Mgr. Věra Kloudová, Ph.D.

 

Kontakt

Ústav translatologie
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Hybernská 1036/3
110 00  Praha 1
místnost č. 107

E-mail: vera.kloudova@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 535

Konzultační hodiny: najdete zde

 

Vzdělání

 • 2007–2010: doktorské studium (Ph.D.), Filozofická fakulta Karlovy Univerzity v Praze, Ústav germánských studií, obor studia: germánské jazyky a literatury
 • 2001–2007: magisterské studium (Mgr.), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Ústav české literatury a komparatistiky, Ústav germánských studií, obory studia: český jazyk a literatura – německý jazyk a literatura

Dosažená praxe (ve výběru)

 • 2010 – dosud: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav translatologie, odborná asistentka (výzkumná, pedagogická, lexikografická a organizační činnost); výuka lingvisticky a překladatelsky zaměřených předmětů
 • 2019 – dosud: Oddělení současné lexikologie a lexikografie, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., spolupráce na tvorbě Akademického slovníku současné češtiny
 • 2019 – dosud: výuka v překladatelském kurzu pro veřejnost (překlad mezi češtinou a němčinou), Státní jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy
 • 2009–2010: Pedagogická fakulta Karlovy Univerzity v Praze, Katedra germanistiky, odborná asistentka
 • 2003 – dosud: pedagogická, překladatelská a korektorská činnost, na volné noze

 Překladatelská a redaktorská činnost (na volné noze):

 • 2003 – dosud: překlady a redakce neliterárních textů (historie, jazykověda, literární věda, divadlo, církevní problematika, strojírenství, matematická logika, sociální práce apod.) i literárních textů, DE-CS, EN-CS, CS-DE, EN-DE, včetně knižních překladů

 Vedení překladatelských projektů (včetně redaktorské činnosti)

 • 2019 – Překlad knihy Berthy von Suttner Die Waffen nieder! z němčiny do češtiny (česky vyšlo pod názvem Složte zbraně!, Prosvěta 2019) (studentský překladatelský projekt, koordinace překladatelských prací a redakce textu, společně s P. Mračkovou Vavroušovou z ÚTRL FF UK)
 • 2016 – Překlad pro Českou televizi: pořad pro děti Bílá paní na hlídání z češtiny do němčiny (studentský překladatelský projekt, audiovizuální dílo, společně s Ch. Heinzem z Univerzity Lipsko)

 Zahraniční stáže a organizace zahraničních konferencí

 • 2019: organizace mezinárodního překladatelského workshopu (Pražsko-lipský překladatelský workshop Hledáme jádro pudla) v Lipsku, 5. až 9. 11. 2019 (společně s ÚTRL FF UK a Universität Leipzig)
 • 2019, 2018: výukový a výzkumný pobyt na Universität Leipzig
 • 2009: v rámci doktorského studia stipendium DAAD: Universität Mannheim, Das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS) in Mannheim
 • 2006: semestrální pobyt na Universität Regensburg

Účast na konferencích (za rok 2019)

 • Pražsko-lipský překladatelský workshop Hledáme jádro pudla v Lipsku, 5. až 9. 11. 2019, příspěvek Literarische Texte und ihre Übersetzung als Materialbasis für kontrastive Sprachforschung
 • Translation and Interpreting Forum Olomouc 2019, příspěvek Project-based instruction in the translation classroom: translating Bertha von Suttner’s Die Waffen nieder!, společně s P. Mračkovou Vavroušovou

Publikační činnost

Monografie včetně zahraničních, kolektivní publikace:

 • ŠEMELÍK, Martin – KLOUDOVÁ, Věra et al. (2020): Deutsche Grammatik. Eine Text- und Aufgabensammlung für Fortgeschrittene. Praha: Karolinum.
 • ŠEMELÍK, Martin – KLOUDOVÁ, Věra et al. (2019): Deutsche Grammatik. Ein Übungsbuch für Fortgeschrittene. Praha: Karolinum.
 • ŠIMEČKOVÁ, Alena – ŠEMELÍK, Martin et al. (2017): (Neue) Bibliographie zum deutsch-tschechischen Sprachvergleich. Praha: Karolinum.
 • KLOUDOVÁ, Věra (2015): Synonymie und Antonymie. Literaturhinweise zur Linguistik. Heidelberg: Winter.
 • MARKOVÁ, Věra (2012): Synonyme unter dem Mikroskop: Eine korpuslinguistische Studie. (CLIP 2). Tübingen: Narr.

Články v časopisech a příspěvky ve sbornících:

