FF UK

ÚTRLEuromastersO kurzu

The European Masters in Conference Interpreting

Kurz Euromasters se otevírá jednou za dva roky. Další kurz EMCI bude nabízen v akademickém roce 2015/2016.Evropský kurz konferenčního tlumočení

Akademický rok 2013/2014 – Kurz EMCI je spolufinancován z grantu DG INTE Evropského parlamentu EP N°02/2013-2014

Logo Evropského parlamentuPořádá Ústav translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze – člen konsorcia evropských univerzit (European Masters in Conference Interpreting Consortium) ve spolupráci s Evropskou komisí a Evropským parlamentem Evropské unie.

Akreditovaný vzdělávací program – rekvalifikační kurz pro absolventy magisterského studijního programu na vysoké škole (konferenční tlumočník pro evropské struktury), realizovaný dle § 108, odst.2, písm. c) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Rámcový studijní plán

Řízená výuka tlumočení bude probíhat ve vícejazyčných i homogenních skupinách s vyučujícími profesionálními tlumočníky a rodilými mluvčími:

 • Teorie a historie tlumočení, tlumočnický zápis, příprava konferenčních materiálů (12 hod ZS)

 • Technika mluveného projevu (10 hod ZS)

 • Diplomatický protokol a etika tlumočení (4 hod ZS)

 • Tendence v současné češtině (6 hod ZS)

 • Paměťová cvičení, konsekutivní tlumočení a tlumočení z listu (4x4 hod/týden ZS, 6 hod/týden LS)

 • Úvod do simultánního tlumočení (40 hod ZS)

 • Simultánní tlumočení (12 hod/týden LS) – výuku povedou profesionální konferenční tlumočníci a rodilí mluvčí

 • Modelové konference a videokonference (4 hod jednou za 4 týdny, ZS a LS)

Odborné tematické přednášky

(2–4 hod/týden ZS a LS, vyučovací hodina = 45 minut)

 • Mezinárodní a evropské organizace/instituce

 • Institucionální systém EU

 • Právo EU (primární a sekundární)

 • Jednotný trh (4 svobody pohybu)

 • Společná zahraniční, bezpečnostní a obranná politika

 • Společná zemědělská politika

 • Regionální politika, strukturální fondy

 • Evropská měnová unie

 • Schengenský prostor, policejní a justiční spolupráce

 • Lisabonská smlouva a další významné smlouvy (Maastricht, Amsterdam, atd.)

 • Česká republika v EU (harmonizace jednotlivých resortů)

 • Kapitálový trh a bankovnictví

 • Organizovaný zločin a hospodářská kriminalita

 • Nelegální a legální migrace, statut uprchlíků, azyl

 • Co víme o členských zemích EU

 • Ekologie

 • Doprava

 • Energetika

 • Strategie 2020

 • Zdravotnictví

 • Sociální a důchodová politika

 • Nezaměstnanost a politika zaměstnanosti, rovné příležitosti mužů a žen

Součást studijních povinností: 2 písemné práce: (1) empirická či teoretická studie k specifickým otázkám procesu tlumočení (25–30 stran), (2) terminologický glosář k úzce vymezenému odbornému tématu.

Rozsah a charakter kurzu

Jako člen konsorcia evropských univerzit (European Masters in Conference Interpreting Consortium) ve spolupráci s orgány Evropské unie ÚTRL organizuje dvousemestrální kurz konferenčního tlumočení se zaměřením na tematiku EU. Cílem kurzu je připravit potenciální tlumočníky pro evropské struktury, především Evropskou komisi a Evropský parlament. Kurz je určen pro absolventy VŠ všech oborů. V rámci programu Sokrates a ve spolupráci s EU vypracovala skupina univerzit obecnou strukturu kurzu, jeho zásady, cíl, stupeň náročnosti a kvality.

