FF UK

ÚTRLO ústavuVyučujícíProf. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.

Prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Kvalifikace / Qualification

 • 2008 - 20. května jmenována prezidentem České republiky profesorkou pro obor Translatologie

 • 2003 – odborná stáž u Evropského soudního dvora (Ředitelství pro tlumočení), Lucemburk

 • 1998 – odborná stáž Formation de formateurs en interprétation de conférence, ETI Ženeva

 • 1997 – vědecká stáž Methodological issues in interpreting research, pořádaná ženevskou tlumočnickou školou ETI v Asconě, Centro Stefano Franscini, MonteVeritá

 • 1993 – habilitační řízení, obhajoba habilitační práce, jmenování docentkou pro obor překladatelství a tlumočnictví

 • 1992 – 3-měsíční studijní pobyt ve Společném tlumočnickém a konferenčnmí servisu Evropské komise, Brusel, SCIC (Service Commun Interprétation de Conférence) v rámci projektu JEP Tempus č. 1468: Příprava učitelů tlumočení ze zemí střední a východní Evropy

 • 1986 – obhajoba kandidátské disertační práce: Teoretické aspekty procesu překladu a tlumočení (na rusko-českém materiálu); získání titulu kandidáta věd (CSc.)

 • 1985–1986 – absolvování Kurzu základů vysokoškolské pedagogiky, Ústav rozvoje vysokých škol

 • 1981–1985 – interní vědecká aspirantura FF UK, obor jazykověda konkrétních jazykových skupin, specializace: současný ruský jazyk se zaměřením na tlumočení

 • 1980 – titul PhDr.; obhajoba rigorózní práce Shody a rozdíly mezi překladatelským a tlumočnickým procesem

 • 1978–1979 – 6-měsíční studijní pobyt na Ecole Supérieure d’Interpr?tes et de Traducteurs (ESIT – Vysoká tlumočnická a překladatelská škola), Paříž

 • 1978 – obhajoba diplomové práce a státní závěrečná zkouška s vyznamenáním diplom překladatele a tlumočníka (ruština a francouzština)

 • 1975–1976 – 6-měsíční studijní pobyt v Institutu cizích jazyků M. Thoreze v Moskvě (MGPIIJA) – specializace: překlad a tlumočení

 • 1973–1978 – studium oboru překladatelství a tlumočnictví na Katedře překladatelství a tlumočnictví FF UK Praha (ruština a francouzština)


Zaměstnání / Work experience

 • Tlumočení na nejvyšší úrovni při jednáních, delegacích a státních návštěvách (V. Havel, V. Klaus, M. Zeman, M. Gorbačov, F. Mitterrand, B. Jelcin a další). Např. bilaterální tlumočení pro V. Havla během oslav 50. výročí konce 2. světové války v Moskvě, během oslav 50. výročí OSN v New Yorku, na zasedání OBSE v Budapešti, na summitu OBSE v Istanbulu apod.

 • Simultánní tlumočení na řadě mezinárodních konferencí a odborných seminářů (medicína, energetika, ekonomika, finance, ekologie, doprava, státní správa, školství, azylová politika, evropské právo, autorské právo, kultura apod.).

 • Simultánní a konsekutivní tlumočení pro ministerstva, především ministerstvo spravedlnosti, práce a sociálních věcí, kultury, financí, životního prostředí, Poslaneckou sněmovnu a Senát, Úřad vlády, Nejvyšší kontrolní úřad, Institut pro další vzdělávání soudců a státních zástupců, v kurzech pořádaných EU pro české soudce, státní úředníky atd.

 • Kabinové simultánní tlumočení pro instituce Evropské unie v Bruselu (akreditována jako konferenční tlumočnice DG SCIC EK od roku 1993).

 • Tlumočení filmů na mezinárodních filmových festivalech (MFF Karlovy Vary, Televizní festival Zlatá Praha, Festival evropských filmů, Febiofest atd.).


 • 2010 (říjen)-2014 (leden) – proděkanka pro zahraničí na FF UK

 • 2013-2014 vedoucí postgraduálního kurzu „Euromasters in Conference Interpreting” (28 týdnů, 24 hodin/týdně). Kurz je akreditován MŠMT ČR jako rekvalifikační.

 • 2011-2012 vedoucí postgraduálního kurzu „Euromasters in Conference Interpreting” (26 týdnů, 24 hodin/týdně). Kurz je akreditován MŠMT ČR jako rekvalifikační.

 • 2009-2010 vedoucí postgraduálního kurzu „Euromasters in Conference Interpreting” (26 týdnů, 24 hodin/týdně). Kurz je akreditován MŠMT ČR jako rekvalifikační.

 • 2008-dosud profesorka na Ústavu translatologie FF UK

 • 2007-2008 vedoucí postgraduálního kurzu „Euromasters in Conference Interpreting” (27 týdnů, 24 hodin/týdně). Kurz je akreditován MŠMT ČR jako rekvalifikační.

 • 2005-2006 vedoucí postgraduálního kurzu „Euromasters in Conference Interpreting” (26 týdnů, 24 hodin/týdně). Kurz je akreditován MŠMT ČR jako rekvalifikační.

 • 2005 leden – hostující profesorka na ESIT (Vysoká tlumočnická a překladatelská škola), Paříž

 • 2004–2005 – smlouva na dobu určitou s Evropskou komisí, DG SCIC, Brusel, konferenční tlumočnice

 • 2003–2004 – vedoucí postgraduálního kurzu Euromasters in Conference Interpreting

 • 2003–2004 – smlouva na dobu určitou s Evropskou komisí, DG SCIC, konferenční tlumočnice a místní koordinátorka přípravy konferenčních tlumočníků v České republice

 • 2000 – organizátorka mezinárodního semináře Teaching relay and retour v rámci konsorcia EMCI

 • 1999–dosud – vedoucí postgraduálního kurzu Euromasters in Conference Interpreting

 • 1999 – organizátorka metodického semináře pro české tlumočníky, kteří budou učit v kurzu Euromasters in Conference Interpreting (EMCI)

 • 1998 – organizátorka semináře Training of Interpreter Trainers, Praha (společně s TAIEX Office EC)

 • 1993–2008 – docentka na Ústavu translatologie FF UK

 • 1990–dosud – garant oboru ruština překladatelství a tlumočnictví, vedoucí Semináře teorie a didaktiky tlumočení, vedoucí odborné praxe studentů

 • 1985–1993 – odborná asistentka na Katedře překladatelství a tlumočnictví FF UK

 • 1981–1985 – interní vědecká aspirantura na FF UK

 • 1979–1981 – konferenční tlumočnice ve svobodném povolání


Výuka / Teaching

 • Teorie tlumočení

 • Metody výzkumné práce – tlumočení

 • Základy teorie tlumočení

 • Simultánní tlumočení I a II (francouzština)

 • Simultánní tlumočení I a II (ruština)

 • Simultánní tlumočení pro veřejnou správu (ruština)

 • Simultánní tlumočení s textem (francouzština)

 • Simultánní tlumočení s textem (ruština)

 • Úvod do teorie a praxe tlumočení (ruština)

 • Tlumočení z listu (ruština)

 • I-coach tlumočení

 • Vícejazyčné simulované konference

 • Tlumočené vícejazyčné videokonference

 • Konferenční teorie a praxe

 • Komunitní tlumočení

 • Garant odborné tlumočnické a překladatelské praxe

 • Simultánní tlumočení pro veřejnou správu


Výzkumné a rozvojové projekty / Grants and projects

Účast na řešení tuzemských grantů

Řešitelka:

 • 1992-1993: vědecký úkol v rámci FF UK:  č. 122 „Komunikativní aspekty tlumočení“.(dílčí výsledky: vystoupení na mezinárodních konferencích Brighton – kongres FIT, Štrasburk Evropský kongres LEA, koncepce a realizace CŽV kursu konferenčního tlumočení 1993/94, koncepce Metodického semináře, publikace článků v Translatologica Pragensia a Linguistica Pragensia od zahraniční spoluřešitelky K. Dejean Le Féal  z ESIT Paříž– určené původně pro sborník jako výstup úkolu, pro nedostatek dalších financí nebyl realizován). 

 • 1997: grant Fondu rozvoje vysokých škol, rozvojový projekt č. 1344/97 "Uplatnění absolventů překladatelství a tlumočnictví v praxi". Konkrétní výstup: vybudování funkční elektronické databáze (930 jmen) absolventů OPT z let 1967-1997 a zjištění jejich odborného uplatnění v praxi (rozesílání a zpracování dotazníků, extrapolace výsledků), publikování získaných výsledků v odborném tisku a prezentace na mezinárodních konferencích.

 • 1996-1998: interní grant Univerzity Karlovy č. 33/96/A/FG "Teorie a didaktika tlumočení" (učební pomůcka - publikace). Dílčí výstupy: přednášky na vědeckých konferencích a seminářích, publikované články v odborném tisku, spoluorganizování Metodického semináře k výuce překladu a tlumočení pro učitele filozofických a pedagogických fakult (společně s řešitelkou grantu UK č. 324/96), příprava a obsahové zajištění mezinárodního semináře pro učitele tlumočení ze zemí Střední a Východní Evropy. Hlavní výstup grantu: učební pomůcka "Teorie a didaktika tlumočení I" vyšla 2001, v Desktop Publishing FF UK Praha, 178 s.

 • 2003: Transformační a rozvojové programy pro rok 2003 - MŠMT ČR - č. 237 250: "Příprava vysokoškolsky kvalifikovaných profesionálních překladatelů a tlumočníků s ruštinou."

 • 2004: Transformační a rozvojové programy pro rok 2004 - MŠMT ČR- Program 2 na podporu rozvoje internacionalizace, bod c) (vysílání studentů v rámci přímé smluvní spolupráce): "Příprava vysokoškolsky kvalifikovaných profesionálních překladatelů a tlumočníků s ruštinou."

 • 2005: Transformační a rozvojové programy pro rok 2005 - MŠMT ČR- Program na podporu rozvoje internacionalizace, bod c) (vysílání studentů v rámci přímé smluvní spolupráce): "Příprava vysokoškolsky kvalifikovaných profesionálních překladatelů a tlumočníků s ruštinou."

 • 2007: grant Fondu rozvoje vysokých škol F5/d: Elektronická virtuální databáze digitalizovaných projevů a textů pro nácvik konsekutivního a simultánního tlumočení a rozvoj tlumočnických dovedností a návyků. DAVID (Digitální audio video databáze). www.david.ff.cuni.cz

 • 2008: grant Fondu rozvoje vysokých škol Aa/287: Videokonference jako moderní komunikační nástroj pro zefektivnění praktické výuky tlumočnických disciplín.

 • 2008: grant MŠMT – rozvojové centralizované projekty: Vývoj kurzů CŽV pro státní správu – komunitní tlumočení ve styku s cizinci a menšinami –CSM 45.

 • 2009: grant MŠMT – rozvojové centralizované projekty: Vývoj, příprava a nabídka specifických modulů tlumočnických kurzů CŽV se zaměřením na problematiku Evropské unie a potřeby veřejné a státní správy – CSM 47.

 • 2012: grant FRVŠ A/a 829/2012 – Videokonferenční technika pro inovaci tlumočnické laboratoře Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze


Spoluřešitelka českých projektů:

 • 1988-1989: rezortní vědecký úkol X-01-04-05 „Výukové programy pro didaktickou techniku. Výstup: Audioorální program pro výuku simultánního tlumočení (ruština). Rotaprint a audionahrávka (7 hodin čistého času)  - pro AVJC FF UK.

