PhDr. Vanda Obdržálková, Ph.D.

Kontakt

Ústav translatologie
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Hybernská 1036/3
110 00  Praha 1
místnost č. 108

E-mail: vanda.obdrzalkova@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 537

Konzultační hodiny: najdete zde

 

Kvalifikace / Education

 • 2005–2013: doktorské studium na FF UK (translatologie), Ph.D. / Ph.D. in Translation Studies, Charles University
 • 1998–2004: magisterské studium FF UK (překladatelství a tlumočnictví – španělština, angličtina), Mgr. / M.A. in Translation and Interpreting (Spanish, English), Charles University
 • 2022 – školení RWS Trados Studio
 • 2021 – pětidenní kurz pro překladatele právních textů se zaměřením na občanskoprávní, resp. obchodní terminologii pořádaný KST ČR® ve spolupráci s Justiční akademií
 • 2011: přípravný kurz pro uchazeče o jmenování soudním tlumočníkem / Preparatory course for court-appointed interpreters and translators
 • 2005–2006: kurz práva a právní angličtiny pro překladatele a tlumočníky, Juridikum PrF UK / Course of law and legal English for translators and interpreters, Faculty of Law, Charles University

Zaměstnání / Employment

 • Od roku 2011: Ústav translatologie FF UK, odborný asistent. Od roku 2017 tajemnice ústavu./ Since 2011: Institute of Translation Studies, Charles University, assistant professor. Since 2017 secretary of the Institute.
 • 2008–2011: Ústav translatologie FF UK – externí spolupráce / Institute of Translation Studies, Charles University – external teacher
 • 2004–2011: T-Mobile Czech Republic, specialista firemního překladu, poloviční úvazek/ Corporate Translation Specialist, part-time job
 • Od roku 2012: tlumočnice jmenovaná Ministerstvem spravedlnosti / Since 2012: court-appointed interpreter
 • Od roku 2000: překladatelka a tlumočnice na volné noze / Since 2000: freelance translator and interpreter
  • Tlumočení a překlady pro Ministerstvo kultury ČR (dlouhodobá spolupráce, angličtina/čeština)
  • Tlumočení pro neziskovou organizaci Na mysli(španělština/čeština)
  • Tlumočení a překlady pro orgány veřejné moci – řízení před soudy, Policií ČR, OAMP aj.
  • Překlady pro orgány veřejné moci
  • Překlady a korektury pro Fakultní nemocnici v Motole, Všeobecnou fakultní nemocnici, FF UK
  • Další překlady zejména v oblasti práva a medicíny pro překladatelské agentury a další klienty

Výuka / Teaching

 • Překlad neliterárních textů, odborný překlad, překlad pro mezinárodní instituce, překladatelská propedeutika, kontrastivní lexikologie a stylistika, translatologická analýza / technical translation, legal translation, translation for international institutions, introduction to translation theory and practice, contrastive lexicology and stylistics (Spanish and Czech), translation quality analysis

Výzkumné a rozvojové projekty / Grants and projects

 • Cooperatio Lingvistika (FF UK) (2022–2026)
 • UP-TRANS, CŽV v oblasti překladových technologií. (Národní plán obnovy, NPO; Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Recovery and Resilience Facility – RRF EU). Členka řešitelského týmu. (2022-2024)
 • PROGRES 4 Jazyk v proměnách času, místa, kultury (FF UK) (2017–2021)
 • GAČR 16-03037S Směr překladu: kvalitativní a sociologická hlediska (2016–2018; spolu s T. Dubědou a D. Mračkem) webové stránky projektu
 • Rozvojový projekt FF UK – Inovace předmětu Překlad pro mezinárodní instituce v pěti jazykových mutacích (angličtina/francouzština/němčina/ruština/španělština (2014)
 • členství ve výzkumné skupin Grupo de Investigación – TRALICOVA – Traducciones de Literatura Valenciana Contemporánea, Universidad de Alicante (2012–2014)

Členství v organizacích a radách / Affiliations and service

 • oborová rada doktorského studia Filologie/Translatologie (FF UK) / Ph.D. Board: Philology/Translation Studies
 • od r. 2014 – dosud: zahraniční garant meziuniverzitního doktorského studia Universidad de Valladolid – Universidad de Alicante, Španělsko
 • od r. 2021 – členka Komory soudních tlumočníků a překladatelů České republiky / Member of the Chamber of Sworn Interprestes and Translators of the Czech Republic
 • od r. 2022 – členka Akademického senátu FF UK / Member of the Academic Senate of the Faculty of Arts, Charles University
 • od r. 2022 –  členka Zahraniční komise FF UK / Member of the Foreign Affairs Committee of the Faculty of Arts, Charles University

