Mgr. Věra Kloudová, Ph.D.

 

Kontakt

Ústav translatologie
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Hybernská 1036/3
110 00  Praha 1
místnost č. 107

E-mail: vera.kloudova@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 535

Konzultační hodiny: najdete zde

 

Vzdělání

 • 2007–2010: doktorské studium (Ph.D.), Filozofická fakulta Karlovy Univerzity v Praze, Ústav germánských studií, obor studia: germánské jazyky a literatury
 • 2001–2007: magisterské studium (Mgr.), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Ústav české literatury a komparatistiky, Ústav germánských studií, obory studia: český jazyk a literatura – německý jazyk a literatura

Zahraniční působení (od roku 2019, výběr)

 • průběžně: účast na mezinárodních konferencích s příspěvkem, zejména z oboru aplikované lingvistiky
 • 2022 a 2019: organizace mezinárodního překladatelského workshopu (Pražsko-lipský překladatelský workshop Hledáme jádro pudla) v Lipsku, 5. až 9. 11. 2019, a v Praze, 1. až 4. 11. 2022 (společně s ÚTRL FF UK a Universität Leipzig)
 • 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018: výukový a výzkumný pobyt na Universität Leipzig (v roce 2020 v online podobě)

Dosažená praxe (ve výběru)

 • 2020 – dosud: Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav formální a aplikované lingvistiky (vědecká pracovnice): https://ufal.mff.cuni.cz/vera-kloudova
 • 2010 – dosud: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav translatologie, odborná asistentka (výzkumná, pedagogická, lexikografická a organizační činnost); výuka lingvisticky a překladatelsky zaměřených předmětů
 • 2019 – dosud: Oddělení současné lexikologie a lexikografie, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., spolupráce na tvorbě Akademického slovníku současné češtiny
 • 2019 – dosud: výuka v překladatelském kurzu pro veřejnost (překlad mezi češtinou a němčinou), Státní jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy
 • 2019–2020: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, vyučující německého jazyka
 • 2009–2010: Pedagogická fakulta Karlovy Univerzity v Praze, Katedra germanistiky, odborná asistentka

 Překladatelská a redaktorská činnost (na volné noze):

 • 2003 – dosud: překlady a redakce neliterárních textů (historie, jazykověda, literární věda, divadlo, církevní problematika, strojírenství, matematická logika, sociální práce apod.) i literárních textů, DE-CS, EN-CS, CS-DE, EN-DE, včetně knižních překladů

Knižní překlady z němčiny a dalších jazyků do češtiny (od roku 2019, pouze ve výběru)

 • 2024: CSONTOSOVÁ, Zuzana: Tomáš a kouzelný medvěd. Nakladatelství Pasparta.
 • 2023: GEISLER, Dagmar: Jak vyzrát na stres. Nakladatelství Pasparta.
 • 2023: HELDT, Dora: Tři ženy u jezera. Nakladatelství Alpress.
 • 2023: MAYER, Gina: Zaříkávačka koní. Velký sen. Nakladatelství Alpress.
 • 2023: ISERMANN, Renée: Obličejová jóga. Rady a cvičení, jak si udržet svěží a krásnou tvář. Nakladatelství Alpress.
 • 2023: SZILLAT, Antje: Kamarádky od koní. Nová hvězda v sedle. Nakladatelství Alpress.
 • 2023: ADAMS, Marie: Dům nového života. Nakladatelství Alpress.
 • 2022: ANOUR, René: Vídeňská krev. Nakladatelství Alpress.
 • 2022: KLEESPIES, Wolfgang – RIEMANN, Fritz: Umění stárnout. Jak dosáhnout zralosti a získat svobodu. Nakladatelství Pasparta.
 • 2022: DIEPMANN, Rita: Já a moje pocity. Příběhy a aktivity pro práci s emocemi. Nakladatelství Pasparta.
 • 2022: GULDEN, Elke – SCHEER, Bettina: Cvičení pro zdravá záda: 30 obrázkových karet pro děti. Zábavné cviky pro silná a zdravá záda. Nakladatelství Pasparta.
 • 2021: GRUBERT, Angelika: Lumpajda a Lupínek. Příběhy pro povzbuzení a posílení zdravého sebevědomí. Nakladatelství Pasparta.
 • 2020: PRETIS, Manfred: Raná péče a včasná pomoc. Příručka pro praxi. Nakladatelství Pasparta.
 • 2019: PARKER, Stephen: Bertolt Brecht. Akademie múzických umění. Přeložili Kateřina Klabanová, Věra Kloudová a Ladislav Köppl. (Překlad vybraných básní B. Brechta)

