FF UK

ÚTRLO ústavuVyučujícíDoc. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc.

Doc. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc.


Kvalifikace / Qualification

 • 1973 obor čeština – dějepis, FF UK v Praze

 • 1975 PhDr., FF UK v Praze

 • 1983 CSc., ČSAV, Praha

 • 2001 DrSc., FF UK v Praze

 • 2005 doc., obor: český jazyk, FF UK v Praze

 • 2010 prof., obor: český jazyk, FF UK v Praze


Zaměstnání / Work experience

 • 2003 - dosud výuka předmětu Čeština II. v Ústavu translatologie FF UK v Praze

 • 1973 - dosud pracovnice Ústavu pro jazyk český ČSAV (dnes AV ČR, v. v. i.)

 • 2002 - 2006 výuka předmětu „Kultura písemného projevu“ na Fakultě humanitních studií UK v Praze

 • 1991 - 2013 výběrový seminář v ÚČJTK FF UK v Praze („Mluvené a psané texty“)

 • V 90. letech třikrát jednosemestrální předmět „Textová lingvistika“ pro studenty Ústavu germánských studií FF UK v Praze


Působení v zahraničí

 • 1987: Finsko – Helsinki, Turku: stáž na pracovištích A. Hakulinenové a N. E. Enkvista – 1 měsíc

 • 1991: SRN – Bielefeld: účast na kurzu „Methodologie der Gesprächsanalyse“ (E. Gülichová) – 1 měsíc

 • 1992: Velká Británie – Londýn, York, Birmingham, Lancaster, Norwich: pobyty na pracovištích D. Wilsonové, P. Drewa, M. Coultharda a J. Sinclaira, M. Shorta, R. Fowlera – 1 měsíc

 • 1994: Nizozemí – Wassenaar: půlroční pobyt na stipendium Nadace A. Mellona v NIAS (The Netherlands Institute for Advanced Studies) – mj. s návštěvami pracovišť T. A. van Dijka (Amsterdam), S. C. Levinsona (Nijmegen) a s absolvováním kursu P. Drewa „Conversation Analysis“ na univerzitě v Leydenu

 • 1996: Švédsko – Göteborg, Linköping: pobyt na katedře slavistiky u R. Laskowského a v Ústavu pro výzkum komunikace u P. Linella – 2 týdny

 • 1999: Velká Británie – Londýn, York, Stirling, Sheffield: pobyty na pracovištích P. Drewa, I. Markové a na slavistických katedrách u D. Shorta a N. Bermela – 3 týdny


Přednášky na zahraničních univerzitách (výběr):

 • v letech 1987–2005 na univerzitách v Turku, Berlíně (Humboldtuniversität), Postupimi, Frankfurtu, Bielefeldu, Tübingen, Vídni (Wirtschaftsuniversität), Göteborgu, Bratislavě, Prešově, Opole, Walbrzychu aj.

 • v roce 2005 přednáška pro české překladatelské centrum při Evropském parlamentu v Lucemburku


Výuka / Teaching

 • Čeština pro překladatele I

 • Čeština pro překladatele II

 • Metody výzkumné práce


Členství v organizacích a radách / Membership in organisations and boards

 • členka International Association of Dialogue Analysis

 • členka výboru Pražského lingvistického kroužku

 • členka hlavního výboru Jazykovědného sdružení ČR


Bibliografie / Bibliography

Odborné monografie

 • ČMEJRKOVÁ, S. – HOFFMANNOVÁ, J. (eds. - 2011): Mluvená čeština: hledání funkčního rozpětí. Praha: Academia. ISBN 978-80-200-1970-7

 • ČMEJRKOVÁ, S. – HAVLÍK, M. – HOFFMANNOVÁ, J. – MÜLLEROVÁ, O. – ZEMAN, J. (2013): Styl mediálních dialogů. Praha: Academia. ISBN 978-80-200-2267-7


Kapitoly v tuzemských monografiích

 • HOFFMANNOVÁ, J. – KOLÁŘOVÁ, I. (2011): Kombinatorika temporálních konektorů. In: Kapitoly z české gramatiky. Ed. F. Štícha. Praha: Academia, ISBN 978-80-200-1845-8, s. 1081–1120.

