FF UK

ÚTRLStudentiBakalářská a diplomová práce

Obecné pokyny

Následující pokyny byly zpracovány na základě celofakultních Pravidel odevzdávání závěrečných prací.

Další informace vám poskytnou pracovnice studijního oddělení.

Podrobné pokyny a postupy spojené se zpracováním diplomové práce jsou rovněž náplní předmětu Metody výzkumné práce (dr. Zuzana Jettmarová).

A.  Informace ohledně témat či tematických okruhů bakalářských a diplomových prací naleznete níže.

B.  Student si vybere, nebo navrhne své téma a dohodne se na něm s příslušným učitelem. V případě vlastního tématu student předá učiteli předem 1 normostranu s názvem diplomové práce, jejím popisem řešení a základní literaturou.

Po stanovení konkrétního tématu, vedoucího (a případně konzultanta) vypíše učitel ve spolupráci se studentem formulář SIS. Zde vyplní:

 • Název práce v češtině a angličtině

 • Jméno vedoucího práce, příp. konzultanta

 • Jméno studenta

 • Zadání (= zásady vypracování) práce (pouze v češtině)

 • Základní literatura

 • Datum svého zápisu


Student podle Manuálu pro studenty doplní své biografické údaje a datum svého zápisu, a to kdykoli během roku. Tento úkon znamená přihlášení se k tématu a k zadání práce. Žádost o zadání bakalářské či diplomové práce je možné podat kdykoli během akademického roku. Dle Opatření děkana č. 22 nemůže student odevzdat diplomovou práci dříve než po uplynutí 6 měsíců od jejího zadání.


Tajemník pro studium ÚTRL potvrdí platnost zápisu, připojí datum tohoto zápisu a odešle děkanovi ke schválení v tištěné podobě žádosti o zadání, předem podepsané vedoucím diplomové práce a ředitelem ÚTRL.


Student si vyzvedne potvrzení souhlasu s diplomovým úkolem na studijním oddělení.


C. Student průběžně konzultuje a vypracovává zadaný diplomový úkol.


D. Student práci odevzdává v elektronické verzi do SISu a dále v tištěné verzi ve dvou vyhotoveních v kroužkové vazbě na sekretariátě ÚTRL. Všechny odevzdané verze práce musejí být zcela identické. Kontrolu plagiátorství má starosti Rektorát Univerzity Karlovy. Přijetí přihlášky i práce potvrdí studijní oddělení v SISu.


E. Práce obsahuje (v tomto pořadí):

 • Desky s potiskem

 • Titulní list

 • Zadání v češtině (bez literatury)

 • Prohlášení studenta

 • Abstrakt a klíčová slova (obojí v češtině a angličtině)

 • Obsah

 • Vlastní text

 • Bibliografie (použitá literatura primární a sekundární)

 • Přílohy


F. Prosíme studenty, aby do Knihovny Šporkova paláce věnovali jeden výtisk diplomové práce.


G. Posudek vedoucího práce i oponenta je k dispozici pět pracovních dnů před termínem obhajoby v SISu (elektronicky) a na sekretariátě ÚTRL (v tištěné podobě).


H. Obhajoba se koná před komisí a je veřejná. Na jejím začátku je studentovi uděleno slovo, jehož smyslem je diplomovou práci uvést a stručně komentovat dosažené výsledky. Poté jsou prezentovány posudky vedoucího práce a oponenta. Diplomant na oba posudky reaguje v diskuzi, do které se mohou zapojit nejen členové komise, ale rovněž ostatní přítomní. Vlastní zhodnocení obhajoby je neveřejné. V jeho závěru vyhlásí předseda komise výsledek obhajoby a celkovou klasifikaci, která je spolu s průběhem obhajoby zaznamenána do protokolu o státní závěrečné zkoušce. Úspěšně obhájená diplomová práce je podmínkou pro konání SZZK z diplomního studijního programu.


I. Do 14 dnů po obhajobě může student vložit do své elektronické složky v SISu tzv. errata, tj. seznam omylů a chyb v práci a jejich opravu.


Bakalářská práce


Bakalářskou práci ve studijních programech Mezikulturní komunikace tvoří překlad individuálně zadaného autentického neliterárního textu o rozsahu minimálně 20 normostran do češtiny, resp. do cizího jazyka (v případě studijního programu s češtinou jako cizím jazykem) s odborným komentářem. Tento komentář v rozsahu minimálně 20 normostran má povahu odborné studie, která by měla zahrnovat především následující aspekty:


 • překladatelská analýza originálu

 • typologie překladatelských problémů

 • popis metody překladu

 • typologie posunů


Studenti druhého ročníku bakalářského studia, kteří chtějí v příštím akademickém roce obhajovat bakalářskou práci, si sami vyhledají text pro překlad a zkonzultují ho s těmito vyučujícími:


 • ANGLIČTINA: Zuzana Jettmarová, Eva Kalivodová, David Mraček, Zuzana Šťastná, Šárka Tobrmanová (případně někteří externí vyučující ÚTRL)

 • FRANCOUZŠTINA: Šárka Belisová, Tomáš Duběda, Jovanka Šotolová

 • NĚMČINA: Věra Kloudová, Tomáš Svoboda, Monika Žárská

 • RUŠTINA: Anna Rosová, Stanislav Rubáš, případně někteří externí vyučující ÚTRL

 • ŠPANĚLŠTINA: Anežka Charvátová, Jana Králová, Vanda Obdržálková (případně někteří externí vyučující ÚTRL)


Konzultace k bakalářské práci. Ve studijních plánech všech bakalářských programů je uveden kurz s názvem Seminář k bakalářské / klauzurní práci, resp. Klauzurní / bakalářská práce. Daný kurz probíhá výhradně formou konzultací určených k diskuzi nad klauzurními a bakalářskými překlady a jejich komentáři. Studenti všech bakalářských programů pro mezikulturní komunikaci musejí absolvovat alespoň 3 takové konzultace. Konzultace musejí probíhat během semestrů a zkouškových období (nikoli o prázdninách) a po žádném z vyučujících nelze požadovat, aby před odevzdáním práce překlad nebo jeho části četl a opravoval. Student by svůj překlad měl rovněž konzultovat se specialisty v oboru, k němuž se zvolený text vztahuje.