 • 1994: spoluřešitelka grantového úkolu č. 96 GA UK „Dictionnary of Translation Studies“.

 • 1999-2004: Výzkumné záměry FF UK: (dílčí záměr:Jazyk ve struktuře, vývoji a komunikaci 11210000, podzáměr: Mezijazyková komunikace v podmínkách kulturní asymetrie).

 • 2004: spoluřešitelka rozvojového programu MŠMT ČR " Příprava akreditace paralelního doktorského studijního programu v oboru translatologie v angličtině, francouzštině a španělštině". č. 237379.

 • 2005-2009: Výzkumné záměry FF UK MSM 002160825.

 • 2008: spoluřešitelka grantu MŠMT: C51 – Příprava CŽV pro vysokoškolské učitele překladu a tlumočení.

 • 2009: spoluřešitelka grantu MŠMT: CSM 41 – Kurz CŽV pro učitele překladu a tlumočení v terciárním vzdělávání.

 • 2010-2011: projekt CZ.1.07/1.3.10/02.0023 Inovace postgraduálního vzdělávání učitelů ruského jazyka na ZŠ a SŠ (2010-2011) v DVPP pro JMK.

 • 2012 –dosud:  projekt PRVOUK  Lingvistika P.10 –FF UK – koordinátorka Rady

 • 2014-dosud: zapojení do projektu InBáze „Formování profese ´Sociokulturní mediátor´- inspirace portugalským modelem“ (podpořeno z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost) – garant a koordinace tlumočnického modulu

 • 2014 (březen - červen):  spolupráce na projektu „Tlumočníci ve víru integrace“ – META o.p.s. /Společnost pro příležitosti mladých migrantů/


Řešitelka evropských projektů:

 • 2012-2013 (říjen 2012 - září 2013): projekt QA EMCI, subvencovaný EK – DG SCIC, koordinátorka projektu (11 univerzit)

 • 2013 – dosud (od 22. 3. 2013): předsedkyně Konsorcia EMCI

 • 2013-2014 (říjen 2013 - září 2014) : projekt QA EMCI consortium, subvencovaný EP – DG INTE, koordinátorka projektu (11 univerzit)


Spoluřešitelka evropských projektů:

 • 2001: spoluřešitelka projektu Univerzity Viadrina - Frankfurt nad Odrou: "Co si o sobě myslí mladí Češi, Poláci, Rusové a Němci" - průzkum a zpracování dotazníků  studentů FF UK. Vystoupení na konferenci ve Frankfurtu v září 2001.

 • 2001-dosud: zapojení do výzkumného projektu „Teaching retour“ v rámci konsorcia univerzit EMCI.

 • 2004-2011: zapojení do výzkumného projektu „Distance learning“ v rámci konsorcia univerzit EMCI. Nahrávání přednáškových "modulů", které jsou umístěny na internetové stránce konsorcia EMCI v audiovizuální podobě + text ke stažení ve Wordu (www.emcinterpreting.org). Přednáška: "Introduction à la théorie de l´interprétation dans les pays de l´Europe centrale et orientale" (česky a francouzsky: dvě 14 minutové nahrávky). Realizace: únor 2004. 2008-2010: aktivní účast ve multipointových a bilaterálních videokonferencích s tlumočením společně s univerzitami v Ženevě, Paříži a Lisabonu a Evropským parlamentem a Evropskou komisí.

 • 2004-2006: Zapojení do výzkumného projektu "Interkulturelle Kommunikation, Sprachen und Mediation im neuen europäischen Kontext" 2004-2006: koordinátor Univerzita Viadrina Frankfurt nad Odrou.

 • 1999-dosud: garant a vedoucí evropského postgraduálního ročního kurzu (sponzorováno Evropskou komisí a Evropským parlamentem) Euromasters in Conference Interpreting  (EMCI) pořádaného na ÚTRL FF UK.

 • 2010 – účast v pracovních skupinách č. 2 a 3 v rámci Evropského projektu EUROSIGN – ve spolupráci s Českou komorou tlumočníků znakového jazyka.

 • 2011-2012 (duben 2011 - červenec 2012) – IMPLI – projekt o tlumočení pro policii – subvencovaný DG Justice – koordinátor ISIT Paříž.

 • 2011- dosud  – ORCIT: Online resources for conference intepreters training– projekt subvencovaný DG SCIC- koordinátor Univerzita Leeds a Univerzita Vilnius: www.orcit.eu (ORCIT 2, ORCIT 3, ORCIT 4)


Členství v organizacích a radách / Membership in organisations and boards

 • Titul rytíře Řádu akademických palem (jmenování 10.10.2003) – vyznamenání udělené předsedou vlády Francouzské republiky za šíření francouzského jazyka a kultury.


 • Zakládající členka Evropské translatologické společnosti (EST : European Society for Translation Studies, od 1992).

 • Členka Jazykovědného sdružení ČR (od 1996).

 • Zakládající členka Rady ČERAPT (Česká rada pro překlad a tlumočení, od dubna 1997).

 • Členka oborové rady studijního programu Translatologie (od 1999).

 • Členka redakční rady časopisu ToP (Tlumočení a Překlad), čtvrtletník vydávaný Jednotou tlumočníků a překladatelů (od 1993).

 • Spolueditor Folia Translatologica.

 • Zakládající členka Asociace konferenčních tlumočníků ASKOT (od 1990; 1996-2000 členka řídícího výboru).

 • Zakládající členka Jednoty tlumočníků a překladatelů JTP (od 1990; od 2008 – emeritní členka).

 • Členka sdružení Gallica (od 2000; 2007-2010-členka řídícího výboru) – sdružení učitelů francouzštiny VŠ.

 • Čestná členka České komory tlumočníků znakového jazyka (od 2010).

 • Členka Sdružení Ceny D. Seleskovitchové (Association pour le Prix Danica Seleskovitch) – ESIT, Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle (od 2005).

 • Členka oborové komise doktorandského studia pro studijní obor 2.1.35 „Prekladateľstvo a tlmočníctvo“ na Filozofické fakultě Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. (od 2005).

 • Členka Vědeckého výboru časopisu Écho des Études Romanes (od 2009).

 • Členka Vědeckého výboru časopisu „The Interpreters Newsletter” (SSLMIT Trieste)(od 2010)

 • Členka Vědeckého výboru časopisu „Miedzy Oryginalem a Przekladem” (Varšava) (od 2011).

 • Předsedkyně Konsorcia EMCI (European Masters in Conference Interpreting) – 11 evropských univerzit (od března 2013: www.emcinterpreting.org)

 • Členka Vědecké rady FF UK (od února 2010 do ledna 2014 a znovu od ledna 2014 dále).

 • Koordinátor PRVOUK P 10 Lingvistika (od 2012).

 • Členka Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze (od 1.dubna 2014).

 • Oborový garant: nMgr. studijní program Překladatelství a tlumočnictví – studijní obor Tlumočnictví: čeština- angličtina /francouzština /němčina /ruština /španělština – stále

 • Oborový garant: magisterský studijní program Překladatelství a tlumočnictví - studijní obor Tlumočnictví: Překladatelství a tlumočnictví – angličtina / francouzština/ němčina / ruština/ španělština – stále.


Bibliografie / Bibliography

Seznam publikační činnosti ke stažení zde, případně k nahlédnutí na stránkách Střediska vědeckých informací FF UK.


Seznam vědeckých, odborných prací, učebnic a učebních textů

1. vědecké monografie

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1988). Teoretické aspekty simultánního tlumočení (monografie). AUC Philologica Monographia XCIX-1988, 209 s.

2. kapitoly v monografiích

 • ČEŇKOVÁ, Ivana a kol. (2001). Teorie a didaktika tlumočení I. Praha: FF UK Desktop Publishing, 176 s. (podíl: 90%).

ke stažení zdarma zde

3. původní práce v odborných časopisech

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1986). Některé psycholingvistické aspekty procesu tlumočení. In: AUC Philologica 1-3, Translatologica Pragensia II, s. 855-868.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1987). Princip ekonomie v procesu tlumočení. In: Československá rusistika, č. 1, s. 1-6.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1987/88a). K otázce interference v procesu simultánního tlumočení. In: Ruský jazyk, č. 9, s. 417-421.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1987/88b). Využití aktivizujících a progresivních metod při výuce simultánního tlumočení. In: Cizí jazyky ve škole, č. 9, s. 386- 389.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1988). Úloha pauzy v procesu simultánního tlumočení. In: Československá rusistika, č. 4, s. 164-168.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1989/90). Moderní audiovizuální technika při přípravě tlumočníků na KPT FF UK. In: Cizí jazyky ve škole, roč. 33, č. 6, s. 274-275.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1990). L´audiovisuel dans la formation des interprètes de conférence professionnels au Département de l´interprétation et de la traduction de la Faculté des lettres de l´Université Charles de Prague. In: Fremdsprachen, č. 4, s. 241-242

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1992a). Některé otázky teorie a praxe tlumočnictví. In: Metodické listy č. 3, Jazykový institut FMV Praha, s. 2-10.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1992b). Tlumočení jako zvláštní druh zprostředkované komunikace. In: AUC Philologica 4-5/1991, Translatologica Pragensia V, UK Praha, vyd. Karolinum, s. 263-268.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1992c). Individuální charakter jednotky orientace v procesu simultánního tlumočení. In: AUC Philologica 4/1990, Translatologica Pragensia IV, UK Praha, vyd. Karolinum, s. 143-148.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1994). Umějí naši tlumočníci dobře česky? In: Čeština doma i ve světě č. 2/94, FF UK Praha, s. 101-104.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1994/95). Koncepce výuky tlumočení v Ústavu translatologie FF UK v Praze. In: Cizí jazyky ve škole, roč. 38, č. 1-2, s. 57-60.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1995a). Le rôle des interprètes de conférence en Tchécoslovaquie et l' importance de leur formation professionnelle. In: Folia translatologica 2, 1993. Praha: FF UK, s. 107-113.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1995b).  Le double rôle des pauses dans le processus de l' interprétation simultanée. In: Folia  Translatologica 4, s. 43-49.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1995c). La recherche  en interprétation dans les pays d' Europe de l' Est: Une perspective personnelle.  In: Target 7/1, Special  issue:  Interpreting   Research.  Guest  editor: Daniel Gile, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins,  s. 75-89.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1995d). Ruština v Českých zemích: vzestup či pád? In: ToP, roč. VI, č. 28, s. 23.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1996a). Co pro nás znamená kvalita  tlumočení? In: ToP č. 31, roč. VII, s. 42-43/678-679.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1996b). Neverbální komunikace při tlumočení, In: Čeština doma i ve světě, č. 2, roč. IV, s. 114-116.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1999a). Retour  et  relais: deux  techniques  en  interprétation  de conférence pour les langues de faible diffusion. In: Folia Translatologica  6 (Issues of Translation  Pedagogy: Helsinki - Paris - Prague), s. 37-40.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1999b). Peut-on quantifier  la  qualité  d' une  prestation   des   étudiants   en interprétation? In: Folia Translatologica 6, s. 33-36.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1999c). Jací jsou absolventi oboru překladatelství a tlumočnictví Ústavu translatologie FF UK Praha? In: ToP, roč. X, č. 45, s. 5-7.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1999d). Učitel-tlumočník či tlumočník-učitel? In: Aula (revue pro vysokoškolskou a vědní politiku), č. 2, s. 23-26.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2000). Vivre une année académique avec „The European Masters in Conference Interpreting“. In: The Interpreters´ Newsletter 10, s. 33-46.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2000/2001). A la mémoire de Ghelly Vasilievitch Chernov. In: Interpreting, John Benjamins Publishing, Amsterdam/Philadelphia, roč. 5, č. 1, s. 57-60. 

