FF UK

ÚTRLStudentiBakalářská a diplomová práceTémata diplomových prací

Obsah dokumentu

Témata vypisovaných diplomových prací podle disciplín a školitelů
     TEORIE PŘEKLADU
     TEORIE TLUMOČENÍ
     DĚJINY A KRITIKA PŘEKLADU

Témata vypisovaných diplomových prací podle disciplín a školitelů

TEORIE PŘEKLADU

Tomáš Duběda

Faux amis a jejich projevy v překladu

Faux amis (slova formálně podobná, avšak významově neekvivalentní) jsou studována především v kontextu osvojování cizích jazyků; potíže však působí také v překladu. Jako glosář pro empirickou část diplomové práce může posloužit některá z lexikografických publikací zaměřených na česko-francouzské faux amis. Pro ověření reálného dopadu faux amis lze využít paralelní korpus Intercorp.

Ekvivalence a frekvenční asymetrie

Specifickým translatologickým problémem jsou ekvivalenty, které jsou denotačně uspokojivé, avšak mají asymetrickou frekvenci, tj. různou míru příznakovosti. (Chesterman – expectancy norms, Toury – translation-specific lexical items, Newmark – equal frequency rule). Pro zkoumání tohoto problému lze použít paralelní nebo srovnatelný korpus (CS vs. FR nebo EN), případně dotazníkové šetření.

Stylotvorné příznaky a jejich frekvence v českých a francouzských neliterárních textech

Pokus o objektivizaci žánrově-stylistických konvencí na základě výzkumu vybraných příznaků se stylotvorným potenciálem. Práce by měla přinést částečnou odpověď na to, co je pro zkoumaný žánr časté, obvyklé, přijatelné atd. v původní textech a jak jsou tyto normy respektovány v textech překladových.

Vícejazyčnost a jazyková kvalita ve webové komunikaci

Empirická práce aplikující translatologická hlediska na komunikaci v elektronických médiích. Předmětem analýzy bude vzorek českých webových stránek z několika kategorií (weby firem, veřejných institucí, sdružení aj.). Jakou roli zde hraje vícejazyčnost? Jaká je kvalita textů zveřejňovaných na internetu a jak se v nich projevuje překladovost? Jaké místo mají tyto texty v české kulturně-jazykové situaci?

Jazykově-právní rozbor srovnatelného právního předpisu ve Francii a v ČR

Klíčové pojmy/termíny právní normy, jejich srovnání a vzájemná přeložitelnost. Návrh oboustranného glosáře. Analýza stylistické stránky. Vhodným textem je např. vysokoškolský zákon / Code de l’éducation (3. část).

Žánrová specifika firemních webů v ČR a ve Francii

Srovnání prezentačních textů na firemních webech v ČR a ve Francii. Stylistika, zaměření na příjemce. Analýza francouzských překladů českých webových stránek na pozadí zjištěných rozdílů.

Zuzana Jettmarová

I. Iluzionistický vs. antiiluzionistický překlad

Levý dichotomii zobecnil v kategorii noetické kompatibility. Západní translatologie nyní mluví o ne/viditelnosti či hlasu překladatele, aktivistickém překladu, ale i experimentálním (modernistickém) či dokumentárním atd. Kdy je překlad anitiluzionistický a co je podstatou iluzionizmu? Jak vypadá využití „překladu/tlumočení“ např. v humoristických televizních pořadech a hraných filmech? Existuje celá přechodová škála a rozličné funkce. Velmi zajímavé a dosud nezpracované téma pro několik diplomových prací. Materiálový výzkum v českém kontextu s výběrem žánrů.

II. Překladovost jako hodnota (+ 0 -)

Levého překladovost současná západní translatologie objevuje, poté co objevila překlad jako hybrid ( zdomácňování – zcizování) a faktor ovlivňování kultury. Překladovost má více dimenzí - jako vnitřní či vnější proces nebo produkt. Aktuální otázkou je vztah transparentního diskurzu a „hladkého pašování“ cizích hodnot, diskurz zcizující a jeho asimilace, ochrana kulturní identity a metoda překladu. Jak vypadá překladovost v současné české kultuře nebo např. v české exportované produkci? Z DP viz např: Gallóová (mezinárodní časopisy), Kuncová (reklama).