 • HOFFMANNOVÁ, J. (2013): Jakou cestou se ubírat ke stylistice mluvených projevů? In: Stylistika v kontextu historie a současnosti. Docentce Evě Minářové k životnímu jubileu. Eds.: K. Klímová – I. Kolářová – J. M. Tušková. Brno: MU, s. 103–113, ISBN 978-80-210-6114-9,

 • HOFFMANNOVÁ, J. (2013): Soukromý dopis: mezi psaným textem a mluveným dialogem. (Pragmalingvistický a stylisticko-syntaktický přístup ke korespondenci). In: Z. Hladká a kol.: Soukromá korespondence jako lingvistický pramen. Brno: M, s. 153–176, ISBN 978-80-210-6140-8

 • ŠTÍCHA, F. A kol. (2013): Akademická gramatika spisovné češtiny. Koordinátorka oddílu VI. Gramatika textu, autorka části VI. 1 (Přehled pojmosloví a terminologie) a VI. 4 (Členění textu a principy jeho výstavby). Praha: Academia, s. 887–890, 918–938, ISBN 978-80-200-2205-9

 • HOFFMANNOVÁ, J. (eds. - 2013): Nepřipravené mluvené projevy: neurčitost, vágnost, ne-řád, chaos? In: Faltýnek, D. – Gvoždiak, V.: Tygramatika. Soubor studií věnovaných prof. Janu Kořenskému k 75. narozeninám. Praha: Dokořán, s. 212–229, ISBN 978-80-7363-544-2

 • HOFFMANNOVÁ, J. – KOLÁŘOVÁ, I. (2014): Hypokoristika na -ča dříve a dnes. In: E. Minářová – D. Sochorová – J. Zídková (eds.), Vlastní jména v textech a kontextech. Brno: MU, s. 141–146, ISBN 978-80-210-6631-1


Kapitoly v zahraničních monografiích

 • ČMEJRKOVÁ, S. – HOFFMANNOVÁ, J. (2012): Constructed dialogue as a means of manipulation. In: Dialogue: State of the Art. Studies in Memory of Sorin Stati. Ed.: Sibilla Cantarini. LINCOM Studies in Pragmatics 22, München: LINCOM Gmb, s. 662–72, ISBN 978-3-86288-369-1

 • ČMEJRKOVÁ, S. – HOFFMANNOVÁ, J. (eds - 2012): Intertextuality as a means of positioning in a talk show. In: Lorda, C. U. – Zabalbeascoa, P., Spaces of Polyphony. Dialogue Studies 15. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins, s. 161–172, ISBN 978-90-272-1032-6

 • HOFFMANNOVÁ, J. (2012): Miroslav Červenka – badacz strukturalista, poeta, diarysta. In: Strukturalizm w Europie środkowej i wschodniej. Wizje i rewizje. Ed. D. Ulicka – W. Bolecki. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, s. 240–251, ISBN 978-83-61522-31-4


Články v tuzemských odborných časopisech a sbornících

 • HOFFMANNOVÁ, J. (2010): Řeč o hudbě v koncertních programech. In: Čmejrková, S. – Hoffmannová, J. – Havlová, E. (eds.): Užívání a prožívání jazyka (K 90. narozeninám Františka Daneše). UK, Karolinum, Praha, s. 435–441, ISBN 978-80-246-1756-5

 • HOFFMANNOVÁ, J. - HOFFMANN, B. (2010): Oscarový scenárista, populární prozaik a textař Zdeněk Svěrák. Přednášky z 53. běhu LŠSS, FF UK, Praha, s. 130–152, ISBN 978-80-7308-320-5