 • ČEŇKOVÁ, Ivana a JETTMAROVÁ, Zuzana (2003a). Training Czech Conference Interpreters for the EU. In: Kääntäjä-Översättaren (časopis Finské asociace překladatelů a tlumočníků), č. 8, s. 4-5.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2003b). Příprava tlumočníků pro 21. století. In: RAK (Revue aktuálnej kultúry), roč. VIII, č. 3, s. 33-38.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2006). Situace na trhu tlumočení aneb výsledky červnového dotazování. In: ToP, roč. XVII. č. 81, s. 32-33.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2008). Retour et relais – un défi et une réalité quotidienne pour les interprètes de conférence au sein des institutions européennes. In: FORUM, revue internationale d´interprétation et de traduction, vol. 6, n. 2, octobre 2008, s. 1-21. Presses de la Sorbonne Nouvelle – KSCI. ISSN 1598-7647.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2011). Les interprètes de langue tchèque au sein des institutions européennes. In : Studia Universitatis Babes-Bolyai, Philologia 1/2011, LVI, s. 163-174.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2012). Videokonferenční zařízení na FF UK.  In: Soudní tlumočník, mimořádné dvojčíslo věnované především mezinárodní konferenci k 15.výročí založení KST ČR, vyd. Komora soudních tlumočníků ČR, s. 44-45, duben 2013.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana, Šárka Timarová, Reine Meylaerts, Erik Hertog, Arnaud Szmalec and Wouter Duyck (2014). Simultaneous interpreting and working memory executive control. In: Interpreting 16 :2, John Benjamins Publishing: Amsterdam/Philadelphia, s. 139-168. ISSN 1384-6647.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2014). Russkij jazyk v epochu globalizacii glazami ustnogo perevodčika. In: Izvestia: Kazakh Ablai Khan University of  International relations and world languages,  “Lingvistika i mežkulturnaja kommunikacija”,  3-4 (17-18), s. 53-60. ISSN 2307-650X-04.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana, Šárka Timarová, Reine Meylaerts, Erik Hertog, Arnaud Szmalec and Wouter Duyck (2015). Simultaneous interpreting and working memory capacity. In: Aline Ferreira and John W.Schwieter (eds.). Psycholinguistic and Cognitive Inquiries into Translation and Interpreting. John Benjamins Publishing: Amsterdam/Philadelphia, B enjamins Translation Library (vol. 115), s. 101-126. ISSN 0929-7316.


4. původní práce v recenzovaných sbornících z konferencí


 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1989). L´importance des pauses en interprétation  simultanée. In: Mélanges de phonétique générale et expérimentale. Publications de l´Institut de Phonétique de Strasbourg, p. 249-260.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1990a). K problematike interferenciji v processe sinchronnogo perevoda (na russko-češskom materiale). In: Akten der I.. Internationalen Konferenz Berlin (17.-19. Mai 1988), Band II, „Übersetzungwissenschaft und Sprachmittlerausbildung“, Humboldt Universität zu Berlin, s. 392-398.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1990b). Primenenije sredstv audiovizual´noj techniki pri podgotovke buduščich perevodčikov-sinchronistov russkogo jazyka na kafedre ustnogo i pismennogo perevoda filosofskogo fakul´teta Karlova Universiteta v Prage. In: Doklady i soobščenija čechoslovackoj elegaciji, VII. Kongres MAPRJAL, Moskva 10.-17.8.1990, s. 373-376.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1991a). Souběžnost řečových činností v procesu simultánního tlumočení. In: Hovory o překladu a tlumočení. Interlingua servis. Praha, s. 108-122.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1991b). Video ve výuce tlumočení. In: Sborník vystoupení z Mezinárodní konference Video ve výuce cizích jazyků. Bratislava 10.-12.9.1991.Dom techniky ZSVTS, s.85-91.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1993a). Interprètes de conférence professionnels en République Tchèque:  leurs acquis et défis. In: XIII FIT World Congress „Translation – the vital link“.6.-13.8.1993, Brighton, vol. 1, p. 339-342.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1993b). Spécificité des études plurilingues professionnelles en République Tchèque. In: Actes du Congrès des langues étrangères appliquées. Strasbourg, 28-29 janvier 1993: La dimension européenne des filières L.E.A., p. 30-32.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1993c). Výuka tlumočení a současná ruština. In: Rossica Ostraviensia, Lingua rossica in sphaera mercaturae. Ostrava: FF OU, s. 109-117.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1993d). Le rôle de l´audiovisuel dans la formation des interprètes de conférence. In: Snell-Hornby, Mary, Pöchhacker, Franz and Kaindl, Klaus (eds.). Translation Studies An Interdiscipline. Selected papers from the Translation Congress, Vienna, 9-12 September 1992. Benjamins Translation Library vol. 2, Benjamins Publishing Company Amsterdam/Philadelphia, s. 227-232.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1994). Úvod do tlumočení pro bakaláře (ruština v obchodně podnikatelské sféře). In: Rossica Ostraviensia, Lingua rossica in sphaera mercaturae. Ostrava: FF OU, s. 132-137.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1995).  Co by měl  znát  tlumočník  -  absolvent bakalářského studia v obchodně podnikatelské sféře. In: Rossica  Ostraviensia  95, Lingua  Rossica in  sphaera mercaturae. Ostrava: FF OU, s. 180-185.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1996a).  Položenije  russkogo  perevoda  v  Češskoj  respublike. In: Heidemarie Salevsky (ed.). Dolmetscher  und  Ubersetzerausbildung Gestern, Heute und Morgen, Berliner Beitrage zur Translationswissenschaf. Frankfurt am Main: Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften, s. 195-199.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1996b). Uplatnění absolventů oboru překladatelství a tlumočnictví v praxi. In:Rossica Ostraviensia 96, Lingua Rossica in sphaera mercaturae. Ostrava: FF OU, s. 229-233.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1997a). Pohled z praxe (aneb co by chtěli mít ve výuce absolventi oboru překladatelství a tlumočnictví).  In:   Rossica Ostraviensia 97, Lingua Rossica in sphaera mercaturae. Ostrava: FF OU, s. 175-177.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1997a). Příprava profesionálních překladatelů a tlumočníků  - sepětí  teorie  a praxe? In: Rády, Andrej a Rádyová, Věra (eds.). Budmerice ´97 - 3.  stretnutie  tlmočníkov   a  prekladatelov  z  krajín  strednej a východnej Európy. Praha: JTP, s. 3-5.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1997b). Kurs teorii ustnogo perevoda dlja studentov-perevodčikov: kakoj podchod vybrať prepodavatelju? In: Fleischmann, Eberhard, Kutz Wladimir, Schmitt, Peter (eds.). Translationsdidaktik. Grundfragen der Übersetzungswissenschaft. Gunter Nar Verlag Tûbingen, s. 276-280.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1997c). The Status of Interpretation Research in the Czech  Republic. In: Gambier, Yves, Gile, Daniel and Taylor, Christopher (eds.).  Conference Interpreting: Current Trends in Research. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins,  s. 70-73.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1998a). Tlumočnické minimum pro budoucí manažery. In: Ekonomika a cudzie jazyky. Acta linguistica 2. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, s. 260-265.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1998b). Položenije na rynke turističeskogo  biznesa v Češskoj respublike i podgotovka buduščich  gidov-perevodčikov dlja  raboty v turbiznese. In:  Rossica Ostraviensia 98, Lingua  rossica in sphaera mercaturae. Ostrava: FF OU, s. 107-112.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1998c). Quality of  Interpreting  -  a Binding  or a Liberating Factor?  In: Beylard-Ozeroff, Ann, Králová, Jana and Moser-Mercer, Barbara (eds.). Translators' Strategies and Creativity. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, s. 163-170.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1998d). La notion de qualité en interprétation.In: Hartzell, James (ed.). Ocena tlumaczenia ustnego/Evaluating an Interpreters' Performance. Lodź: Centre for Modern Translation and Interpretation Studies, Univerzity of Lodź, s. 57 - 63.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1999a). Tlumočení do cizího jazyka  aneb  tzv. „retour“. In: Plutko, Pavol (ed.). Preklad a  tlmočenie. Banská Bystrica: Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela, s. 237-242.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1999b). Otčot o sostojanii russkogo jazyka v Češskoj Respublike (10 let spust´a…). In: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae. Bohemica, Britannica, Germanica, Rossica Ostraviensia 99. Ostrava: FF OU, s. 101-105.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1999c). Příprava tlumočníků pro Evropskou unii. In: Rády, Andrej a Stejskalová, Barbora (eds.). Písek ´98 -  Evropa: společenství rovnoprávných  jazyků. Praha: JTP, s. 5-6.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2000). Kakije novosti nam priňos 2000.god v oblasti turizma, biznesa i sredstv massovoj informaciji?. In: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae. Bohemica, Britannica, Germanica, Rossica Ostraviensia 2000. Ostrava: FF OU, s. 15-20.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2001). Nové možnosti pro tlumočníky v oblasti „community interpreting“ v 21. století. In: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae. Bohemica, Britannica, Germanica, Rossica Ostraviensia 2001. Ostrava: FF OU, s. 13-17.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2002a). Globalizace a její dopad na tlumočnické strategie. In: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae Bohemica, Brittanica,Germanica, Rossica Ostraviensia 2002. Ostrava: FF OU, s. 31-34.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2002b). M. A. theses in Prague. A supervisors´account. In: Gile, Daniel, V. Dam, Helle, Dubslaff, Friedel et al. (eds.) Getting Started in Interpreting Research. Benjamins Translation Library 33, John Benjamins Publishing: Amsterdam/Philadelphia, s. 69-85.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2002c). Příprava konferenčních tlumočníků pro Evropskou unii (zkušenost České republiky). In: CD-ROM Překlady a jak na to. JTP: Praha (ve spolupráci se SSPOL a SSPUL), s. 19-24. (v části CD věnované příspěvkům z mezinárodního semináře „Odborná komunikácia ve zjednotenej Evrope“. Banská Bystrica, Fakulta humanitních věd UMB, 2. -3. 10. 2002).