Materiálový výzkum v českém kontextu, např.: zábavná literatura, filmová produkce, videohry, žurnalistika (včetně glokalizace mezinárodních časopisů), adaptace webových stránek, reklama/propagace v marketingu, užitkové texty (návody, příbalové letáky apod.)

Překladovost z hlediska lingvisticko-pragmatického: např. kooperační nebo zdvořilostní princip (např. zdvořiost/nezdvořilost, fatičnost, přímost/nepřímost, modalita jistotní či dispoziční, explicitace, koheze a koherence, jazyková a stylistická interference – distribuce a frekvence) nebo psychosociální mezi/kulturní komunikace (Průša, Hofsteede), anebo kognitivního. Z DP např. Luftmannová (zdvořilost žádostí).

III. Amatérský překlad vs. profesionální překlad a jejich rozhraní

Fanslation, fansubbing, crowdslation, crowdsourcing apod. Lze zkoumat vnější kontext, včetně diskurzu a interakce účastníků; nové pojetí kultury jako individuální tvořivosti; lze se zaměřit na titulkování či dabing počítačových her, na dobrovolnický/aktivistický/skupinový (internetový) překlad, apod. Viz DP Ešnerová, Švelch.

IV. Podíl překladatele a dalších rolí na překladu, hranice překladu

Kromě příjemců finálního produktu se na realizaci překladu podílí často více rolí než samotný překladatel a existují mezi nimi institucionální, mocenské i ekonomické vazby včetně hodnotových a ideologických orientací, skupinových či individuálních zájmů a dispozic. V některých případech vytváří překladatel jen meziprodukt, anebo se role překladatele a redaktora či novináře nebo textaře institucionálně kumulují v jedné osobě: hranice mezi původní a odvozenou tvorbou se tak může stírat nebo naopak vyostřovat, pojem překladu se může „rozmývat“. Žánry: dabing, titulkování, reklama, žurnalistika (např. v TV přímých přenosech a reportážích).

V. Překladatelské tendence/univerzálie.

DP - např. Pošta, Kubáčková, Konšalová, dizertace – Kamenická.

VI. Invariant a variant v překladu/tlumočení

Existuje invariant originálu a překladu? Verifikace hypotézy na materiálu, který je k dispozici v několika vnitro- a mezi-jazykových variantách (finálních i nefinálních).

VII. Sociologie/ideologie překladu

 • Export české produkce (výběr období, žánru, autora, překladatele, vydavatele)

 • Import zahraniční produkce (filmové, knižní, časopisecké, TV)

 • Export české reklamy (před a po 1989)

 • Překlad v období komunismu (nakl. politika, cenzura)

 • Profesní organizovanost (dějiny organizací v ČSR)

VIII.  Teorie a historiografie

 • Jiří Levý

 • Vilen Komissarov

 • Dionýz Ďurišin

 • Bohuslav Ilek

 • Dějiny českého „myšlení o překladu“ v dobových časopisech

 • Časopis Dialog

Věra Kloudová

Německo-české kontrastivní / překladové studie založené na korpusovém materiálu (InterCorp, ČNK, DeReKo) nebo na jiných vybraných textech (odborné texty, publicistika, beletrie, tzv. nová média):

 1. Gramatická témata: české překladové ekvivalenty vybraných jevů německého jazyka – např. modalita (modální slovesa, modální slova); trpný rod; konjunktiv; předložky; chybovost v překladu;

 2. Výzkum vybraných lexikálních jednotek: české překladové ekvivalenty vybraných jevů německého jazyka: dvojice synonym (lexikální, slovotvorná); pragmatické markery (částice); terminologie; chybovost v překladu;

 3. Kontrastivní výzkum stylu u komunikátů různého typu a žánru (především v rámci tzv. nových médií – elektronické texty – blogy, sociální sítě apod.).

Jana Králová

Překladovost v neliterárním textu

Vymezení rysů překladovosti na základě analýzy originálu a překladu vybraného žánru. Oborové zaměření bude veden tak, aby byl vzorek reprezentativní pro překlad mezi španělštinou a češtinou.

