O kurzu

Další modul EMCI bude nabízen v akademickém roce 2021/2022 (tato specializace se otevírá jednou za dva roky, bližší informace budou na webu zveřejněny v březnu/dubnu 2021)

 

EMCI v akademickém roce 2019/2020 je sponzorován DG SCIC Evropské komise (N° EC 02 – 2019-2020 – SCIC.B.1(2019) 5587807)

 

Počínaje akademickým rokem 2017/2018 EMCI mění svůj formát a je nyní nabízen nejmotivovanějším studentům 2. ročníku magisterského studijního oboru Tlumočnictví na ÚTRL FF UK.

Pořádá Ústav translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy – člen prestižního konsorcia evropských univerzit (European Masters in Conference Interpreting Consortium) ve spolupráci s Generálním ředitelstvím pro tlumočení (DG SCIC) Evropské komise a Generálním ředitelstvím pro tlumočení (DG LINC) Evropského parlamentu Evropské unie. Cílem kurzu je připravit potenciální tlumočníky pro evropské struktury, především právě pro Evropskou komisi a Evropský parlament. V rámci programu Sokrates a ve spolupráci s EU vypracovala skupina univerzit v roce 1997 obecnou strukturu kurzu EMCI, jeho zásady, cíl, stupeň náročnosti a kvality.

Po zkušební fázi (1998/1999) nyní kurz EMCI současně probíhá na 15 evropských univerzitách (Paříž ISIT, Paříž ESIT, FTI Ženeva, Antverpy, Terst, ELTE Budapešť, Varšava, Cluj, Istanbul, Ljubljana, Madrid, La Laguna, Lovaň, Petrohrad a Praha). Důraz je kladen na málo rozšířené jazyky EU, protože zájmem EU je dostatek kvalifikovaných tlumočníků pro práci v těchto strukturách. Česká republika (konkrétně ÚTRL FF UK) a Maďarsko (Univerzita v Budapešti) byly do skupiny vybrány jako jediné dvě země z kandidátů ze střední a východní Evropy. V roce 2001/2002 se připojila i Varšava a v roce 2007/2008 také Cluj. První ročník EMCI jako postgraduálního kurzu na Ústavu translatologie FF UK v Praze se konal v akademickém roce 1999/2000. Další ročníky zde byly otevřeny v letech 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2005/2006, 2007/2008, 2009/2010, 2011/2012, 2013/2014 a 2015/2016.

V akademickém roce 2016/2017 Ústav translatologie FF UK získal od MŠMT novou akreditaci svého navazujícího magisterského studijního oboru Tlumočnictví. V rámci této akreditace jsou také nově akreditovány dvě skupiny PVP, respektive dvě možné specializace. Jednou z nich je „Konferenční tlumočení pro institucionální trh a mezinárodní organizace – EMCI“. Každá ze specializací bude zpravidla otevírána jednou za dva roky.

Studenti 1. ročníku nMgr. oboru Tlumočnictví, kteří v akademickém roce 2018/2019 na ÚTRL studují angličtinu, francouzštinu, němčinu či španělštinu – v kombinaci s češtinou (tj. jazyky EU) se mohou nyní ucházet o možnost absolvovat v rámci svého 2. ročníku v akademickém roce 2019/2020 právě specializaci EMCI. Podrobné podmínky a konkrétní rozpis předmětů bude vyvěšen na Intranetu ÚTRL pod hlavičkou „EMCI – Euromasters“ u garanta specializace a vedoucí EMCI programu prof. PhDr. Ivany Čeňkové, CSc. Základním předpokladem pro zapsání do specializace je splnění všech atestací z povinných předmětů za 1. ročník a včasné složení zkoušek z KT II. a ST I. ve zkouškovém období v květnu/červnu 2019, a to na výborně, respektive velmi dobře, předložení motivačního dopisu s přihláškou garantce a explicitní doporučení od vyučujících konsekutivního a simultánního tlumočení. Studenti musí mít vysoký stupeň jazykové a kulturní kompetence v mateřském jazyce a příslušných cizích jazycích, tlumočnické vlohy, řečové, psychické i další nezbytné předpoklady pro tlumočení, všeobecný rozhled a orientaci v domácí, mezinárodní a především evropské politice a ekonomice.

Rámcový studijní plán

Výuka konsekutivního a simultánního tlumočení, tlumočení z listu a simultánního tlumočení s textem:

Řízená výuka konsekutivního a simultánního tlumočení bude probíhat ve vícejazyčných i homogenních skupinách s vyučujícími profesionálními tlumočníky a dle možností s rodilými mluvčími v rozsahu dalších 0/4 hodin týdně (nad rámec povinných předmětů) pro každý jazyk, dále tlumočení z listu II (0/1) a simultánní tlumočení s textem II (0/2). Kromě toho se budou pravidelně konat Simulované-mock konference (0/4) a vícejazyčné tlumočené videokonference s DG SCIC EK a DG LINC EP či partnerskými univerzitami (0/2).

Odborné tematické přednášky (v angličtině):

European Union decision making processes and powers (2/0 v ZS):

 • Mezinárodní a evropské organizace/instituce

 • Institucionální systém EU

 • Právo EU (primární a sekundární)

 • Vnitřní trh (4 svobody pohybu)

 • Společná zahraniční, bezpečnostní a obranná politika

 • Společná zemědělská politika

 • Regionální politika, strukturální fondy

 • Evropská měnová unie

 • Schengenský prostor, policejní a justiční spolupráce

 • Lisabonská smlouva a další významné smlouvy (Maastricht, Amsterdam, atd.)