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2002d). Formación de intérpretes de conferencia en la República Checa de cara a la ampliación (publikováno francouzsky: La formation des interprètes de conférence en République Tchèque face à l´élargissement de l´Union européenne. In: Elektronický sbornik ze Semináře "Lenguas y Ampliación de la UE", Zastoupení Evropské komise ve Španělsku, Madrid 9. - 10. 12. 2002. Internet: http://europa.eu.int/spain/servicio_documentacion/cursos/lenguas.htm.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2003). Tlumočníci hlasují pro evropskou unii. In: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae Bohemica, Brittanica,Germanica, Rossica Ostraviensia 2003. Ostrava: FF OU, s. 35-36.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2004). Russkij jazyk v epochu globalizaciji glazami perevodčika. In:  Miller, Inna (ed.). Und sie bewegt sich doch…Translationswissenschaft in Ost und West. Festschrift für Heidemarie Salevsky zum 60.Geburtstag. Sonderdruck. Frankfurt am Main: Peter Lang, s. 93-97.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2005). Sinchronnyj perevod v institutach Evropejskogo Sojuza i na češskom rynke. In: Salevsky, Heidemarie (ed.). Kultur, Interpretation, Translation. Ausgewählte Beiträge aus 15 Jahren Forschungsseminar. Frankfurt am Main: Peter Lang, s. 105-112.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2007). Eurožargon z pohledu českého tlumočníka v Bruselu. In: Translatologica Ostravensia II (Sborník z konference „Den s překladem“ Ostrava 2007). FF OU v Ostravě, Universitatis Ostraviensis, s. 37-42.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2007). Úloha tlumočení v globalizovaném světě 21.století. In:  Gromová Edita, Muglová Daniela (eds.). Preklad a kultúra 2, s. 23-36. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta. ISBN 978-80-8094-233-5.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana  (2007). Tlumočíme pro Evropskou unii aneb pohled z české kabiny. In: Lepilová, Květuše (ed.). Inovace postgraduálního vzdělávání učitelů ruštiny. CD – Repronis. ISBN 978-80-7329170-9.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2007). Retour a pilotáž: každodenní realita pro konferenční tlumočníky v evropských institucích. In: Dolník, Juraj, Bohušová, Zuzana, Huťková Anita (eds.).Translatológia a jej súvislosti 2. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných studií, s. 97-112.ISBN 978-80-8083-484-5.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2008). Vliv multikulturního kontextu na strategie tlumočníka při práci v institucích Evropské unie (Případová studie z Plenárního zasedání Evropského parlamentu): Text -Kontext – Makro-kontext. In: Lepilová, Květuše (ed.). Text a kontext, s. 28-33.  Brno: Repronis.ISBN 978-80-7329-176-1.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2008). Dialog kultur glazami ustnogo perevodčika. In: XIX. Olomoucké dny rusistů. Sborník příspěvků z mezinárodní konference 30.08.-01.09.2007. Rossica Olomucensia XLVI-II: Olomouc, s. 317-321. ISBN 978-80-244-1994-7.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2008). Elektronická virtuální databáze digitalizovaných projevů a textů pronácvik konsekutivního a simultánního tlumočení a rozvoj tlumočnických dovedností a návyků DAVID (Digitální Audio Video Databáze). In: Marek Libor (ed.). Sborník příspěvků z Mezinárodní konference k evropskému mezikulturnímu dialogu 2008, konané na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 25. září 2008. Vydáno na CD: FHS UTB ve Zlíně, 8 s., ISBN 978-80-7318-768-2.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2009). Jistoty a nejistoty v tlumočení. In: Lepilová, Květuše (ed.) Inovace postgraduálního vzdělávání učitelů ruštiny. CD – Repronis. ISBN 978-80-7329-234-8.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2010). Sight translation: Prima vista. Gambier, Yves and Luc van Doorslaev (eds.). Handbook of Translation Studies Volume 1. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/ Philadelphia, s. 320-323. ISBN 978 90 272 0331 1.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2010). Russkij jazyk i globalizacija glazami perevodčika. In: Lepilová, Květuše (ed.). Aktuální otázky vyučování ruštině. Příručka I. Texty a CD, s. 7-12. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-5316-8.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2010). Ustnyj perevod i roľ russkogo jazyka v Evropejskom Sojuze glazami perevodčika. In: Lepilová, Květuše (ed.). Aktuální otázky vyučování ruštině. Příručka 1. Texty a CD, s. 13-19. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-5316-8.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2010). Propedeutická cvičení pro budoucí tlumočníky. In: Lepilová, Květuše (ed.). Okno do praktické ruštiny. Příručka 6. Texty a CD, s. 5-15. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-5345-8.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2011). Les interprètes de langue tchèque au sein des institutions européennes et les défis de la présidence tchèque. In: Herreras, José Carlos (ed.). L´Europe des 27 et ses langues. S. 637-651.Valenciennes, Collection Europe(s). Presses Universitaires de Valenciennes. ISBN 978-2-36424-008-7.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2012). Qui décide de la qualité de l´interprétation en milieu social? (Résultats de l´expérience vécue en République Tchèque). In: Barbara Ahrens/Michaela Albl-Mikasa Claudia Sasse (eds.). Dolmetschqualität in Praxis, Lehre und Forschung. Festschrift fûr Sylvia Kalina. S. 111-122. Narr Verlag. ISBN 978-8233-6745-1.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2012). Kdo určuje kvalitu komunitního tlumočení?  In: Gromová, Edita, Kusá, Mária (eds). Preklad a kultúra 4. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Ústav světověj literatury SAV v Bratislave, Nitra - Bratislava, s. 63-75. ISBN 978-80-558-0143-8.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2013). Co všechno může být pro tlumočníka textem v kontextu 21. století? (aneb všudypřítomná virtuální realita a příprava tlumočníků). In: Lepilová K. a kol. (eds.) Text a kontext. Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta, s. 9-15, ISBN 978-80-7329-374-1.


5. učební texty

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1989). Audioorální program pro simultánní tlumočení – ruština (xerokopie +magnetofonové nahrávky). FF UK Praha, 45 s.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2008). Úvod do teorie tlumočení. Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o. s., 99 s. ISBN 978-80-87153-74-1.

6. přehledy a souborné referáty


 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1995e). Konferenční tlumočení  ve Východní Evropě. In: sborník Společné Evropské projekty 1990-1994. Praha: Tempus office, s. 106-107.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2001b). Za profesorem Černovem. In: In: ToP, roč. XII, č. 56, s. 30/1448.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2001c). Rozloučení s Danicou Seleskovitchovou. In: ToP, roč. XII, č. 59, s. 35/1533.


7. habilitační práce


 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1988). Teoretické aspekty simultánního tlumočení (monografie). AUC Philologica Monographia XCIX-1988, 209 s.


8. disertační a rigorózní práce


 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1980). Shody a rozdíly mezi překladatelským a tlumočnickým procesem (rigorózní práce). FF UK Praha,  171 s.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1985). Teoretické aspekty procesu simultánního tlumočení (kandidátská disertace). FF UK Praha, 253 s.


9. abstrakta ze sjezdů a sympozií


9.1. vědecké konference v zahraničí


 • Berlín 15.-19.5.1988. Mezinárodní konference na Humboldtově univerzitě „Übersetzungwissenschaft und Sprachmittlerausbildung“. Přednesen příspěvek: „Nekotoryje voprosy interferenciji v processe sinchronnogo perevoda“. Otištěn ve sborníku z konference.

 • Moskva 13.-15.12. 1988. Mezinárodní vědecko-metodická konference „Úloha lingvistických teoretických disciplín při přípravě učitelů a překladatelů v současné etapě rozvoje vysokých škol“. Pořadatel: MGPIIJA M.Thoreze. Přednesen příspěvek: „První výsledky, zkušenosti a problémy v pětiletém studiu budoucích překladatelů na katedře překladatelství a tlumočnictví FF UK Praha (rusky).

 • Bratislava. 10.-12.9.1991. Mezinárodní konference „Video vo výučbe cudzích jazykov“ (pořadatel Dům techniky ZSVTS Bratislava). Přednesen příspěvek „Video ve výuce tlumočení“, otištěn ve sborníku z konference (s. 85-91).

 • Vídeň. 9.-12.9.1992. Mezinárodní konference Translation Studies Congress. Přednesen příspěvek „Le rôle de l´audiovisuel dans la formation des interprètes de conférence“. Otištěno ve sborníku z konference.

 • Štrasburk. 28.-30.1.1993. Evropský kongres LEA (langues étrangères appliquées), Université des sciences humaines. Přednesen příspěvek: „Spécificité des études plurilingues professionnelles en Tchécoslovaquie/République Tchèque“. Otištěno ve sborníku z konference.

 • Budmerice, Slovensko. 22.-23.4.1994. II. Setkání tlumočníků a překladatelů Střední a Východní Evropy, pořádala JTP. Přednesen příspěvek k výchově překladatelů a tlumočníků v ÚTRL FF UK Praha. Otištěno ve sborníku z konference.

 • Turku, Finsko. 25.-27.8.1994. Účast na Mezinárodní konferenci o tlumočení. Organizátoři: Středisko pro překlad a tlumočení při univerzitě v Turku, ISIT Paříž, SSML Terst. Přednesen příspěvek "The Status of IRT in the Czech context" v panelu o výzkumu v oblasti tlumočení.

 • Waregem, Belgie 4.3.1995. Mezinárodní seminář Kabina Roku 2000. Pořadal ARTEC Televic a Institut Libre Marie Haps Brusel. Účast v diskusi (článek v ToP č. 27).

 • Berlín 12.5.-13.5 1995. Mezinárodní kolokvium na Humboldtově univerzitě: Wissenschaftliches kolloquium Anlässlich 100 jahre Dolmetscherausbildung Russisch an der Berliner Universität. Přednesen příspěvek: „Položenije russkogo perevoda v Češskoj respublike. Otištěno ve sborníku z konference.

 • Lodz, Polsko. 8.-9.6.1996. Mezinárodní sympozium „Assessing the Quality  of an Interpreter´s Performance: Both for Professional and Pedagogical Purposes. Comparison of Eastern and Western European Experiences“. Pořadatel. Centre for Modern Translation Studies University of Lodz. Přednesen příspěvek: „La notion de qualité en interprétation“. Otištěn ve sborníku z konference.

 • Lipsko. 11.-13.9.1996. VI. Mezinárodní konference o překladu a tlumočení (Grundfragen der Übersetzungswissenschaft"), pořadatel: tlumočnicko-překladatelský institut Lipseké univerzity (Institut für Sprach-und Übersetzungswissenschaft). Přednesen příspěvek: "Kurs po teorii ustnogo perevoda dlja studentov-perevodčikov - kakoj podchod vybrať prepodavateľu?"  Otištěno ve sborníku z konference.

 • Banská Bystrica. 17.-19-10.1996. Mezinárodní konference Lingvodidaktické problémy výučby cudzích jazykov, Ekonomická fakulta UMB. Přednesen příspěvek na plenárním zasedání: Tlumočnické minimum pro budoucí manažery. Otištěno ve sborníku z konference.

 • University of Saarbrücken: First POSI Meeting 29.-30.11.1996, příspěvek: Interpreter and translator training in the former eastern bloc (společně se Z. Jettmarovou).

 • Brusel. TAIEX Office EC. 31.1.1997. Workshop on Interpretation – ve spolupráci se SCIC (Společný tlumočnický a konferenční servis Evropské komise). Vystoupení v „Tour de table of the Associated Countries on interpretation training and work in thein country. Písemně zpracovaná zpráva: Situace ve výuce, na trhu tlumočení. Kromě toho předložen projekt semináře k vzdělávání učitelů tlumočení v 10 asociovaných zemích (Training of interpreters trainers).

 • Budmerice. 24.-27.4.1997. III. Setkání překladatelů a tlumočníků ze zemí Střední a Východní Evropy. Přednesen příspěvek: Příprava profesionálních překladatelů a tlumočníků – sepětí teorie a praxe? Otištěno ve sborníku z konference.

