FF UK

ÚTRLO ústavuVyučujícíPhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

PhDr. et Bc. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Kvalifikace / Education

 • 1996–2004: doktorské studium: Ústav translatologie, FF UK v Praze, disertační práce Barokní normy překladu se zřetelem k česko-německým literárním kontaktům (Ph.D., PhDr.) / Ph.D. in Translation Studies from the Institute of Translation Studies, Charles University, Prague (dissertation on translations between Czech and German in the Baroque period)

 • 1995–2002: bakalářské studium: dálkově na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích (Bc.) / B.A. in Theology from the University of Southern Bohemia

 • 1993–1994: studium klasických jazyků na Husitské teologické fakultě UK v Praze / Classical languages study at Charles University, Prague

 • 1991–1996: magisterské studium: Ústav translatologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (němčina a angličtina; Mgr.) / M.A. in translation and interpreting German & English from the Institute of Translation Studies, Charles University (thesis on the translations of Der Ackermann aus Böhmen into Czech)


Zaměstnání / Employment

 • od r. 2007: Ústav translatologie, FF UK, vyučující; garant oboru Němčina pro mezikulturní komunikaci; Mezikulturní komunikace čeština – němčina (double degree); Překladatelství: čeština – němčina / Institute of Translation Studies, Charles University; Head of German Language Department, Researcher, Lecturer

 • od r. 2008: překladatel, tlumočník, korektor, editor (ve svobodném povolání) / Freelance translator and interpreter, reviser

 • od r. 2008: konzultant a lektor v oblasti řízení kvality (QM) překladatelských služeb a počítačem podporovaného překladu (CAT) / Consultancy services and training in Translation Quality Management (ISO 17100), Machine Translation and CAT tools

 • od r. 2005: člen oborové rady doktorského studijního programu translatologie, ÚTRL

 • 2008–2011: externí překladatel, korektor ECB, Frankfurt, SRN / External translator for European Central Bank in Frankfurt, Germany

 • 2004–2007: překladatel a korektor, koordinátor vzdělávání pro český jazykový odbor, Generální ředitelství pro překlady, Evropská komise v Lucemburku / In-house Translator and Training Coordinator for the Czech Language Department at Directorate General for Translation, European Commission, Luxembourg

 • 1999–2004: odborný asistent, Ústav translatologie FF UK / Institute of Translation Studies, Charles University (teaching translation and introduction to Translation Studies)

 • 1997–2002: interní překladatel, korektor, terminolog, jazyková agentura v Praze / In-house translator and quality manager for a Prague-based translation services provider

 • 1991–2004: překladatel, tlumočník, korektor, editor, lektor cizích jazyků (ve svobodném povolání) / Freelance translator, interpreter, reviser, and language instructor

Výuka / Teaching

 • Kulturní dějiny I, Kulturní dějiny II, Počítačem podporovaný překlad, Nástroje CAT, strojový překlad a lokalizace, CAT Tools, Machine Translation and Post-editing MT Output, Computer Assisted Translation, Překlad odborných textů I (DE-CS), Překlad odborných textů III (DE-CS), Překlad pro mezinárodní instituce (DE-CS), Teorie překladu II - německý jazyk, Translatologická analýza (DE-CS), Dějiny překladu, Profesní návyky v překladatelské praxi, Diplomový seminář, Bachelorarbeit, Překladatelská praxe/praktika

 • History and Culture I, History and Culture II, CAT Tools, CAT Tools, Machine Translation and Localization, Machine Translation and Post-editing MT Output, Computer Assisted Translation, Technical Translation I (DE-CS), Technical Translation III (DE-CS), Translation for International Institutions (DE-CS), Translation Theory II – German, Translation Quality Assessment (DE-CS)Translation History, Business Skills and Career Guidance in the Translation Profession, Master´s Thesis Tutorial, Bachelor Thesis, Translation Practice /Traineeship


Výzkumné a rozvojové projekty / Grants and projects

 • Od r. 2010 hlavní řešitel deseti projektů v ČR (MŠMT, Úřad vlády ČR, FF UK, OP lidské zrdoje a zaměstnanost) a spoluřešitel dalších dvou projektů / Main coordinator of 10 grant projects in the Czech Republic

 • Spoluřešitel tří mezinárodních projektů (DAAD – Německo; Erasmus Mundus – Francie, regionální koordinátor pro střední Evropu; Erasmus Plus) / Involvement in 3 international projects, including Erasmus mundus OPTIMALE (Optimising Professional Translator Training In A Multilingual Europe, 2010–2013) and OTCT (Optimising Translator Training through Collaborative Technical Translation, 2014–2015)

