Podmínky účasti a doplňující informace

Kurz je definovaný jako podpůrný jazykový kurz ukrajinštiny pro konferenční tlumočení čeština-ukrajinština-čeština.

Definice účastníků

Kurz je určen pro účastníky se znalostí ukrajinštiny minimálně na úrovni B2 ─ C1, zejména pro Čechy ovládající ukrajinštinu a Ukrajince, již se v České republice narodili nebo zde žijí dlouhou dobu a dobře ovládají češtinu. Předpokládá se, že účastníci kurzu velmi dobře ovládají ukrajinskou gramatiku, aktivně používají ukrajinštinu a mají dobrou zkušenost s tlumočením a překladem.

Cíl kurzu

Kurz je zaměřen na rozšiřování a zdokonalení jazykových, kulturních a areálových znalostí spojených s Ukrajinou a ukrajinštinou, což je důležitou součástí přípravy konferenčního tlumočníka pro kombinaci čeština-ukrajinština-čeština. Velký důraz je také kladen na rozvoj odborné slovní zásoby, stylistických poznatků a dovedností nutných pro správné používání jazykových prostředků v procesu tlumočení.

Struktura a obsah kurzu

Celkový rozsah kurzu je 15 hodin přímé výuky spojené s následujícími tématy:

  1. Migrace a integrace (migrační politika, legislativa, instituce a jejich funkce).
  2. Politický a správní systém (struktura státní moci, administrativní a územní dělení).
  3. Ekonomika a mezinárodní obchod, česko-ukrajinské obchodní vztahy.
  4. Podnikání (regulační orgány, typy podniků).
  5. Politika zaměstnanosti (legislativa, regulační orgány).
  6. Systém vzdělávání a školství.
  7. Zdravotnický systém.
  8. Ekologie a životní prostředí (ekologická politika, ekoturistika).

 

Kurz je koncipován tak, že studium každého tématu bude obsahovat informace o reáliích, lingvoreáliích, kulturním pozadí spojeném s probraným tématem, a to na začátku rozboru tématu formou prezentace a komentářů vyučujícího. Poté bude následovat terminologický  brainstorming a rozbor složitých případů použití potřebných termínů a frází. Dále budou sledována různá jazyková a překladová cvičení doprovázená dodatečnou informací k určitým fonetickým, gramatickým, lexikálním a stylistickým jevům. Jelikož se předpokládá, že účastníci kurzu už ovládají gramatiku ukrajinštiny, nejedná se o systematický praktický jazykový kurz, ale o namátkové prohloubení a procvičování případných složitých jazykových jevů na příkladech spojených s konkrétním tématem hodiny.

Účastníci kurzu ke každé hodině obdrží 15 lekcí pro samostudium. Domácí úkoly pro samostudium budou spojené s tématem a jevy probíranými na hodině a zaměří se na opakování a upevnění nabytých znalostí a dovedností. Materiály pro samostudium budou připravené ve formátu A/V nahrávek autentických textů, přidružených tištěných autentických textů a cvičení nebo samostatných cvičení. Úkoly a zadání budou obsahovat klíč.