FF UK

ÚTRLStudentiProfily absolventů

Bakalářské studium Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení

Absolvent získá znalost cizího jazyka na úrovni minimálně C1 podle SERR, s předpokladem rychlého rozvoje jazykových dovedností na vyšší úroveň po zapracování v příslušném oboru. Dále si osvojí základní kompetence v překladu (překlad obecných a odborných textů nižší náročnosti do českého jazyka) s předpokladem rozvoje schopnosti překládat dané texty oběma směry na základě praxe  v příslušném oboru uplatnění. Osvojí si též základní schopnost využívat nástroje pro počítačem podporovaný překlad. Rovněž získá základní dovednosti v tlumočení doprovodném a bilaterálním, s předpokladem rozvoje schopnosti tlumočit konsekutivně na základě praxe v daném  oboru uplatnění. Získá schopnost teoretické reflexe základních překladatelských a tlumočnických problémů, je připraven uplatnit se jako samostatný odborný pracovník, který je schopen zprostředkovávat mezijazykovou komunikaci v podniku/instituci jakéhokoliv charakteru. Podle požadavků klienta/zaměstnavatele bude schopen rychle se zapracovat do příslušného oboru. Může se uplatnit i na nižších stupních řízení. Konkrétně může jít o interního překladatele/tlumočníka, jednatele, asistenta pro vyšší management. Z hlediska typu podniku/instituce může jít např. o manažera překladatelských projektů v překladatelských agenturách, asistenta vedoucího v překladatelsko-tlumočnických odděleních státních institucí, zprostředkovatele pro styk se zahraničím  v obchodu, kultuře či vědě.Magisterské studium Překladatelství: čeština – angličtina/francouzština/němčina/ruština/španělština


Mgr. studijní program Překladatelství


Dvouoborový program se specializacemi: Překlad v oblasti vědy, ekonomiky a státní správy (jazyky A + B); Překlad pro mezinárodní instituce (jazyky A + B) a Umělecký překlad (jazyky A + C)


Profil absolventa


V závislosti na specializaci (Překlad v oblasti vědy, ekonomiky a státní správy; Překlad pro mezinárodní instituce nebo Umělecký překlad) absolvent/absolventka získá:


· znalost cizího jazyka na úrovni C2 (produktivní i receptivní kompetence podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky) ve studovaných jazycích A a B (podle AIIC);


· schopnost analyzovat a interpretovat předlohu v kulturně-historických souvislostech;


· schopnost zvolit vhodnou koncepci a metodu překladu v závislosti na zadání;


· schopnost překladu publicistických a odborných textů z jazyka A do jazyka B a naopak;


· znalost zásad a norem při překladu audiovizuálních textů; schopnost překladu beletrie do češtiny;


· velmi dobrou znalost terminologie a žánrově-stylistických konvencí psaných projevů v domácí i cizí kultuře, především v oblasti ekonomiky, práva a mezinárodních vztahů;


· obeznámenost s terminologií a stylem v oblasti přírodních a technických věd;


· schopnost využívat nástroje pro počítačem podporovaný a strojový překlad a též lokalizační software;


· schopnost výběru a hierarchizace terminologických a jazykových zdrojů (terminologické databáze, paralelní korpusy) a hledání v nich;


· znalost českých i zahraničních teorií překladu a vývojových tendencí teorie a praxe překladu; absolvent/absolventka se může věnovat také akademické činnosti;


· důkladné povědomí o překladatelské etice, pracovně-právních vztazích na trhu překladatelských služeb a v rámci profesních překladatelských organizací, znalost pravidel týmové práce;


· znalost nakladatelské a ediční praxe, především v souvislosti s vydáváním překladové literatury; základní obeznámenost s redakční prací a literární publicistikou;


· schopnost verbalizovat svá rozhodnutí na základě kritické reflexe a sebereflexe při procesu překladu a odborného posuzování kvality překladu (expertní posudky, recenzní činnost);


· revizní kompetence, včetně tzv. služeb s přidanou hodnotou (např. editace, resumé);


· schopnost sebevzdělávání v různých oblastech lidské činnosti, adaptabilitu s ohledem na požadavky klienta/zaměstnavatele a vlastní profesní růst.