 Vedení překladatelských projektů (včetně redaktorské činnosti)

 • 2019 – Překlad knihy Berthy von Suttner Die Waffen nieder! z němčiny do češtiny (česky vyšlo pod názvem Složte zbraně!, Prosvěta 2019) (studentský překladatelský projekt, koordinace překladatelských prací a redakce textu, společně s P. Mračkovou Vavroušovou z ÚTRL FF UK)
 • 2016 – Překlad pro Českou televizi: pořad pro děti Bílá paní na hlídání z češtiny do němčiny (studentský překladatelský projekt, audiovizuální dílo, společně s Ch. Heinzem z Univerzity Lipsko)

 Zahraniční stáže a organizace zahraničních konferencí

 • 2019: organizace mezinárodního překladatelského workshopu (Pražsko-lipský překladatelský workshop Hledáme jádro pudla) v Lipsku, 5. až 9. 11. 2019 (společně s ÚTRL FF UK a Universität Leipzig)
 • 2019, 2018: výukový a výzkumný pobyt na Universität Leipzig
 • 2009: v rámci doktorského studia stipendium DAAD: Universität Mannheim, Das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS) in Mannheim
 • 2006: semestrální pobyt na Universität Regensburg

Účast na konferencích (za rok 2019)

 • Pražsko-lipský překladatelský workshop Hledáme jádro pudla v Lipsku, 5. až 9. 11. 2019, příspěvek Literarische Texte und ihre Übersetzung als Materialbasis für kontrastive Sprachforschung
 • Translation and Interpreting Forum Olomouc 2019, příspěvek Project-based instruction in the translation classroom: translating Bertha von Suttner’s Die Waffen nieder!, společně s P. Mračkovou Vavroušovou

Publikační činnost

Monografie včetně zahraničních, kolektivní publikace:

 • KLOUDOVÁ, Věra – ŠEMELÍK, Martin – RACOCHOVÁ, Alžběta – KOPTÍK, Tomáš et al. (2020): Spielräume der modernen linguistischen Forschung. Praha, Karolinum.
 • ŠEMELÍK, Martin – KLOUDOVÁ, Věra et al. (2020): Deutsche Grammatik. Eine Text- und Aufgabensammlung für Fortgeschrittene. Praha: Karolinum.
 • ŠEMELÍK, Martin – KLOUDOVÁ, Věra et al. (2019): Deutsche Grammatik. Ein Übungsbuch für Fortgeschrittene. Praha: Karolinum.
 • ŠIMEČKOVÁ, Alena – ŠEMELÍK, Martin et al. (2017): (Neue) Bibliographie zum deutsch-tschechischen Sprachvergleich. Praha: Karolinum.
 • KLOUDOVÁ, Věra (2015): Synonymie und Antonymie. Literaturhinweise zur Linguistik. Heidelberg: Winter.
 • MARKOVÁ, Věra (2012): Synonyme unter dem Mikroskop: Eine korpuslinguistische Studie. (CLIP 2). Tübingen: Narr.