Po zkušební fázi (1998/1999) nyní kurz současně probíhá na 11 evropských univerzitách (Paříž, Ženeva, Lisabon, Antverpy, Terst, Budapešť, Varšava, Cluj, Istanbul, Ljubljana a Praha). Důraz je kladen na málo rozšířené jazyky EU, protože zájmem EU je dostatek kvalifikovaných tlumočníků pro práci v těchto strukturách. Česká republika (konkrétně UK) a Maďarsko (Univerzita v Budapešti) byly do skupiny vybrány jako jediné dvě země z kandidátů ze střední a východní Evropy. V roce 2001/2002 se připojila i Varšava a v roce 2007/2008 také Cluj. První ročník na Ústavu translatologie FF UK v Praze se konal v akademickém roce 1999/2000. Další ročníky zde byly otevřeny v letech 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2005/2006, 2007/2008, 2009/2010 a v roce 2011/2012.

Trvání kurzu: 16. 9. 2013 – 23 5. 2014.

2 semestry, 28 týdnů výuky – celkem 1000 hodin, z toho minimálně 600 hodin přímá výuka (cca 500 hodin tlumočení – podle zvolených jazykových kombinací, cca 100 hodin přednášek), 400 hodin samostudium, vlastní příprava a studijní pobyt na partnerských univerzitách.

Časový harmonogram

Zimní semestr - výuka: 16. 9. 2013 – 20. 12. 2013; 6.1. - 10.1.2014 (15 týdnů: 2+5+4+3+1)

Průběžné zkoušky: 15. – 17.1.2014 (konsekutivní tlumočení A-B, B-A, C-A ; tlumočení z listu do jazyka A)

Únor/ březen: třídenní studijní pobyt v Bruselu (není v ceně kurzu, lze získat finanční krytí z EU), leden – únor: možnost stáží v partnerských univerzitách konsorcia Euromasters. (není v ceně kurzu)

Letní semestr - výuka: 24. 2. – 23 5. 2014 (13 týdnů: 1+4+5+3)

Červen 2014 závěrečné zkoušky + odevzdání písemných prací

Předběžný rozvrh

Po a St: cca 15.00 – 16.30, 16.45 – 18.15, 18.30 – 20.00

Út a Čt: cca 13.15 - 15.45, 16.00 – 17.30, 17.45 – 19.15

Pá: cca 1x za 14 dní: 14.00 – 18.00 (modelová konference+videokonference) + přednášky dle nabídky + cvičení z rétoriky. Výjimečně sobota (rétorika + hostující vyučujcí)

22 hodin/lichý týden (z toho 16 hodin tlumočení), 26 hodin/sudý týden (z toho 22 hodin tlumočení)

Případné úpravy rozvrhu možné – vzhledem k časovým možnostem zahraničních konferenčních tlumočníků, expertů a rodilých mluvčích.

Předpokládaný počet účastníků: maximálně: 24, minimálně: 8

Kurz se bude realizovat, pokud se přihlásí a vstupní písemné i ústní zkoušky úspěšně absolvuje alespoň 8 uchazečů s těmito kombinacemi:

 • minimální počet studentů se stejným jazykem A nebo B musí být 3

 • minimální počet studentů se stejným jazykem C musí být 3

Předpoklady pro přijetí: Kurz je určen pro absolventy všech typů vysokých škol (a pro vybrané studenty 2.ročníku nMgr. studijního programu tlumočnictví ÚTRL FF UK - podmínkou je složení atestací z KT a ST v 1.ročníku nMgr.na výbornou v květnovém /červnovém termínu), kteří mají vysoký stupeň jazykové a kulturní kompetence v mateřském jazyce a příslušných cizích jazycích, tlumočnické vlohy, řečové, psychické i další nezbytné předpoklady pro tlumočení, všeobecný rozhled a orientaci v domácí, mezinárodní a především evropské politice a ekonomice.

V Praze budou v roce 2013/2014 přijímáni zájemci s těmito jazyky: čeština (A, B, C), angličtina (A, B, C), francouzština (A, B, C), němčina (B, C), španělština (B, C) – dle počtu zájemců a možností ÚTRL FF UK.