 • Koordinátor projektu "Evropský magisterský program v oboru překladatelství" (European Master's in Translation - EMT) v ÚTRL / EMT coordinator for the Institute of Translation Studies

Členství v organizacích a radách / Affiliation and Service

 • Člen Rady Evropského magisterského programu v oboru překladatelství (EMT) / EMT Board Member since 2014

 • Člen Pracovní skupiny Mezinárodní federace překladatelů a tlumočníků (FIT) pro systémy počítačem podporovaného překladu (CAT) a správy terminologie / Member of the FIT Europe (Fédération Internationale des Traducteurs / Brussels) CAT group for Translation Memory and Terminology Management Systems

 • Člen Výkonného výboru Jednoty tlumočníků a překladatelů / Member of Executive Board of Czech Union of Translators and Interpreters

Veřejná přednášková činnost, účast na konferencích / Public appearances, talks and lectures, conferences

 • Od r. 2001 účast na více než 70 konferencích/přednáškách v ČR a v zahraničí (Belgie, Francie, Irsko, Kanada, Lotyšsko, Lucembursko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovenská republika, Švýcarsko, Velká Británie – zpravidla včetně vystoupení), opakovaně pobyty na Lipské univerzitě (SRN); vystoupení v České televizi a v Českém rozhlase / Some 70+ conference and public talks in the Czech Republic and abroad (Austria, Belgium, Canada, Czech Republic, France, Germany, Great Britain, Ireland, Latvia, Luxembourg, Poland, Slovakia, Switzerland; including FIT World congress in Berlin, conferences organised by the European Parliament and European Commission); appearances in Czech Television and Czech Radio; several stays at Leipzig University (Germany)


Bibliografie / Publications


1. Svoboda, Tomáš. Computing and translation. In: Kirk St. Amant, Bruce Maylath (eds.): Translation, Localization, and Internationalization: A Primer for Professional Communicators. Routledge. (Forthcoming.)

2. Svoboda, Tomáš. Hermeneutické čtení děl Jiřího Levého (Hermeneutic Reading of the Works of Jiří Levý). In Acta Universitatis Carolinae Philologica 2 / Translatologica Pragensia, pp. 21–41, Prague 2018. https://doi.org/10.14712/24646830.2018.13

3. Svoboda, Tomáš. The state of the (trade and) art in translation: PEMT automation, MT, and the future. In European Union, European Parliament, Translation services in the digital world. A sneak peek into the (near) future, pp. 106-119, Luxembourg 2018. https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9d7e9d55-d66d-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF

4. Svoboda, Tomáš. Institutional translation in national contexts. Quality assurance in governmental institutions across Europe. In Éric Poirier & Daniel Gallego Hernández (eds.), Business and Institutional Translation: New insights and reflections. Québec: Cambridge Scholars Publishing. (2018)

5. Tomáš Svoboda, Łucja Biel & Krzysztof Łoboda (eds.). 2017. Quality aspects in institutional translation (Translation and Multilingual Natural Language Processing 8). Berlin: Language Science Press. http://langsci-press.org/catalog/book/181

6. Tomáš Svoboda, Łucja Biel & Krzysztof Łoboda. 2017. Quality aspects in institutional translation: Introduction. In Tomáš Svoboda, Łucja Biel & Krzysztof Łoboda (eds.), Quality aspects in institutional translation, 1–13. Berlin: Language Science Press.

7. Svoboda, Tomáš. 2017. Translation manuals and style guides as quality assurance indicators: The case of the European Commission’s Directorate-General for Translation. In Tomáš Svoboda, Łucja Biel & Krzysztof Łoboda (eds.), Quality aspects in institutional translation, 75–107. Berlin: Language Science Press.

