády ČR (ruština, čeština)
 • 2022: Simultánní tlumočení pro redakci Zpravodajství a publicistiky Českého rozhlasu (angličtina, ruština, čeština)
 • 2022: Simultánní tlumočení seminářů o dohledu na financováním politických stran, správě volebního procesu, reformě financování politických stran v evropských zemích (angličtina, ruština)
 • 2019–dosud: Simultánní tlumočení výročních konferencí a tematických webinářů celoevropské asociace sdružující organizace LGBTI+ (angličtina, ruština)
 • 2017–dosud: Konsekutivní tlumočení adaptačně integračních kurzů pro cizince přijíždějící do ČR pořádaných MV ČR a organizací Slovo 21, z.s. (angličtina, ruština, čeština)
 • 2016–dosud: Konsekutivní tlumočení třídenních odborných seminářů pro fyzioterapeuty (angličtina, čeština)
 • 2015–dosud: Simultánní tlumočení pro zpravodajství České televize (angličtina, ruština, čeština)
 • 2013–2014: Konsekutivní tlumočení během pracovních pobytů kardiologů na II. Interní klinice VFN (čeština, angličtina, ruština)
 • 2012: Simultánní tlumočení během semináře Svědectví pamětníků ve výuce pro 21. století (angličtina, ruština)
 • 2011: Simultánní tlumočení týdenního semináře Joint Commission International o akreditaci nemocnic (angličtina, ruština)
 • 2009: Konsekutivní tlumočení na akci XXII Planetary Congress of the Association of Space Explorers (ASE) (angličtina, ruština)
 • 2007–2019: Simultánní tlumočení odborných seminářů v rámci klinických studií (zaměřených na onemocnění jako např. na diabetická neuropatie, Ménierova nemoc, vestibulární neuritida, rakovina vaječníků, juvenilní idiopatická artritida) (angličtina, ruština)
 • 2006–2008: Simultánní tlumočení odborných školení pro oftalmology a kontaktology (ruština, angličtina)
 • 2004–2020: Simultánní tlumočení dvoudenních konferencí na aktuální témata z bankovnictví a pojišťovnictví (zdravotní pojištění, cestovní pojištění, řešení pojistných nároků) (angličtina, ruština)
 • 2004–2007: Překlady a tlumočení pro nestátní neziskovou organizaci Caritas (ruština, angličtina, čeština)
 • 2002–dosud: Simultánní a konsekutivní tlumočení na akcích společností přímého prodeje, překlady podkladů k výrobkům (čeština, ruština, angličtina)
 • 2002, 2003, 2007: Konsekutivní tlumočení během jednání arbitrážních soudů (angličtina, čeština)
 • 2001, 2002, 2014, 2016, 2019: Simultánní tlumočení seminářů pro soudce a advokáty ze zemí bývalého SSSR (angličtina, ruština)
 • 2000–2014: Simultánní tlumočení během pravidelných zasedání programových, řídících a koordinačních výborů a dalších orgánů odpovědných za přípravu NRP, RPS atd. na MMR a MF, tlumočení zasedání monitorovacích výborů, překlady podkladových materiálů a zpráv (čeština, angličtina)
 • 2000–2001: Překlady a tlumočení v rámci projektu Podpora MPSV při reformě sociálních služeb (čeština, angličtina)
 • 2000–dosud: Simultánní tlumočení seminářů agentur OSN (FAO, UNDP, UNFPA, UNEP, UN-Habitat, UNODC atd.) s tématy jako např. agrocenzus, biodiverzita, boj s dezertifikací, dialog o populaci a rozvoji sídel, úmluva proti korupci (angličtina, ruština, čeština)
 • 1999–dosud: Simultánní tlumočení seminářů a konferencí o energetice (plynárenství, rozvodné sítě, ropovody) (čeština, ruština, angličtina)
 • 1997–2009: Konsekutivní tlumočení seminářů o fyzické ochraně jaderných objektů a materiálů pro Mezinárodní agenturu pro atomovou energii, Ministerstvo energetiky USA a ČEZ, konsekutivní tlumočení seminářů Mezinárodní agentury pro atomovou energii v Arménii a Kazachstánu, překlady studijních materiálů (čeština, angličtina, ruština)

 

 • 1996–present: Freelance translator and interpreter
 • 2023: Consecutive interpreting for the Office of the Government of the Czech Republic (Russian, Czech)
