FF UK

ÚTRLO ústavuVyučujícíPhDr. Petra Mračková Vavroušová, Ph.D.

PhDr. Petra Mračková Vavroušová, Ph.D.


Kvalifikace / Education


2014–2018: EMCI workshopy pro vyučující tlumočení / EMCI Training of Interpreter Trainers on Speech Making, Self-Study, Virtual classes: Feedback and Assessment, Final Exams in Conference Interpreting, Accreditation Inter-institutional Tests and Stress Management


2012–2016: Doktorské studium co-tutelle: Ústav translatologie, FF UK a Universidad de Valladolid (Španělsko); disertační práce Recepción de la literatura checa en España considerando el papel mediador del alemán (Ph.D.) / Cotutelle and joint Ph.D. in Translation Studies from the Institute of Translation Studies, Faculty of Arts, Charles University and from the Faculty of Translation and Interpreting, University of Valladolid (dissertation on the reception of Czech literature in Spain with a special emphasis on the mediating role of German)


2014: Universidad de Valladolid, Facultad de Traducción e Interpretación (Soria, Španělsko), praktická stáž v rámci programu Erasmus+ / University of Valladolid, Faculty of Translation and Interpreting (Soria, Spain), internship, Erasmus+ scholarship


2011–2013: Navazující magisterské studium: Ústav translatologie, FF UK (překladatelství a tlumočnictví němčina; diplomová práce Němčina jako zprostředkující jazyk při překladu Haškova Švejka do španělštiny; Mgr.) / M.A. in translation and interpreting German, from the Institute of Translation Studies, Faculty of Arts, Charles University (thesis entitled German as a Mediating Language in the Translation of Hašek’s Švejk into Spanish)


2012: Rigorózní řízení: Ústav románských studií, FF UK (románské jazyky – španělština); rigorózní práce Gerundium ve španělštině a jeho ekvivalenty v češtině, uznaná DP; PhDr.) / Rigorosum thesis in Romance languages – Spanish, from the Department of Romance Studies, Faculty of Arts, Charles University


2011: Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Německo), stipendium DAAD, letní kurz Übersetzen / Einführung ins Dolmetschen / Johannes Gutenberg University Mainz (Germany), DAAD scholarship, international summer school Übersetzen / Einführung ins Dolmetschen


2009–2010: Universidad de Granada, Facultad de Traducción e Interpretación (Španělsko), studijní pobyt v rámci programu LLP/ERASMUS / University of Granada, Faculty of Translation and Interpreting (Spain), study stay, LLP/ERASMUS scholarship


2009–2011: Bakalářské studium: Ústav translatologie, FF UK (mezikulturní komunikace němčina a španělština; bakalářská práce Komentovaný překlad: España en el contexto del turismo internacional; Bc.) / Bachelorʼs degree in intercultural communication Spanish & German, from the Institute of Translation Studies, Faculty of Arts, Charles University (thesis entitled Annotated translation: España en el contexto del turismo internacional)


2008: Universidad de Salamanca (Španělsko), stipendium MAEC-AECID, mezinárodní letní kurz španělského jazyka a kultury / University of Salamanca (Spain), MAEC-AECID scholarship, international summer school of Spanish language and culture


2006–2012: Magisterské studium: Ústav translatologie a Ústav románských studií, FF UK (překladatelství a tlumočnictví španělština a hispanistika; diplomová práce Gerundium ve španělštině a jeho ekvivalenty v češtině; Mgr.) / M.A. in translation and interpreting Spanish and Spanish Philology from the Institute of Translation Studies, Faculty of Arts, Charles University (thesis on Spanish gerund and its Czech equivalents)