 • ŠEMELÍK, Martin – KLOUDOVÁ, Věra – KOPTÍK, Tomáš (2017): K novým možnostem zprostředkování slovní zásoby ve výuce němčiny jakožto cizího jazyka, Cizí jazyky 60, s. 5–18.
 • VACHKOVÁ, Marie – ŠEMELÍK, Martin – KLOUDOVÁ Věra (2014): K výzkumu slovotvorné antonymie na základě Kookurenční databanky CCDB. In: Radost z jazyků. Sborník příspěvků k 75. narozeninám prof. Františka Čermáka. Praha: Ústav Českého národního korpusu / Nakladatelství Lidové noviny, s. 74–88.
 • ŠEMELÍK, Martin – VACHKOVÁ, Marie – KLOUDOVÁ, Věra (2013): Zur Erforschung und lexikographischen Erfassung der substantivierten Infinitive auf der Grundlage neuer korpusanalytischer Methoden, Aussiger Beiträge 7, s. 191–209.
 • KLOUDOVÁ Věra – ŠEMELÍK, Martin (2013): Kookurenční databanka CCDB jako nástroj kontrastivní analýzy a překladu z češtiny do němčiny, Časopis pro moderní filologii 1/95, s. 35–47.
 • MARKOVÁ, Věra – VACHKOVÁ, Marie (2011): Zu korpuslinguistischen Voraussetzungen der Ermittlung von lexikalischen Beziehungen und deren mögliche Umsetzung im deutsch-tschechischen Sprachvergleich. In: Peloušková, Hana – Káňa, Tomáš (ed.): Deutsch und Tschechisch im Vergleich. Korpusbasierte linguistische Studien II. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, s. 7–14.
 • MARKOVÁ, Věra (2011): Beiträge zur Ermittlung der Beziehungen zwischen semantisch nahen Adjektiven. In: Sammelband aus der internationalen Konferenz Die Stellung der Germanistik in der Tschechischen Republik nach der Bologna-Reform, Prag 16.–17. 9. 2010, s. 59–72.
 • MARKOVÁ, Věra (2011): Zur neuen Bestimmung von synonymischen Reihen mit Hilfe der korpuslinguistischen Tools (Self-Organizing Maps, Contrasting Near-Synonyms). In: Germanistica Pragensia XXII/2, Praha FF UK, s. 59–66.
 • ŠEMELÍK, Martin – VACHKOVÁ Marie – MARKOVÁ, Věra (2011): Parallelkorpora in universitärer Lehre und Forschung. Erste Erfahrungen mit dem deutsch-tschechischen InterCorp, Zeitschrift für Mitteleuropäische Germanistik, Nr. 2, Jg. 1, s. 131–149.
 • VACHKOVÁ, Marie – ŠEMELÍK, Martin – MARKOVÁ, Věra (2011): InterCorp-Based Contrastive Linguistics in Lexicography, Research and Classroom. In: František Čermák (ed.): Korpusová lingvistika Praha 2011 – InterCorp (Bd. 1). Praha: Nakladatelství Lidové noviny / Ústav Českého národního korpusu, s. 73–89.
 • ČONOSOVÁ, Edita – MARKOVÁ, Věra – ŠEMELÍK, Martin (2010): Substantiva ve Velkém německo-českém akademickém slovníku a nové korpusové nástroje. In: Ročenka Kruhu moderních filologů 2010, s. 131–144.
 • MARKOVÁ, Věra (2010): Zur Ermittlung der lexikalischen Beziehungen zwischen semantisch nahen Adjektiven, ÚGS FF UK (dizertační práce).
 • VACHKOVÁ, Marie – MARKOVÁ, Věra – BELICA, Cyril (2008): Korpusbasierte Wortschatzarbeit im Rahmen des fortgeschrittenen Germanistikunterrichts. In: Zielsprache Deutsch, 3, s. 20–35.

Editorská a redakční činnost (ve výběru):

 • ŠEMELÍK, Martin – KLOUDOVÁ, Věra – VACHKOVÁ, Marie (ed., 2017): Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Germanistica Pragensia XXIV. Themenheft Lexikographie. Karls-Universität Prag: Karolinum Verlag.

Recenze:

 • KLOUDOVÁ, Věra (2019): Jana Hoffmannová, Jiří Homoláč, Kamila Mrázková (eds.): Syntax mluvené češtiny. Praha, Academia 2019. In: Jazykovědné aktuality, odevzdáno k recenznímu řízení.
 • MARKOVÁ, Věra (2009): Marie Vachková (ed.): Beiträge zur bilingualen Lexikographie. In: Jazykovědné aktuality, 1, 2, s. 65–67.

Nekrolog:

 • ŠEMELÍK, Martin – VACHKOVÁ, Marie – KLOUDOVÁ, Věra (2019): Zemřel PhDr. Jiří Doležal. In: Jazykovědné aktuality, 1, 2, s. 49–52.

Popularizační činnost:

 • ŠEMELÍK, Martin – VACHKOVÁ, Marie – KLOUDOVÁ, Věra (2019): Povídání o synonymech. In: M. Lišková – M. Šemelík (eds.), Jak se píší slovníky aneb Lexikografie pro každého. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 121–133. ISBN 978-80-7422-718-9.
 • jazykové sloupky pro časopis Vesmír, pro rubriku Slovo Pátku Lidových novin

Granty: členka řešitelského týmu

 • 2017–2019: Jazyk v proměnách času, místa, kultury. (Progres č. 4, Univerzita Karlova, hlavní řešitel: doc. Petr Čermák, Ph.D.)
 • 2015: GRAM-LINE. Online cvičebnice německé gramatiky pro pokročilé (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, č. FF 15 TO1 029, hlavní řešitel: Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.)
 • 2012: Německo-česká lexikální databáze: Adjektiva online (Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze, č. 566912, hlavní řešitel: Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.)
 • 2011: (Nová) Bibliografie k německo-českému lingvistickému srovnání 2.0 (v rámci projektového účelového stipendia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, hlavní řešitel: Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.)
 • 2010: Materiálová studie k aktuálnímu stavu německo-českého jazykového srovnání (v rámci projektu Problém času v humanitních a sociálních vědách: projekt řešený na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze pod číslem 261107 a financovaný z prostředků tzv. specifického vysokoškolského výzkumu, hlavní řešitel: Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.)
 • 2009–2011: Velký německo-český akademický slovník (GA ČR 405/09/1280, hlavní řešitelka – doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.)
 • 2006–2008: Velký německo-český akademický slovník (GA ČR 405/06/585, hlavní řešitelka – doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.)
 • 2003–2005: Velký německo-český akademický slovník (GA ČR 405/03/1452, hlavní řešitelka – doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.)

 

Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Mgr. Věra Kloudová, Ph.D.