8. Svoboda, Tomáš. Translations as a Means of Revitalising Minority Languages: Translation Support under the European Charter for Regional or Minority Languages. In: mTm, A Translation Journal, Volume 8, Diavlos Publications, 2017, s. 288–308. http://www.mtmjournal.gr/src/contents_mTM_8.pdf

9. Svoboda, Tomáš. No linguistic borders ahead? Looking beyond the knocked-down language barrier. In: TranscUlturAl: A Journal of Translation and Cultural Studies, issue 9.2 (2017). https://journals.library.ualberta.ca/tc/index.php/TC/article/download/29355/21427

10. Králová Jana, Svoboda Tomáš. Jiří Levý en el contexto de la investigación de la época y en la actualidad; Mutanis mutandis,9,2,205-223; 2016. http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/mutatismutandis/article/view/325054/20783840

11. Svoboda, Tomáš. Quality in Institutional Translation in the Czech Republic: Strategies, Limitations, and Potential, in: Zehnalová, Jitka, Molnár Ondřej, Kubánek Michal (eds.), Interchange between Languages and Cultures: The Quest for Quality, Olomouc, 2016. p. 53–72. http://atp.anglistika.upol.cz/tifo/TIFO2014_book.pdf

12. Svoboda, Tomáš. Central European Translation Market Survey (on-line report)

http://www.jtpunion.org/O-profesi/Odborne/Pruzkum-prekladatelskeho-trhu-ve-stredni-Evrope-Ce

13. Svoboda, Tomáš. Hodnocení kvality strojového překladu – s případovou studií k překladu ve směru DE-CS při využití veřejně dostupných překladačů (Evaluation of Machine Translation Quality, with a Case-Study of Translations from German into Czech Using Publicly Available Translation Engines) (kapitola v knize), in: Zehnalová, Jitka (ed.), Kvalita a hodnocení překladu: Modely a aplikace, Olomouc, 2015. http://atp.anglistika.upol.cz/tifo/TQA_book.pdf

14. Svoboda, Tomáš. Budoucnost jazykových profesí: Překlady textů v době „rozšířené reality“ (The future of language professions: Translations in the era of ‘Augmented Reality’). In: Cizí jazyky pro život. Sborník příspěvků mezinárodních konferencí k podpoře vícejazyčnosti: NIDV, Praha 2014.

15. Svoboda, Tomáš. Man and Machine: Translation in the Era of Augmented Reality. BAUR, Wolfram et al. Man vs. Machine?: Proceedings of the XXth FIT World Congress. Berlin: BDÜ Weiterbildungs- und Fachverlagsgesellschaft mbH, 2014, p. 93-99. ISBN 978-3-938430-63-7.

16. Svoboda, Tomáš. Rizika v oblasti poskytování překladatelských služeb (Risks in the area of translation services provision). ÚNMZ Čejkovice. 2014

17. Svoboda, Tomáš. Norma v oblasti překladů: přidaná hodnota a šance pro trh (The Translation Standard: Added Value and a Chance for the Market). In: Perspektivy kvality č. 1, roč. II (v návaznosti na Perspektivy jakosti ročník IX). Praha: Česká společnost pro jakost, 2013, s. 14–17. ISSN: 1804-3704.

18. Svoboda, Tomáš. Translation Manuals and Drafting Style Guides at the European Commission. Le Bulletin du CRATIL Centre de recherche de l'ISIT. 2013, roč. 5, č. 10, nestránkováno. Dostupné z: https://www.academia.edu/11956001/Translation_Manuals_and_Drafting_Style_Guides_at_the_European_Commission (původně: http://www.lebulletinducratil.fr/index.php/en/translation-manuals-and-drafting-style-guides-at-the-european-commission)

19. Svoboda, Tomáš. Kapitoly z překladatelské praxe: odborný překlad mezi němčinou a češtinou (Chapters in Translation Practice). 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012, 206 s. Neuveden. ISBN 9788073084073. Dostupné z: http://ff.cuni.cz/UTRLFF-58-version1-kapitoly_z_prekladatelske_praxe.pdf

20. Svoboda, Tomáš. Kapitoly z překladatelské praxe (On the publication entitled Chapters in Translation Practice). In: Soudní tlumočník, časopis Komory soudních tlumočníků ČR, č. 2, roč. 2011. Praha: KST, 2012, s. 47.

21. Svoboda, Tomáš. Publikace Kapitoly z překladatelské praxe. In: ToP č. §, roč. XXII§. Praha: JTP, 2012, s. 1§

22. Svoboda, Tomáš. Umění překladu anglicky: splacený dluh a nový úkol (Jiří Levý’s Umění překladu The Art of Translation now available in English: A debt, which has been repaid, and a new task). Tlumočení a překlad. 2012, roč. 23, č. 103, s. 41733.

