Vyhlášení vítězů soutěže SOUND pro rok 2022

Dne 9. dubna byly oznámeny výsledky již třetího ročníku soutěže Jednoty tlumočníků a překladatelů (JTP) o nejlepší diplomovou/bakalářskou práci v oboru translatologie (název soutěže má zkratku SOUND). Mezi přihlášenými diplomovými pracemi z ČR i ze Slovenska početně převažovaly práce obhájené na ÚTRL (osm diplomových prací z 23). Většinu bakalářských prací pak tvořily práce obhájené na slovenských univerzitách (devět bakalářských prací z 16), za ÚTRL byly přihlášeny dvě. Bakalářské i diplomové práce byly nejčastěji psány v češtině (15) či slovenštině (12). Pravidla soutěže ale umožňují i přihlášení práce v jiném jazyce – v soutěži se tak objevily i čtyři bakalářské práce a sedm diplomových prací v angličtině. Jedna bakalářská práce byla zpracovaná v němčině.

V kategorii bakalářských prací zvítězila absolventka Katedry anglistiky a amerikanistiky FF Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Bc. Lucia Rončíková, s prací Interpreting in the Refugee Context – A Mouthpiece of European Union´s Management of the „Refugee Crisis”?, kterou vedl doc. PhDr. Martin Djovčoš, PhD. Vítězem v kategorii magisterských prací se pak stal absolvent Katedry anglistiky a amerikanistiky FF Univerzity Palackého v Olomouci, Mgr. Martin Zeidler, s prací Role souborů s komentáři v procesu institucionálního překladu: případová studie ECB, kterou vedl Mgr. et Mgr. Ondřej Klabal, Ph.D.

Porota, složená z akademiků z pěti na překlad a tlumočení orientovaných vysokoškolských pracovišť z ČR a SR, ocenila zejména inovativnost prací a jejich přínos k poznání hodnot, jež prosazuje JTP (kultivace překladatelského a tlumočnického trhu, osvěta mezi zadavateli, překladateli/tlumočníky a příjemci překladů / adresáty tlumočení, etické hodnoty zakotvené ve stanovách JTP apod.). Více o soutěži, podmínkách pro přihlašování prací a o finančním ohodnocení je uvedeno zde: https://www.jtpunion.org/soutez-jtp-o-nejlepsi-diplomovou-bakalarskou-praci-v-oboru-translatologie/

Laureátům letošní ceny JTP – SOUND – gratulujeme!

Úvod > Nástěnka > Vyhlášení vítězů soutěže SOUND pro rok 2022