Články v časopisech a příspěvky ve sbornících:

 • KLOUDOVÁ, Věra – MRAČEK, DAVID – BOJAR, Ondřej – POPEL, Martin (2023): Možnosti a meze tvorby tzv. optimálních referenčních překladů: po stopách „překladatelštiny“ v profesionálních překladech zpravodajských textů / Possibilities and limitations of optimal reference translations: Exploring ‘translationese’ in professional translations of newspaper articles. In: Slovo a slovesnost 84 (2), s. 122–156.
 • ŠEMELÍK, Martin – KLOUDOVÁ, Věra (2023): Ge-… und Ge-…-e unter dem Mikroskop. Eine korpuslinguistische Betrachtung. In: Czajkowski, Luise – Poethe, Hannelore – Seiffert, Anja (eds.): Wörter und Phraseme. Theoretische und praktische Exkurse (Festschrift anlässlich des 80. Geburtstags von Irmhild Barz). Leipzig: Universität Leipzig, s. 102–123, online.
 • KLOUDOVÁ, Věra (2023): Bombastický. In: Ročenka Kruhu moderních filologů, Praha, s. 34–40.
 • ANASTASOPOULOS, Antonios et al. (2022): Findings of the IWSLT 2022 Evaluation Campaign. In: Proceedings of the 19th International Conference on Spoken Language Translation (IWSLT 2022), Dublin, Ireland (in-person and online). Association for Computational Linguistics, s. 98–157
 • KLOUDOVÁ, Věra – BOJAR, Ondřej – POPEL, Martin (2021): Detecting Post-edited References and Their Effect on Human Evaluation. In: Proceedings of the Workshop on Human Evaluation of NLP Systems (HumEval). Stroudsburg, USA: Association for Computational Linguistics, s. 114–119.
 • KLOUDOVÁ, Věra – ŠEMELÍK, Martin – Hejhalová, Věra (2020): Jedes Wort ist halt anders! Doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D., zum 65. Geburtstag. In: Kloudová V., Šemelík M., Racochová A., Koptík T. et al.: Spielräume der modernen linguistischen Forschung. Praha, Karolinum, s. 11–15.
 • KLOUDOVÁ, Věra – MRAČKOVÁ VAVROUŠOVÁ, Petra (2020): Překladatelský projekt „Bertha von Suttner: Die Waffen nieder!“. In: Mračková vavroušová P., Kloudová V., Šemelík M. (eds.): Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2020, s. 39–52.
 • MRAČKOVÁ VAVROUŠOVÁ, Petra – KLOUDOVÁ, Věra – ŠEMELÍK, Martin (eds., 2020): Editorská poznámka. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2020, s. 7–8.
 • ŠEMELÍK, Martin – KLOUDOVÁ, Věra – KOPTÍK, Tomáš (2017): K novým možnostem zprostředkování slovní zásoby ve výuce němčiny jakožto cizího jazyka, Cizí jazyky 60, s. 5–18.
