O kurzu

Aktuální informace

V akademickém roce 2023/2024 nabízíme další modul EMCI  pro naše nMgr. studenty studijního programu Tlumočnictví

Letošní EMCI modul 2023/2024 získal grant od Evropské komise, Generálního ředitelství pro tlumočení (DG SCIC) „Grant for actions to support training in conference interpreting – academic year 2023-2024: Project type A — SCIC.B.1.001(2023)8232451“

 

Počínaje akademickým rokem 2017/2018 EMCI (European Masters in Conference Interpreting) změnil svůj formát a je nyní nabízen nejmotivovanějším studentům 2. ročníku magisterského studijního oboru Tlumočnictví na ÚTRL FF UK.

Pořádá Ústav translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy – člen prestižního konsorcia evropských univerzit (European Masters in Conference Interpreting Consortium) ve spolupráci s Generálním ředitelstvím pro tlumočení (DG SCIC) Evropské komise a Generálním ředitelstvím pro tlumočení (DG LINC) Evropského parlamentu Evropské unie. Cílem kurzu je připravit potenciální tlumočníky pro evropské struktury, především právě pro Evropskou komisi a Evropský parlament. V rámci programu Sokrates a ve spolupráci s EU vypracovala skupina univerzit v roce 1997 obecnou strukturu kurzu EMCI, jeho zásady, cíl, stupeň náročnosti a kvality.

Po zkušební fázi (1998/1999) nyní kurz EMCI současně probíhá na 16 evropských univerzitách (Paříž ISIT, Paříž ESIT, FTI Ženeva, Terst, ELTE Budapešť, Varšava, Cluj, Istanbul, Ljubljana, Madrid, La Laguna, Lovaň/kampus Brusel, Petrohrad, Stockholm, Forli/Boloňa a Praha). Důraz je kladen na málo rozšířené jazyky EU, protože zájmem EU je dostatek kvalifikovaných tlumočníků pro práci v těchto strukturách. Česká republika (konkrétně ÚTRL FF UK) a Maďarsko (Univerzita v Budapešti) byly do skupiny vybrány jako jediné dvě země z kandidátů ze střední a východní Evropy. V roce 2001/2002 se připojila i Varšava, dále Ljubljana a v roce 2007/2008 také Cluj. První ročník EMCI jako čistě postgraduálního kurzu na Ústavu translatologie FF UK v Praze se konal v akademickém roce 1999/2000. Další ročníky zde byly otevřeny v letech 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2005/2006, 2007/2008, 2009/2010, 2011/2012, 2013/2014 a 2015/2016.

V akademickém roce 2016/2017 Ústav translatologie FF UK získal od MŠMT novou akreditaci svého navazujícího magisterského studijního programu Tlumočnictví. V rámci této akreditace jsou také nově akreditovány dvě skupiny PVP, respektive dvě možné specializace. Jednou z nich je „Konferenční tlumočení pro institucionální trh a mezinárodní organizace – EMCI“. Tato specializace je zpravidla otevírána jednou za dva roky (a již se konala v akademickém roce 2017/2018,  2019/2020 a 2021/2022)..

Studenti současného 1. ročníku nMgr. studijního programu Tlumočnictví, kteří v akademickém roce 2022/2023 na ÚTRL studují angličtinu, francouzštinu, němčinu či španělštinu – v kombinaci s češtinou (tj. jazyky EU) se mohou nyní ucházet o možnost absolvovat v rámci svého 2. ročníku v nadcházejícím akademickém roce 2023/2024 právě specializaci EMCI. Ve výjimečných a opodstatněných případech se mohou na doplnění počtu účastníků hlásit i studenti současného 2. ročníku nMgr. Tlumočnictví (tj. letošní – v roce – 2022/2023 – 2.ročník). Základním předpokladem pro zapsání do specializace je splnění všech atestací z povinných předmětů za 1. ročník a včasné složení zkoušek z KT II. a ST I. ve zkouškovém období v květnu/červnu 2023, a to na výborně, respektive velmi dobře, předložení motivačního dopisu s přihláškou garantce EMCI modulu, prof. PhDr. Ivaně Čeňkové, CSc. a explicitní e-mailové doporučení od vyučujících konsekutivního a simultánního tlumočení. Studenti musí mít vysoký stupeň jazykové a kulturní kompetence v mateřském jazyce a příslušných cizích jazycích, tlumočnické vlohy, řečové, psychické i další nezbytné předpoklady pro tlumočení, všeobecný rozhled a orientaci v domácí, mezinárodní a především evropské politice a ekonomice.