· Absolvent/absolventka je připraven(a) uplatnit se jako překladatel/překladatelka na českém i mezinárodním trhu formou a) svobodného povolání – externí práce pro přímé zadavatele, překladatelské agentury, mezinárodní organizace a evropské instituce, b) interní činnosti pro národní, mezinárodní a evropské podniky, organizace a struktury, c) samostatné organizačně-řídící činnosti (vlastní agentura). Po zapracování se může uplatnit i v jiných oborech činnosti (redakční či organizačně-řídící práce v masmédiích, management v mezinárodních a nadnárodních podnicích a nevládních organizacích, diplomacie, státní správa).MA Degree Course in Translation


A Combined Degree with specialisation in Translation of scientific, economic, and administrative texts (languages A + B), Translation for International Institutions (languages A + B), and Literary Translation (languages A + C)


Graduate Profiles


Depending on the specialisation (Translation of scientific, economic, and administrative texts; Translation for International Institutions or Literary Translation), the graduate will have acquired:


· C2 proficiency (both active and passive – in terms of the Common European Framework of Reference for Languages) in his/her A and B languages (in terms of the AIIC)


· SLT (Source Language Text) / discourse (culture-bound) analytical and interpretative skills


· Skills in the choice of translation strategy and method depending on the translation brief


· Skills in translating journalistic and specialised texts from A to B and B to A.


· Knowledge of the principles and norms of audio-visual translation; skills in translating fiction into Czech


· A very good grasp of terminology and stylistic conventions relevant for SLTs and target language texts, especially in the domain of economics, law and international relations


· Familiarity with terminology and style in the domain of the sciences and technology


· The ability to use Computer-Aided Translation and Machine Translation tools, as well as localisation software


· The ability to select and categorise terminology and linguistic resources (terminology databases, parallel corpora), and search them.


· Familiarity with Czech and international concepts in Translation Studies and trends in translation theory and practice; the graduate is equipped to pursue an academic career


· He/she has a thorough understanding of translation ethics and the legal aspects of service provision in the translation market and in professional organisations, and is acquainted with the principles of team work


· Familiarity with the principles of editorial practice, especially in the domain of translated literature; basic skills in editorial processes and basic awareness of literary journalism


· Ability to verbalise his/her decisions on the basis of critical reflection (including self-reflection) inherent to the processes of translation and translation quality assessment (expert opinions, reviews)


· Revision competences, including “value-added” services like editing or summarising


· Ability of self-education in various domains of human activity; flexibility with respect to the client’s/employer’s requirements, as well as to his/her own career growth


· The graduate is well equipped to become a translator in the Czech and/or international markets by engaging in (a) free-lance activity for direct clients, translation agencies, international organisations and European institutions, (b) in-house employment in national, international, and European businesses, organisations and structures, (c) autonomous entrepreneurial activity in running his/her own business. After on-the-job training, he/she may find a position in other domains as well (media editor or manager, manager in international and supranational businesses and non-governmental organisations, diplomacy, governmental bodies).Magisterské studium Tlumočnictví: čeština – angličtina/francouzština/němčina/ruština/španělština


Absolvent získá znalost cizího jazyka na úrovni C2 (produktivní i receptivní kompetence) podle SERR pro jazyky; má rozvinuté vlohy a dovednosti nezbytné pro profesionální tlumočnický výkon v následujících tlumočnických disciplínách, a to z cizího jazyka do češtiny a naopak: (a) konsekutivní tlumočení s notací (tzv. vysoká konsekutiva), (b) simultánní tlumočení, (c) tlumočení z listu a s textem; má dobrou znalost terminologie a žánrově-stylistických konvencí mluvených projevů v domácí i cizí kultuře, především v oblasti ekonomie, práva a mezinárodních vztahů. Získá základní obeznámenost s terminologií a stylem v oblasti přírodních a technických věd; schopnost analyticko-kritického myšlení, sebereflexe a kritické reflexe při procesu tlumočení; schopnost zhodnotit kvalitu tlumočnického výkonu; znalost českých i zahraničních teorií tlumočení a vývojových tendencí teorie a praxe tlumočení; obeznámenost s pracovně-právními vztahy na trhu tlumočnických služeb a v rámci profesních tlumočnických organizací; znalost tlumočnické etiky; schopnost využívat informační technologie pro sběr informací, rešerše atd.; rozvinutou schopnost sebe vzdělávání v různých oblastech lidské činnosti a poznání; adaptabilitu s ohledem na požadavky klienta/zaměstnavatele a vlastní profesní růst. Je připraven uplatnit se jako tlumočník na českém i mezinárodním trhu formou (a) svobodného povolání (externí práce) pro překladatelské a/nebo tlumočnické agentury, mezinárodní organizace a evropské instituce, (b) interní činnosti pro národní, mezinárodní a evropské podniky, organizace a struktury, (c) samostatné organizačně-řídící činnosti (vlastní agentura). Po zapracování se může uplatnit i v jiných oborech činnosti (redakční či organizačně-řídící práce v masmédiích, management v mezinárodních a nadnárodních podnicích a nevládních organizacích, diplomacie, státní správa). Uplatnění absolventa dvouoborového studia se dále modifikuje a rozšiřuje podle druhého studovaného oboru. Například při kombinaci oboru tlumočnictví s oborem politologie nebo sociologie se uplatnitelnost příslušně rozšiřuje o oblasti mezinárodního obchodu, českých vládních struktur a mezinárodní politiky.