O kurzu

Aktuální informace!!!

Další modul EMCI bude nabízen opět v akademickém roce 2023/2024.

 

V akademickém roce 2021/2022 otevíráme další modul EMCI pro naše nMgr. studenty 2. ročníku studijního programu Tlumočnictví.

Modul EMCI získal finanční podporu díky grantu DG SCIC Evropské komise (Grant Agreement for the Grants for actions to support training in conference interpreting – academic year 2021/2022) – Project type A – SCIC B.1 /2021/ 5566407.)

Počínaje akademickým rokem 2017/2018 EMCI mění svůj formát a je nyní nabízen nejmotivovanějším studentům 2. ročníku magisterského studijního oboru Tlumočnictví na ÚTRL FF UK.

Pořádá Ústav translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy – člen prestižního konsorcia evropských univerzit (European Masters in Conference Interpreting Consortium) ve spolupráci s Generálním ředitelstvím pro tlumočení (DG SCIC) Evropské komise a Generálním ředitelstvím pro tlumočení (DG LINC) Evropského parlamentu Evropské unie. Cílem kurzu je připravit potenciální tlumočníky pro evropské struktury, především právě pro Evropskou komisi a Evropský parlament. V rámci programu Sokrates a ve spolupráci s EU vypracovala skupina univerzit v roce 1997 obecnou strukturu kurzu EMCI, jeho zásady, cíl, stupeň náročnosti a kvality.

Po zkušební fázi (1998/1999) nyní kurz EMCI současně probíhá na 16 evropských univerzitách (Paříž ISIT, Paříž ESIT, FTI Ženeva, Terst, ELTE Budapešť, Varšava, Cluj, Istanbul, Ljubljana, Madrid, La Laguna, Lovaň/kampusBrusel, Petrohrad, Stockholm, Forli/Boloňa a Praha). Důraz je kladen na málo rozšířené jazyky EU, protože zájmem EU je dostatek kvalifikovaných tlumočníků pro práci v těchto strukturách. Česká republika (konkrétně ÚTRL FF UK) a Maďarsko (Univerzita v Budapešti) byly do skupiny vybrány jako jediné dvě země z kandidátů ze střední a východní Evropy. V roce 2001/2002 se připojila i Varšava a v roce 2007/2008 také Cluj. První ročník EMCI jako čistě postgraduálního kurzu na Ústavu translatologie FF UK v Praze se konal v akademickém roce 1999/2000. Další ročníky zde byly otevřeny v letech 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2005/2006, 2007/2008, 2009/2010, 2011/2012, 2013/2014 a 2015/2016.

V akademickém roce 2016/2017 Ústav translatologie FF UK získal od MŠMT novou akreditaci svého navazujícího magisterského studijního oboru Tlumočnictví. V rámci této akreditace jsou také nově akreditovány dvě skupiny PVP, respektive dvě možné specializace. Jednou z nich je „Konferenční tlumočení pro institucionální trh a mezinárodní organizace – EMCI“. Každá ze specializací je zpravidla otevírána jednou za dva roky.

Studenti současného 1. ročníku nMgr. oboru Tlumočnictví, kteří v akademickém roce 2020/2021 na ÚTRL studují angličtinu, francouzštinu, němčinu či španělštinu – v kombinaci s češtinou (tj. jazyky EU) se mohou nyní ucházet o možnost absolvovat v rámci svého 2. ročníku v nadcházejícím akademickém roce 2021/2021 právě specializaci EMCI. Ve výjimečných a opodstatněných případech se mohou na doplnění počtu účastníků hlásit i studenti současného 2. ročníku nMgr. Tlumočnictví (tj. 2020/2021). Základním předpokladem pro zapsání do specializace je splnění všech atestací z povinných předmětů za 1. ročník a včasné složení zkoušek z KT II. a ST I. ve zkouškovém období v květnu/červnu 2021, a to na výborně, respektive velmi dobře, předložení motivačního dopisu s přihláškou garantce EMCI modulu, prof. PhDr. Ivaně Čeňkové, CSc. a explicitní e-mailové doporučení od vyučujících konsekutivního a simultánního tlumočení. Studenti musí mít vysoký stupeň jazykové a kulturní kompetence v mateřském jazyce a příslušných cizích jazycích, tlumočnické vlohy, řečové, psychické i další nezbytné předpoklady pro tlumočení, všeobecný rozhled a orientaci v domácí, mezinárodní a především evropské politice a ekonomice.

