FF UK

ÚTRLO ústavuVyučujícíMgr. Věra Kloudová, Ph.D.

Mgr. Věra Kloudová, Ph.D.


Kvalifikace / Education

 • 2001–2007: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta (český jazyk a literatura – germanistika), Mgr. / M. A. in Czech Language and Literature – German Studies, Faculty of Arts, Charles University

 • 2007–2010: doktorské studium, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav germánských studií (germánské jazyky a literatury), Ph.D. / Ph.D. in Germanic Languages and Literatures, Faculty of Arts, Charles University


Zaměstnání / Employment

 • 2003–2018: lektorka kurzů němčiny v jazykových školách, překlady z němčiny do češtiny, z angličtiny do češtiny, z angličtiny do němčiny a z češtiny do němčiny, na volné noze / German Teacher, Translator DE-CS, EN-CS, EN-DE and CS-DE, free-lancer

 • 2008: Ediční oddělení FF UK / Publishing, Faculty of Arts, Charles University

 • 2009–2010: Katedra germanistiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze / Faculty of Education, Charles University

 • 2010–2018: Ústav translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze / Institute of Translation Studies, Faculty of Arts, Charles University


Působení v zahraničí / Professional activities and academic visits abroad

 • 2006–2009: výzkumné pobyty a doktorské stáže, Universität Regensburg, Universität Mannheim, Institut für Deutsche Sprache in Mannheim / research attachments and Ph.D. studies: Universität Regensburg, Universität Mannheim, Institut für Deutsche Sprache in Mannheim

 • 2009–2012: zahraniční konference a workshopy / conferences and workshops abroad

 • 2018: výukový pobyt na Universität Leipzig / teaching mobility: Universität Leipzig

 • organizace překladatelského workshopu (plánován na listopad 2019 v Lipsku), spolu s Universität Leipzig a dr. Petrou Mračkovou Vavroušovou (ÚTRL FF UK)


Překladatelská praxe / Experience in translation

 • 2003–2018: překlady neliterárních textů (historie, církevní problematika, strojírenství, divadlo apod.) a literárních textů (poezie, B. Brecht), DE-CS, EN-CS, EN-DE, CS-DE, přes 3000 NS / free-lance translations of non-literary (history, church, mechanical engineering, theater etc.) and literary texts (poetry, B. Brecht), DE-CS, EN-CS, EN-DE and CS-DE, more than 3000 pages)

 • 2003–2018: překlady vícero odborných statí, článků a resumé:

  • Milan Tvrdík, Alice Stašková (edd.) – Goethe dnes / Goethe heute. Pavel Mervart, 2008. ISBN 978-80-86818-57-3.

  • Jindřich Marek, Kamil Boldan (edd.), Libri catenati Egrenses. Knihy a knihovna chebských františkánů v pozdním středověku a raném novověku, Praha 2012. Překlad úvodní studie a obsažených resumé.

  • Die „Quaestio“ des Magisters Prokop von Pilsen über die kirchliche Autorität (Jindřich Marek). In BOBKOVÁ-VALENTOVÁ, Kateřina – DOLEŽALOVÁ, Eva – CHODĚJOVSKÁ, Eva – HOJDA, Zdeněk – SVATOŠ, Martin (eds.), Roma-Praga, Praha-Řím. Ommaggio a Zdeňka Hledíková, Praga 2009, s. 159–172. (= Bolletino dell'Istituto Storico Ceco di Roma, supplemento 2008). Překlad resumé, s. 159-168 (s Vlastou a Hubertem Reitterer).

  • Schriften des utraquistischen Konsistoriums aus den Jahren 1471–1489 in der Nationalbibliothek der Tschechischen Republik. Prolegomena zur zukünftigen Studie über die utraquistische Kirchenverwaltung im Zeitalter der Jagiellonen (Jindřich Marek). In KRAFL, Pavel (ed.). Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII-XV. Praha, 2008, s. 545–556.

  • Daj Pane Bože jasný večer, když náš život zacházie. K recepci artis moriendi ve staročeských rukopisných textech pozdního středověku (Jindřich Marek). In RADIMSKÁ, Jitka (ed.). K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. Vita morsque et librorum historia. Opera Romanica 9. České Budějovice, 2006, s. 109–126. Překlad resumé, s. 124-126.