Zaměstnání / Employment


od r. 2014: Ústav translatologie, FF UK, interní vyučující se zaměřením na španělský a německý jazyk, tlumočení; katederní koordinátor Erasmus+ / Institute of Translation Studies, Faculty of Arts, Charles University (teaching interpreting); Departmental Erasmus+ Coordinator


od r. 2011: Ústav jazyků a společenských věd, Fakulta dopravní ČVUT, odborný asistent se zaměřením na španělský a německý jazyk, výuka jazyků / Institute of Language Studies and Social Sciences, Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague (teaching German and Spanish for transportation)


od r. 2008: překladatel a tlumočník ve svobodném povolání / Freelance translation and interpreting

překlady neliterárních textů (veřejná správa, pobytová legislativa, školství, zdravotní a sociální pojištění, zaměstnání aj., CS-ES, ES-CS, DE-CS přes 1 500 NS) / translations of non-literary texts (public administration, legislation to regulate residence, education, health and social insurance, employment, etc., CS-ES, ES-CS, DE-CS more than 1 500 pages)


Výuka / Teaching


úvod do teorie a praxe tlumočení, konsekutivní tlumočení, tlumočení z listu, simultánní tlumočení, simultánní tlumočení s textem / introduction to interpreting theory and practice, consecutive interpreting, sight translation, simultaneous interpreting, simultaneous interpreting with text


výuka konferenčního tlumočení v rámci kurzu European Masters in Conference Interpreting (EMCI) / conference interpreter training under the European Masters in Conference Interpreting (EMCI) programme


výuka tlumočení v rámci programu double-degree na Univerzitě v Lipsku (Německo) / interpreter training at Leipzig University


kurzy tlumočení pro veřejnost / interpreter training for the general public


Výzkumné a rozvojové projekty / Grants and projects


2017: Progres 4 – Jazyk v proměnách času, místa, kultury

2014-2015: Vnitřní grant FF UK 2014 č.j. 2013FF006642 – Překlad jako most mezi dvěma břehy, hlavní řešitel

2012: VG151: Teorie překladu a tlumočení prizmatem současných španělských translatologů, hlavní řešitel


Členství v organizacích / Affiliations and service


JTP Jednota tlumočníků a překladatelů / Union of Interpreters and Translators

AUŠ Asociace učitelů španělštiny / Association for Teachers of Spanish


Bibliografie / Publications


Publikační činnost / Publishing activities:

Odborné příspěvky na téma cenzura, nepřímý překlad, paratexty, převod příznakového jazyka, recepce české literatury ve španělsky mluvícím světě, recepce Levého v hispanofonním a lusofonním světě, recepce hispánské translatologie v ČR a didaktika překladu / Articles on censorship, indirect translations, paratexts, translation of stylistically marked language, reception of Czech literature in the Spanish speaking world, reception of Jiří Levý in Hispanic and Lusophone Translation Studies, reception of Hispanic TS in the Czech Republic and translator training


MRAČKOVÁ VAVROUŠOVÁ, Petra. 2018. „Soudobá recepce díla Jiřího Levého ve Španělsku a Iberoamerice“. In: Králová, Jana (ed.). AUC Pragensia Translatologica 2/2018, s. 143-153.

MRAČKOVÁ VAVROUŠOVÁ, Petra. 2017. „Projektová výuka v překladu“. In: Překlad jako didaktický nástroj ve výuce cizích jazyků. Hrdinová, Eva (ed.). Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. 117-126. ISBN 978-80-244-5247-0.

VAVROUŠOVÁ, Petra. 2016. „Censorship of Translated Literature under Franco’s Dictatorship. Self–censorship and Czech literature“. In: Politics, Policy and Power in Translation History. D’hulst, Lieven; O’Sullivan, Carol; Schreiber, Michael (eds.). Berlin: Frank & Timme, s. 135-156.

VAVROUŠOVÁ, Petra. 2016. „Al margen de la recepción recíproca de las teorías de la traducción checa e hispana“. In: Relecturas y nuevos horizontes en los estudios hispánicos: cultura y traducción. WILK-RACIĘSKA, Joanna; DEDITIUS, Sabina; NOWAKOWSKA-GŁUSZAK, Anna (eds.). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskoegi, s. 136-146.

