Podmínky účasti

Kurz je určen především pro tlumočníky, kteří již působí na trhu tlumočení jako doprovodní či komunitní či soudní tlumočníci a neprošli žádným profesionálním tlumočnickým školením či tlumočnickým vzděláním nebo kurzem pro tuto či jinou jazykovou kombinaci. Kurz je zaměřen na zdokonalování jejich dovedností.

  • rodný jazyk na úrovni C2 (tj. čeština nebo ukrajinština)
  • cizí jazyk (tj. čeština nebo ukrajinština minimálně úroveň B2+, nejlépe C1) – cizinci doloží formou certifikátu
  • minimální předchozí vzdělání: vysokoškolské vzdělání 1. cyklu (Bc.)

Kurz probíhá formou víkendov/ého/ých setkání.

Pro „zápis“ a evidenci studentů bude využíván SIS.

 

Minimální počet účastníků (8).

Maximální počet účastníků (14): je dán charakterem výuky v tlumočnické laboratoři (tlumočnické kabiny a stolové konferenční vybavení: sluchátka, mikrofony). Nutnost zajistit zpětnou vazbu na tlumočnický výkon dle přesně definovaných a stanovených kritérií přítomnými vyučujícími/konferenčními tlumočníky a odborníky z praxe tak, aby se všichni studenti mohli účastnit hodnocení a diskuse nad nejvhodnějšími tlumočnickými řešeními a použitými strategiemi.

Průběh:

Modulový kurz Konferenční tlumočení v jazykové kombinaci čeština-ukrajinština v celkovém rozsahu 75 vyučovacích hodin (25 hodin přímá kontaktní výuka, 25 hodin neřízené samostudium s přesně stanovenými cíli a poskytnutými podklady: nahrávkami v ukrajinštině a češtině (z digitálních repozitářů – tzv. pedagogické nahrávky různé úrovně náročnosti pro nácvik konsekutivního i simultánního tlumočení, tak A/V nahrávky autentických veřejně dostupných projevů v obou jazycích, s hodnotícími tabulkami, prezentacemi i dalšími relevantními podklady pro vlastní nácvik tlumočení, a 25 hodin přípravy na závěrečnou zkoušku /průběžný trénink konsekutivního a simultánního tlumočení s jasně definovanými kritérii pro hodnocení vlastního tlumočnického výkonu, prostudování odborné tlumočnické literatury, poskytnutých handoutů a prezentací) je zaměřený na rozšiřování kompetencí v oblasti konferenčního tlumočení (kabinové simultánní tlumočení a konsekutivní tlumočení se zápisem).

Aktivní zapojení do výuky všech účastníků je zcela zásadní: studenti tlumočí simultánně v tlumočnických kabinách, jejich výkony se nahrávají, a/nebo tlumočí konsekutivně od konferenčních stolků či poslouchají tlumočení svých kolegů a hodnotí jejich výkony (převedení smyslu, koherence a koheze, tlumočnické strategie, jazyková i prezentační stránka= oční kontakt s posluchači při konsekutivním tlumočení. V úvodní části kurzu (4 hodin přímé kontaktní výuky) jsou na programu prezentace lektorů o etice tlumočení, roli konferenčního tlumočníka, přípravě na tlumočnické akce, o psychohygieně, o tlumočnických strategiích a různých tlumočnických kontextech, v nichž se konferenční tlumočníci pohybují, jakož i o základech tlumočnického zápisu s jeho následným aktivním procvičováním všemi účastníky kurzu.

Výuka simultánního tlumočení či konsekutivního tlumočení se zápisem, jež se používá zejména při jednáních na vysoké politické a diplomatické úrovni, není v této jazykové kombinaci v celé České republice nikde dosud na žádné vysoké škole nabízena. Účastníci získají potřebné dovednosti a návyky a naučí se základní tlumočnické strategie, včetně tlumočnické notace, vyzkouší si zvládání vypjatých a náročných komunikačních situací, práci se stresem a pod tlakem a zdokonalí své jazykové, všeobecné, kulturní a areálové znalosti z dané oblasti.

Ústní závěrečná zkouška:

simultánní tlumočení z ukrajinštiny do češtiny a z češtiny do ukrajinštiny (cca 12 minut+12 minut) a konsekutivní tlumočení z ukrajinštiny do češtiny (cca 5-6 minut) a z češtiny do ukrajinštiny (cca 5-6 minut). Hodnotí se srozumitelnost, obsahová a jazyková správnost, zachování stylu řečníka, konzistentnost, plynulost a použití vhodných tlumočnických strategií. U konsekutivního tlumočení se rovněž hodnotí i délka samotného tlumočení: tlumočník musí být úspornější než vystoupení v originále, a přitom má převést všechny informace a dodržet návaznosti jednotlivých smyslových celků i idiolekt řečníka.

Závěrečné hodnocení probíhá za aktivní účasti, poslechu a hodnocení tlumočnických výkonů vždy třemi lektory/experty současně. Tito hodnotitelé jsou sami zkušení konferenční tlumočníci a jsou jednak rodilými mluvčími cílového a/nebo zdrojového jazyka či „čistými posluchači“ („pure client“). Hodnotitelé musí dospět ke konsensu. Ústní zkouška nebude klasifikována. Účastník bude hodnocen v kategoriích prospěl – neprospěl.