 • Brusel. TAIEX. 14.-15.7.1997. Workshop on interpretation – interpreting into „B“ language (B.Griffiths). Diskuse a vypracování odpovědí na dotazník TAIEX Office.

 • Prešov. 25.-27.9.1997. Medzinárodná konferencia Umelecký a odborný preklad v medzikulturných vzťahoch.  Filozofická fakulta Prešovskej univerzity. Příspěvek: Současné tendence  v teorii, výuce a praxi tlumočení.

 • Kodaň. 19.-20.9. 1998 (Copenhagen Business School). Mezinárodní seminář „Euromasters´ in Conference Interpreting“,  přednáška ve francouzštině „Enseignement de la théorie de l´interprétation“.

 • Saarbrucken. 11.-13.3.1999. Mezinárodní konference Translation and Interpretation: Methodological Problems in Cultural Transfer. Saarbrucker Symposium als Euroconference. Příspěvek v panelové diskusi: Retour, relais et retour qui deviant un relais.

 • Banská Bystrica. 24.-25.6.1999. Mezinárodní vědecká konference Teória prekladu a tlmočenia. FF UMB. Příspěvek: Tlumočení do cizího jazyka aneb tzv. retour. Otištěno ve sborníku z konference.

 • Budmerice. 25.-27.11.1999. Mezinárodní vědecká konference Preklad a vzdelavanie prekladatelov pre meniacie sa trhy, pořadatel: UNESCO katedra Prekladatelstva Univerzity Komenského Bratislava. Příspěvek: Příprava tlumočníků pro 21.století. Otištěno v časopise RAK.

 • Frankfurt nad Odrou. 14.-15.1.2000. Mezinárodní konference Russkij jazyk v 21.stoletiji. Pořadatel: Europa-Universität Viadrina, Centrum cizích jazyků, lektorát ruštiny. Přednesen příspěvek: Položenije russkogo jazyka v Češskoj respublike (rusky).

 • Kodaň. 30.8.-1.9.2001 (3.mezinárodní kongres EST „Claims, Changes and Challenges in Translation Studies“) – poster „Quel type de formation pour les interprètes de conférence voulant devenir formateurs“.

 • Frankfurt nad Odrou. 27.-28.9.2001. Mezinárodní konference k výuce ruštiny. Pořadatel: Europa-Universität Viadrina, Centrum cizích jazyků, lektorát ruštiny. Přednesen příspěvek: "Russen und Tschechen am Beginn des 21. Jahrhunderts -wie steht es um die gegenseitigen Beziehungen?"

 • Banská Bystrica. 2.-3.10.2002. Mezinárodní seminář Odborná komunikace ve sjednocené Evropě. Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v BB a JTP. Přednesen příspěvek, vyšel na CD-ROM JTP "Příprava konferečních tlumočníků pro Evropskou unii (zkušenost České republiky)".

 • Madrid. 9.-10.12.2002. Mezinárodní konference Languages and EU enlargement“, pořadatel: zastoupení EK ve Španělsku. Přednesen příspěvek: Příprava konferenčních tlumočníků v ČR (francouzsky) –vyšel v elektronickém sborniku konference.

 • Londýn, University of Westminster - EMCI - 27.6.2003 kulatý stůl „ EMCI enlargement roundtable“ - příspěvek o přípravě tlumočníků v ČR (společně s Z.Jettmarovou).

 • Londýn, University of Westminster – mezinárodní konference 30.6.-1.7.2006: The future of Conference Interpreting: Training, Technology and Research. Vyžádané vystoupení jako 1. řečník na plenárním zasedání : „The Future of Interpreting in a Globalised Multilingual World: a Case Study of Less-Widely-Spoken Languages“. PowerPointová prezentace – nyní na webu EMCI: www.emcinterpreting.org.

 • Nitra. 24.1.2007. Mezinárodní konference „Preklad a tlmočenie 2 – Preklad a tlmočenie jako interkultúrna komunikácia: prítomnosť a budúcnosť“, zvaná přednáška na plenárním zasedání: „Úloha tlumočení v globalizovaném světě 21. století“.

 • Brusel Evropská komise, Generální ředitelství pro tlumočení:  6.3. 2009. Vyžádaná přednáška. (Powerpointová prezentace) na mezinárodní konferenci: 13th DG SCIC Interpretation – Universities conference: „Une expérience de formation d´un pays d´élargissement“ (35 minut). Lze nyní stáhnout na webu SCIC: http://scic.ec.europa.eu/europa/jcms/pr_11605/13eme-conference-dg-interpretation-universites.

 • Graz. 18.-19.9.2009. Mezinárodní konference CIUTI ke komunitnímu tlumočení. Poster-prezentace- anglicky: „Community Interpreting Training“.

 • Paříž. 3.-5.12.2009. Université Paris 7 – Diderot. Mezinárodní kolokvium „Europe des  27 et ses Langues. Vystoupení francouzsky: „Retour et relais – un défi quotidien pour les interprètes de langue tchèque au sein des institutions de l´Union européenne“. Otištěno ve sborníku z konference.

 • Paříž. 18.-19.11.2010. Université Paris 8 – St. Denis. Forum des partenariats internationaux. Vystoupení o FF UK a možnostech studia (FR).

 • Granada-Almunecar  24.-26.3.2011: II. Mezinárodní konference o kvalitě tlumočení – poster (FR): „Qui détermine la qualité de l´interprétation en milieu social?“ (pořadatel: Univerzita Granada, Centrum translatologických studií).

 • Nitra, UKF FF 22.-23.11.2011, Mezinárodní konference „Preklad a kultura 4“ – vyzvaný řečník – 2 vystoupení: a) Kdo určuje kvalitu komunitního tlumočení (případová studie)“- power-pointová prezentace, b) Co nového nabízíme studentům navazujícího magisterského studijního oboru tlumočnictví od letošního akademického roku 2011/2012? (power-pointová prezentace)

 • Paříž, ISIT – projekt ImPLI – závěrečná konference (7.9.2012) ppt prezentace (20 minut) – francouzsky: Quality monitoring  - Contrôle de/la qualité.

 • Vilnius, konference Unity in Diversity, languages for mobility, jobs and active citizenship. 25.-26.10.2014. Oslovená řečnice do workshopu F, přednesen příspěvek: L´expérience d´un interprète d’un pays d’élargissement (2004). (francouzsky – 10 minut).


9.2. domácí mezinárodní konference se zahraniční účastí

 • V. Mezinárodní konference o překladu a tlumočení, KPT FF UK Praha, 25.-27.9.1984. Příspěvek: „Některé psycholingvistické aspekty procesu tlumočení“. Otištěno ve sborníku z konference.

 • VI. Mezinárodní konference o překladu a tlumočení, KPT FF UK Praha, 16.-18.9.1986. Příspěvek: „Individuální charakter jednotky orientace v procesu simultánního tlumočení. Otištěno ve sborníku z konference.

 • Olomouc 19.4.1989. Academia Video Olomouc: „Využití audiovizuálních médií ve výuce cizím jazykům. Přednesen příspěvek: „Moderní audiovizuální technika při přípravě budoucích profesionálních tlumočníků na KPT FF UK Praha.

 • VII. Mezinárodní konference o překladu a tlumočení, KPT FF UK Praha, 27.-29.9.1989. Přednesen příspěvek: „Tlumočení jako zvláštní druh zprostředkované komunikace“. Otištěno ve sborníku z konference.

 • VIII. Mezinárodní konference o překladu a tlumočení, ÚTRL FF UK Praha, 20.-22.10.1992. Přednesen příspěvek: „Postavení profesionálních konferenčních tlumočníků v dnešním Československu a význam jejich odborné přípravy. Otištěno ve sborníku z konference.

 • Ostrava 19.-20.10.1993. I. Mezinárodní vědecká konference Russkij jazyk v sfere biznesa. Přednesen příspěvek: „Výuka tlumočení a současná ruština“. Otištěno ve sborníku z konference.

 • Ostrava 10.-12.10.1994. II. Mezinárodní vědecká konference Russkij jazyk v sfere biznesa. Přednesen příspěvek „Úvod do tlumočení pro bakaláře“. Otištěno ve sborníku z konference.

 • IX. Mezinárodní konference o překladu a tlumočení na počest J. Levého a A. Popoviče, ÚTRL FF UK Praha 25.-27.9.1995. Přednesen příspěvek: „Notion de qualité en interprétation: une limite ou une liberté pour l´interprète?“ Otištěno ve sborníku z konference.

 • Kongres EST (European Society of Translation Studies) , Praha 28.-30.9.1995. Přednesen příspěvek: „Les mémoires de fin d´études – un premier pas vers la recherche?“

 • Ostrava  10.-11.10.1995. III. Mezinárodní vědecká konference Russkij jazyk v sfere biznesa. FF Ostravská univerzita. Přednesen příspěvek: „ Co by měl znát tlumočník – absolvent bakalářského studia v obchodně podnikatelské sféře“. Otištěno ve sborníku z konference.

 • Ostrava 8.-9.10.1996. IV.Mezinárodní vědecká konference Russkij jazyk v sfere biznesa. FF Ostravská univerzita. Přednesen příspěvek: Uplatnění absolventů OPT v praxi. Otištěno ve sborníku z konference.

 • Ostrava 7.-8.10.1997. V. Mezinárodní vědecká konference Russkij jazyk v sfere biznesa. FF Ostravská univerzita. Přednesen příspěvek: Pohled z praxe, aneb co by chtěli mít ve výuce absolventi OPT. Otištěno ve sborníku z konference.

 • Praha, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy 23.-25.9.1998. Mezinárodní vědecká konference Učitel a jeho univerzitní vzdělávání na přelomu tisíciletí. Přednesen příspěvek: Učitel-tlumočník či tlumočník-učitel. Otištěno ve sborníku z konference a v časopise AULA.

 • Ostrava. 29.-30.9.1998. VI. Mezinárodní konference Russkij jazyk v sfere turbiznesa. Přednesen příspěvek: Položenije na rynke turističeskogo biznesa v Češskoj respublike i podgotovka buduščich budov-perevodčikova dlja raboty v turbiznese. Otištěno ve sborníku z konference.

 • Písek. 8.-10.10.1998. I. Mezinárodní konference malých jazyků (JTP). Vystoupení: Příprava tlumočníků pro EU. Otištěno ve sborníku z konference.

 • Ostrava. 28.-29.9.1999. VII. Mezinárodní vědecká konference Cestovní ruch. FF Ostravská univerzita. Příspěvek: Zpráva o stavu ruského jazyka v České republice aneb 10 let poté. Otištěno ve sborníku z konference.

 • Praha 29.-30.1.2000. ÚTRL FF UK. Workshop „Teaching relay and retour“. Pro učitele tlumočení ze zemí SVE a členy konsorcia EMCI (za finanční podpory EK a EP). Moderování celého semináře a příspěvek k situaci v ČR a tlumočení do jazyka B a pilotáži v EU.

 • Ostrava. 19.-20.9.2000. VIII. Mezinárodní vědecká konference Marketing. Cestovní ruch. Sekce B1 Cizojazyčná řečová komunikace v sféře cestovního ruchu. Příspěvek: Co nám přinesl rok 2000 v cestovním ruchu s Ruskou federací? (rusky).  Otištěno ve sborníku z konference.