VAVROUŠOVÁ, Petra; MRKVOVÁ, Jana. 2016. „Actividades del Departamento de Español del Instituto de Traductología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Carolina, 2009“. In: Ibero-Americana Pragensia. XLIV, 2010 s. 156-157. ISSN 0036-2520.

VAVROUŠOVÁ, Petra. 2016. „Traducción e interpretación en la historia cultural de Hispanoamérica“. In: Actas del congreso “Las palabras (des)atadas” (Encuentro de hispanistas 2015). POLÁKOVÁ, Dora; Kratochvílová, Dana (eds.). Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, s. 33-39. Elektronická verze: http://www.cervantesvirtual.com/obra/actas-del-congreso-las-palabras-desatadas-encuentro-de-hispanistas-2015/

CUENCA, Miguel; VAVROUŠOVÁ, Petra. 2015. „Výlet do Španěl české literatury v letech 1939 až 1989“. In: Plav, č. 12/2015, s. 47-52. ISSN 1802-4734.

VAVROUŠOVÁ, Petra. 2015. „Překlad a tlumočení jako most mezi kulturami“. In: Překlad a tlumočení jako most mezi kulturami. VAVROUŠOVÁ, Petra (ed). Praha: Karolinum, s. 7-12.

VAVROUŠOVÁ, Petra. 2015. „Vývoj a současný stav translatologie v Latinské Americe (španělsky mluvící část) aneb dobývání Translachtitlánu“. In: Překlad a tlumočení jako most mezi kulturami. VAVROUŠOVÁ, Petra (ed). Praha: Karolinum, s. 13-17.

VAVROUŠOVÁ, Petra. 2015. „Švejk y sus aventuras en la prensa española“. In: Lengua, cultura y literatura en el contexto espacial y temporal. REICHWALDEROVÁ, Eva (ed.). Universidad de Hradec Králové: Gaudeamus 2015, s. 196-210. ISBN 978-80-7435-616-2.

VAVROUŠOVÁ, Petra. 2015. „Reseña: Jiří Levý: una concepción (re)descubierta“. In: META, LX, 3/2015 s.644-645. ISSN 0026-0462.

VAVROUŠOVÁ, Petra. 2015. „Traducción e interpretación como puente entre culturas. Inspiración (metodológica) para la traductología checa“. In: Nuevos horizontes en los Estudios de Traducción e Interpretación. CORPAS PASTOR, Gloria; SEGHIRI DOMÍNGUEZ, Míriam; GUTIÉRREZ FLORIDO, Rut; URBANO MENDAÑA, Míriam (eds.). Geneva, Editions Tradulex, s. 430-438. ISBN 978-2-9700736-3-5. Elektronická verze: http://www.tradulex.com/varia/AIETI7-proc.pdf

DOHNALOVÁ, Eva; POJMANOVÁ, Marina; ZAMBOJ, Ladislav; GIANG LINH, Nguy, OBDRŽÁLKOVÁ, Vanda; VAVROUŠOVÁ, Petra; MÁRQUEZ BOBADILLA, Mónica. 2014. Česko-španělský slovník pro interkultuní práci. Diccionario checo-español: trabajo intercultural. Praha: InBáze. ISBN 978-80-905759-6-7.

VAVROUŠOVÁ, Petra. 2013. „Teorie překladu a tlumočení prizmatem současných španělských translatologů (úvod)“. In: Sedm tváří translatologie. VAVROUŠOVÁ, Petra (ed). Praha: Karolinum, s. 7-17.

VAVROUŠOVÁ, Petra. 2013. „Reseña: Devolver, siempre que sea posible, marca por marca“. In: Linguistica Pragensia 1/2013, s. 77-79. ISSN 0862-8432.

VAVROUŠOVÁ, Petra. 2013. „Julio-César Santoyo y su recepción en la República Checa. El Tostado, o sea, el metalenguaje traductor, y La Malinche, o sea, los intérpretes de navíos“. In: Setkání hispanistů. Encuentro de hispanistas. Brno 2012, s. 153-163. ISBN 978-80-210-6657-1.


