FF UK

ÚTRLO ústavuVyučujícíPhDr. Eva Kalivodová, Ph.D.

PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D.

Výuka

 • Dějiny a kultura II (MKA)

 • Úvod do teorie a praxe překladu (MKA)

 • Analýza literárního textu II (MKA)

 • Anglicky psaná literatura v dějinách překladu II (PCA)

 • Dějiny překladu (PCA)

 • Kritika překladu (PCA)

 • Překlad a gender (PCA)

Kvalifikace

 • 2010 – FF UK: PhD. (ÚČLLV, program filologie, obor Dějiny české literatury a teorie literatury). Disertační práce: Archeologie básnířky. O rodové povaze literárních situací.

 • 1990 – FF UK: PhDr. v oboru anglický jazyk a literatura

 • 1982 – FF UK: prom. fil., obor čeština – angličtina

Praxe od ukončení VŠ studia

 • 2014 – členka řešitelského týmu projektu GAČR, „Pokus o renesanci Západu: Literární a duchovní východiska na přelomu 19. a 20. století“

 • 2014 – vedoucí Semináře dějin překladu, odborného pracovního týmu UTRL FF UK

 • 2013–2014 řešitelka projektu „Ženy ve vědě“, přednáškového cyklu podpořeného ve vnitřní soutěži FF UK o rozvojové prostředky na 2014.

 • 2011–2013 garantka studijních oborů s angličtinou, UTRL FF UK

 • 2005–2011 spoluřešitelka podúkolu „Významotvornost rodových diferencí v moderním světě“ v rámci výzkumného záměru UK FF v Praze „Základy moderního světa v zrcadle literatury a filosofie“  (MŠMT 0021620824). (Viz http://gender.ff.cuni.cz/) Spolu s Petrou Hanákovou, PhD., Libuší Heczkovou, PhD. a Kateřinou Svatoňovou, PhD.

 • 1998–2002 vedoucí Centra genderových studií FF UK

 • 1998–dosud členka teamu Centra genderových studií FF UK

 • 1991–dosud odborná asistentka UK FF (Ústav translatologie)

Působení v zahraničí

 • 2009, duben, hostující profesorka, College of Wooster, Ohio, USA.

 • 2002 – Stipendistka, Mellon Foundation, Institute for Advanced Studies in the Humanities, University of Edinburgh (Projekt: GENDERED PATTERNS OF LITERARY SITUATIONS WITHIN THE WESTERN CULTURAL TRADITION)

 • 1996–1997 – Členka mezinárodního odborného kolokvia LOCATIONS OF GENDER: CENTRAL AND EASTERN EUROPE, The Center for Russian, Central and East European Studies, Rutgers University, New Jersey, USA

 • 1993–1994 – Visiting Fulbright Professor, Stanford University, Department of Slavic Studies; CA, USA

Členství v organizacích

 • Obec překladatelů

 • členka: Československá asociace amerických studií (součást EAAS)

 • členka: International American Studies Association (IASA)

 • členka: mezinárodní ediční rady časopisu The European Journal of Women's Studies

Přehled publikační činnosti 2010-2014

Monografie a knižní publikace

 • Browningová nebo Klášterský? Krásnohorská nebo Byron? O rodu v životě literatury. Monografie. Praha: Karolinum 2010. ISBN 978-80-246-1887-6

 • Volání rodu, spolu s Libuší Heczkovou, Kateřinou Svatoňovou a Petrou Hanákovou. Praha: Akropolis 2014. ISBN 978-80-7470-042-2

Článek v recenzovaném časopise

 • Genderová slepota, citlivost nebo provokace? Polohy a možnosti překladu. Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 13, č. 2/2012. S. 77-85. ISSN 1213-0028

Článek ve sborníku

 • Prózy Jakuby Katalpy: úspěšné ničení rodové determinace. In Jan Matonoha, ed., Česká literatura v perspektivách genderu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR (ISBN 978-80-85778-72-4) a Akropolis 2011 (ISBN 978-80-87481-01-1). S. 203-213. (Sborník IV. kongresu světové literární bohemistiky, 2010).

Referáty na konferencích

 • „On the Creation of “Czech” Barrett Browning by two men writers”. Referát na konferenci Author-Translator, 28. 6. – 1. 7. 2010, Swansea University, Swansea, Wales, UK.

 • „Prózy Jakuby Katalpy: úspěšné ničení rodové determinace“. 28. 6. – 2. 7. 2010, IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR.

 • „Je gender spolutvůrcem překladu, a tak i myšlení?“, listopad 2011, referát na konferenci „Feministická studia na hranici: 2. konference českých a slovenských feministických studií“, Brno, Fakulta sociálních studií v Brně MU.

 • „‘Bronchitis, Laryngitis, Otitis… ’, by Eva Hauserová“, zvaná přednáška ve workshopu projektu Motherhood in post-1968 European Literature, 26. 10. 2012, School of Advanced Study, University of London (viz http://modernlanguages.sas.ac.uk/sites/default/files/files/AHRC%20Motherhood%20Network/Workshop%202%20Final%20Programme.pdf)

Edice a překlady

 • Karsten Harries: Smysl moderního umění. Překlad Markéta Jansová, odborná redakce Eva Kalivodová. Brno: Host 2010. ISBN 978-80-7294-371-5.

 • Slovo a smysl č. 15/ ročník VIII, 2011. Spolueditorka tematického čísla spolu s Libuší Heczkovou, Kateřinou Svatoňovou a Petrou Hanákovou. ISSN 1214-7915.

 • Barbara Neely: Blanche na útěku. Spolupřekladatelka, edice, autorství doslovu. Edice Scholares. Praha: Pistorius & Olšanská 2012. ISBN 978-80-87053-70-6.

 • Naomi Wolfová: Vagína: nová biografie. Překlad s Kamilou Remišovou Věšínovou. Praha: Dokořán 2014.

Popularizace vědy

 • Ad V chomoutu nezávazných doporučení (polemika). A2, roč. VI/2010, č.14. S. 3. ISSN 1803-6635.

 • Žádný zvuk, jen nepatrné tření svalů o ocel. Recenze, Druhý exil Aleše Macháčka a Jane Kirwan. A2, roč. 7/2011, č. 26. 4, S. 34 (5 normostran). ISSN 1803-6635.

 • organizace workshopu – 17. 3. 2012, Muzeum hl. města Prahy, Veřejná žena v proměnách doby; přednáška „Literatura jako politika: české spisovatelky v poslední třetině 19. století“ (publikace –  radio Leonardo).

 • Barbara Neely (rozhovor s autorkou), Lidové noviny, 12. května 2012. ISSN 0862-5921.

Publikační činnost před rokem 2010 - viz Středisko vědeckých informací FF UK