FF UK

ÚTRLO ústavuVyučujícíPhDr. David Mraček, Ph.D.

PhDr. David Mraček, Ph.D.


Kvalifikace / Education

 • 2008–2015: Doktorské studium: Ústav translatologie, FF UK, disertační práce Vzájemné postavení translatologie a didaktiky překladu (Ph.D., PhDr.) / Ph.D. in Translation Studies from the Institute of Translation Studies, Charles University (dissertation on the role of theory in translator training)

 • 2001–2007: Magisterské studium: Ústav translatologie, FF UK (překladatelství a tlumočnictví angličtina a němčina; diplomová práce Překlad operních titulků; Mgr.) / M.A. in translation and interpreting English & German from the Institute of Translation Studies, Charles University (thesis on opera surtitling)

Zaměstnání / Employment

 • od r. 2011: Ústav translatologie, FF UK, odborný asistent se zaměřením na anglický jazyk, překlad a tlumočení / Institute of Translation Studies, Charles University (teaching translation and interpreting)

 • od r. 2004: překladatel a tlumočník ve svobodném povolání / Freelance translation and interpreting

Výuka / Teaching

 • anglicko-česká kontrastivní gramatika, překlad neliterárních textů, konsekutivní tlumočení, tlumočení z listu / English-Czech contrastive grammar, non-literary translation, consecutive interpreting, sight interpreting

 • výuka konferenčního tlumočení v rámci kurzu European Masters in Conference Interpreting (EMCI) / conference interpreter training under the European Masters in Conference Interpreting (EMCI) programme

 • kurzy tlumočení pro veřejnost / interpreter training for the general public

Výzkumné a rozvojové projekty / Grants and projects

 • od 2018: účast na projektu PROGRES 4 Jazyk v proměnách času, místa, kultury (FF UK)

 • 2016-2018: GAČR 16-03037S Směr překladu: kvalitativní a sociologická hlediska (spolu s T. Dubědou a V. Obdržálkovou)

Členství v organizacích a radách / Affiliations and service

 • Kruh moderních filologů, od r. 2017

 • Jednota tlumočníků a překladatelů, od r. 2019


Působení v zahraničí / Professional activities and academic visits abroad

 • vyzvané přednášky / invited speaker: Moskevská státní lingvistická univerzita (Moskva, 2019), Evropská komise (Lucemburk, 2019)


Bibliografie / Publications


Odborné příspěvky na téma didaktika překladu, překlad a tlumočení ve výuce cizích jazyků, kvalita překladu, multimediální překlad (titulkování), překlad do nemateřského jazyka / Articles on translator training, translation and interpreting in language teaching, translation quality, subtitling and surtitling, inverse translation


MRAČEK, David (2018): Inverse translation: the more challenging direction. Linguistica Pragensia 2/2018, s. 202–221.


MRAČEK, David (2018): Jiří Levý a didaktika překladu. Translatologica Pragensia 2/2018, s. 59–71.


MRAČEK, David (2017): Gramatické a stylistické chyby v překladu do angličtiny jako nemateřského jazyka. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2017. Hradec Králové: Gaudeamus, s. 116–126. ISBN: 978-80-7435-691-9.


MRAČEK, David (2017): Translace jako dílčí řečová dovednost. In Překlad jako didaktický nástroj ve výuce cizích jazyků. Hrdinová, Eva Maria (ed.), Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. 102–116. ISBN 978-80-244-5247-0.


HRDINOVÁ, Eva Maria, MRAČEK, David, SKOPEČKOVÁ, Eva (2017): Překlad jako didaktický nástroj ve výuce cizích jazyků neboli úvodem. In Překlad jako didaktický nástroj ve výuce cizích jazyků. Hrdinová, Eva Maria (ed.), Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, s. 5–18. ISBN 978-80-244-5247-0.


MRAČEK, David (2014): Why Translation Matters for Language Learners: A 21st Century Perspective. Hermeneus, Revista de Traducción e Interpretación 16, s. 425–435.


MRAČEK, David (2013): Tlumočení ve výuce cizích jazyků. In Vědecký výzkum a výuka jazyků V. Komunikační sebereflexe a kompetence. Sborník příspěvků z 5. mezinárodní konference. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, s. 147–154. ISBN 978-80-7435-323-9.


MRAČEK, David (2012): Translation as a Modern Tool for Language Teaching. In Intercultural Inspirations for Language Education: Spaces for Understanding. Semrádová, Ilona (ed.), Hradec Králové, M&V, s. 64–73. ISBN 978-80-7435-136-5.


MRAČEK, David (2011): Překlad jako moderní nástroj výuky jazyků. In Vědecký výzkum a výuka jazyků IV. Sborník příspěvků v plném znění. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, s. 191–197. ISBN 978-80-7435-136-5.


MRAČEK, David (2010): Operní titulky jako nová výzva pro aplikovanou lingvistiku. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics (SALi), č. 2, s. 79–85. ISSN 1804-3240.


MRAČEK, David (2009): Přínos modelu překladatelské analýzy Christiane Nordové pro didaktiku překladu. In Vědecký výzkum a výuka jazyků III. Sborník příspěvků z 3. mezinárodní konference. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, CD. ISBN 978-80-7041-947-2.


MRAČEK, David (2009): Klienta zajímá cena a termín. A co kvalita? Soudní tlumočník, č. 1, s. 25–27.


MRAČEK, David (2019): The Role(s) of Native Speakers in L2 Translation. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2019 (10) 1, s. 7–25.