 • HOFFMANNOVÁ, J. (2010): Oslava životního jubilea slovenské lingvistiky Kláry Buzássyové. Studie z aplikované lingvistiky 1, s. 162–166, ISSN 1804-3240

 • HOFFMANNOVÁ, J. (2010): Jsou romány Michala Viewegha „pro ženy“, nebo „pro muže“? In: Česká literatura v perspektivách genderu. Ed. Jan Matonoha. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. – Nakladatelství Akropolis, s. 265–277, ISBN 978-80-87481-01-1

 • HOFFMANNOVÁ, J. (2010-11): Různé podoby současné komunikace: mezi mluveností a psaností (1., 2. část). Český jazyk a literatura 61, č. 2, 62–70; č. 4, ISSN 009-0786, s. 176–184.

 • HOFFMANNOVÁ, J. – HOFFMANN, B. (2011): Velký český sportovec Emil Zátopek vypráví – a jiní vyprávějí o něm. In: Přednášky z 54. běhu LŠSS, FF UK, Praha, s. 105–122, ISBN 978-80-7308-359-5

 • HOFFMANNOVÁ, J. – HOFFMANN, B. (2011): Lída Baarová a její zapletení do dějin. In: Psáno do oblak. Sborník k nedožitým sedmdesátinám prof. Jana Kuklíka. Praha: Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum, s. 119–131, ISBN 978-80-246-1925-5

 • HOFFMANNOVÁ, J. – MIKULOVÁ, M. (2011): Korpusy mluvené češtiny a možnosti jejich využití pro poznání rozdílných „světů“ mluvenosti a psanosti. In: Korpusová lingvistika. 2. Výzkum a výstavba korpusů. Ed. F. Čermák. Praha: Nakl. Lidové noviny + ÚČNK, s. 78–92, ISBN 978-80-7422-115-6

 • HOFFMANNOVÁ, J. (2011): Rod v jazyce a jazykovědě. In Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2011. Praha: Akropolis, s. 137–150, ISBN 978-80-87481-63-9

 • HOFFMANNOVÁ, J. – ŠTÍCHA, F. (2012): O jazyku a stylu korespondence Jiřího Voskovce a Jana Wericha.  Korpus – Gramatika – Axiologie 05/2012, s. 3–33, ISSN 1804-137X

 • HOFFMANNOVÁ, J. – HOFFMANN, B. (2012): Karel Čapek a Roboti (K 90. výročí premiéry hry R. U. R.). + B. Hoffmann. Přednášky z 55. běhu LŠSS, FF UK, Praha, s. 76–88, ISBN 978-80-7308-422-6

 • ČMEJRKOVÁ, S. – HOFFMANNOVÁ, J. (2012): Intertextualita, polyfonie, heteroglosie – úvodem. Slovo a slovesnost, 73, č. 4 (monotematické číslo), s. 245–252, ISSN 0037-7031

 • ČMEJRKOVÁ, S. – HOFFMANNOVÁ, J. (2012): Intertextualita a její podíl na vyjednávání pozic účastníků talk show. Slovo a slovesnost, 73, č. 4 (monotematické číslo), s. 263–284, ISSN 0037-7031

 • HOFFMANNOVÁ, J. (2012): Syntaktická stylistika mluvených projevů. In: Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Eds.: S. Čmejrková – J. Hoffmannová – J. Klímová. Praha: UK, Karolinu, s. 707–713, ISBN 978-80-246-2121-0

 • HOFFMANNOVÁ, J. – KOLÁŘOVÁ, I. (2013): Se vám to nelíbí? Jednoslabičné začátky českých výpovědí / dialogických replik: v běžně mluvené češtině a beletristické stylizaci. Korpus – gramatika - axiologie 07,, s. 36–47, ISSN 1804-137X

 • HOFFMANNOVÁ, J. (2013): Česká hovorovost a hovorová čeština (v kontextu dalších slovanských jazyků). In: Česká slavistika. Příspěvky k XV. mezinárodnímu sjezdu slavistů, Minsk 20. – 27. 8. 2013. Slavia 82, sešit 1-2 , s. 125–136, ISSN 0037-6736