Překladatelská problematika na stránkách Časopisu Muzea Království Českého

Diplomant podá přehled zastoupení překladů a překladatelské tématiky v Časopisu Muzea Království Českého ve zvoleném období. U osobností, které budou v časopise zastoupeny, se rovněž zaměří na postavení překladu a jeho analýzy a kritiky v celkovém díle příslušného autora.

Překladatelská problematika na stránkách Naší řeči

Diplomant podá přehled zastoupení překladů a překladatelské tématiky v Naší řeči ve zvoleném období. U osobností, které bdou v časopise zastoupeny, se rovněž zaměří na postavení překladu a jeho analýzy a kritiky v celkovém díle příslušného autora.

Výroční zprávy gymnázií jako pramen pro studium překladatelské aktivity

Řada překladů pořízených někdejšími profesory gymnázií nebyla nikdy zveřejněna a zůstala zacována pouze ve výročních zprávách příslušné střední školy, proto nejsou často uváděna ani v přehledech dějin překladu ani v bibliografiích překladů z příslušného jazyka. Diplomant na základě analýzy výročních zpráv gymnázií podá přehled o zastoupení překladů příp. překladatelské problematiky a u zařazených překladů provede rovněž jejich analýzu. Vzhledem k rozsáhlosti materiálu bude teritoriální i časové vymezení materiálu provedeno v souladu s diplomantovým zájmem.

Translatologická témata na stránkách časopisu Slovo a slovesnost v dobovém společenském a kulturním kontextu
Translatologická témata na stránkách Časopisu pro moderní filologii v dobovém společenském a kulturním kontextu
Fernando Navarro Domínguez a jeho přínost k rozvoji translatologie

Danuše Oganesjanová

K problematice překladu odborného textu

Na vybraných žánrech diplomant stanoví konvence a specifické odlišnosti odborného stylu v obou jazycích. Pak provede analýzu vzorku původních a překladových textů a bude sledovat problémy a strategie jejich řešení. Oborové zaměření bude voleno tak,aby byl materiálový vzorek reprezentativní.

Koheze a koherence v rských a českých textech vybraného žánru

Východiskem bude analýza paralelních vzorků původních českých a ruských textů, na niž naváže analýza originálu a překladu s důrazem na jazykové prostředky konexe textu. Práce se zaměří na exoforické a endoforické navazování, anaforu a kataforu, druhy použitých konektorů. Koheze a koherence bude analyzována a jak v plánu kontrastivním, tak i z hlediska eventuálních rysů překladovosti v cílovém jazyce.

Neliterární text: dynamika výrazu a překlad

Východiskem bude analýza paralelních vzorků původních ruských a českých textů téhož funkčního stylu a téhož žánru s ohledem na míru dynamiky výrazu a způsoby jejího vyjadřování. Poté bude provedena tatáž analýza na relevantním vzorku překladu mezi ruštinou a češtinou ve vztahu k původním textům s cílem vymezit překladatelské strategie a jejich řešení.

Tomáš Svoboda

Překlad odborných textů z němčiny do češtiny

Kontrastivní pohled na odborný styl, formálně-textové konvence a implikace pro překlad textů v odborném diskurzu.

Chybovost v překladech legislativních textů publikovaných v Úředním věstníku Evropské unie

Vymezení pojmu chyba v překladu a analýza relevantních textů z tohoto hlediska.

Překlady z němčiny prostřednictvím strojového překladače Google Translate a interference z angličtiny (téma vhodné pro studenta s kombinací DE a EN)

Google Translate překládá všechny jazyky přes angličtinu, a tak dochází k interferencím z EN. Jak jsou frekventované? Na jaké rovině k nim dochází?

Defektnost translátu z veřejně dostupných strojových překladačů podporujících češtinu

Translatologická analýza automaticky přeložených textů se zvláštním zřetelem k problematice významových posunů, koheze a koherence a pravopisných chyb.

Kvantitativní změna translátu oproti objemu výchozího textu u překladu mezi němčinou a češtinou

Empirické ověření hypotézy, že při překladu z němčiny do češtiny dochází k redukci objemu textu. Kvantitativní analýza rozsáhlejšího dvoujazyčného korpusu.