  • Zlomky rukopisů v Národní knihovně České republiky. Praha, 2006 [vyd. 2007]. Překlad resumé, s. 135-143.

  • Bratrská nauka o posledních věcech člověka a smrt pana Kunráta Krajíře z Krajku (1487–1542). Miscellanea Oddělení rukopisů a starých tisků, 19, 2005–2006 [vyd. 2007], s. 33–59. Překlad resumé, s. 55-57.Výuka / Teaching

 • kontrastivní gramatika, kontrastivní lexikologie, kontrastivní stylistika, bilaterální tlumočení, překlad vybraných literárních děl v rámci studentského semináře / comparative grammar, comparative lexicology, comparative stylistics, bilateral interpreting, translation of literary texts in student seminars

 • výuka pro Ústav translatologie, Ústav germánských studií FF UK v Praze / Teaching for the Institute of Translation Studies, Department of Germanic Studies, Faculty of Arts, Charles University


Výzkumné projekty a granty / Grants and projects


 • 2003–2011: spolupráce na projektu VELKÉHO NĚMECKO-ČESKÉHO AKADEMICKÉHO SLOVNÍKU, ved. doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. (GA ČR 405/03/1452, GA ČR 405/06/585, GA ČR 405/09/1280) / Project of the Large German-Czech Academic Dictionary/Database (LGCAD), led by doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.

 • 2010: spolupráce na projektu (Nové) bibliografie k německo-českému srovnání (vedení projektu: Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.) / Project (NEUE) BIBLIOGRAPHIE ZUM DEUTSCH-TSCHECHISCHEN SPRACHVERGLEICH (led by Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.)

 • 2015: spolupráce na projektu GRAM-LINE. Online cvičebnice německé gramatiky pro pokročilé (Vnitřní rozvojové granty Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, č. FF 15 TO1 029) (vedení projektu: Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.) / Project GRAM-LINE. Online cvičebnice německé gramatiky pro pokročilé (led by Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.)

 • 2017: účast na projektu Progres 4 – Jazyk v proměnách času, místa, kultury, hlavní řešitel doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. / Progres 4, Language in the shiftings of time, space, and culture (led by doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D)

 • 2018: účast na projektu Progres Q10 – Jazyk v proměnách času, místa, kultury, hlavní řešitel doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. / Progres Q10, Language in the shiftings of time, space, and culture (led by doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D)


Bibliografie / Publications


• Šemelík Martin – Hejhalová, Věra – Kloudová, Věra (vyjde 2019): Jedes Wort ist halt anders… zum 65. Geburtstag von doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. Medailon pro Linguistica Pragensia.


• Šemelík Martin – Kloudová, Věra – Vachková, Marie – Dovalil, Vít – Doležal, Jiří (2019, v recenzním řízení): Deutsche Grammatik. Eine Text- und Aufgabensammlung für Fortgeschrittene. Praha, Karolinum.


• Šemelík Martin – Kloudová, Věra – Vachková, Marie (2018): Mohou mít dvě slova vůbec stejný význam? Aneb Popovídání o zlobivých synonymech. Praha, Nakladatelství Lidové noviny. (v tisku)


• Šemelík Martin – Kloudová, Věra – Šimečková, Alena – Doležal, Jiří (2018): Deutsche Grammatik. Ein Übungsbuch für Fortgeschrittene. Praha, Karolinum. (v tisku)


• Šemelík Martin – Kloudová, Věra – Vachková, Marie – Čonosová, Edita – Šimečková, Alena (2017): (Neue) Bibliographie zum deutsch-tschechischen Sprachvergleich. Praha, Karolinum (Univerzita Karlova). 96 s. ISBN 978-80-246-3560-6.


• Šemelík Martin – Kloudová, Věra – Koptík, Tomáš (2017): K novým možnostem zprostředkování slovní zásoby ve výuce němčiny jakožto cizího jazyka. Cizí jazyky, č. 60, s. 5–8. ISSN 1210-0811.


• Šemelík Martin – Kloudová, Věra – Vachková, Marie (ed., 2017): Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Germanistica Pragensia XXIV. Themenheft Lexikographie. Karls-Universität Prag, Karolinum Verlag.