 • VACHKOVÁ, Marie – ŠEMELÍK, Martin – KLOUDOVÁ Věra (2014): K výzkumu slovotvorné antonymie na základě Kookurenční databanky CCDB. In: Radost z jazyků. Sborník příspěvků k 75. narozeninám prof. Františka Čermáka. Praha: Ústav Českého národního korpusu / Nakladatelství Lidové noviny, s. 74–88.
 • ŠEMELÍK, Martin – VACHKOVÁ, Marie – KLOUDOVÁ, Věra (2013): Zur Erforschung und lexikographischen Erfassung der substantivierten Infinitive auf der Grundlage neuer korpusanalytischer Methoden, Aussiger Beiträge 7, s. 191–209.
 • KLOUDOVÁ Věra – ŠEMELÍK, Martin (2013): Kookurenční databanka CCDB jako nástroj kontrastivní analýzy a překladu z češtiny do němčiny, Časopis pro moderní filologii 1/95, s. 35–47.
 • MARKOVÁ, Věra – VACHKOVÁ, Marie (2011): Zu korpuslinguistischen Voraussetzungen der Ermittlung von lexikalischen Beziehungen und deren mögliche Umsetzung im deutsch-tschechischen Sprachvergleich. In: Peloušková, Hana – Káňa, Tomáš (ed.): Deutsch und Tschechisch im Vergleich. Korpusbasierte linguistische Studien II. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, s. 7–14.
 • MARKOVÁ, Věra (2011): Beiträge zur Ermittlung der Beziehungen zwischen semantisch nahen Adjektiven. In: Sammelband aus der internationalen Konferenz Die Stellung der Germanistik in der Tschechischen Republik nach der Bologna-Reform, Prag 16.–17. 9. 2010, s. 59–72.
 • MARKOVÁ, Věra (2011): Zur neuen Bestimmung von synonymischen Reihen mit Hilfe der korpuslinguistischen Tools (Self-Organizing Maps, Contrasting Near-Synonyms). In: Germanistica Pragensia XXII/2, Praha FF UK, s. 59–66.
 • ŠEMELÍK, Martin – VACHKOVÁ Marie – MARKOVÁ, Věra (2011): Parallelkorpora in universitärer Lehre und Forschung. Erste Erfahrungen mit dem deutsch-tschechischen InterCorp, Zeitschrift für Mitteleuropäische Germanistik, Nr. 2, Jg. 1, s. 131–149.
 • VACHKOVÁ, Marie – ŠEMELÍK, Martin – MARKOVÁ, Věra (2011): InterCorp-Based Contrastive Linguistics in Lexicography, Research and Classroom. In: František Čermák (ed.): Korpusová lingvistika Praha 2011 – InterCorp (Bd. 1). Praha: Nakladatelství Lidové noviny / Ústav Českého národního korpusu, s. 73–89.
 • ČONOSOVÁ, Edita – MARKOVÁ, Věra – ŠEMELÍK, Martin (2010): Substantiva ve Velkém německo-českém akademickém slovníku a nové korpusové nástroje. In: Ročenka Kruhu moderních filologů 2010, s. 131–144.
 • MARKOVÁ, Věra (2010): Zur Ermittlung der lexikalischen Beziehungen zwischen semantisch nahen Adjektiven, ÚGS FF UK (dizertační práce).
 • VACHKOVÁ, Marie – MARKOVÁ, Věra – BELICA, Cyril (2008): Korpusbasierte Wortschatzarbeit im Rahmen des fortgeschrittenen Germanistikunterrichts. In: Zielsprache Deutsch, 3, s. 20–35.