 • Ostrava. 25.-26.9.2001. IX. Mezinárodní vědecká konference Cizojazyčná řečová komunikace ve sféře podnikání, FF Ostravská univerzita,  přednesen příspěvek: Nové možnosti pro přípravu i praxi tlumočníků v 21. století – community interpreting. Otištěno ve sborníku z konference.

 • Ostrava. 24.-25.9.2002. X. Mezinárodní vědecká konference. Cizojazyčná řečová komunikace ve sféře podnikání, FF OU, přednesen příspěvek:Globalizace a její dopad na tlumočnické strategie. Otištěno ve sborníku z konference.

 • ÚTRL FF UK: X. Mezinárodní vědecká konference o překladu a tlumočení: 11.-13.9.2003 Translations Targets. Přednesen příspěvek: Interprétation pour l´UE - un défi pour les interprètes tchèques.

 • Luhačovice: 18.-19.9.2003.  Mezinárodní vědecké sympozium Lingua et communication i sphaera mercaturae, FF Ostravská univerzita.  Přednesen příspěvek: Tlumočníci hlasují pro Evropskou unii. Otištěno ve sborníku z konference.

 • Ostrava: 14.3.2007. FF OU. Konference „Den s překladem II“. Přednesen příspěvek Eurožargon   z pozice českého tlumočníka v Bruselu. Otištěno ve sborníku z konference.

 • Olomouc: 30.-31.8.2007. XIX. Olomoucké dny rusistů. FF UP. Přednesen příspěvek: Dialog kultur glazami ustnogo perevodčika. Bude otištěno v elektronickém sborníku z konference.

 • Luhačovice: 5.-6.10.2007. Mezinárodní vědecké sympozium Text a kontext. (Ústav slavistiky FF MU Brno). Přednesen příspěvek: Vliv multikulturního kontextu při jednáních v institucích Evropské unie na strategie tlumočníka (případová studie). Otištěno ve sborníku z konference.

 • Zlín: 25.9.2008. Mezinárodní konference k evropskému mezikulturnímu dialogu 2008. Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati. Přednáška na plenárním zasedání: Elektronická virtuální databáze digitalizovaných projevů a textů pro nácvik konsekutivního a simultánního tlumočení a rozvoj tlumočnických dovedností a návyků DAVID (Digitální Audio Video Databáze).  Vyšlo v elektronickém CD sborníku z konference.

 • Praha. ÚTRL FF UK. 14.-16.10.2009. XI. Mezinárodní translatologická konference „Translating Beyond East and West“. Členka vědeckého a organizačního výboru. Vystoupení anglicky: The Czech Language in EU Institutions as a Bridge between East and West. Bude otištěno ve sborníku z konference.

 • Praha. 3.6.2010 – Kulatý stůl v Zastoupení Evropské komise v ČR „Tlumočení pro migranty“. Vystoupení k situaci v oblasti komunitního tlumočení u nás a o pilotním kurzu na ÚTRL.

 • Olomouc, UPFF, 11.-12.11.2011: TIFO  - Translation and Interpreting Forum Olomouc 2011: „Teaching Translation and Interpreting Skills in the 21st Century. Vystoupení: „Novinky v magisterském studijním oboru tlumočnictví na Ústavu translatologie FF UK Praha“ (power-pointová prezentace). 

 • Praha, FF UK – projekt ImPLI – kulatý stůl „ImPLI round table –Czech experience“ 20.1.2012 (organizace+ moderování): 30 účastníků, z toho 10 zahraničních hostů

 • Praha, Komora soudních tlumočníků České republiky, 2.-4.2.2012: Zvyšování profesionality  právních překladatelů a soudních tlumočníků: nové technologie. Vystoupení: „Využívání videokonferenčního zařízení na FF UK pro výuku a nácvik konsekutivního a simultánního tlumočení s partnerskými univerzitami – Euromasters in Conference Interpreting“ (power-pointová prezentace).

 • Praha, FF UK – projekt ORCIT – workshop Classrooms without walls: sharing e-learning experience – (26.10.2012 organizace) – ppt prezentace společně s J. Ďoubalovou: „Who is this Bansky? Cultural adaptation in the ORCIT resources“. (anglicky - 15 minut)

 • Olomouc, UPFF, 10. - 11. 11. 2012: TIFO (Translation and Interpreting Forum Olomouc 2012): vystoupení: Participation of the Institute of Translation Studies in the European ORCIT project (Online resources for conference interpreter training) – ppt prezentace česky (20 minut)

 • Praha, FF UK – projekt QA EMCI 2012/2013 (ÚTRL –I.Č. koordinátor a organizace workshopu): workshop Training of trainers: Introduction to Simultaneous interpreting“ 14. - 15. 2. 2013 (16 univerzit: 22 zahraničních účastníků).

 • Praha, FF UK – projekt QA EMCI Consortium 2013/2014 (ÚTRL – I. Čeňková- koordinátor a organizátor workshopu): „Training of trainers: Advanced simultaneous and Simultaneous with text-13.-14.2.2014 (17 zahraničních univerzit a 24 zahr. účastníků)

.


10. ostatní publikace


10.1. populární články


články o tlumočnických a překladatelských školách:

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1991). ESIT Paříž. In: ToP, roč. I, č. 8, s. 13/53.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1992a). Ecole de traduction et d´interprétation – Ženeva. In: ToP, roč. II, č. 10, s. 18/100.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1992b). Monterey Institute of International Studies. In: ToP, roč. II., č. 11, s. 11/113.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1992c). Institut Libre Marie Haps – Brusel. In: ToP, roč. II, č. 12, s. 11/125.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1993a). Ecole de traducteurs et d´interprètes, Faculté des Arts, Université d´Ottawa. In: ToP, roč. III, č. 13-14, s. 23/149.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1993b). Institut Supérieur d´Interprétation et de Traduction – ISIT Paříž. In: ToP, roč. III, č. 17, s. 14/196.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1993c). ITI –Štrasburk. In: ToP, roč. III, č. 18, s. 33/231.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1995). Ecole Supérieure ROI FAHD de traduction, Tanger. In: ToP, roč. VI, č. 28, s. 36/416.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana  (1996). Výchova překladatelů  a tlumočníků v  Ústavu translatologie  FF  UK  v Praze. In: Rády, Andrej a Martonová, Kateřina (eds.). Budmerice ´94 - 2. stretnutie  tlmočníkov a prekladatelov z krajín  strednej a  východnej Europy. Praha: JTP, s. 8-10.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2011). Malé ohlédnutí a krátké zamyšlení aneb trochu citů neuškodí. In: ToP, roč. XXII, č. 100, s. 15/2864.


články o konferencích, kurzech a seminářích:

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1989). Informace o Všesvazové vědecko-metodické konferenci „O úloze teoretických lingvistických disciplín v systému přípravy učitelů cizích jazyků a překladatelů v současné etapě rozvoje vysokých škol. Moskva 13.-15.12.1988. In: Československá rusistika, č. 5, s. 310-311.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1990). La liberté en traduction (seminář ESIT Paříž). In: ToP, roč. 0,  č. 3-4, s. 5.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1991a). AIIC Workshop on the training of trainers. Brusel 15.-17.1.1991. In: ToP,  roč. I,  č .5, s. 3.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1991). Informace ze světa aneb byli jsme při tom (Expo-Lingua 91, Vídeň). In: ToP, roč. I, č. 5, s. 2.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1991b). „Tag der offenen Türen“ – Vídeň 8.3.1991. In: ToP, roč. I, č. 6, s. 1/13.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1991c). AIIC v Praze. In: ToP, roč. I, č. 7, s. 1,4/30,34.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1993a). Translation Studies Congress (Vídeň). In: ToP, roč. III, č. 13-14, s. 21/147.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1993b). Service Commun Interprétation Conférence (SCIC Brusel). In: ToP, roč. III, č. 15-16, s. 29/179.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1993c). ETI – Europe de l´Est (Cours de démonstration): 11-22 janvier 1993. In: ToP,  roč. III,  č. 15-16, s. 29/179.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1994a). Mezinárodní konference o tlumočení – Finsko 25.-27.8.1994. In: ToP, roč. V, č. 24, s. 21.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1994b). XIII. Světový kongres FIT „Translation – the vital link“. In: ToP, roč. V, č. 19,20,21, s. 5.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1995). Kabina roku  2000. In: ToP  č. 27, roč. VI, s. 29/477.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana  (1996). Kvalita tlumočení -  tentokrát mezinárodně  z polské Lodži. In: ToP, roč. VII, č. 32, s. 37/721.

 • ČEŇKOVÁ,  Ivana (1997). The First POSI Meeting. In: ToP č. 35, roč. VIII, s. 31/843.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana  (1998a). TAIEX  Workshop  -  Terminology  tools for interpreters/Applications  terminologiques pour  interprètes. In: ToP č. 40, roč. IX, s. 54-55/984-985.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1998b). Refresher Course for Conference Interpreters:  East-West Meeting Point  -  Institutions  in  a  Changing Europe (Dubrovnik 27.7.-7.8.1998). In: ToP č. 44, roč. IX, s. 23/1129.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1998c). Seminář pro tlumočníky (Training of Interpreter Trainers). In: FORUM č. 11,  roč. IV,  s. 6.

 • ČEŇKOVÁ,  Ivana  (1999).   Mezinárodní  vědecká  konference „Teória prekladu a tlmočenia“.Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici,  24.-25. června 1999. In:  ToP č. 49, roč. X, s. 24/1278.

 • ČEŇKOVÁ,  Ivana  (2000a).  Mezinárodní  seminář  „Teaching retour and  relay“, Praha 29.-30.1.2000. In: ToP č. 52, roč. XI, s. 26/1348.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2000b). Evropský kurs konferenčního tlumočení v číslech aneb „The European Masters in Conference Interpreting“ trochu jinak. In: ToP, č. 55, roč. XI, s. 21/1415.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2000c). Medzinárodna vedecká konferencia na počest´ 80. vyročia založenia Univerzity Komenského: Preklad a vzdelávanie prekladatelov pre meniaci(e) sa trh(y). In: ToP, roč. XI, č. 50, s. 34.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2000d). Identité, altérité, équivalence? – La traduction comme relation. In: ToP, roč. XI, č. 55, s. 21.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2003). Evropa je za dveřmi. In: Informace pro členy Komory soudních tlumočníků ČR, č. 2, s. 22-23.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2008). Mezinárodní kulatý stůl ke komunitnímu tlumočení. In: Soudní tlumočník 2/2008, s. 10-12.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2013). Videokonferenční zařízení na FF UK. In: Soudní tlumočník 2012 (Mimořádné dvojčíslo věnované především mezinárodní konferenci k 15. výročí založení KST ČR), tisk: duben 2013, s. 44-45. Vydává Komora soudních tlumočníků České republiky.


