FF UK

ÚTRLO ústavuVyučujícíExterní vyučujícíDoc. PhDr. Miroslava Sládková, CSc.

Doc. PhDr. Miroslava Sládková, CSc.


Výuka


Kontrastivní gramatika I (FR)

Kontrastivní gramatika II (FR)

Tlumočení I (FR)

Tlumočení II (FR)


Kvalifikace


1988 – Doc. (současný francouzský jazyk), FF UK Praha


1981 – CSc. (románská jazykověda, spec. konfrontační studium francouzštiny a italštiny), FF UK Praha


1970 – PhDr. (srovnávací románská jazykověda), FF UK Praha


1969 – prom.fil., obor Francouzština – Italština, FF UK Praha


Praxe od ukončení VŠ studia


2007 – dosud – vedoucí francouzského oddělení ÚTRL


1988 – dosud – docentka, Ústav translatologie FF UK


kontinuální příležitostná tlumočnická a překladatelská praxe


1974–1988 – odborná asistentka, Ústav translatologie (dříve Katedra překladatelství a tlumočnictví) FF UK Praha


1972–1974 – odborná asistentka, Univerzita 17.listopadu v Praze


1971–1972 – asistentka tamtéž


1969–1971 – profesorka francouzštiny a italštiny, Jazyková škola v Praze


Působení v zahraničí


1966 – Itálie, Siena, Università degli Studi, 2 měsíce, studijní pobyt


1967 – Itálie, Řím, Università del Sacro Cuore (sídlo v Miláně), 1 měsíc, studijní pobyt


1968 – Itálie, Prato, Reggio Emilia, 1 týden, tlumočení


1969 – Švýcarsko, Lausanne, Univerzita, 1 měsíc, stáž pro pedagogy


1970 – Francie, Besançon, Univerzita, stáž pro pedagogy


1973 – Itálie, Milano, 1 týden, tlumočení


1976 – Francie, Grenoble, Univerzita, 1 měsíc, stáž pro pedagogy


1978 – Francie, Strasbourg, Université des Sciences Humaines, 3 měsíce, studijní pobyt


1978 – Itálie, Milano, 10 dní, tlumočení


1984 – Francie, Sèvres, Centre International d´Etudes pédagogiques, 1 měsíc, stáž pro pedagogy


1985 – Maďarsko, Budapešť, Filozofická fakulta, katedra italského jazyka, 1 týden, přednáška na téma Riflessioni sulla linguistica testuale


1986 – Francie, Paříž, Université de la Sorbonne Nouvelle - Paris III, 1 měsíc, studijní pobyt


1988 – NDR, Berlín, Humboldtova univerzita, 3 dny, příspěvek na mezinárodní konferenci „Übersetzungswissenschaft und Sprachmittlerausbildung“ na téma Linguistique du texte et traduction


1988 – Belgie, Brusel, Université libre, 1 měsíc, studijní pobyt


1989 – Itálie, Perugia, Univerzita, 1 měsíc, studijní pobyt


1991 – Francie, Paříž, Centre Jacques-Amyot, 2 týdny, seminář o odborném překladu


1993 – Belgie, Brusel, Service commun Interprétation-conférences (SCIC), 1 měsíc, stáž pro učitele tlumočení organizovaná Evropskou komisí


1996 – Francie, Paříž, ISIT - hospitace, Université Paris VII-přednáška Aspect verbal en tchèque - problème de traduction, 2 týdny


1997 – Francie, Paříž, na pozvání Univerzity Paris VII - příprava společného vědeckého projektu „Barrande“ (žádost podána na r. 1997 a 1998 - nebyla přijata), 1 týden


1998 – Francie, Paříž, hospitace na ESIT (Paris III - Sorbonne Nouvelle), 1 týden


2001 – Francie, Paříž, Université Paris VII- přednáška na téma L´aspectualité et la temporalité en tchèque et en français. Přednáška pro doktorandy a pedagogy, 2 týdny


2002 – Francie, přednáškový pobyt v rámci programu Sokrates (ERASMUS Akce 2), č. I/18/2001-2 na Université Catholique de l´Ouest, Institut de Perfectionnement en langues vivantes (IPLV), ANGERS, 1 týden


2003 – Francie, La compréhension du sens et l´acte de traduire, příspěvek přednesený na mezinárodní překladatelské konferenci „La traduction: De la théorie à la pratique et de la pratique à la théorie“, Université de Bretagne Sud