Minimální požadované jazykové kombinace: A-B (jazyk A musí být čeština, jazyk B musí být angličtina, jiné jazyky jako jazyk B se v této kombinaci A-B nepřijímají) nebo A-C-C (jeden jazyk C v kombinaci musí být angličtina). Další možné kombinace: A-B-C, A-C-C-C. Angličtina musí být nabízena v každé kombinaci.

A, B, C dle kategorizace Mezinárodní asociace konferenčních tlumočníků AIIC: A = aktivní jazyk na úrovni mateřštiny, B = aktivní jazyk, ze kterého i do kterého je schopen uchazeč vysoce kvalitně tlumočit, C = pasivní jazyk, ze kterého je schopen uchazeč tlumočit

Vstupní zkoušky

19. 6. 2013 (9.30 hod.) – písemná část pro všechny jazykové kombinace: je vylučovací (diktát, překlad z/do jazyka A, B, z C do A, sumarizace textu, test na všeobecný rozhled a reálie EU a příslušné jazykové oblasti, součástí je písemný test z češtiny jako jazyka A,B i C).

20.6 – 22. 6. 2013 – ústní část pro všechny jazykové kombinace

Vstupní pohovor, zaměřený na zjištění jazykové, komunikativní a kulturní kompetence a tlumočnických předpokladů: vystoupení uchazeče na zadané téma v jazyce A i B, cvičení na paměť: reprodukce oralizovaného textu A/B, B/A, C/A, zjišťování všeobecných aktuálních politicko-ekonomických znalostí.

Závěrečné zkoušky

červen 2014

Zvládnutí všech typů konsekutivního a simultánního tlumočení v obou směrech (A/B, B/A, C/A) na profesionální úrovni před vícečlennou mezinárodní komisí (konsekutivní tlumočení minimálně 6–8 minut, simultánní tlumočení minimálně 12 minut), simultánní tlumočení s textem (min. 10 minut) a 2 otázky zjišťující znalosti o Evropské unii. Zkouška se koná před mezinárodní komisí, v níž budou zastoupeni představitelé Evropského parlamentu, Evropské komise, univerzit Konsorcia EMCI a akreditovaní konferenční tlumočníci. Obhajoba písemných prací.

Osvědčení

Po absolvování kurzu a úspěšném složení závěrečné zkoušky účastník obdrží:

 1. Osvědčení o rekvalifikaci „Konferenční tlumočník pro evropské struktury“ (vydává Univerzita Karlova)

 2. Euromasters in Conference Interpreting Certificate – vydává konsorcium evropských univerzit. Certifikát otevírá absolventům možnosti tlumočnicky se prosadit i v celoevropském prostoru.

Cena kurzu

 • Poplatek za vstupní zkoušku: 1 200,- Kč

 • školné: 75 000,- Kč (splatné ve dvou semestrálních splátkách)

 • poplatek za opakovanou závěrečnou zkoušku: 2 200,- Kč

Vedoucí kurzu

Prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.

e-mail: ivana.cenkova@ff.cuni.cz, hurnikov@ff.cuni.cz

Přihláška

Přihlášku s požadovanými přílohami (kopie VŠ diplomu/potvrzení o SZZK a obhajobě DP) je nezbytné odevzdat či doručit tak, aby došla poštou/faxem/mailem nejpozději do 30. 5. 2013 na adresu:

Univerzita Karlova v Praze

Filozofická fakulta

Ústav translatologie

Prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. – vedoucí kurzu EMCI

Hybernská 3

110 00 Praha - CZ

tel. +420-221 619 512 (sekretariát: Karla Hurníková)

fax. +420-221 619 528

Na přihlášky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel.

Ústav translatologie FF UK nezajišťuje pro účastníky kurzu žádné ubytování.

Po úspěšném složení vstupní zkoušky a přijetí do kurzu lze žádat o poskytnutí stipendia od Evropského parlamentu a Evropské komise. Stipendium není v žádném případě nárokové. Počet stipendií je stále více omezený a nemohou být uspokojeni všichni eventuální zájemci.

www.emcinterpreting.org

http://scic.ec.europa.eu/europa/display.jsp?id=c_6344

DG Interpretation – Become an interpreter – Student grants – Study bursary (on-line formulář)