10.2. recenze a bibliografické informace

 • ČEŇKOVÁ, Ivana a SCHWARZEROVÁ, Blanka (1988a). Problémy simultánního tlumočení (o monografii H. Salevské). In: Československá rusistika, č. 4, s. 189-190.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1988b). G. V. Černov, Osnovy sinchronnogo perevoda. In: Československá rusistika, č. 5, s. 224-225.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1988c). Perevodovedenije i kulturologija: celi, metody, rezultaty, AV SSSR, Institut jazykovědy, Moskva 1988. In: Československá rusistika  č. 5, s. 213-214.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1989a). Informujeme o nových knihách. In: Ruština v teorii a praxi, č. 2, s. 18-19.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1989b). Vybrali jsme pro vás zajímavé zkratky z denního tisku. In: Ruština v teorii a praxi, č. 3, s. 19.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1990a). Text a překlad (sborník AV SSSR). In: Československá rusistika, č. 4, s. 224-225.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1990b). A. D. Švejcer, Teorija perevoda: status, problemy, aspekty. In: Československá rusistika, č. 4, s. 225-227.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1991a). Z bibliografie teorie tlumočení. In: Hovory o překladu a tlumočení. Interlingua servis, Praha, s. 159-161.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1991b). Z translatologické bibliografie: D. Gile, Basic concepts and models for conference interpretation training. ISIT Paris 1990. In: ToP,  roč. I, č. 8, s. 16/56.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1991c). Z translatologické bibliografie: The Theoretical and Practical aspects of Teaching Conference Interpretation. Campanotto Editore Udine 1989. In: ToP, roč. I, č. 8,  s. 16/65.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1992a). Etudes traductologiques. In: Linguistica Pragensia č. 1, s. 47-49.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1992b). Daniel Gile, jméno, které byste si měli zapamatovat. In: ToP, roč. II, č. 11, s. 3/105.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1993). Z translatologické bibliografie: The Interpreters Newsletter – Special Issue 1992, č. 1 a č. 4. In: ToP, roč. III, č. 13-14, s. 3/129 a s. 6/132.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1993/94). Bibliographie des publications en théorie d´interprétation + mémoires commentés. In: Parallèles, č. 15, ETI Université de Genève, s. 32-34.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1994). Z translatologické bibliografie: Translation Studies. An interdiscipline. M. Snell-Hornby et al. (eds.). J. Benjamins 1994. In: ToP, č. 24, roč. V, s. 3.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1995a). Z  translatologické bibliografie: The Interpreters Newsletter č. 5, 1993. In: ToP, roč. VI č. 25, s. 5/385.

 • ČEŇKOVÁ,  Ivana (1995b).  Taida  Nováková,  Tlmočenie:  teória - výučba - prax, Univerzita Komenského, Bratislava 1993. In: ToP,  roč. VI, č. 27,  s. 4/452.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana a HRDLIČKA, Milan (1995c). Bibliografie českých a slovenských prací o překladu a tlumočení. JTP Praha, 120 s.

 • ČEŇKOVÁ,  Ivana (1995d). Christine Durieux, Apprendre à traduire (Prérequis et tests). La maison du dictionnaire: Paris 1995. In: ToP, roč. VI, č. 28, s. 5/491.

 • ČEŇKOVÁ,  Ivana (1995e). Karla Déjean Le Féal, Pédagogie raisonnée de la traduction. In: ToP, roč. VI, č. 28, s. 5/491.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana  (1996). Daniel Gile,  Basic Concepts and  Models for Interpreter and Translator Training, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins 1995. In: ToP č. 29, roč. VII, s. 40/552.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1997a). Z. Kufnerová, Z.  Skoumalová, M. Polášková, J. Povejšil, V. Straková: Překládání a čeština. In: Linguistica Pragensia, č. 1, s. 47-48.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1997b). Z translatologické bibliografie (Translatio-Noouvelles de la FIT 1996, č. 3-4, Parcours de la Traduction TTR, vol.IX, 1996, č. 6, Mabel, vol. 42, 1996, č. 4, The  IRN Bulletin 1997/červen). In: ToP roč. VIII, č. 38, s. 7/905.

 • ČEŇKOVÁ,  Ivana, CSIRIKOVÁ, Marie (1998a). R. K. Min´jar-Beloručev, Teorija  i metody perevoda,  Moskovskij  licej 1996. In: ToP  č. 40,  roč. IX, s. 44/974.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1998b). Conference Interpreting: Current Trends in Research, Y. Gambier, D. Gile  and  Ch. Taylor (eds.), Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins 1997. In: ToP č. 40, roč. IX,  s. 43/973.

 • ČEŇKOVÁ,  Ivana  (1998c).  Roderick  Jones,  Conference  Interpreting Explained,  St. Jerome Publishing  1998. In: ToP  č. 44,  roč. IX,  s. 20/1126.

 • ČEŇKOVÁ,  Ivana  (1998d).   Rjurik  Konstantinovič  Min´jar-Beloručev, Zapisi  v posledovatelnom  perevode  (učebnoje  posobije),  Stella, Moskva 1997. In: ToP č. 44, roč. IX, s. 20/1126.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1998e). Americana, English-Russian encyklopedic dictionary. In: ToP, roč. IX, č. 44, s. 20.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1998f). Autorka několika bibliografických hesel v publikaci: Bowker, Lynne, Kenny, Dorothy and Pearson, Jennifer (eds.). Bibliography of Translation Studies. ST. Jerome Publishing: Manchester.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana  (1999a). Translation as  Intercultural Communication,  Mary  Snell-Hornby, Zuzana Jettmarová  and Klaus Kaindl (eds.). Amsterdam/ Philadelphia:  John Benjamins 1997. In: ToP  č. 45, roč. X, s. 23/1157.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1999b). M. Csiriková a kol., E. Vysloužilová a kol. Odborný slovník rusko-český a česko-ruský z oblasti ekonomické, politické a právní. Praha: Linde 1999. In: ToP, roč. X, č. 49, s. 22.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2000a). Robin  Setton, Simultaneous Interpretation, A Cognitive-pragmatic analysis,  Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins 1999. In: ToP č. 50, roč. XI, s. 4/1286.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana  (2000b). Wolfram Wilss,  Translation and Interpreting in  the 20th  Century, Focus  on German, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins 1999. In: ToP č. 50, roč. XI, s. 28/1310.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2001). Z translatologické bibliografie (Babel, FIT Newsletter, De Taalkundige, TTR). In: ToP, roč. XII, č. 58,59, s. 3, 7.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2002a). Birgitta Englung Dimitrova and Kennethe Hyltenstan (eds.). Language Processing and Simultaneous Interpreting. John Benjamins Publishing, Amsterdam/Philadelphia, Benjamins Translation Library, vol. 40, 2000. In: ToP, č. 64, roč. XIII, s. 27/1673.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2002b). Sonja Tirkkonen-Condit and Ritta Jääskeläinen (eds.). Tapping and Mapping the Processes of Translation and Interpreting. John Benjamins Publishing, Amsterdam/Philadelphia, Benjamins Translation Library, vol. 37, 2000. In: ToP, č. 65,  roč.XIII, s. 25/1717.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2002c). Roda P. Roberts, Silvana E. Carr, Diana Abraham, Aideen Dufour (eds.). The Critical Link 2: Interpreters in the Community. John Benjamins Publishing. Amsterdam/Philadelphia, Benjamins Translation Library, vol .31, 2000. In: ToP, č. 65, roč. XIII, s. 25/1717.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2002d). Ad článek Tomáše Kani, K chování slušného konferenčního tlumočníka. In: ToP, č. 64, roč. XIII, s. 10/1656.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2002e). Z translatologické bibliografie (Babel, roč. 46, č. 4, 2000, roč. 47, č.1,2,3,4, 2001,  Translatio Nouvelles de la FIT č. 3, 1999, č. 1-2, 2001,   Oldřich Richterek, Dialog kultur v uměleckém překladu, MAFY, Hradec Králové 1999,   TTR, vol. XIV, č. 1, 2001). In: ToP, č. 61, 63, 64, roč. XIII, s. 3/1565, s. 3/1613, s. 3/1649.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2003a). Z translatologické bibliografie (Babel, roč. 48, č. 2, 2002). In: ToP č. 66, roč. XIV, s. 5/1727.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2003b). Z translatologické bibliografie (Le Linguiste/De Taalkundige, roč. 47/48, č. 3-4/2001  a 1-2/2002, Babel roč. 48, č. 4, 2002). In: ToP č. 67,  roč. XIV, s. 5/1763.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (1992-2006). Bibliografické příspěvky do internetového bulletinu Daniela Gila IRN (www.http://perso.wanadoo.fr/daniel.gile ).

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2004a). Z translatologické bibliografie (Le Linguiste/De Taalkundige, roč. 49, č. 2 a 4/2003). In: ToP č. 70, roč. XV, s. 4/1866.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2004b). Z translatologické bibliografie (Babel, roč. 49, č. 2, 2003. TTR roč.XV, č. 2, 2002). In: ToP č.71, roč. XV, s. 4/1902.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2004c). Z translatologické bibliografie (Le Linguiste/De Taalkundige, roč. 50, č.1, 2004). In: ToP č.74, roč. XV, s. 19/1993.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2005a). Z translatologické bibliografie (Babel, roč. 49, č. 4, 2003, Babel, roč. 50, č. 1, 2004). In: ToP č.76, roč. XVI, s. 6/2040.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2005b). Z translatologické bibliografie ( Le Lingviste/ De Taalkundige, roč. 50. č. 3, 2004), In: ToP č.75, roč. XVI, s. 29/2027.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2005c). Franz Pöchhacker, Introducing Interpreting Studies, nakl. Routledge, London and New York, 264 s., 2004. In: ToP č.76, roč. XVI, s. 33/2067.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2005d). Louise Brunette, Georges Bastin, Isabelle Hemlin and Heather Clarke, eds. The critical link 3: Interpreters in the community. Selected papers from the third international conference on interpreting in legal, health and social services settings, Montréal, Québec, Canada 22-26 May 2001. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, (Benjamins Translation Library, 46). In: Target: International Journal of Translation Studies, 17:2, 2005, s. 202-206.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2006). Z translatologické bibliografie (Le Lingviste/De Taalkundie, roč. 51, č, 3 a 4, 2005, Babel, roč. 51, č. 1, 2005), P. Kopecký: K ekvivalenci vybranej francúzskej politologickéj a právnickéj terminologie, FSEV UK, 2005). In: ToP, roč. XVII, č. 79, s. 4/2142.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2006).  Vlčková-Mejvaldová, Jana: Prozodie, cesta i mříž porozumění. Experimentální srovnávání příznakové prozodie různých jazyků. UK v Praze, nakl. Karolinum 2006, 203.s. In: ToP, roč. XVII, č. 82, s. 21-22/2267-2268.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2006). Z translatologické bibliografie (Le Lingviste/De Taalkundie, roč. 52, č, 1, 2006, Babel, roč. 51, č. 2,3, 4, 2005). In: ToP, roč. XVII, č. 82, s. 4.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2006/2007).  Vlčková-Mejvaldová, Jana: Prozodie, cesta i mříž porozumění. Experimentální srovnávání příznakové prozodie různých jazyků. UK v Praze, nakl. Karolinum 2006, 203.s. In:  Cizí jazyky roč. 50, č. 4, s. 157-158.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2006). Rita Godijns and Michael Heinderdael (eds.). Directionality in interpreting: The „retour“ or the „native“? Special issue of Communication and Cognition 38: 1, 2, 2005. In: Target: International Journal of Translation Studies, 18:2, s. 393-395. John Benjamins Publishing, Amsterdam/Philadelphia.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2007). Z translatologické bibliografie (Le Lingviste/De Taalkundie, roč. 52, č, 2, 2006, Babel, roč. 52, č.1, 2, 2006). In: ToP, roč. XVIII, č. 83, s. 4.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2006). Editorka a autorka úvodu (s.5-6). Dialogue des cultures: interprétation et traduction. (Actes du Colloque international organisé par l´Institut de Traductologie, Université Charles de Prague, en collaboration avec l´Association Gallica et l´Union des interprètes et des traducteurs (JTP) 3-5 novembre 2005, Prague). ÚTRL FF UK, ISBN 0-7308-147-4.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2007). Book Reviews: Fortunato Israël and Marianne Lederer (eds.). La Théorie Interprétative de la Traduction I, II, III. Paris/Caen : Minard Lettres Modernes. 2005. ISBN 2-256-91082-2 (3-volume set). In: Interpreting: International journal of research and practice in interpreting, vol. 9, n. 2, pp. 258-264.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2007). Z translatologické bibliografie. In: ToP, roč. XVIII, č. 86, s. 4, č. 85, s. 4.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2008). Fortunato Israël et Marianne Lederer (eds.): La théorie interprétative de la Traduction. In: Echo des études Romanes, České Budějovice, vol. IV, 1, pp.97-102. ISSN 1801-0865.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2008). Z translatologické bibliografie (Babel 2007,1, Babel 2007, 2, Le Linguiste/De Taalkundige 2007, 1, Le Linguiste/De Taalkundige 3, 2007, Translatio XXIV,2005,3, XXV 2006,4, Translation as a Profession (ed. D. Gouadec), Healtcare Interpreting (eds. Pöchhacker F., Shlesinger M.). In: ToP (Tlumočení a překlad),XIX, č. 87, s. 4, ISSN 1210-4159. 