Rámcový studijní plán

Výuka konsekutivního a simultánního tlumočení, tlumočení z listu a simultánního tlumočení s textem:

Řízená výuka konsekutivního a simultánního tlumočení bude probíhat ve vícejazyčných i homogenních skupinách s vyučujícími profesionálními tlumočníky a dle možností s rodilými mluvčími v rozsahu dalších 0/4 hodin týdně (nad rámec povinných předmětů) pro každý jazyk, dále tlumočení z listu II (0/1) a simultánní tlumočení s textem II (0/1). Kromě toho se budou pravidelně konat  Simulované-mock konference (0/4) a tlumočené videokonference či online pedagogická pomoc s DG SCIC EK a DG LINC EP či partnerskými univerzitami (0/1).

Odborné tematické přednášky (v angličtině):

European Union decision making processes and powers (2/0 v ZS):

 • Mezinárodní a evropské organizace/instituce
 • Institucionální systém EU
 • Právo EU (primární a sekundární)
 • Vnitřní trh (4 svobody pohybu)
 • Společná zahraniční, bezpečnostní a obranná politika
 • Společná zemědělská politika
 • Regionální politika, strukturální fondy
 • Evropská měnová unie
 • Schengenský prostor, policejní a justiční spolupráce
 • Lisabonská smlouva a další významné smlouvy (Maastricht, Amsterdam, atd.)
 • Česká republika v EU (harmonizace jednotlivých resortů)
 • Kapitálový trh a bankovnictví
 • Organizovaný zločin a hospodářská kriminalita
 • Nelegální a legální migrace, status uprchlíků, azyl
 • Co víme o členských zemích EU
 • Ekologie
 • Doprava
 • Energetika
 • Zdravotnictví
 • Sociální a důchodová politika
 • Nezaměstnanost a politika zaměstnanosti, rovné příležitosti mužů a žen

Výuka tlumočení bude rovněž probíhat tematicky dle těchto uvedených okruhů.

Studenti musí v průběhu svého Mgr. /EMCI studia navíc absolvovat předměty Základy ekonomie a práva, Mezinárodní vztahy, Konferenční teorii a praxi, Teorii tlumočení, Metody výzkumné práce, Úvod do tlumočnického zápisu (týká se zejména studentů, kteří neabsolvovali bakalářské studium na ÚTRL), Techniku mluveného projevu a mají možnost Odborné tlumočnické exkurze do institucí EU, kde si vyzkoušejí tlumočení v němých kabinách přímo na zasedáních EK či EP. Kromě toho mají možnost strávit 2 týdny na partnerských univerzitách a zapojit se tam do výuky tlumočení.

Nedílnou součástí specializace je i samostudium s hodnocením od spolužáků, vyučujících a tlumočníků – I coach tlumočení (elektronické databáze) I., II. a III.

Rozsah a charakter EMCI

Dva semestry (respektive celkem 4 semestry), 26 + 26 týdnů výuky – celkem cca 1 000 hodin, z toho minimálně 650 hodin přímá výuka (cca 370 hodin tlumočení při jedné jazykové kombinaci a téměř 2× tolik při dvou jazykových kombinacích, cca 130 hodin odborných přednášek a seminářů), 350 hodin je vyčleněno na samostudium (včetně vlastní přípravy a případného studijního pobytu na partnerských univerzitách). Studenti ÚTRL se mohou hlásit s těmi jazyky, které studují v NMgr. obor Tlumočnictví.