Rámcový studijní plán

Výuka konsekutivního a simultánního tlumočení, tlumočení z listu a simultánního tlumočení s textem:

Řízená výuka konsekutivního a simultánního tlumočení bude probíhat ve vícejazyčných i homogenních skupinách s vyučujícími profesionálními tlumočníky a dle možností s rodilými mluvčími v rozsahu dalších 0/4 hodin týdně (nad rámec povinných předmětů KT, ST, ST s textem a tlumočení z listu I) pro každý jazyk, dále tlumočení z listu II (0/1) a simultánní tlumočení s textem II (0/1). Kromě toho se budou pravidelně konat  Simulované prezenční simultánně tlumočené mock konference (0/4) a Simulované online simultánně tlumočené  mock-konference (0/4) či online/prezenční pedagogická pomoc s DG SCIC EK a DG LINC EP či partnerskými univerzitami (minimálně vždy v rozsahu 4 hodiny).

Odborné tematické přednášky (v angličtině):

European Union decision making processes and powers (2/0 v ZS):

 • Mezinárodní a evropské organizace/instituce
 • Institucionální systém EU
 • Právo EU (primární a sekundární)
 • Vnitřní trh (4 svobody pohybu)
 • Společná zahraniční, bezpečnostní a obranná politika
 • Společná zemědělská politika
 • Regionální politika, strukturální fondy
 • Evropská měnová unie
 • Schengenský prostor, policejní a justiční spolupráce
 • Lisabonská smlouva a další významné smlouvy (Maastricht, Amsterdam, atd.)
 • Česká republika v EU (harmonizace jednotlivých resortů)
 • Kapitálový trh a bankovnictví
 • Organizovaný zločin a hospodářská kriminalita
 • Nelegální a legální migrace, status uprchlíků, azyl
 • Co víme o členských zemích EU
 • Ekologie (klimatické změny – EU 2055)
 • Doprava
 • Energetika (energetická transformace, udržitelné a obnovitelné zdroje)
 • Zdravotnictví
 • Sociální a důchodová politika
 • Nezaměstnanost a politika zaměstnanosti, rovné příležitosti mužů a žen

Výuka tlumočení bude rovněž probíhat tematicky dle těchto uvedených okruhů.

Studenti musí v průběhu svého Mgr. /EMCI studia navíc absolvovat předměty Základy ekonomie a práva, Mezinárodní vztahy, Konferenční teorii a praxi, Teorii tlumočení, Metody výzkumné práce, Úvod do tlumočnického zápisu, Techniku mluveného projevu, Student meeting na jedné z partnerských univerzit a mají příležitost Odborné tlumočnické exkurze do institucí EU, kde si vyzkoušejí tlumočení v němých kabinách přímo na zasedáních EK či EP. Kromě toho mají možnost strávit 2 týdny na partnerských univerzitách a zapojit se tam do výuky tlumočení.

Nedílnou součástí specializace je i samostudium s hodnocením od spolužáků, vyučujících a tlumočníků – I coach tlumočení (elektronické databáze) 0., I., II. a III.

Rozsah a charakter EMCI

Dva semestry (respektive celkem 4 semestry), 26 + 26 týdnů výuky – celkem cca 1 000 hodin, z toho minimálně 650 hodin přímá výuka (cca 370 hodin tlumočení při jedné jazykové kombinaci a téměř 2× tolik při dvou jazykových kombinacích, cca 130 hodin odborných přednášek a seminářů), 350 hodin je vyčleněno na samostudium (včetně vlastní přípravy a případného studijního pobytu na partnerských univerzitách). Studenti ÚTRL se mohou hlásit s těmi jazyky, které studují v NMgr. studijního programu Tlumočnictví.