Editorská a redakční činnost (ve výběru):

 • ŠEMELÍK, Martin – KLOUDOVÁ, Věra – VACHKOVÁ, Marie (ed., 2017): Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Germanistica Pragensia XXIV. Themenheft Lexikographie. Karls-Universität Prag: Karolinum Verlag.

Recenze:

 • KLOUDOVÁ, Věra (2019): Jana Hoffmannová, Jiří Homoláč, Kamila Mrázková (eds.): Syntax mluvené češtiny. Praha, Academia 2019. In: Jazykovědné aktuality, odevzdáno k recenznímu řízení.
 • MARKOVÁ, Věra (2009): Marie Vachková (ed.): Beiträge zur bilingualen Lexikographie. In: Jazykovědné aktuality, 1, 2, s. 65–67.

Nekrolog:

 • ŠEMELÍK, Martin – VACHKOVÁ, Marie – KLOUDOVÁ, Věra (2019): Zemřel PhDr. Jiří Doležal. In: Jazykovědné aktuality, 1, 2, s. 49–52.

Popularizační činnost:

 • KLOUDOVÁ Věra (v tisku, vyjde 2024): Jezdí ještě teta Irma? – Ve zdravém těle zdravý duch aneb O životním stylu podruhé – Knížka v proměnách času – Mluva a život na sockách ad. In: LIŠKOVÁ, Michaela – ŠEMELÍK, Martin (eds.): Slova a jejich příběhy #neologismus #archaismus. Praha: Academia.
 • ŠEMELÍK, Martin – VACHKOVÁ, Marie – KLOUDOVÁ, Věra (2019): Povídání o synonymech. In: M. Lišková – M. Šemelík (eds.), Jak se píší slovníky aneb Lexikografie pro každého. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 121–133. ISBN 978-80-7422-718-9.
 • jazykové sloupky pro časopis Vesmír, pro rubriku Slovo Pátku Lidových novin

Granty: členka řešitelského týmu

 • od 2023: EdUKate: Promoting Digital Education of Foreign-Language Children through Machine Translation (MFF UK, PI Lucie Poláková)
 • od 2022: Cooperatio – Lingvistika (FF UK, PI Petr Čermák)
 • 2020–2023: Neuronové reprezentace v multimodálním a mnohojazyčném modelování / Neural Representations in Multi-modal and Multi-lingual Modelling (MFF UK, PI Ondřej Bojar)
 • 2020: CzeDLex: Lexicon of Czech Discourse Connectives (MFF UK, PI Jiří Mírovský)
 • 2017–2019: Jazyk v proměnách času, místa, kultury. (Progres č. 4, Univerzita Karlova, hlavní řešitel: doc. Petr Čermák, Ph.D.)
 • 2015: GRAM-LINE. Online cvičebnice německé gramatiky pro pokročilé (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, č. FF 15 TO1 029, hlavní řešitel: Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.)
 • 2012: Německo-česká lexikální databáze: Adjektiva online (Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze, č. 566912, hlavní řešitel: Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.)
 • 2011: (Nová) Bibliografie k německo-českému lingvistickému srovnání 2.0 (v rámci projektového účelového stipendia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, hlavní řešitel: Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.)
 • 2010: Materiálová studie k aktuálnímu stavu německo-českého jazykového srovnání (v rámci projektu Problém času v humanitních a sociálních vědách: projekt řešený na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze pod číslem 261107 a financovaný z prostředků tzv. specifického vysokoškolského výzkumu, hlavní řešitel: Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.)
 • 2009–2011: Velký německo-český akademický slovník (GA ČR 405/09/1280, hlavní řešitelka – doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.)
 • 2006–2008: Velký německo-český akademický slovník (GA ČR 405/06/585, hlavní řešitelka – doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.)
 • 2003–2005: Velký německo-český akademický slovník (GA ČR 405/03/1452, hlavní řešitelka – doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.)

Sloupky v časopise Vesmír a magazínu Pátek Lidových novin

 • KLOUDOVÁ, Věra (2020). Navnímat. Pátek Lidových novin, 10. 1. 2020, s. 5.
 • KLOUDOVÁ, Věra (2020). Ledňáček. Pátek Lidových novin, 24. 1. 2020, s. 5. (Vyšlo chybně pod jménem Michaela Lišková.)
 • KLOUDOVÁ, Věra (2020). Kombo. Pátek Lidových novin, 14. 2. 2020, s. 5.
 • KLOUDOVÁ, Věra (2020). Zkusme zavnímat své tělo aneb Jak si dobře zarelaxovat. Vesmír, roč. 99, č. 3, s. 184.
 • KLOUDOVÁ, Věra (2020). Zoufalka. Pátek Lidových novin, 6. 3. 2020, s. 5.
 • KLOUDOVÁ, Věra (2020). Bombit. Pátek Lidových novin, 13. 3. 2020, s. 5.
 • KLOUDOVÁ, Věra (2020). Koronáč. Pátek Lidových novin, 3. 4. 2020, s. 5.
 • KLOUDOVÁ, Věra (2020). Dvojí život zkratek. Vesmír, roč. 99, č. 12, s. 736.

 

Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Mgr. Věra Kloudová, Ph.D.