FF UK

ÚTRLDoktorandiStudium

DOKTORSKÉ STUDIUM

Doktorské studium na Ústavu translatologie směřuje k získání vědeckého titulu Ph.D. v oboru translatologie. Studium lze absolvovat formou prezenčního (interního) nebo kombinovaného (externího) studia.

Prezenční studium

Maximální doba studia v prezenční formě je tři roky, včetně státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce. Během studia má student právo pobírat stipendium (podrobnosti stanoví Stipendijní řád UK, čl. 6) a může být na ústavu rovněž zaměstnán v externím nebo interním pracovním poměru.

K povinnostem doktoranda v prezenčním studiu patří zapojení do vědecké práce ústavu (účast na výzkumných záměrech a grantových projektech). Předpokládá se plnění individuálního studijního plánu, účast na doktorských seminářích ÚTRL a konferencích s akceptačním limitem a publikační činnost v recenzovaných časopisech či sbornících.

Kombinované studium

Student absolvuje studium do tří, maximálně však osmi let, včetně státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce. Nepobírá stipendium a může být na ústavu zaměstnán v externím nebo interním pracovním poměru. K povinnostem externího doktoranda patří plnění individuálního studijního plánu, účast na doktorských seminářích ÚTRL a publikační činnost v recenzovaných časopisech, sbornících nebo na konferencích s akceptačním limitem.

Průběh studia

Průběh doktorského studia se řídí Studijním a zkušebním řádem FF UK a Pravidly pro organizaci studia FF UK.


Studijní předměty a studijní povinnosti naleznete zde.


Základem každé zkoušky je diskuze vycházející ze znalosti deseti odborných publikací stanovených členy oborové rady a pěti odborných prací spojených s tématem disertace. Soupis publikací naleznete ZDE. Další literaturu zadává studentovi školitel v souladu s průběhem studia a v návaznosti na téma disertace a stav jejího zpracování.

Ústní i písemné atestace skládá student před zkušební komisí, sestavenou předsedou oborové rady (s výjimkou atestací z cizího jazyka a filozofie, kde členy komise jmenuje vedoucí příslušného pracoviště). Jako formu kontroly studia lze uznat i text přijatý k publikaci v recenzovaném médiu nebo přednesený na konferenci s akceptačním limitem, případně absolvování uceleného kurzu v oboru.

Zkoušku ze zapsaného předmětu může student doktorského studia konat nejvýše dvakrát (tj. má právo na jeden opravný termín).

Po každém roce studia předkládá školitel oborové radě hodnocení ohledně plnění individuálního studijního plánu. Přílohou hodnocení je rovněž písemná zpráva studenta, která obsahuje zejména soupis publikovaných a k publikaci přijatých prací, účast na konferencích, zahraničních stážích atp.

V případě náhlých a dlouhodobějších okolností, které studentovi brání v plnění individuálního studijního plánu, je možné požádat o přerušení studia. Student ovšem musí dokončit studium včetně přerušení do osmi let od zahájení studia.

Závěr studia

Po složení dílčích atestací může student složit státní doktorskou zkoušku a předložit k obhajobě disertační práci včetně tezí. Ke státní doktorské zkoušce student podá přihlášku na oddělení vědy. Pokyny pro vypracování disertační práce a tezí najdete zde.

Ke státní doktorské zkoušce student předkládá kapitolu nebo jinou ucelenou část své disertační práce. Obhajobě disertace může předcházet takzvaná malá obhajoba. Ta se koná v rámci některého zpravidelných doktorských seminářů a jejím účelem je představit kolegům doktorandům výsledky provedeného výzkumu a reagovat v diskuzi na případné dotazy.

Přihlášku ke státní doktorské zkoušce musí student podat nejpozději deset měsíců před uplynutím maximální doby studia. Disertační práci je třeba odevzdat nejpozději šest měsíců před uplynutím maximální doby studia.