Terminologie – pojetí, normování, správa terminologie

Souhrnný pohled na dosud realizovaný teoretický výzkum v oblasti terminologie. Mezinárodní a evropské normy týkající se terminologické práce a správy terminologie. Terminolog jako profesní profil.

Specifika překladu elektronické komunikace mezi angličtinou/němčinou a češtinou se zaměřením na tzv. mikroblogy

Kontrastivní analýza stylu komunikátů na stránkách Twitter, Tumblr a dále též určitých rysů sociálních sítí (Facebook, MySpace, LinkedIn a dalších), analýza překladové problematiky v dané oblasti, včetně zohlednění potenciálu strojového překladu a možností automatické podpory pro překladatele (např. dohledání potřebných hesel v paralelních korpusech, encyklopediích a dalších otevřených zdrojích) a zohlednění potenciálu strojového překladu.

Takzvaná překladatelská tradice jako předmět výzkumu a reflexe

Srovnání dosavadních pojednání o vícečetných překladech konkrétních děl. Metateoretická studie čerpající z literatury k dějinám překladu, dějinám literatury a z oboru komparatistiky (publikované texty i kandidátské práce).

Samizdatové překlady z němčiny

Studie k překladům mimo oficiální nakladatelskou produkci v době komunistické totality v Československu.

Dějiny odborného překladu

Historiografie odborného překladu obecně, historický vývoj přístupu k typům textů – definice odborného stylu a textu – a z toho plynoucí důsledky pro rozlišení mezi překladem odborných (naukových) textů a textů literárních. Chápání odborného překladu ve 20. století a v současnosti. Zvláštní zřetel bude věnován období 2. poloviny 20. století v Československu, diplomand se pokusí získat zmínky o odborném překladu z dobových periodik, popíše praxi v tehdejší situaci plánovaného hospodářství, naznačí tendence v odborné mezijazykové komunikaci (jazyky, objemy, obchodní partneři apod.), institucionalizovaná překladatelská centra. Toto diplomní téma není jazykově specifické (není vypsáno pouze pro němčináře).

Dějiny Jednoty tlumočníků a překladatelů

Popis vývoje, který směřoval k založení JTP v roce 1990, počátky této organizace, její cíle, vztah k mezin. organizaci FIT, situace v Československu, situace po rozdělení federace, vývoj členské základny, pravidelné a mimořádné aktivity této asociace, ohlasy v médiích, rozhovory se zakladateli a významnými představiteli Jednoty.

V roce 2020 JTP oslaví 30 let od založení. Diplomová práce by optimálně měla být obhájena v roce 2020. JTP hodlá autorovi práce poskytnout plnou součinnost při sběru materiálu. Práce by byla vynikajícím kandidátem na Cenu JTP o nejlepší diplomovou práci v oboru translatologie.

TEORIE TLUMOČENÍ

Tlumočnická témata (teoretické a empirické diplomové práce) mohou vést tito pedagogové:

 • Ivana Čeňková

 • Maria Molchan

 • David Mraček

 • Petra Vavroušová

Studenti, kteří mají zájem psát diplomovou práci na oboru tlumočnictví, se obrátí na uvedené pedagogy a po konzultaci s nimi a po vzájemné dohodě si zvolí konkrétní téma

DĚJINY A KRITIKA PŘEKLADU

Šárka Belisová

Jean Genet: Služky

Srovnávací analýza a kritika existujících překladů divadelní hry kontroverzního francouzského autora; české překlady: 1989 – Jan Tomek, 1997 – Anna Fárová a Jaroslav Gillar; 1989 – Marie Lepšová.

André Breton: Nadja

Srovnávací analýza a kritika českých překladů jednoho z nejvýznamnějších děl francouzského surrealismu; české překlady: 1935 M. Hlávka – V. Nezval – B. Vaníček, 1968 (vyd. až 1996) Jarmila Fialová.

Georges Simenon: Komisař Maigret v českých překladech

Přehled vydávání detektivních příběhů s ústřední postavou komisaře Maigreta v českých překladech a srovnávací analýza textů od nejméně dvou různých překladatelů.