Minimální požadované jazykové kombinace: AB nebo ACC. (Přednostně by měla být zastoupena angličtina. Aby byli úspěšní absolventi modulu EMCI způsobilí pro v současné době stanovené profily pro akreditační zkoušky do EU institucí)

EMCI se v dané jazykové kombinaci bude realizovat, pokud se závazně přihlásí na stejnou jazykovou kombinaci minimálně 3 studenti ÚTRL (tj. angličtina-čeština: min. 3, francouzština-čeština: min. 3, němčina-čeština: min. 3, španělština: min. 3). Maximální počet pro jednu jazykovou kombinaci: 6 studentů, pro angličtinu: max. 10 studentů.

V případě jednoho nabízeného cizího jazyka musí být tento jazyk na úrovní B (aktivní cizí jazyk), tj. A–B.

A, B, C dle kategorizace Mezinárodní asociace konferenčních tlumočníků AIIC: A = aktivní jazyk na úrovni mateřštiny, B = aktivní jazyk, ze kterého i do kterého je schopen uchazeč vysoce kvalitně tlumočit, C = pasivní jazyk, ze kterého je schopen uchazeč tlumočit.

Vstupní zkoušky

Úspěšně absolvované přijímací zkoušky do 1. ročníku nMgr. studia na ÚTRL:

1) písemná část: překlad z/do jazyka A, B; z C do A, sumarizace textu, test na všeobecný rozhled a reálie EU a příslušné jazykové oblasti – pokud byla pro akademický rok 2020/2021 písemná část vypisována.

2) ústní část: vstupní pohovor, zaměřený na zjištění jazykové, komunikativní a kulturní kompetence a tlumočnických předpokladů: vystoupení uchazeče na zadané téma v jazyce B, konsekutivní tlumočení bez zápisu či se zápisem (cca 2,5–3,5 min.): reprodukce oralizovaného textu A/B, B/A, C/A, tlumočení z listu do A, zjišťování všeobecných aktuálních politicko-ekonomických znalostí a základních znalostí z Teorie tlumočení.

 

Závěrečné zkoušky

červen 2022

Zvládnutí všech typů konsekutivního a simultánního tlumočení v obou směrech (A/B, B/A, C/A) na profesionální úrovni před vícečlennou mezinárodní komisí (konsekutivní tlumočení minimálně 6–8 minut, simultánní tlumočení minimálně 12 minut), simultánní tlumočení s textem (min. 10 minut). Zkouška se koná před mezinárodní komisí, v níž budou zastoupeni představitelé Evropského parlamentu, Evropské komise, univerzit Konsorcia EMCI a akreditovaní konferenční tlumočníci. Tato zkouška nenahrazuje SZZK.

Osvědčení

Po absolvování kurzu a úspěšném složení závěrečné zkoušky studenti obdrží:

Euromasters in Conference Interpreting Certificate – vydává EMCI Konsorcium evropských univerzit. Certifikát otevírá absolventům možnosti tlumočnicky se prosadit i v celoevropském prostoru. Certifikát nenahrazuje magisterský diplom a uvádí jazykovou kombinaci absolventa.

Vedoucí kurzu

Prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.

e-mail: ivana.cenkova@ff.cuni.cz

 

Zájemci z řad ÚTRL studentů nechť kontaktují e-mailem prof. Čeňkovou (ivana.cenkova@ff.cuni.cz) nebo Mgr. Klimeše (lukas.klimes@ff.cuni.cz) do 23. 4. 2021 a uvedou svou jazykovou kombinaci. Informační schůzka se bude konat  následně online ke konci května t.r. v podvečerních hodinách a všichni zájemci budou včas informováni a na akci pozváni.

Závažné přihlášky spolu s motivačním dopisem a stručným elektronickým doporučením od vyučujících KT a ST daných jazyků studenti zašlou e-mailem prof. Čeňkové do 25. 6. 2021.

www.emcinterpreting.org

Úvod > Euromasters > O kurzu