Srdečně zveme na přednášku PhDr. Zory Obstové, Ph.D. (ÚRS FF UK) na téma Překlad frazémů a sousloví z perspektivy korpusové kontrastivní lingvistiky a korpusové translatologie, která proběhne ONLINE od 17.00 dne 30. listopadu 2021.

Odkaz pro připojení naleznete zde

 

Abstrakt přednášky:

Na překlad literárního díla lze nahlížet ze dvou různých perspektiv: zatímco literárněvědné metody vycházejí ze srovnávací historické poetiky a stylistiky a zohledňují podíl překladatele na tlumočeném díle, metody lingvistické obvykle chápou překlad jako kontakt mezi dvěma jazyky a osobnost překladatele v nich často ustupuje do pozadí. Tento příspěvek ovšem na příkladu dvou různých korpusových analýz, zaměřených na ustálená spojení v literárních textech, ukazuje, že i lingvistické bádání může poskytnout zajímavé informace o přístupu překladatele k textu. Třebaže je jazyková stránka překladu do značné míry determinována typologickými odlišnostmi zdrojového a cílového jazyka, výrazně ji ovlivňuje i idiolekt překladatele a především jeho (často vědomé) volby určitých překladatelských strategií.