Alexandre Dumas ml.: Dáma s kaméliemi

Srovnávací analýza a kritika nejméně dvou existujících překladů slavného francouzského románu 19. století; české překlady: 1917 - Zdenka Folprechtová, 1923 - František Naske, 1925 - Nina Tučková, 1925 - Jaroslava Vobrubová - Koutecká, 1965 (1974, 1981) - Věra Kopalová, 2008 - Jiří Žák.

Gustave Flauber: Paní Bovaryová

Srovnávací analýza a kritika nejméně dvou existujících překladů jednoho z nejslavnějších francouzských románů všech dob: české překlady: 1930 - Růžena Thonová, 1966 - Miloslav Jirda, 2008 - Eva Musilová.

Povídky z díla Guy de Moupassant v českých překladech

Srovnávací analýza a kritika vybraných povídek z díla významnéh francouzskéh novelisty, zastupujících české překlady od konce 19. století po současnost; 1902 - Pavel Projsa, šedesátá léta 20.století - Břetislav Štorm, 2006 - Dana Melanová.

Eva Kalivodová

Český překlad a recepce liberalismu a feminismu J. S. Milla v 19. a na počátku 20. století

Studium recepce v ohlasech (rešeršní práce). V translatologické srovnávací analýze je možné vytvořit dvě práce se zaměřením na: a) esej O svobodě (1891, 1913), b) esej Poddanství žen (1869, 1890).

Washington Irving česky

Translatologická studie.

Překlad Uncle Tom's Cabin (H.B.Stowe) pro české dvacáté století (Václav Patejdl, 1899, 1946)

Těžištěm translatologické analýzy (dominantním tématem) bude jeden z překladů.

Dva české překlady The Grapes of Wrath Johna Steinbecka (V. Procházka 1941; R. Nenadál 1987)

Těžištěm translatologické analýzy (dominantním tématem) bude jeden z překladů.

Lze vyjasnit překladatelskou činnost žen spojených s Americkým klubem dam?

Kulturně historická práce založená na studiu dostupných pramenů (Náprstkovo muzeum a další instituce). Soupis zjistitelných informací a translatologická analýza vybraného originálu a překladu.

Stanislav Rubáš

Dialog: časopis Kruhu překladatelů (od roku 1961 překladatelské sekce Svazu československých spisovatelů), vycházející v letech 1957–1969

Přehledová práce mapující jedno z klíčových tištěných médií v oblasti teorie a dějin překladu. Práce by měla přinést vymezení statusu a zhodnocení významu a vlivu časopisu Dialog v rámci české, resp. československé vědy o překladu a tlumočení.

České překlady Puškinova Měděného jezdce

Srovnání existujících překladů (B. Mathesius, R. Havel, H. Vrbová, Z. Bergrová), zhodnocení jejich významu v kontextu domácí translatury a načrtnutí vývojové linky analyzovaných překladů s ohledem na dobové básnické normy a konvence.

Puškin v překladech Hany Vrbové

Medailon překladatelky, metoda překladu, výběr textů, kritický ohlas.

Překladatelské dílo Zdenky Bergrové

Medailon překladatelky, metoda překladu, výběr textů, kritický ohlas.

České překlady vybraných „malých tragédií“ A. S. Puškina (Mozart a Salieri, Don Juan, Scéna z Fausta)

Analýza a zhodnocení českých překladů Puškinových komorních dramatických příběhů, jejichž hlavní témata v různých obměnách procházejí dějinami literatury a lidského myšlení vůbec. Práce by měla přihlédnout k recepci uvedených textů v českém divadelním i obecně literárním prostředí.

Rekviem Anny Achmatovové v překladu H. Vrbové a I. Jakubcové

Zhodnocení významu překladů jednoho z přelomových děl reflektujících úděl jedince v totalitní společnosti. Práce by měla přihlédnout k celkovému společensko-politickému kontextu výchozího a cílového textu.

Ruské překlady Čapkovy Války s mloky

Zhodnocení ruských překladů a jejich zařazení do kulturněhistorického kontextu výchozí a cílové kultury.