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2008). Z translatologické bibliografie (Translatio XXIV, 2005, 4, XXV, 2006, 1-2, Le Lingviste/De Taalkundige 2007, 4, Od textu k prekladu II (ed. A. Ďuricová), Babel 2007, 3, Babel 2007, 4). In: ToP (Tlumočení a překlad), XIX, č. 89, s. 4, ISSN 1210-4159.  

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2008). Z translatologické bibliografie (Translatio XXVI, 2007, 1-2, 3, Le Linguiste/ De Taalkundige 2008, roč. 57, 2, Babel 2008, roč. 54, 1,2,3). In: ToP (Tlumočení a překlad), XIX,  č. 90. s 4., ISSN 1210-4159.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2008). Editorka a autorka úvodu Folia translatologica vol. 10, 2008 (ed). The Next Generation. 110 s. ISBN 978-80-7308-243-7.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2009). Z translatologické bibliografie (Babel 2008, roč. 54, č.4; Le Lingviste/De Taalkundige 2008, roč. 58, č.3 a 4; Translatio 2008, roč. XXVII, č. 2-3 a 4; Folia Franslatologica 2008, vol. 10). In: ToP (Tlumočení a překlad) XX, č.92, s.4. ISSN 1210-4159.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2009). Z translatologické bibliografie (Babel 2009, roč. 55, č.1; Le Lingviste/De Taalkundige 2009,č.1.In: ToP (Tlumočení a překlad) XX, č.93, s.4. ISSN 1210-4159.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2009). Translatologický dárek pro Daniela Gila k narozeninám. In: ToP (Tlumočení a překlad), XX, č. 94, s. 4. ISSN 1240-4159.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2009). Z translatologické bibliografie (Babel 2009,2, Le Lingviste / De Taalkundige 2009, 2, Translatio 2009,1-2, In: ToP (Tlumočení a překlad), XX, č. 94, s. 5. ISSN 1210-4159.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2010). Z translatologické bibliografie (Translatio 2010, 1; The Entrepreneurial Lingvist – The Business-School Approach to Freelance Translation 2010; Od textu k prekladu IV., Letná škola prekladu 6; Babel 2010, 1; Le Lingviste/De Taalkundige 2010,1, 2), In: ToP (Tlumočení a překlad), XXI, č. 98, s. 4, ISSN 1210-4159.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2010). Z translatologické bibliografie (Odborný preklad 2, 2008; Odborný preklad 4, 2009; 35 Rokov výučby prekladatelstva a tlmočníctva na Slovensku; Babel 2009, 3; Le Lingviste/De Taalkundige 2009,1,3,4, In: ToP (Tlumočení a překlad), XXI, č. 96, s. 4, ISSN 1210-4159.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2011). Z translatologické bibliografie (Babel roč. 57, č. 1, 2011). In ToP (Tlumočení a překlad),XXII, č. 101, s. 4., ISSN 1210-4159.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2011). Z translatologické bibliografie (Babel 2011,2, Le Linguiste/De Taalkundige 2011, 2), In: ToP (Tlumočení a překlad), XXII, č.102, s. 4, ISSN  1210-4159.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2011). Z translatologické bibliografie (Babel 2010, 2-3; Le Lingviste /De Taalkundige 2011, 3). In: ToP (Tlumočení a překlad), XXII,č. 99, s. 4., ISSN 1210-4159.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2011). Z translatologické bibliografie (Babel 2010, 4., Le Lingviste /De Taalkundige 2010, 4. In: ToP (Tlumočení a překlad), XXII, č. 100, s.4, ISSN 1210-4159.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2012). Z translatologické bibliografie (Babel 2011, 3-4) In: ToP (Tlumočení a překlad), XXIII, č. 103, s. 4, ISSN 1210-4159.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2012). Z translatologické bibliografie (Le Lingviste /De Taalkundige 2011, 4; Odborný překlad 5-Studia Translatologica Bratislavensia 20, Bratislava 2010; Letná škola prekladu 10 – Preklad jako tvorba a autorská činnost, Bratislava 2011) In: ToP (Tlumočení a překlad),  XXIII, č. 104, s.4, ISSN 1210-4159.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2012). Z translatologické bibliografie (Babel 2011, 4; 2012, 1; Le Linguiste/De Taalkundige 2012,1,2; Od textu k prekladu VI, 2011; Translatio 2011,3). In: ToP (Tlumočení a překlad),  XXIII, č. 106, s. 4-5, ISSN 1210-4159.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2013). Z translatologické bibliografie (Babel 2012, 2; 2012, 1; Translatio 2011,1-2, 2012,1-2). In:  ToP (Tlumočení a překlad),  XXIV, č. 107, s. 4,  ISSN 1210-4159.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2013). Z translatologické bibliografie (Babel 2012, č. 3,4; Translatio roč. 31, č. 3-2012; Le Linguiste/De Taalkundige roč. 59, č. 1, 2013),  In: ToP (Tlumočení a překlad), XXIV, č. 109, s. 4, ISSN 1210-4159.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2013). Z translatologické bibliografie (Babel 2013, roč. 59, č. 1.;  Le Linguiste/De Taalkundige roč. 59, č. 2, 2013).  In: ToP (Tlumočení a překlad), XXIV, č. 100, s. 4, ISSN 1210-4159.

 • ČEŇKOVÁ,  Ivana (2014). Z translatologické bibliografie (Babel 2013, roč. 59,č.2; Le Linguiste/De Taalkundige roč. 59, č.4, 2013). In: ToP (Tlumočení a překlad) XXV, č. 111, s.4.

 • ČEŇKOVÁ, Ivana (2014). Eva Novotná: Uplatnění absolventů oboru překladatelství a tlumočnictví v praxi. UK v Praze, FF, 2013, 197 s., Varia, sv. 15, ISBN 978-80-7308-477-6.


10. 3. Audiovizuální tvorba/internetové publikace


10. 4. Rozhovory pro média (tištěný i elektronický tisk, rozhlas, TV)

 • 9.4.2000 – ČT 1– interview o EMCI – vysíláno v Televizních novinách v 19.30.

 • 13.7.2000 „Umět jazyk nestačí“, MF DNES (red. Ivana Sovišová).

 • 4.9.2001 – „Language woes could snarl EU“  (red. Michael Mainville), Prague Post.

 • 4.12.2001 – Talking Point: Czech interpreters for EU“, Radio Prague English service (red. P. Horáková), viz zde

 • 31.7.2002 Tiscali (Internet) „Brusel se brzy stane jazykovým Babylonem“ informace o kurzu EMCI – citována I.Čeňková.

 • 29.11.2002 Pátek Lidových novin: interview „Prezidentovi tlumočníci“.

 • 15.1.2003 interview pro BBC (česky) v ranním vysílání (6.43) o přípravě konferenčních tlumočníků v České republice.

 • 2.4.2004 interview pro Prague Post „Charles traines interpreters“ – o kurzu EMCI.

 • 3.6.2004 Brusel: interview pro ruskou televizi (NTV) o konferenčním tlumočení pro Evropskou unii (rusky).

 • 3.9.2004 interview pro Radio Prague, ruská redakce, o konferenčním tlumočení v institucích Evropské unie (rusky).

 • 7.7. 2006 interview pro časopis SPLAV č. 7 (Sobotecký pravidelný lehce avantgardní věstník). Publikováno pod názvem: Výzva tlumočníkům, s. 3-5.

 • 28.8.2006. ČR 2 Praha. Studio 2010 (redaktor Pavel Ryjáček) – jako host pořadu o překládání a tlumočení (50 minut – společně se Stanislavem Rubášem).

 • 24.9.2006. ČR 3 Vltava, pořad Setkávání  (redaktor Pavel Ryjáček) – beseda o tlumočení (75 minut).

 • 15.5.2007 ČT 24 Čeští tlumočníci v Bruselu (45 minut), společně s R. Jonesem (DG SCIC) a náměstkyní ministra zahraničních věcí Hendrychovou.

 • Rozhovor pro Literární noviny o tlumočení s Patrikem Eichlerem. Vyšlo LN, roč. XVIII, č. 44. 29.10.2007, s. 15 „Tlumočit spatra Seiferta není právě nejsnazší“.

 • Rozhovor pro ČR6 o tlumočení (pořad Člověk a trh – A. Havránková): Tlumočnické služby v Evropské unii – 10.3.2011

 • Účast v pořadu „O češtině“ ČT 2 – 19.6.2011 (díl věnovaný termínům)

 • Radio WaWe:  21.4.2011- o tlumočnické profesi. 

 • Rádio ČR Junior: 17.5.2013 – rozhovor o Dětské univerzitě a přednášce o tlumočení (7:43 minut)

 • (k poslechu zde): Rozhovory s pedagogy FF UK o dětské univerzitě.

 • 26.9.2014 a dále: "Ivana Čeňková: Conference Interpreting before and after the Velvet revolution" (francouzsky - 16 minut), k dispozici zde


Překlady / Translations

 • Vasilij Šukšin, Na podzim. In: Květy, č. 2/1977, s. 36-37.

 • Grigorius Kanovičius, Hra s ohněm. Malá řada socialistických autorů. Dilia Praha 1980 (společně s T. Engelem).

 • Překlady pro Panorámu české literatury (francouzština). Ukázky ze současné české prózy a medailony českých umělců: 1980,1981, 1986, 1987.

 • Hubneme s úsměvem. In: Maxima, I, II, III, 1990, vždy s. 26-27.

 • Pavlychin, O. L´Ukraine des années 1991-1999: problèmes éthno-sociaux et perspectives politiques. In: La Nouvelle Alternative (Revue consacrée à l´Europe Centrale et Orientale post-communiste), 1999, č. 1, bulletin č. 3, s. 13-21.

 • Markov, I. Paradoxes de l´identité politique. In: La Nouvelle Alternative, 1999, č. 1, bulletin č. 3, s. 22-24.