Bibliografie / Publications

 • Duběda T., Obdržálková V. (2021) Stylistic competence in L2 translation: stylometry and error analysis. The Interpreter and Translator Trainer, vol. 15, s. 172-186. ISSN 1750-399X
 • Obdržálková V. (2020) Aktuální členění větné ve studentských překladech ze španělštiny do češtiny. In Vega Cernuda M., Hispanística y traductología: dos pasiones. Jana Králová in honorem. Madrid: OMMPRESS, 2020, s. 153-164. ISBN 0-000-00000-0
 • Obdržálková, V. (2019) Communicative and Textual Competence in Translations of Legal Texts from English into Czech: A Case Study. CLINA: An Interdisciplinary Journal of Translation, Interpreting and Intercultural Communication, vol. 2019, s. 99–119.
 • Obdržálková, V. (2018): Directionality in Translation: Qualitative Aspects of Translation From and into English as a Non-Mother Tongue, Sendebar 29, s. 35–57.
 • Duběda, T. – Obdržálková, V. (2018): Terminologická a textová kompetence v právním překladu: studie na francouzsko-českém materiálu. Studie z aplikované lingvistiky 2018/1, s. 73–91.
 • Obdržálková, V. (2018): Překlady v antologii Moderní anglická poezie In: Kalivodová, E. a Eliáš, P. (eds.). Jan Zábrana: básník, překladatel, čtenář. Praha: Univerzita Karlova, Karolinum.
 • Obdržálková, V. (2016): Translation as a decision-making process: an application of the model proposed by Jiří Levý to translation into a non-mother tongue. Mutatis Mutandis, vol. 9, s. 306–327, ISSN 2011-799X.
 • Obdržálková, V. (2015): Figuras de la Pasión del Senor de Gabriel Miró en la traducción checa. In Navarro Domínguez, F. (ed.), Azorín y Miró en Traducción. Alicante: Universidad de Alicante, s. 353–364. ISBN 978-84-9717-410-7.
 • Vavroušová P. – Obdržálková, V. – Márquez Bobadilla, M. (2014): Diccionario checo-espanol: trabajo intercultural. In Česko-španělský slovník pro interkulturní práci / Diccionario checo-espanol: trabajo intercultural. Praha: InBáze, o.s., ISBN 978-80-905759-6-7.
 • Obdržálková, V. (2013): El párrafo como unidad sintáctico-formal y temática de textos expositivo-argumentativos en checo y en español: Enfoque contrastivo y traductológico. Sendebar, 24, s. 127–150, ISSN 1130-5509.
 • Obdržálková, V. (2012): Lorenzo Hervás, Documentos de Trabajo de Lingüística Teórica y general, Número 20 (extraordinario), Universidad Carlos III, junio 2011, recenze uveřejněná v časopise Linguistica Pragensia, Vol. XXII/1/2012, Ústav pro jazyk český AVČR, s. 53–56, ISSN 0862-8432.
 • Obdržálková, V. (2009): El párrafo como unidad cognitiva de textos no literarios. In: Ulašin, B. a Vertanova, S. (eds.): Studia romanica bratislaviensia 8, Jornadas de Estudios Romanicos. Sección de hispanística. ACTAS. Tomo II: Lingüística, Bratislava, AnaPress, s. 175–186, ISBN 9788089137534.

Veřejná přednášková činnost, účast na konferencích (výběr) / Public appearances, talks and lectures, conferences (selection)

 • listopad 2023 – Kolokvium k 60. výročí založení oboru překladatelství a tlumočnictví – spoluorganizátorka, moderování panelové diskuse
 • říjen 2022 – Konference Evropské sítě vzdělávacích programů EMT a navazující kolokvium – spoluorganizátorka, vystoupení s příspěvkem
 • září 2019 – L2 Translation: Getting Out of the Grey Zone – spoluorganizátorka, vystoupení s příspěvkem

 

 

Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > PhDr. Vanda Obdržálková, Ph.D.