 • 2022: Simultaneous interpreting of seminars focusing on official political finance oversight, election administration, political finance reform in European countries (English, Russian)
 • 2019–present: Simultaneous interpreting of annual conferences and webinars of the pan-European association of LGBTI+ organizations (English, Russian)
 • 2017–present: Consecutive interpreting of adaptation and integration courses for foreigners coming to the Czech Republic organized by the Ministry of the Interior of the Czech Republic and Slovo 21, z.s. (English, Russian, Czech)
 • 2016–present: Consecutive interpreting of three-day professional seminars for physiotherapists (English, Czech)
 • 2015–present: Simultaneous interpreting for the Czech Public Television (English, Russian, Czech)
 • 2013–2014: Consecutive interpreting during cardiologists‘ working visits at II. Internal Clinic of the General Teaching Hospital in Prague (Czech, English, Russian)
 • 2012: Simultaneous interpreting during the seminar “Testimonies of Witnesses in Teaching for the 21st Century” (English, Russian)
 • 2011: Simultaneous interpreting during the week-long Joint Commission International seminar on hospital accreditation (English, Russian)
 • 2009: Consecutive interpreting at the XXII Planetary Congress of the Association of Space Explorers (ASE) (English, Russian)
 • 2007–2019: Simultaneous interpreting of expert seminars in clinical trials (focusing on diseases such as diabetic neuropathy, Meniere’s disease, vestibular neuritis, ovarian cancer, juvenile idiopathic arthritis) (English, Russian)
 • 2006–2008: Simultaneous interpreting of professional trainings for ophthalmologists and contactologists (Russian, English)
 • 2004–2020: Simultaneous interpreting of two-day conferences on current topics in banking and insurance (health insurance, travel insurance, claims handling) (English, Russian)
 • 2004–2007: Translation and interpreting for the Caritas NGO (Russian, English, Czech)
 • 2002–present: Simultaneous and consecutive interpreting at events of direct marketing companies, translation of product documentation (Czech, Russian, English)
 • 2002, 2003, 2007: Consecutive interpreting during arbitration court hearings (English, Czech)
 • 2001, 2002, 2014, 2016, 2019: Simultaneous interpreting of seminars for judges and lawyers from former USSR countries (English, Russian)
 • 2000–2014: Simultaneous interpreting during regular meetings of the Program, Steering and Coordination Committees and other bodies responsible for the preparation of the National Development Plan etc. at the Ministry for Regional Development and Ministry of Finance, interpreting meetings of Monitoring Committees, translation of background materials and reports (Czech, English)
 • 2000–2001: Translations and interpreting for the Ministry of Labor and Social Affairs during the project focused on the reform of social services (Czech, English)
 • 2000–present: Simultaneous interpretation of UN agency seminars (FAO, UNDP, UNFPA, UNEP, UN-Habitat, UNOCD, etc.) on topics such as agrocensus, biodiversity, combating desertification, dialogue on population and settlement development, Convention against Corruption (English, Russian, Czech)
 • 1999–present: Simultaneous interpreting of seminars and conferences on energy (distribution grid, gas/oil pipelines) (Czech, Russian, English)
 • 1997–2009: Consecutive interpreting of seminars on physical protection of nuclear facilities and materials for the International Atomic Energy Agency, the US Department of Energy and CEZ (energy company), consecutive interpreting of International Atomic Energy Agency seminars in Armenia and Kazakhstan, translation of study materials (Czech, English, Russian)
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Mgr. Milena Koucká Kurillová