 • HOFFMANNOVÁ J.. (2013): Radost z vícejazyčnosti. SaS 74, 2013, s. 211–220, ISSN 0037-7031

 • HOFFMANNOVÁ, J. – HOFFMANN, B. (2013): Žánr milostného dopisu v korespondenci některých českých umělců. In: Přednášky z 56. běhu LŠSS, FF UK, Praha, s. 97–11, ISBN 978-80-7308-458-5


Články v zahraničních odborných časopisech a sbornících

 • HOFFMANNOVÁ, J. (2010): Intertextualita v různých typech mediálních (televizních) dialogů. In: Jan Mazur (ed.): Intertekstualność we współczesnej komunikaci językowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 47–59, ISBN 978-83-227-3130-7

 • HOFFMANNOVÁ, J. (2010): České jako a slovenské ako/akože v mluvených projevech (malý konfrontační pokus). In: Mária Šimková (ed.): Slovo – Tvorba – Dynamickosť. Na počest Kláry Buzássyovej. Veda, vydavatelstvo SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra, Bratislava, s. 359–37, ISBN 978-80-224-1107-3

 • HOFFMANNOVÁ, J. (2010): Obranné a únikové techniky v mediálním dialogu. In: Jana Klincková (ed.): Odkazy a výzvy modernej jazykovej komunikácie. Banská Bystrica: Univerzita M. Bela, s. 248–260, ISBN 978-80-8083-960-4

 • HOFFMANNOVÁ, J. (2010): Styl mediálního dialogu a vyjednávání pozic (na příkladu jedné české talk show). Stylistyka XIX (Opole), s. 79–96, ISSN 1230-2287

 • HOFFMANNOVÁ, J. (2010): Mystifikace v mediálním a reklamním dialogu: kódové a stylové předstírání (a jeho proměny v čase). In: Odbicie ważnych wydarzeń historycznych w jazyku i w literaturze czeskiej. Red. M. Balowski. Bohemica Posnaniensia fasc. 5. Poznań: Institut Filologii Slowiańskiej Uniw. Im. A. Mickiewicza + Wydawnictwo PRO, s. 215–225, ISBN 978-83-926152-7-9

 • HOFFMANNOVÁ, J. (2011): Prezentace kultury a jejích představitelů v českých televizních talk-show. In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach III. Ed. Oľga Orgoňová. Bratislava: Univerzita Komenského, s. 106–115, ISBN 978-80-223-2942-2

 • HOFFMANNOVÁ, J. (2011): Pozice „stylu psaného“ a „stylu mluveného“ v klasifikaci stylů. Stylistyka XX, s. 67–79, ISSN 1230-2287

 • HOFFMANNOVÁ, J. (2012): České mluvené projevy: norma a antinorma. Studia Slavica – Slovanské studie XVI, Opole: Uniwersytet Opolski, ISSN 1803-5663, s. 61–67, ISBN 978-83-7395-529-5

 • HOFFMANNOVÁ, J. (2012): „Vkládání do úst“ jako součást individuálního stylu českého politického komentátora Jiřího Hanáka. In: Jazykoveda v pohybe. Ed. A. Bohunická. Univerzita Komenského, Bratislava, s. 185–194, ISBN 978-80-223-3276-7

 • Hoffmannová, J. (2012): Současná česká kultura (styl básnických a dramatických textů) a kultura/kultivovanost jazyka/řeči. Stylistyka (Opole) 21, s. 83–96, ISSN 1230-2287

 • HOFFMANNOVÁ, J. (2012): Projevy generační asymetrie v české talk-show (vzájemná kategorizace účastníků, vyjednávání pozic). In: Konflikt pokoleń a różnice cywilizacyjne w jazyku i w literaturce czeskiej. Ed. M. Balowski. Bohemica Posnaniensia fasc. 10. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, s. 323–333, ISBN 978-83-63090-24-1