Orientační kritéria známkování. (1) Známkou "výborně" je práce hodnocena v případě, že překlad nevykazuje závažnější neporozumění a významové omyly a komentář odpovídá zadaným kritériím (v práci se mohou objevit méně závažné jazykové chyby, např. v interpunkci, pokud nebrání porozumění). (2) Známkou "velmi dobře" je hodnocena práce, pokud je v překladu zachována a adekvátně převedena věcná, pragmatická a stylistická složka textu, avšak objevují se v něm nepříliš velké jazykové a významové prohřešky a komentář nevykazuje závažnější porušení zadaných kritérií. (3) Známkou "dobře" je hodnocena práce, kdy překlad vykazuje závažnější jazykové a významové nedostatky, ale je "redigovatelný", tj. vyžaduje určité věcné opravy a stylizační úpravy.


Překlad. Pokud text překladu nebo jeho část zásadním způsobem změní smysl originálu nebo je pro čtenáře nesrozumitelný, je práce hodnocena známkou "neprospěl". Totéž se týká změny funkce sdělení nebo četných závažných faktografických chyb. Pro hodnocení překladu je dále určující: zvládnutí analýzy, převod sémantické, stylistické a pragmatické/sémiotické složky textu, stupeň interference cizího jazyka na všech rovinách výstavby textu a jazyková správnost, tvůrčí práce s mateřským jazykem, ověřování věcné stránky textu (transkripce/transliterace, reálie, termíny, jména, názvy).


Komentář. V komentáři má student prokázat schopnost teoretické reflexe překladových problémů a jejich řešení.


Modelové příklady bakalářských diplomových prací:


 • Komentovaný překlad: America in Taiwan's Post-Cold War Foreign Relations. (The China Quarterly, No. 148, 1996)

 • Komentovaný překlad: Šapka Monomacha. (In: L. Ljašenko: Aleksandr II, ili istorija trech odinočestv. Molodaja gvardija: Moskva 2003)

 • Komentovaný překlad: A. Sparmann: Deutschland, deine Fluesse. (Geo, No.8, 2003)

 • Komentovaný překlad: Le climat de la Terre (R. Sadourny: Flammarion, 1994)

 • Komentovaný překlad: Los aztecas entre el dios de la lluvia y el de la guerra. (J. Luis Rojas: Anaya. Madrid, 1988)


Diplomová práce


Diplomová práce v PŘEKLADATELSKÝCH PROGRAMECH má jednu z následujících forem:

(a) práce teoretická, zaměřená na téma z oblasti teorie překladu;

(b) práce teoreticko-empirická, zaměřená na téma z oblasti teorie, dějin, kritiky a/nebo praxe překladu;

(c) práce překladatelská, zaměřená na český překlad náročného autentického cizojazyčného textu z oblasti esejistiky, umělecké prózy či neveršovaného dramatu v rozsahu min. 40 normostran a komentář v rozsahu min. 20 normostran. Komentář má povahu analytické odborné studie, jež zahrnuje (1) zdůvodnění volby předlohy, (2) základní údaje o předloze a jejím autorovi a zasazení předlohy do kontextu původní a případně i překladové literatury, (3) charakteristiku stylistických a obsahových rysů předlohy, (4) hlavní překladatelské problémy a způsob i odůvodnění jejich řešení, (5) volbu překladatelské metody s ohledem na funkci překladu.


Diplomová práce v TLUMOČNICKÝCH PROGRAMECH má jednu z následujících forem:

(a) práce teoretická, analyzující vývojové tendence a směry v oblasti teorie tlumočení;

(b) práce teoreticko-empirická, zaměřená na téma z oblasti teorie a praxe tlumočení;

práce interdisciplinární, zaměřená na problematiku tlumočení ve vztahu k dalším vědám a vědním oborům (psycholingvistika, sociologie atd.).


Témata diplomových prací jsou průběžně vypisována prostřednictvím SIS, zpravidla po dohodě s příslušným studentem, který se individuálně obrací na vyučujícího, resp. školitele u kterého má zájem, aby vedl jeho práci, a rovněž na webové stránce ÚTRL.


Konzultace k diplomové práci. Ve studijních plánech všech navazujících magisterských programů je uveden kurz s názvem Diplomový seminář. Daný kurz probíhá výhradně formou konzultací. Studenti všech programů Překladatelství a Tlumočnictví musejí absolvovat alespoň 3 takové konzultace. Konzultace musejí probíhat během semestrů a zkouškových období (nikoli o prázdninách) a po žádném z vyučujících nelze požadovat, aby před odevzdáním práce celý text nebo části diplomové práce četl a opravoval. Diplomant by svoji práci měl rovněž konzultovat s dalšími specialisty v oboru, k němuž se téma jeho práce vztahuje.