Ediční činnost / Editorship:

VAVROUŠOVÁ, Petra (ed). 2015. Překlad a tlumočení jako most mezi kulturami. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-2929-2.

VAVROUŠOVÁ, Petra (ed.). 2013. Sedm tváří translatologie: Teorie překladu a tlumočení prizmatem současných španělských translatologů. Praha: Karolinum. ISBN 978802462195.


Překladatelská a redakční činnost / Translations:

DOMÍNGUEZ MARES, Adriana. 2015. „Doña Marina – první mexická tlumočnice“. In: Překlad a tlumočení jako most mezi kulturami. VAVROUŠOVÁ, Petra (ed). Praha: Karolinum, s. 18-34. Překlad ze španělštiny: Petra Vavroušová.

SILVA-SANTIESTEBAN, Ricardo. 2015. „Překladatel Garcilaso de la Vega“. In: Překlad a tlumočení jako most mezi kulturami. VAVROUŠOVÁ, Petra (ed). Praha: Karolinum, s. 37-50. Překlad ze španělštiny: Vojtěch Kolomý, Patrik Felčer, Petra Vavroušová.

HÜLLSMANN, Petra. 2015. Čmeláci v srdci. Praha: Knihy Dobrovský. Překlad z němčiny: Petra Vavroušová.

CERNUDA, Luis. 2014. „Dopisy z exilu [Epistolario]“. Překlad ze španělštiny: Petra Vavroušová. In: Plav, no 8/2014, s. 44-49. ISSN 1802-4734.

HENLEIN, Sylvia. 2013. Bláznivá teta a já aneb „Rychle pryč!“ řekla teta Matylda. Přel. M. Greňová, A. Jirásková, J. Jurenka, P. Kultová, E. Marková, R. Nováková, K. Petráčková, P. Vavroušová, K. Wanková, R. Žáková. Praha: Mladá fronta. ISBN 9788020428202.

SANTOYO, Julio-César. 2013. „Vraťme se ještě jednou k Tostadovi: Vznik překladatelského metajazyka ve Španělsku 15 století“. In: Sedm tváří translatologie. VAVROUŠOVÁ, Petra (ed.). Praha: Karolinum, s. 19-36. Překlad ze španělštiny: Petra Vavroušová.

SANTOYO, Julio-César. 2013. „Zapomenuté řemeslo: Tlumočníci-překladatelé lodních výprav“. In: Sedm tváří translatologie. VAVROUŠOVÁ, Petra (ed.). Praha: Karolinum, s. 37-54. Překlad ze španělštiny: Petra Vavroušová.

VALDERRAMA, Manuel Ramiro. 2013. „Interlektový překlad nadnárodních jazyků: teoretický koncept pro španělštinu“. In: Sedm tváří translatologie. VAVROUŠOVÁ, Petra (ed.). Praha: Karolinum, s. 123-151. Překlad ze španělštiny: Andre Bačíková, Petra Vavroušová.

KOENIG, Christina. 2012. Ráj poníků. Štěstí má čtyři nohy. Praha: Mladá fronta. ISBN 9708020427632. Jazyková redakce P. Kultová, P. Vavroušová, K. Wanková, R. Žáková.


Účast na konferencích / Conferences

23. - 24. 11. 2012 Česká romanistika v evropském kontextu: XVI. olomoucké setkání romanistů

Příspěvek: Sedm tváří translatologie. Teorie překladu a tlumočení prizmatem současných španělských translatologů

30. 11. - 01. 12. 2012 Setkání hispanistů / Encuentro de Hispanistas, Brno 2012

Příspěvek: Santoyo a jeho recepce v českém prostředí. La Malinche a El Tostado aneb tlumočníci lodních výprav a překladatelský metajazyk

09. 08. - 01. 09. 2013 7th EST Congress: Germersheim, Panel 7: Indirect Translation: state-of-the-art and future research avenues (Německo)

