FF UK

ÚTRLO ústavuVyučujícíPhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

PhDr. et Bc. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Kvalifikace / Qualification

 • 1996–2004 – Doktorské studium: Ústav translatologie, FF UK v Praze, disertační práce Barokní normy překladu se zřetelem k česko-německým literárním kontaktům (Ph.D., PhDr.)

 • 1995–2002 – Bakalářské studium: dálkově na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích (Bc.)

 • 1993–1994 – Studium klasických jazyků na Husitské teologické fakultě UK v Praze

 • 1991–1996 – Magisterské studium: Ústav translatologie Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (němčina a angličtina; Mgr.)


Zaměstnání / Work experience

 • 2008 – dosud – Překladatel, tlumočník, korektor, editor (ve svobodném povolání)

 • 2007 – dosud – Vyučující; garant oboru Němčina pro mezikulturní komunikaci; Mezikulturní komunikace čeština – němčina (double degree); Překladatelství: čeština – němčina, Ústav translatologie FF UK

 • 2005 – dosud – Člen oborové rady doktorského studijního programu translatologie, ÚTRL

 • 2008 – 2011 – Externí překladatel, korektor ECB, Frankfurt, SRN

 • 2008 – Konzultant a lektor v oblasti řízení kvality (QM) překladatelských služeb a počítačem podporovaného překladu (CAT)

 • 2004 – 2007 – Překladatel a korektor, koordinátor vzdělávání pro český jazykový odbor, Generální ředitelství pro překlady, Evropská komise v Lucemburku

 • 1999 – 2004 – Odborný asistent, Ústav translatologie FF UK

 • 1997 – 2002 – Interní překladatel, korektor, terminolog, jazyková agentura v Praze

 • 1991 – 2004 – Překladatel, tlumočník, korektor, editor, lektor cizích jazyků (ve svobodném povolání)

Výuka / Teaching

 • Teorie překladu

 • Translatologická analýza

 • Překlad odborných textů I.

 • Dějiny překladu

 • Počítačem podporovaný překlad

 • Dějiny a kultura I, II

 • Nástroje CAT, strojový překlad a lokalizace

 • PVP: Překlad pro mezinárodní instituce


Výzkumné a rozvojové projekty / Grants and projects

 • Řešitel pěti projektů v ČR (MŠMT, Úřad vlády ČR, FF UK)

 • Spoluřešitel tří mezinárodních projektů (DAAD – Německo; Erasmus Mundus – Francie, regionální koordinátor pro střední Evropu; Erasmus Plus: Optimising translator training through collaborative technical translation (OTCT))

 • Koordinátor projektu "Evropský magisterský program v oboru překladatelství" (The European Master's in Translation - EMT) v ÚTRL

Členství v organizacích a radách / Membership in organisations and boards

 • Člen Rady Evropského magisterského programu v oboru překladatelství (EMT)

 • Člen Pracovní skupiny Mezinárodní federace překladatelů a tlumočníků (FIT) pro systémy počítačem podporovaného překladu (CAT) a správy terminologie

 • Člen Výkonného výboru Jednoty tlumočníků a překladatelů

Bibliografie / Bibliography

Seznam publikační činnosti k nahlédnutí na stránkách Střediska vědeckých informací FF UK.


 • SVOBODA, Tomáš. Překlady pro EU. Praha: Karez - v tisku.

 • SVOBODA, Tomáš. Computing and translation. AMANT a MAYLATH. Translation, Localization, and Internationalization: A Primer for Professional Communicators. Fargo, USA: NDSU, in print. ISBN XXX-XXX.