2005 – Itálie, L´analisi contrastiva: un primo passo per una buona traduzione. Příspěvek na mezinárodní konferenci „Tradurre e comprendere. Pluralità dei linguaggi e delle culture“, kterou pořádala Società di Filosofia del linguaggio a Università degli Studi di Napoli Federico II v Piano di Sorrento


2012 – Lucemburk, na pozvání Generálního ředitelství pro překlady Evropské komise vedení semináře pro naše překladatele


2013 – Lucemburk, na pozvání Českého překladatelského oddělení Soudního dvora EU vedení celodenního semináře pro naše překladatele


Členství v organizacích


Jazykovědné sdružení


Jednota tlumočníků a překladatelů


Obec překladatelů


EST (European Society for Translation Studies)


Společnost Česká republika - Itálie


Gallica


Società di Filosofia del linguaggio, Itálie


Členka komise pro habilitační řízení PhDr. L. Miličkové, CSc. (FF MU Brno) - květen 1999


Členka komise pro SZZK na pedagogické fakultě UK Praha (katedra francouzského jazyka a literatury)


Předsedkyně komise pro obor Translatologie v soutěži o nejlepší diplomovou práci „Prix Gallica“


Členka zkušební komise pro státní doktorskou zkoušku, Ústav románských jazyků a literatur FF MU v Brně v r. 2002 a 2003


Členství v redakční radě sborníku z Ecole doctorale Olomouc „Créativité – défis et enjeu“ (19.-21.9.2001), sborník vyšel v r. 2002, a sborníku z konference Dialogue des cultures: interprétation, traduction (3.-5.11.2005)


Členka organizačních výborů mezinárodních konferencí „Créativité – défis et enjeux“ (Ecole doctorale d´Olomouc), Univerzita Palackého v Olomouci 19. – 20.9.2001, Ecole doctorale de MU Brno 5.-8.2.2003, Dialogue des cultures:interprétation, traduction (3.-5.11.2005). Ve všech případech vedení některých sekcí nebo plenárního zasedání.


Kruh moderních filologů


Přehled publikační činnosti


Učebnice


Francouzština pro pokročilé, (Přepracované vydání), Leda, Praha 2000 (vysokoškolská učebnice, spoluautorství - kol.: A.Tionová, E.Janovcová, H. Loucká, M. Sládková).


Články v recenzovaných periodikách


K modální hodnotě konjunktivu v italštině a ve francouzštině. In: Sborník statí o jazyce a překládání, Univerzita 17. listopadu, Praha 1972, s.141-154.


K některým terminologickým a stylistickým otázkám francouzštiny v porovnání s němčinou a češtinou. In: Preklad spoločenskovedných textov, Obzor, Bratislava 1978, s. 109-137.


K některým problémům textové lingvistiky. In: Metodologické problémy literárněvědných a lingvistických oborů, Praha 1985, s. 54-59


Nadvětné útvary a překlad. In: Preklad včera a dnes (sborník příspěvků z konference, Bratislava 1985), Slovenský spisovateĺ 1986, s. 356-359.


Modalita francouzského a italského konjunktivu ve vedlejších větách kompletívních, AUC Philologica Monographia LXXXII/80 Univerzita Karlova, Praha 1986, 106 s.


K některým otázkám gramatiky textu v souvislosti s teorií překladu. In: AUC Philologica 1-3, 1986, Translatologica Pragensia II. (2. část), Univerzita Karlova, Praha 1986, s. 627-637 (vyšlo v r. 1989)


Pragmatické aspekty překladu. In: AUC Philologica 2-3, 1989, Translatologica Pragensia III. (1. část), Univerzita Karlova, Praha 1990, s. 183-190 (příspěvek na mezinárodní konferenci o překladu a tlumočení, 16.-18.9.1986 v Praze).


La modalité du subjonctif en français et en italien. Quelques problèmes de traduction. In: Papers in translation studies Prague – Kouvola. University of Helsinki, Finland 1989, s. 87-101.


K problematice recepce smyslu překládaného textu. In: AUC Philologica 4-5, 1991, Translatologica Pragensia V, Univerzita Karlova, Praha 1992, s. 41-45 (příspěvek na VIII. Mezinárodní konferenci o překladu a tlumočení, 26.-28.1989 v Praze).