Ruské překlady Čapkových Apokryfů

Zhodnocení existujících překladů (M. Zeldovič, N. Arosevová, J. Moločkovskij, A. Gurovič) a jejich význam v rámci české překladové literatury.

Ruské překlady lyriky Františka Halase

Zhodnocení existujících překladů (D. Samojlov a další) v kontextu domácí a cílové kultury se zřetelem ke společensko-politickému kontextu výchozího a cílového textu.

Jazyk sovětské propagandy

Zmapování jazykových strategií používaných autory propagandistických článků překládaných do češtiny v období normalizace – na česko-ruském srovnávacím materiálu z oblasti zpravodajství a publicistiky. Práce by měla vyústit v obecnější úvahu o manipulaci s jazykem.

Vydavatelská politika v oblasti literárních a publicistických překladů z ruštiny ve druhé polovině 80. let

Vliv Gorbačovovy perestrojky a glasnosti na českou publikační činnost na sklonku komunistické vlády v Československu.

Anglické překlady Edith Pargeterové z české poezie

Zhodnocení existujících překladů slavné anglické překladatelky (např. Máchův Máj, Erbenova Kytice) a vymezení jejich významu v rámci anglojazyčných překladů z české literatury.

Anglické překlady vybraného díla Karla Čapka

Zhodnocení existujících překladů a vymezení jejich významu v rámci anglojazyčných překladů z české literatury.

Jovanka Šotolová

Alfred Jarry: Messalina

Srovnání českých překladů Jarryho románu "Messaline, roman de l´ancienne Rome". Translatologická práce k dějinám překladu.

Literatura francouzských „beurs“

Charakteristika tvorby autorů z předměstí francouzských velkoměst (román, film) vyznačující se specifickou tematikou i jazykem (generační a sociální kód). Problematika recepce. Problematika překladu. Translatologická práce se zaměřením na recepci.

Literární tvorba francouzsky píšících afrických autorů v českém prostředí

Recepce africké francouzsky psané literatury v českém prostředí. Problematika řešení specifických lexikálních, stylistických, textových jevů na základě rozboru vybraných literárních děl vydaných česky. Překladatelská analýza zvoleného díla. Translatologická práce se zaměřením na recepci, případně též na kritiku překladu.

Problematika překladu divadelních textů

Souhrnná analýza překladů divadelních her z edice Dilia – komentář výběru překládaných děl, kritické posouzení překladových textů na základě srovnání s originály. „Divadelní“ přístup k překladu – jakou roli hraje překlad v procesu vzniku a vytváření divadelní inscenace Translatologická práce se zaměřením na recepci, případně na kritiku překladu.

Jean Claude Izzo: Totální chaos

Analýza a kritika českého překladu „marseilleského polaru“ Total Khéops a Chourmo spisovatele J.-C. Izza. Komentář k recepci díla ve francouzském a českém prostředí. Translatologická práce se zaměřením na kritiku překladu.

Albert Camus: Cizinec

Minulý čas „passé composé“ v díle Cizinec Alberta Camuse z hlediska překladu. Srovnání přístupu různých českých překladatelů, situace v dalších jazycích. Translatologická práce se zaměřením lingvistickým.

Překladatelky v dějinách překladu

Překlady francouzských prozaických, básnických a divadelních textů do češtiny z pera žen překladatelek – historický přehled, soupis prvních žen působících v oblasti uměleckého překladu, komentář (osobnosti překladatelek – jejich původ, vzdělání, společenské postavení; výběr děl k překladu, dopad jejich tvorby, společenský aspekt této tvorby atp.). Translatologická práce sociologicko-historického charakteru.

Zamlčovaní překladatelé a tzv. pokrývači

Překlady z francouzské literatury optikou cenzury (zejména období 1948–1989) – historický komentář, charakteristika fenomenu „pokrývačů“, jeho důvody a okolnosti. Jmenný soupis překladatelů, soupis „pokrytých“ děl, medailony hlavních překladatelů. Studie bude komentovat i recepci dané literatury, je možné rozšířit o srovnání se situací v dalších zemích tzv. východního bloku. Translatologická práce sociologicko-historického charakteru.

