FF UK

ÚTRLDoktorandiPřijímací řízení

Přijímací řízení

Technicko-organizační pokyny ohledně přijímacích zkoušek do doktorského studia najdete na webových stránkách FF UK.


Konkrétní informace k doktorskému studiu translatologie naleznete na těchto stránkách:

 • Translatologie – prezenční studium

 • Translatologie – kombinované studium

 • Translation Studies – studium v angličtině prezenční a kombinované


Projekt disertace by měl být zaměřen translatologicky (teorie, historiografie, metodologie nebo empirický výzkum) a měl by mít tuto strukturu:

 • 1. zaměření a cíle výzkumu

 • 2. přehled stavu zkoumané problematiky

 • 3. typ výzkumu a teoretická východiska

 • 4. metodologická východiska (materiál, metody, postupy, techniky včetně případného návrhu experimentu či šetření)

 • 5. předběžná struktura práce

 • 6. harmonogram zpracování

 • 7. zamýšlený přínos

 • 8. literatura a prameny