Francouzská gramatika z hlediska některých soudobých lingvistických teorií. In: AUC Philologica 4-5, 1984, Translatologica Pragensia I., Univerzita Karlova, Praha 1989, s. 67-73 (příspěvek na mezinárodní konferenci o překladu a tlumočení z r. 1980 v Praze).


Francouzština a italština – dvě kultury, dva temperamenty. In: AUC Philologica 2, 1995, Translatologica Pragensia VI, Univerzita Karlova, nakl. Karolinum, Praha 1998, s. 109-113.


In memoriam Josef Dubský. In: Linguistica Pragensia 1/96, s. 3-4.


Annie Monnerie-Goarin: Les temps du passé et l´aspect du verbe (Compte rendu). In: Linguistica Pragensia 2/97, s. 109-110.


Etude contrastive de l´aspect en tchèque et en français dans une perspective textuelle. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica 71, ROMANICA VII, Olomouc 1998, s. 185-190.


I 65 anni di Sylva Hamplová. In: Linguistica Pragensia, Vol. X/2. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR 2000, s. 96-97.


L’aspect verbal en tant que problème de traduction. In: Linguistica Pragensia, Vol. XI/1. Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha 2001, s. 29-38.


La valeur aspectuelle – problème de traduction (Confrontation franco-tchèque), In: Linguistica Antverpiensia, New Series (Linguistics and Translation Studies), 1/2002, Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, Hogeschool Antwerpen, s. 55-64.


L’expression verbale en tchèque et en français – quelques problèmes de traduction, In: Romanica Olomucensia XI, Ecole doctorale Olomouc, AUPO, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2002, s. 197-202.


Le sens et la traduction. In: Studien zur romanischen Sprachwissenschaft und interkulturellen Kommunikation,. Band 19, Peter Lang, Frankfurt am Main 2005, s. 79-87.


La traduction professionnelle en tant qu´objectif pédagogique. In: Romanica Olomucensia XIV ( Compétences nouvelles pour une Europe nouvelle). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica 86, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2005, s. 33-37.


Jazyk médií a překlad. In: Český překlad II (1945-2004). Ústav translatologie, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2005, s. 321-329. (Spoluautorství)


 L’analisi contrastiva: un primo passo per una buona traduzione. In: Tradurre e comprendere. Pluralità dei linguaggi e delle culture. Pubblicazioni della Società di Filosofia del Linguaggio, Aracne Editrice, Roma 2006, s. 269-277.       


Les émotions d´autrui : confrontation des systèmes modaux en français et en italien. In: Philologia XXI, Supplementum II, Univerzita Komenského Bratislava 2011, s. 171-179. ISBN 978-80-223-3017-6.


Články v jiných periodikách, recenze


Alsaské dialekty a otázka vzájemného působení dvou nepříbuzných jazykových společenství. In: Cizí jazyky ve škole XXV- 1981/82, č. 6, s. 254-257


Konkurenční formy francouzského a italského konjunktivu. In: Cizí jazyky ve škole XXIX-1985/86, č. 7, s. 304-306.


„Vyzmetkovaný materiál“ aneb o problémech nejen s derivací. In: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 – sborník z konference na FF UP v Olomouci (23.-27.8.1993), s. 188-189, DeskTop Publishing FF UK Praha, 1995.


Le vouloir dire, la traduction et le niveau implicite. In: Rencontres françaises – Brno 2003. Actes du 6e séminaire international d´études doctorales, Brno, 5-8 février 2003, Masarykova Univerzita v Brně, 2004, s. 314-317.


Překlad, tlumočení a kontrastivní pragmatika. In: ProfiLingua 2007 – sborník příspěvků z konference. Západočeská univerzita v Plzni 2007, s. 194-199.


Linguistique contrastive franco-tchèque et la formation des traducteurs.  In: Lingvistické, lingvodidaktické a literární reflexe pro nové milénium. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň 2009 (vyšlo v roce 2010), s.91-95. ISBN: 978-80-7043-886-2.


Former à la traduction et à l´interprétariat. (Table ronde 2). In: Situation et perspectives d´évolution des départements d´études françaises des universités européennes. Séminaire européen du 26 au 28 mars 2009, Centre international d´études pédagogiques, Sèvres (vyšlo v roce 2010), s. 40-42. ISBN: 978-2-85420-588-6.


„Obžalovaný sponzorské dary vysvětloval, ale nevysvětlil“ aneb české a francouzské pojetí vidovosti. In: Plav, měsíčník pro světovou literaturu 2012/12, s. 57-60. ISSN 1802-4734.