Podmínky účasti

Kurz je určen především pro neprofesionální (dobrovolnické) tlumočníky z neziskových organizací (např. Integrační centrum Praha, InBáze, Slovo 21 apod.), pro interkulturní pracovníky a interkulturní mediátory či tlumočníky dobrovolníky z KACPU a z center následné péče o uprchlíky a je zaměřený na rozšiřování jejich dovedností

 • minimální předchozí vzdělání: ukončené středoškolské s maturitou
 • rodný jazyk (čeština nebo ruština) na úrovni C2, cizí jazyk (čeština nebo ruština): minimálně úroveň B2 – nutno doložit certifikátem.
 • doložení předchozích praktických zkušeností s komunitním/ bilaterálním tlumočením
 • motivační dopis
 • o přijetí rozhodují všechny výše uvedené skutečnosti a pořadí došlých přihlášek.

 

Minimální počet účastníků (8). Maximální počet účastníků (14) je dán charakterem výuky (rolové hry a aktivní zapojování všech účastníků do výuky právě v roli tlumočníka/jazykového prostředníka) mezi dvěma zúčastněnými stranami, jež si jazykově nerozumí (=interní a externí vyučující/odborníci z praxe) a hodnocení a diskuse se všemi účastníky.

 

Modulový kurz Komunitní/bilaterální tlumočení jazykové kombinaci čeština-ruština v celkovém rozsahu 75 hodin: 32 hodin přímá kontaktní výuka (víkendová setkání), 20 hodin samostudia a 23 hodin další časové zátěže je zaměřený na rozšiřování kompetencí v oblasti tlumočení (osvojení a zautomatizování aktivní i pasivní odborné oborové terminologie, reálií, rešerše, práce s paralelními texty, zvládnutí konsekutivního /bilaterálního tlumočení, včetně tlumočnického zápisu a tlumočení z listu, souběžného tlumočení šeptem (tzv. šušotáž), etiky tlumočníka, role a místa tlumočníka, tlumočnických strategií, psychohygieny apod.). Cíleně jsou začleňovány problematické situace a diskutována adekvátní řešení.

Jedná se o kurz orientovaný na výkon povolání v různých profesích: komunitní tlumočníci, interkulturní pracovníci, jazykoví asistenti ve školách, tlumočníci „dobrovolníci“. Absolventi by měli být schopni zprostředkovat jazykovou komunikaci mezi cizincem a českou stranou při jejich vzájemném jednání na úřadech (Úřad práce, sociální a zdravotní pojištění, Finanční úřad, Živnostenský úřad apod.), ve školství či ve zdravotnictví.

Způsob realizace

Kurz bude organizován dle následujícího harmonogramu:

 • Samostudium neřízené rozvrhované, organizované v Moodle 10 hodin (zahájení 10 dní před první prezenční částí kurzu)
 • prezenční víkendové setkání 16 hodin
 • Samostudium neřízené rozvrhované, organizované v Moodle 10 hodin
 • Opakování, procvičování (další časová náročnost) 10 hod
 • prezenční víkendové setkání 16 hodin
 • Příprava na závěrečné hodnocení 13 hodin
 • Závěrečné hodnocení: ústní zkouška

 

Aktivní zapojení do výuky (především ústní interakce = tlumočení bilaterální konsekutivní s tlumočnickým zápisem či bez zápisu, šušotáž; využití psaných textů = tlumočení z listu a tematická a terminologická příprava; situační interakce = rolové hry cizojazyčný klient – český úředník – tlumočník: vyučující – student – vyučující, student – student: pro tlumočení formou šušotáže.

Hodnocení probíhá formou ústní zkoušky

komunitní /bilaterální tlumočení konkrétní modelové situace s využitím i tlumočení z listu a šušotáže (rolová hra: cizinec=lektor/expert + tlumočník=student + česká strana=lektor/expert. Rozsah cca 30 minut/student. Závěrečné hodnocení probíhá za aktivní účasti dvou lektorů/expertů, kteří jsou rovněž jako přímí účastnici zapojeni do rolové hry. Hodnotí se srozumitelnost a vhodné použití oborové terminologie v konkrétním kontextu s ohledem na znalosti cizince, jemuž tlumočí, přesnost, konzistentnost, plynulost, tlumočnické strategie, etika a adekvátní reakce tlumočníka ve vypjatých komunikativních situacích s přihlédnutím ke kulturním rozdílům obou zúčastněných stran.