Divadelní ochotník – překlady divadelních her z francouzštiny

Francouzská produkce v průřezu 209 svazků almanachu, který vydával v letech 1861–1882 J. M. Boleslavský: studie k recepci francouzských dramatických textů v českém prostředí v daném období (co se překládá, kdo překládá, ohlasy, případné inscenace). Translatologická práce k dějinám překladu.

Pojmy a slova na cestě médii

Mediální diskurz a jeho vliv na konotativní referenční pole: výrazy typu „ptačí chřipka“, „nemoc šílených krav“, „okurkový zabiják“, „Černobyl“ či „Fukušima“ z hlediska aktuálního vývoje (případně také atraktivity určitého fenoménu v dané kultuře a společnosti) a jeho zpracování ve zpravodajství a publicistice. Práce se zaměří na vybraný/é pojem/my a na základě analýzy přesně definovaného korpusu porovná situaci v určité francouzské/frankofonní oblasti se situací v českém prostředí. Translatologická práce se zaměřením lingvistickým (sémantika, pragmatická lingvistika, překlad).

České překlady francouzských teoretických textů od 60. let 20. stol. dodnes

Práce naváže na obhájenou diplomovou práci Soni Jarošové (2013; sociologické texty, Bourdieu) buď jejím rozšířením, nebo se věnuje jiné oblasti vědeckého a popularizačně vědeckého diskursu. Nástin zaměření: specifika překladu těchto textů, problematika zavádění terminologie, případně nutnost její inovace, popis a zhodenocení české recepce, tj. výběru překládaných děl a ohlasů na ně. V další části práce předloží translatologickou analýzu vybraného díla z oboru filozofie (např. Bachelard, Merleau-Ponty) nebo literární teorie (René Girard, Roland Barthes) apod. Translatologická práce se zaměřením na kritiku překladu a recepci.

Roland Barthes – české překlady a recepce jeho díla

Práce popíše historii a záběr recepce díla R. Barthesa v ČR. Translatologická analýza vybraného díla nebo děl poslouží jako základ pro kritické posouzení daného překladu. Translatologická práce se zaměřením na kritiku překladu a recepci.

Pauline Réage: Histoire d’O

Práce věnovaná problematice překladu a recepci díla ve své době skandálního, jež se stalo součástí kánonu francouzské soudobé prózy. Translatologická analýza a srovnání dvou českých publikovaných překladů (Lucie Erbenová, Tabu, 1991 a Matěj Turek, Host, 2005). Translatologická práce se zaměřením na kritiku překladu a recepci.

Boris Vian v českých překladech

Práce naváže na obhájenou diplomovou práci Heleny Potůčkové (1976). S odstupem 40 let se vrátí k problematice překladu Vianových textů. Popíše recepci díla B. Viana v českém prostředí. Translatologická analýza se zaměří na vybrané dílo/díla.

Translatologická práce se zaměřením na kritiku překladu a recepci.

Eugene Ionesco v českých překladech

Práce popíše českou recepci díla E. Ionescu, na základě translatologické analýzy vybraného díla a jeho českého překladu (překladů) se pokusí charakterizovat specifické problémy překladu prozaických a divadelních textů tohoto autora. Translatologická práce se zaměřením na kritiku překladu a recepci.

Komiks v překladu

Práce naváže na obhájenou diplomovou práci Kateřiny Vyhnalové (2013), pokusí se ji rozšířit o terénní výzkum mezi překladateli a zaměří se na detailní translatologickou analýzu vybraného díla. Translatologická práce se zaměřením na kritiku překladu a recepci.

Patrick Chamoiseau v českých překladech

Práce naváže na obhájenou DP Petry Hrušovské (2013) a zaměří se na translatologickou analýzu vybraného autorova díla, která poslouží jako základ pro kritické posouzení publikovaného překladu. Pokusí se rozvést problematiku specifických úskalí překladu textů tohoto autora, případně srovnáním s překlady do jiných jazyků komentovat i zvolenou překladatelskou strategii českého překladu.

Šárka Tobrmanová

Překlady britské poezie 20. století

PhDr. Věra Kloudová