 • Česká republika v EU (harmonizace jednotlivých resortů)

 • Kapitálový trh a bankovnictví

 • Organizovaný zločin a hospodářská kriminalita

 • Nelegální a legální migrace, status uprchlíků, azyl

 • Co víme o členských zemích EU

 • Ekologie

 • Doprava

 • Energetika

 • Zdravotnictví

 • Sociální a důchodová politika

 • Nezaměstnanost a politika zaměstnanosti, rovné příležitosti mužů a žen

Výuka tlumočení bude rovněž probíhat tematicky dle těchto uvedených okruhů.

Studenti musí v průběhu svého Mgr. studia navíc absolvovat předměty Základy ekonomie a práva, Mezinárodní vztahy, Konferenční teorii a praxi, Teorii tlumočení, Úvod do tlumočnického zápisu, Techniku mluveného projevu a mají možnost Odborné tlumočnické exkurze do institucí EU, kde si vyzkoušejí tlumočení v němých kabinách přímo na zasedáních EK či EP. Kromě toho mají možnost strávit 2 týdny na partnerských univerzitách a zapojit se tam do výuky tlumočení.

Nedílnou součástí specializace je i samostudium s hodnocením od spolužáků, vyučujících a tlumočníků – I coach tlumočení (elektronické databáze) I., II. a III.

Rozsah a charakter EMCI

Dva semestry (respektive celkem 4 semestry), 26 + 26 týdnů výuky – celkem cca 1 000 hodin, z toho minimálně 650 hodin přímá výuka (cca 370 hodin tlumočení při jedné jazykové kombinaci a téměř 2× tolik při dvou jazykových kombinacích, cca 130 hodin odborných přednášek a seminářů), 350 hodin je vyčleněno na samostudium (včetně vlastní přípravy a případného studijního pobytu na partnerských univerzitách). Studenti ÚTRL se mohou hlásit s těmi jazyky, které studují v NMgr. obor Tlumočnictví.

Minimální požadované jazykové kombinace: AB nebo ACC. (Přednostně by měla být zastoupena angličtina. Aby byli úspěšní absolventi modulu EMCI způsobilí pro akreditační zkoušky do EU institucí)

EMCI se v dané jazykové kombinaci bude realizovat, pokud se závazně přihlásí na stejnou jazykovou kombinaci minimálně 3 studenti ÚTRL (tj. angličtina-čeština: min. 3, francouzština-čeština: min. 3, němčina-čeština: min. 3, španělština: min. 3). Maximální počet pro jednu jazykovou kombinaci: 6 studentů.

V případě jednoho cizího jazyka musí být tento jazyk na úrovní B (aktivní cizí jazyk), tj. A–B.

A, B, C dle kategorizace Mezinárodní asociace konferenčních tlumočníků AIIC: A = aktivní jazyk na úrovni mateřštiny, B = aktivní jazyk, ze kterého i do kterého je schopen uchazeč vysoce kvalitně tlumočit, C = pasivní jazyk, ze kterého je schopen uchazeč tlumočit.

Vstupní zkoušky

Úspěšně absolvované přijímací zkoušky do 1. ročníku nMgr. studia na ÚTRL:

1) písemná část: překlad z/do jazyka A, B; z C do A, sumarizace textu, test na všeobecný rozhled a reálie EU a příslušné jazykové oblasti,

2) ústní část: vstupní pohovor, zaměřený na zjištění jazykové, komunikativní a kulturní kompetence a tlumočnických předpokladů: vystoupení uchazeče na zadané téma v jazyce B, konsekutivní tlumočení bez zápisu či se zápisem (cca 2,5–3 min.): reprodukce oralizovaného textu A/B, B/A, C/A, tlumočení z listu do A, zjišťování všeobecných aktuálních politicko-ekonomických znalostí a základních znalostí z Teorie tlumočení.

Závěrečné zkoušky

červen 2020

Zvládnutí všech typů konsekutivního a simultánního tlumočení v obou směrech (A/B, B/A, C/A) na profesionální úrovni před vícečlennou mezinárodní komisí (konsekutivní tlumočení minimálně 6–8 minut, simultánní tlumočení minimálně 12 minut), simultánní tlumočení s textem (min. 10 minut). Zkouška se koná před mezinárodní komisí, v níž budou zastoupeni představitelé Evropského parlamentu, Evropské komise, univerzit Konsorcia EMCI a akreditovaní konferenční tlumočníci. Tato zkouška nenahrazuje SZZK.

Osvědčení

Po absolvování kurzu a úspěšném složení závěrečné zkoušky studenti obdrží:

Euromasters in Conference Interpreting Certificate – vydává EMCI Konsorcium evropských univerzit. Certifikát otevírá absolventům možnosti tlumočnicky se prosadit i v celoevropském prostoru. Certifikát nenahrazuje magisterský diplom a uvádí jazykovou kombinaci absolventa.

Vedoucí kurzu

Prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.

e-mail: ivana.cenkova@ff.cuni.cz

 

Zájemci z řad ÚTRL studentů nechť kontaktují prof. Čeňkovou nebo Mgr. Klimeše ( lukas.klimes@ff.cuni.cz) do 15. 4. 2019 a uvedou svou jazykovou kombinaci. Informační schůzka se bude konat 8. 4. 2019 v 18:00 v učebně H206.

Závažné přihlášky spolu s motivačním dopisem a stručným elektronickým doporučením od vyučujících KT a ST studenti zašlou či odevzdají na sekretariátu ÚTRL nejpozději do 20. 6. 2019.

Úvod > Euromasters > O kurzu