Minimální požadované jazykové kombinace: AB nebo ACC. (Přednostně by měla být zastoupena angličtina. Aby byli úspěšní absolventi modulu EMCI způsobilí pro v současné době stanovené profily pro akreditační zkoušky do EU institucí)

EMCI se v dané jazykové kombinaci bude realizovat, pokud se závazně přihlásí na stejnou jazykovou kombinaci minimálně 3 studenti ÚTRL (tj. angličtina-čeština: min. 3, francouzština-čeština: min. 3, němčina-čeština: min. 3, španělština: min. 3). Maximální počet pro jednu jazykovou kombinaci: 6 studentů, pro angličtinu: max. 10 studentů.

V případě jednoho nabízeného cizího jazyka musí být tento jazyk na úrovní B (aktivní cizí jazyk), tj. A – B.

A, B, C dle kategorizace Mezinárodní asociace konferenčních tlumočníků AIIC: A = aktivní jazyk na úrovni mateřštiny, B = aktivní jazyk, ze kterého i do kterého je schopen uchazeč vysoce kvalitně tlumočit, C = pasivní jazyk, ze kterého je schopen uchazeč tlumočit.

Vstupní zkoušky

Úspěšně absolvované přijímací zkoušky do 1. ročníku nMgr. studia na ÚTRL:

1) písemná část: překlad z/do jazyka A, B; z C do A, sumarizace textu, test na všeobecný rozhled a reálie EU a příslušné jazykové oblasti – pokud byla pro akademický rok 2020/2021 písemná část vypisována.

2) ústní část: vstupní pohovor, zaměřený na zjištění jazykové, komunikativní a kulturní kompetence a tlumočnických předpokladů: vystoupení uchazeče na zadané téma v jazyce B, konsekutivní tlumočení bez zápisu či se zápisem (cca 2,5–3,5 min.): reprodukce oralizovaného textu A/B, B/A, C/A, tlumočení z listu do A, zjišťování všeobecných aktuálních politicko-ekonomických znalostí a základních znalostí z Teorie tlumočení.

 

Závěrečné zkoušky

červen 2024

Zvládnutí všech typů konsekutivního a simultánního tlumočení v obou směrech (A/B, B/A, C/A) na profesionální úrovni před vícečlennou mezinárodní komisí (konsekutivní tlumočení minimálně 6–8 minut, simultánní tlumočení minimálně 12 minut), simultánní tlumočení s textem (min. 10 minut). Zkouška se koná před mezinárodní komisí, v níž budou zastoupeni představitelé Evropského parlamentu, Evropské komise, univerzit Konsorcia EMCI a akreditovaní konferenční tlumočníci. Tato zkouška nenahrazuje SZZK.

Osvědčení

Po absolvování kurzu a úspěšném složení závěrečné zkoušky studenti obdrží:

Euromasters in Conference Interpreting Certificate – vydává EMCI Konsorcium evropských univerzit. Certifikát otevírá absolventům možnosti tlumočnicky se prosadit i v celoevropském prostoru. Certifikát nenahrazuje magisterský diplom a uvádí jazykovou kombinaci absolventa.

Vedoucí kurzu

Prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.

e-mail: ivana.cenkova@ff.cuni.cz

 

Zájemci z řad ÚTRL studentů nechť kontaktují e-mailem prof. Čeňkovou (ivana.cenkova@ff.cuni.cz) a/nebo Mgr. Klimeše (lukas.klimes@ff.cuni.cz) nejpozději do 22. 4. 2023 a uvedou svou jazykovou kombinaci. Informační schůzka se bude konat  následně online ke konci května t. r. v podvečerních hodinách a všichni zájemci budou včas informováni a na akci pozváni.

Závazné přihlášky spolu s motivačním dopisem a stručným elektronickým doporučením od vyučujících KT a ST daných jazyků studenti zašlou e-mailem prof. PhDr. I. Čeňkové, CSc. do 26. 6. 2023.

www.emcinterpreting.org

Úvod > Euromasters > O kurzu