Poster: The German language and its potential as a cultural mediator in the translation

10. - 11. 10. 2013 III Congreso Internacional Studia Romanistica Beliana. Cultura, lengua y literatura en el contexto espacial y tempoval: aspectos interdisciplinarios, Banská Bystrica (Slovensko)

Příspěvek: Švejk y sus aventuras en la prensa española

26. – 28. 05. 2014 I Jornadas sobre hispanismo, edición y cultura digital, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Příspěvek: Las aventuras del buen soldado Švejk por tierras españolas

06. – 09. 05. 2014 V Simposio Internacional de Hispanistas, Encuentros 2014. “Relecturas y nuevos horizontes en los estudios hispánicos”, Ustroń (Polsko)

Příspěvek: Recepción recíproca de las teorías de la traducción checa e hispana

07. – 08. 11. 2014 Jeronýmovy dny 2014, Praha

Příspěvek: Osudy dobrého vojáka Švejka ve španělských překladech

29. – 31. 01. 2015 VII Congreso Internacional de la Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación (AIETI), Universidad de Málaga

Příspěvek: De la traducción e interpretación como puente entre culturas. Inspiración (metodológica) para la traductología checa

23. – 24. 04. 2015 II Jornadas sobre Hispanismo, Edición y Cultura Digital, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Příspěvek: Traducción e interpretación como un puente entre culturas

16. – 17. 10. 2015 Encuentro de Hispanistas 2015 - Las palabras (des)atadas, Universidad Carolina de Praga

Příspěvek: La traducción e interpretación en la historia cultural de América Latina

21. 11. 2015 Asociace učitelů španělštiny

Příspěvek: Tlumočníci a překladatelé v dějinách Latinské Ameriky

27. 01. 2017 Tradice, současnost a budoucnost české translatologie. Workshop k nedožitým devadesátinám a k padesátému výročí úmrtí Jiřího

Příspěvek: Soudobá recepce Levého ve Španělsku a Latinské Americe

20. – 22. 9. 2017 Cultura y oralidad: la negociación entre la tradición y la transculturalidad en las lenguas minorizadas, Varšava (Polsko)

Příspěvek: El trasvase de la oralidad de una lengua minoritaria al español y alemán: caso de la novela checa Las aventuras del buen soldado Švejk

12. - 14. 10. 2017 Encuentro de Hispanistas, Masarykova Univerzita v Brně

Příspěvek: La traducción de La broma de Kundera al español no fue ninguna broma

26. – 27. 10. 2017 Pocta Jiřímu Levému, Masarykova Univerzita v Brně

Příspěvek: Jiří Levý a nepřímý překlad

10. – 11. 11. 2017 Translation and Interpreting Forum Olomouc 2017. "Translating the Wor(l)d: Beyond Language", Univerzita Palackého v Olomouci

Příspěvek: The Role of German Translations in Introducing Spanish Readers to Czech Literature

16. 01. 2018 Pan Vorel mluví španělsky: prezentace španělské verze Nerudových Povídek malostranských, Ústav translatologie FF UK, Praha

Příspěvek: Pan Vorel mluví španělsky aneb Nerudovy Povídky malostranské ve španělských překladech

23. 04. 2018 DRESDEN Concept: Jazyk sousedů, Ústav translatologie FF UK a Technische Universität Dresden

Příspěvek: Němčina jako zprostředkující jazyk při překladu české literatury do španělštiny

26. – 28. 09. 2018 Translation, Interpreting and Culture: Old Dogmas, New Approaches (?), Nitra (Slovensko)

Příspěvek: Reflective diaries: developing self-reflection skills in interpreter trainees (spolu s D. Mračkem)

18. – 21. 10. 2018 Germanistik in der Mitte Europas – Slowakei, Tschechien, Ungarn, DAAD, Bonn (Německo)

Příspěvek: Projektunterricht im Übersetzungsseminaren: am deutsch-tschechischen Beispiel