 • HOFFMANNOVÁ, J. (2012): Podíl frazémů na stylu dopisového dialogu J. Voskovce a J. Wericha. In: Slovo v slovníku. Aspekty lexikálnej sémantiky – gramatika – štylistika (pragmatika). Na počesť Alexandry Jarošovej. Ed. K. Buzássyová – B. Chocholová – N. Janočková. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, s. 118–125, ISBN 978-80-224-1268-1

 • HOFFMANNOVÁ, J. (2013): Výrazová ekonomie a procesy redukce v internetové češtině. In: Kusse, H. – Kosourová, H. (eds.): Tschechisch in den Medien. Beiträge zum 6. Bohemicum Dresdense. München – Berlin – Washington, D. C.: Verlag Otto Sagner, s. 11–19, ISSN 0170-1320, ISBN 978-3-86688-369-7


Různé (překlady, recenze, populárně naučné články atd.)

 • ČMEJRKOVÁ, S. – HOFFMANNOVÁ, J. – HAVLOVÁ, E. (eds. - 2010): Užívání a prožívání jazyka (K 90. narozeninám Františka Daneše). UK, Karolinum, Praha. ISBN 978-80-246-1756-5

 • HOFFMANNOVÁ, J. – JEŽKOVÁ, J. – VAŇKOVÁ, J. (2009): Komunikace a sloh. Učebnice českého jazyka pro střední školy. Nakladatelství Fraus, Plzeň. ISBN 978-80-7238-780-9

 • HOFFMANNOVÁ, J. (2011): Alena Jaklová, Čechoamerická periodika 19. a 20. století (Praha, Academia 2010). Recenze. Bohemistyka 3, s. 231–235, ISSN 1642-9893

 • HOUŽVIČKOVÁ, M. – HOFFMANNOVÁ, J. (2012): Čeština pro překladatele (základy teorie, interpretace textů, praktická cvičení). Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, ISBN 978-80-7308-405-9

 • HOFFMANNOVÁ, J. – ČMEJRKOVÁ, S. – KLÍMOVÁ, J. (eds. - 2012): Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Praha: UK, Karolinum, ISBN 978-80-246-2121-0

 • ČMEJRKOVÁ, S. – HOFFMANNOVÁ, J. (eds. - 2012): Intertextualita, polyfonie, heteroglosie. Slovo a slovesnost 73, č. 4 (monotematické číslo) – hostující editorky. ISSN 0037-7031.

 • HOFFMANNOVÁ, J. - HOFFMANN, B.(2010): 3 interpretace do příručky R. Ibrahim a kol., Interpretace textů: (nejen) ke státní maturitě. Praha: Filip Tomáš – Akropolis, s. 101–107, 109–115, 125–133, ISBN 978-80-87481-05-9

 • HOFFMANNOVÁ, J. (2012): Sociolingvistický pohled na e-komunikaci (Recenze: Vladimír Patráš: Sociolingvistické aspekty elektronicky podmienenej komunikácie.) Naše řeč, 95, s. 157–161, ISSN 0027-8203

 • HOFFMANNOVÁ, J. (2012): Brněnské kolokvium o zkoumání korespondenčních textů. Slovo a slovesnost, 73, s. 235–239, ISSN 0037-7031

 • HOFFMANNOVÁ, J. – KADERKA, P. (2013): Za Světlou Čmejrkovou. Slovo a slovesnost, 74, s. 73–77, ISSN 0037-7031

 • HOFFMANNOVÁ, J. (2012 - 2013): Světla Čmejrková (1950 – 2012). Český jazyk a literatura, 63, s. 250–251, ISSN 009-0786

 • HOFFMANNOVÁ, J. – KRČMOVÁ, M. (2013): K devadesátým narozeninám Milana Jelínka. SaS 74, s. 152–155, ISSN 0037-7031

 • HOFFMANNOVÁ, J. (2013): Padesát let s Jazykovědnými aktualitami. JA 50, 167–174.