23. Svoboda, Tomáš. Návrh systémového řešení počítačové podpory při tvorbě podkladů normativních dokumentů (Proposal of a system solution for computer support in the creation of normative documents). ÚNMZ 2012 (rozborový projekt)

24. Svoboda, Tomáš. Anketa - průzkum překladatelského trhu (A Translation Market Survey). Tlumočení a překlad (ToP). 2011, roč. 22, č. 99, s. 15-17.

25. Svoboda, Tomáš. Překlady pro EU. Zpráva o panelové diskusi k pohledu na veřejné zakázky a výběrová řízení v oblasti překladu pro evropské instituce (Translations for the EU. Report on the panel discussion on public procurement and translation tenders for European institutions). Soudní tlumočník. 2011, roč. 2010, č. 2, s. 32-34.

26. Svoboda, Tomáš. Metodologické implikace pro zkoumání barokního období v dějinách překladu (Methodology of Research on the Baroque Period in Translation History). In: Slovesné baroko ve středoevropském prostoru. Praha: Arsci, 2010, s. 186-201. ISBN 9788074200083.

27. Svoboda, Tomáš. Anketa – průzkum překladatelského trhu (A Translation Market Survey). [online]. 2010, Available from: http://utrl.ff.cuni.cz/UTRLFF-75-version1-AnketaVyzkumTrhu.pdf.

28. Svoboda, Tomáš. Ubi sunt homines? Poznámky k řízení kvality překladů u Generálního ředitelství pro překlad Evropské komise (Ubi sunt homines? On Translation Quality Management at European Commission’s Directorate General for Translation). In: Od textu k prekladu. Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, 2008. ISBN 9788073740474.

29. Svoboda, Tomáš. Barokní normy překladu se zřetelem k česko-německým literárním kontaktům (Norms of Czech-German Translations in the Baroque Period). Praha, 2004. Dizertační práce. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

30. Svoboda, Tomáš. Barokologické bádání v dějinách českého překladu mezi lety 1945 a 2003. (Studies on the Baroque Period from the Point of View of the Czech Translation History, between 1945 and 2003). In: Hrala, M. (Ed.): Český překlad 1945–2003. ÚTRL FF UK, Prague 2004, pp. 163–172.

31. Svoboda, Tomáš. Procesualita literárního překladu (The Process of Literary Translation). In: Petr Pořízka, Vladimír Polách (eds.) Vztah langue a parole v perspektivě „interaktivního obratu“ v lingvistickém zkoumání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004, s. 312-315. ISBN 80-244-0838-4

32. Svoboda, Tomáš [autor překladu]: Human Development Report - Czech Republic 2003; 1. vyd. 2003. Praha: MJF; 128 s. (ISBN 80-86284-34-4). Anotace: Human development report in the Czech Republic as for the period (since the previous UNDP report) up to 2003.

33. Svoboda, Tomáš. Holocaust v Rakousku a jeho širší souvislosti. (Holocaust in Austria and its Broader Context). In: Pojar, Miloš (Ed.): Stín šoa nad Evropou. Židovské muzeum v Praze, Prague 2001, pp. 31–45. ISBN 80-85608-48-0.

34. Svoboda, Tomáš [autor statě]: Ir habt beide wol gefochten, aneb srovnání překladů díla Der Ackermann aus Böhmen [stať ve sborníku]. (Ir habt beide wol gefochten, or comparing translations of Der Ackermann aus Böhmen). In: 15 x o překladu, editor: Rády, A., 1. vyd. Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů; 1999, s. 49–57 (ISBN 80-86261-03-4)

35. Svoboda, Tomáš [autor překladu]: Müller, G. D.: Dopis účastníkům sympozia (s. 18–19); Brandmüller, W.: Hus před koncilem (s. 213–219) (Translated document.); Spruyt, B. J.: Ohlas působení Jana Husa a husitského hnutí v burgundském Nizozemí, cca 1450–1520 (s. 225–240). In Lášek, J. B. (ed.) Jan Hus mezi epochami, národy a konfesemi. Praha: Česká křesťanská akademie; 1995.

36. Svoboda, Tomáš. O překládání bible. S profesorem ThDr. Zdeňkem Sázavou rozmlouval Tomáš Svoboda. (On Bible Translation. Interview with Zdeněk Sázava, Member of a Group of Bible Translators into Czech). In: TLUMOČENÍ – PŘEKLAD (ToP), ročník V, č. 24/1994, str. 2.

37. Svoboda, Tomáš [autor překladu]: Jižní Anglie, průvodce řady Marco Polo (Translation of a book), zadavatel: překladatelská agentura Atingo, 1994.