 • Králová Jana, Svoboda Tomáš. Jiří Levý en el contexto de la investigación de la época y en la actualidad; Mutanis mutandis,9,2,205-223; 2016. http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/mutatismutandis/article/view/325054/20783840

 • SVOBODA, Tomáš. Quality in Institutional Translation in the Czech Republic: Strategies, Limitations, and Potential, in: Zehnalová, Jitka, Molnár Ondřej, Kubánek Michal (eds.), Interchange between Languages and Cultures: The Quest for Quality, Olomouc, 2016. p. 53–72. http://atp.anglistika.upol.cz/tifo/TIFO2014_book.pdf

 • SVOBODA, Tomáš. Hodnocení kvality strojového překladu – s případovou studií k překladu ve směru DE-CS při využití veřejně dostupných překladačů, in: Zehnalová, Jitka (ed.), Kvalita a hodnocení překladu: Modely a aplikace, Olomouc, 2015.

 • SVOBODA, Tomáš. Budoucnost jazykových profesí: Překlady textů v době „rozšířené reality“. In: Cizí jazyky pro život. Sborník příspěvků mezinárodních konferencí k podpoře vícejazyčnosti: NIDV, Praha 2014.

 • SVOBODA, Tomáš. Man and Machine: Translation in the Era of Augmented Reality. BAUR, Wolfram et al. Man vs. Machine?: Proceedings of the XXth FIT World Congress. Berlin: BDÜ Weiterbildungs- und Fachverlagsgesellschaft mbH, 2014, p. 93-99. ISBN 978-3-938430-63-7.

 • SVOBODA, Tomáš. Rizika v oblasti poskytování překladatelských služeb. ÚNMZ Čejkovice. 2014

 • SVOBODA, Tomáš. Norma v oblasti překladů: přidaná hodnota a šance pro trh. Perspektivy kvality. 2013, roč. 2, č. 1, s. 14-17.

 • SVOBODA, Tomáš. Translation Manuals and Drafting Style Guides at the European Commission. Le Bulletin du CRATIL Centre de recherche de l'ISIT. 2013, roč. 5, č. 10, nestránkováno. Dostupné z:

  http://www.lebulletinducratil.fr/index.php/en/translation-manuals-and-drafting-style-guides-at-the-european-commission

 • SVOBODA, Tomáš. Kapitoly z překladatelské praxe: odborný překlad mezi němčinou a češtinou. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012, 206 s. Neuveden. ISBN 9788073084073. Dostupné z: http://ff.cuni.cz/UTRLFF-58-version1-kapitoly_z_prekladatelske_praxe.pdf

 • SVOBODA, Tomáš. Umění překladu anglicky: splacený dluh a nový úkol. Tlumočení a překlad. 2012, roč. 23, č. 103, s. 41733.

 • SVOBODA, Tomáš. Návrh systémového řešení počítačové podpory při tvorbě podkladů normativních dokumentů. ÚNMZ 2012 (rozborový projekt)

 • SVOBODA, Tomáš. Anketa - průzkum překladatelského trhu. Tlumočení a překlad (ToP). 2011, roč. 22, č. 99, s. 15-17.

 • SVOBODA, Tomáš. Překlady pro EU. Zpráva o panelové diskusi k pohledu na veřejné zakázky a výběrová řízení v oblasti překladu pro evropské instituce. Soudní tlumočník. 2011, roč. 2010, č. 2, s. 32-34.

 • SVOBODA, Tomáš. Metodologické implikace pro zkoumání barokního období v dějinách překladu. In: Slovesné baroko ve středoevropském prostoru. Praha: Arsci, 2010, s. 186-201. ISBN 9788074200083.

 • SVOBODA, Tomáš. Ubi sunt homines? Poznámky k řízení kvality překladů u Generálního ředitelství pro překlad Evropské komise. In: Od textu k prekladu. Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, 2008. ISBN 9788073740474.

 • SVOBODA, Tomáš. Barokní normy překladu se zřetelem k česko-německým literárním kontaktům. Praha, 2004. Dizertační práce. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

 • SVOBODA, Tomáš. Ir habt beide wol gefochten, aneb srovnání překladů díla Der Ackermann aus Böhmen. In: 15 x o překladu. Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, 1999, s. 49-57. ISBN 8086261034.

.