• Kloudová, Věra (2015): Synonymie und Antonymie. Literaturhinweise zur Linguistik. Heidelberg, Winter. 66 S. ISBN: 978-3-8253-7534-8.


• Vachková, Marie – Šemelík Martin – Kloudová, Věra (2014): K výzkumu slovotvorné antonymie na základě Kookurenční databanky CCDB. In Radost z jazyků. Sborník příspěvků k 75. narozeninám prof. Františka Čermáka. Praha, Ústav Českého národního korpusu / Nakl. Lidové noviny s. 74–88. ISBN 978-80-7422-361-7.


• Kloudová, Věra – Šemelík, Martin (2013): Kookurenční databanka CCDB jako nástroj kontrastivní analýzy a překladu z češtiny do němčiny. Časopis pro moderní filologii, 2013, sv. 1/95. ISSN 0862-8459. S. 39–51.


• Šemelík, Martin – Vachková, Marie – Kloudová, Věra (2013): Zur Erforschung und lexikographischen Erfassung der substantivierten Infinitive auf der Grundlage neuer korpusanalytischer Methoden. Aussiger Beiträge 7 (2013): Lexikologie und Lexikografie – Aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen. S. 191–209. (Po korektuře, přijato do tisku).


• Marková, Věra (2012): Synonyme unter dem Mikroskop: Eine korpuslinguistische Studie. (CLIP 2). Tübingen: Narr.


• Marková, Věra – Vachková, Marie (2011): Zu korpuslinguistischen Voraussetzungen der Ermittlung von lexikalischen Beziehungen und deren mögliche Umsetzung im deutsch-tschechischen Sprachvergleich. In: Peloušková, Hana – Káňa, Tomáš (Hrsg.): Deutsch und Tschechisch im Vergleich. Korpusbasierte linguistische Studien II. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. S. 7–14.


• Marková, Věra (2011): Beiträge zur Ermittlung der Beziehungen zwischen semantisch nahen Adjektiven. In: Sammelband aus der internationalen Konferenz Die Stellung der Germanistik in der Tschechischen Republik nach der Bologna-Reform, Prag 16.–17. 9. 2010. S. 59–72.


• Marková, Věra – Šemelík, Martin – Vachková, Marie (2011): Parallelkorpora in Lehre und Forschung. Erste Erfahrungen mit dem InterCorp im fortgeschrittenen Germanistikunterricht. In: Zeitschrift für mitteleuropäische Germanistik. Hrsg. von Csaba Földes und Attila Németh. Tübingen: Gunter Narr Verlag. 1. Jahrgang, 2. Heft. S. 131–150.


• Marková, Věra (2011): Zur neuen Bestimmung von synonymischen Reihen mit Hilfe der korpuslinguistischen Tools (Self-Organizing Maps, Contrasting Near-Synonyms). In: Germanistica Pragensia XXII/2, Praha FF UK. ISSN 0323-0716. S. 59–66.


• Šemelík, Martin – Marková, Věra – Vachková, Marie (2011): InterCorp-Based Contrastive Linguistics in Lexicography, Research and Classroom. In: Korpusová lingvistika Praha 2011. (1) Intercorp. Studie z korpusové lingvistiky, svazek 14. Ed. F. Čermák et al. Praha, FF UK. S. 73–89.


• Čonosová, Edita – Marková, Věra – Šemelík, Martin (2010): Substantiva ve Velkém německo-českém akademickém slovníku a nové korpusové nástroje. In: Ročenka Kruhu moderních filologů 2010. S. 131–144.


• Marková, Věra (2010): Zur Ermittlung der lexikalischen Beziehungen zwischen semantisch nahen Adjektiven, ÚGS FF UK (Dissertation).


• Marková, Věra (2009): Marie Vachková (Hrsg.): Beiträge zur bilingualen Lexikographie. In: Jazykovědné aktuality, 1, 2. S. 65–67.


• Vachková, Marie – Marková, Věra – Belica, Cyril (2008): Korpusbasierte Wortschatzarbeit im Rahmen des fortgeschrittenen Germanistikunterrichts. In: Zielsprache Deutsch, 3. S. 20–35.