FF UK

ÚTRLDoktorandiPřijímací řízení

Přijímací řízení

Technicko-organizační pokyny ohledně přijímacích zkoušek do doktorského studia najdete na webových stránkách FF UK.


Konkrétní informace k doktorskému studiu translatologie naleznete na těchto stránkách:


Projekt disertace by měl být zaměřen translatologicky (teorie, historiografie, metodologie nebo empirický výzkum) a měl by mít tuto strukturu:

  • 1. zaměření a cíle výzkumu

  • 2. přehled stavu zkoumané problematiky

  • 3. typ výzkumu a teoretická východiska

  • 4. metodologická východiska (materiál, metody, postupy, techniky včetně případného návrhu experimentu či šetření)

  • 5. předběžná struktura práce

  • 6. harmonogram zpracování

  • 7. zamýšlený přínos

  • 8. literatura a prameny