FF UK

ÚTRLO ústavuVyučujícíMgr. Věra Kloudová, Ph.D.

Mgr. Věra Kloudová, Ph.D.


Kvalifikace / Qualification

 • říjen 2007 – září 2010: doktorské studium, 13. 9. 2010 obhajoba titulu Ph.D.

  - Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav germánských studií

  - obor: germánské jazyky a literatury

 • září 2001 – září 2007: magisterské studium, titul Mgr.

  - Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

  - obor: český jazyk a literatura – germanistika


Zaměstnání / Work experience

 • únor 2010 – dosud: Ústav translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 • září 2009 – červen 2010 (externí spolupráce): Katedra germanistiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 • červen 2003 – červen 2010 (ext spolupráce): lektorka kurzů němčiny v jazykových školách (Polyglot, Alfa Language Clubs a další), překlady z němčiny a češtiny

 • červen 2008 – červenec 2008: redaktorka českých a německých textů, Ediční oddělení FF UK (Praha)

 • listopad 2007červen 2008: junior coordinator (částečný úvazek), Team Trackers, s. r. o. (Praha)

 • červen 2003 – dosud: spolupráce na projektu VELKÉHO NĚMECKO-ČESKÉHO AKADEMICKÉHO SLOVNÍKU (http://lexarchiv.ff.cuni.cz/lexikograficka-sekce/)

 • 2010 – 2011: spolupráce na projektu (Nové) bibliografie k německo-českému srovnání (http://lexarchiv.ff.cuni.cz/lexikograficka-sekce/biblio/)


Výuka / Teaching


Bibliografie / Bibliography

Seznam publikační činnosti k nahlédnutí na stránkách Střediska vědeckých informací FF UK.


 • Kloudová, Věra – Šemelík, Martin (2013): Kookurenční databanka CCDB jako nástroj kontrastivní analýzy a překladu z češtiny do němčiny. Časopis pro moderní filologii, 2013, sv. 1/95. ISSN 0862-8459. S. 39–51.

 • Šemelík, Martin – Vachková, Marie – Kloudová, Věra (2013): Zur Erforschung und lexikographischen Erfassung der substantivierten Infinitive auf der Grundlage neuer korpusanalytischer Methoden. Aussiger Beiträge 7 (2013): Lexikologie und Lexikografie – Aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen. S. 191–209.

 • Marková, Věra (2012): Synonyme unter dem Mikroskop: Eine korpuslinguistische Studie. (CLIP 2). Tübingen: Narr.

 • Marková, Věra – Vachková, Marie (2011): Zu korpuslinguistischen Voraussetzungen der Ermittlung von lexikalischen Beziehungen und deren mögliche Umsetzung im deutsch-tschechischen Sprachvergleich. In: Peloušková, Hana – Káňa, Tomáš (Hrsg.): Deutsch und Tschechisch im Vergleich. Korpusbasierte linguistische Studien II. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. S. 7–14.

 • Marková, Věra (2011): Beiträge zur Ermittlung der Beziehungen zwischen semantisch nahen Adjektiven. In: Sammelband aus der internationalen Konferenz Die Stellung der Germanistik in der Tschechischen Republik nach der Bologna-Reform, Prag 16.–17. 9. 2010. S. 59–72.

 • Marková, Věra – Šemelík, Martin – Vachková, Marie (2011): Parallelkorpora in Lehre und Forschung. Erste Erfahrungen mit dem InterCorp im fortgeschrittenen Germanistikunterricht. In: Zeitschrift für mitteleuropäische Germanistik. Hrsg. von Csaba Földes und Attila Németh. Tübingen: Gunter Narr Verlag. 1. Jahrgang, 2. Heft. S. 131–150.

 • Marková, Věra (2011): Zur neuen Bestimmung von synonymischen Reihen mit Hilfe der korpuslinguistischen Tools (Self-Organizing Maps, Contrasting Near-Synonyms). In: Germanistica Pragensia XXII/2, Praha FF UK. ISSN 0323-0716. S. 59–66.

 • Šemelík, Martin – Marková, Věra – Vachková, Marie (2011): InterCorp-Based Contrastive Linguistics in Lexicography, Research and Classroom. In: Korpusová lingvistika Praha 2011. (1) Intercorp. Studie z korpusové lingvistiky, svazek 14. Ed. F. Čermák et al. Praha, FF UK. S. 73–89.

 • Čonosová, Edita – Marková, Věra – Šemelík, Martin (2010): Substantiva ve Velkém německo-českém akademickém slovníku a nové korpusové nástroje. In: Ročenka Kruhu moderních filologů 2010. S. 131–144.

 • Marková, Věra (2010): Zur Ermittlung der lexikalischen Beziehungen zwischen semantisch nahen Adjektiven, ÚGS FF UK (Dissertation).